• No results found

Å R S R E D O V I S N I N G

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Å R S R E D O V I S N I N G"

Copied!
10
0
0

Full text

(1)

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2

- resultaträkning 4

- balansräkning 5

- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31.

Org.nr. 769603-7568

för

Brf Surbrunn 15

- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

- kassaflödesanalys 7

- tilläggsupplysningar 8

- underskrifter 10

(2)

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Föreningen har fullföljt sina åtaganden enligt köpeavtalet för stamfastigheten, dvs åtgärdat lanterninerna på gården samt brandskyddat innerentrén.

Föreningen har låg skuldsättning men planerar en mindre avgiftshöjning för att skapa en buffert mot 3 lägenheter har sålts under året och följande personer har blivit nya medlemmar:

Föreningen blev klassad som äkta förening från årsskiftet 2007/2008. Alla driftskostnader delas numera 50/50 med Pool och en uppdelning av ansvarsområden har skett.

Magnus Bröms/Camilla Josephsson Åsa Hultlöv/Mikael Fagerlind Razieh Toule Sharifi

Under verksamhetsåret ha xx protokollförda styrelsemöten hållits och i övrigt sköter styrelsen löpande frågor via regelbunden email och telefonkontakt. Ordinarie stämma hölls den 13 juni 2009.

Föreningens verksamhet och fastighet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Daniel Säiner, ledamot Liv Eriksson, ledamot Åsa Hultlöv, suppleant Magnus Bröms, suppleant

Till revisor har valts Matthias Vidh, Mapema Revisionsbyrå AB.

Mikael Bodlund, ordförande Styrelse och revisor

Styrelsen har under året bestått av:

Föreningens resultat för år 2009 är -185 740 kr.

Ekonomi

Föreningen har låg skuldsättning men planerar en mindre avgiftshöjning för att skapa en buffert mot oförutsedda utgifter. Föreningen undersöker tillsammans med Pool förutsättningarna för en renovering av undercentralen för fjärrvärme. Därutöver planeras en modernisering av husets entré. Båda dessa

investeringar kommer att finansieras med en liten ökning av föreningens banklån.

Fastigheten

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. Byggnaden har under året avskrivits med 1% av anskaffningsvärdet. Under året har 51 604 kr (föreg år 57 438 kr) nedlagts i reparation och underhåll.

Fastighetens totala uthyrningsbara yta är efter försäljningen av stamfastigheten 1.401 kvm.

Taxeringsvärdet på fastigheten Surbrunn 15 är enligt 2008 års taxering, 26.400.000 kr, varav byggnadsvärdet är 13.800.000 kr.

Sida 2 av 10

(3)

Resultatdisposition

Förslag till behandling av föreningens förlust

Till föreningsstämmans förfogande står

balanserad förlust -3 104 426

årets förlust -185 740

-3 290 166

Styrelsen föreslår att

till yttre reparationsfond avsätts 79 200

i ny räkning överföres -3 369 366

-3 290 166

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

(4)

RESULTATRÄKNING

2009-01-01 2008-01-01

Not 2009-12-31 2008-12-31

Årsavgifter 626 339 624 929

Övriga rörelseintäkter 24 108 112 117

650 447 737 046

Rörelsens kostnader

Driftkostnader 1 -364 446 -427 707

Fastighetsförsäkring -15 779 -14 832

Fastighetsskatt -19 080 -17 733

Fastighetsadministration 2 -49 404 -44 829

-189 906 -196 326

-638 615 -701 427

Rörelseresultat

11 832 35 619

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter 525 7 911

Räntekostnader -195 883 -194 921

-195 358 -187 010

Resultat efter finansiella poster

-183 526 -151 391

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Resultat efter finansiella poster

-183 526 -151 391

Skatt efter ändrad taxering -2 214 0

Årets resultat

-185 740 -151 391

Sida 4 av 10

(5)

BALANSRÄKNING

2009-12-31 2008-12-31 Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 3 21 236 657 21 416 113

Inventarier, verktyg och installationer 4 14 515 24 965

21 251 172 21 441 078

Summa anläggningstillgångar 21 251 172 21 441 078

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Hyresfordringar 16 084 14 359

Aktuell skattefordran 84 306 0

Övriga fordringar 99 918 99 835

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 45 341 46 540

245 649 160 734

Kassa och bank 339 636 538 624

Summa omsättningstillgångar 585 285 699 358

SUMMA TILLGÅNGAR 21 836 456 22 140 436

(6)

BALANSRÄKNING

2009-12-31 2008-12-31 Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

6

Bundet eget kapital

Eget kapital ekonomisk förening 18 929 770 18 929 770

Reservfond 552 101 472 901

19 481 871 19 402 671

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust -3 104 426 -2 873 835

Årets resultat -185 740 -151 391

-3 290 166 -3 025 226

Summa eget kapital 16 191 705 16 377 445

Långfristiga skulder

7

Skulder till kreditinstitut 5 500 000 5 500 000

Summa långfristiga skulder 5 500 000 5 500 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 28 601 75 536

Övriga skulder 1 003 1 003

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 115 147 186 452

Summa kortfristiga skulder 144 751 262 991

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 836 456 22 140 436

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder

Fastighetsinteckningar 10 000 000 10 000 000

10 000 000 10 000 000

Ansvarsförbindelser

Inga Inga

Sida 6 av 10

(7)

K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S

2009-01-01 2008-01-01

Not 2009-12-31 2008-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 11 832 35 619

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 189 906 196 326

Erhållen ränta mm 525 7 911

Erlagd ränta -195 883 -194 921

Betald inkomstskatt -2 214 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital

4 166 44 935

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -1 725 18 642

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -83 190 106 305

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder -46 935 -37 436

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -71 305 119 601

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-198 989 252 047

Förändring av likvida medel -198 989 252 047

Likvida medel vid årets början 538 625 286 578

Likvida medel vid årets början 538 625 286 578

Likvida medel vid årets slut

339 636 538 625

(8)

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Driftkostnader 2009 2008

Fastighetsskötsel m.m. 6 140 0

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Värderingsprinciper m.m.

Fastighetsskötsel m.m. 6 140 0

El 87 267 105 684

Uppvärmning 118 086 109 298

Vatten och avlopp 17 357 17 124

Sophämtning och renhållning 33 004 28 800

Kabel-TV 19 421 18 340

Städning och entremattor 28 794 20 849

Installationskontroll/besiktningar 3 053 1 081

Hissar 25 221 2 278

Övriga driftskostnader 2 773 1 921

Reparation/underhåll bostäder 1 463 7 769

Reparation/underhåll gemensamt 21 867 49 669

Försäkringsskada 0 64 894

364 446 427 707

Not 2 2009 2008

Kameral förvaltning 24 463 23 750

Revisionsarvode 13 781 12 375

Konsultkostnader 6 325 4 250

Övriga administrativa kostnader 4 835 4 454

49 404 44 829

Fastighetsadministration

Sida 8 av 10

(9)

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

Not 3 Byggnader och mark 2009-12-31 2008-12-31

Ingående anskaffningsvärde 22 477 957 22 477 957

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 477 957 22 477 957

Ingående avskrivningar -1 061 844 -882 388

Årets avskrivningar -179 456 -179 456

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 241 300 -1 061 844

Utgående redovisat värde 21 236 657 21 416 113

Redovisat värde byggnader 14 617 419 14 774 744

Bokfört värde fastighetsförbättringar 193 295 215 426

Redovisat värde mark 6 425 943 6 425 943

21 236 657 21 416 113

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 100 år avseende byggnad.

Fastighetsförbättringar skrivs av på 10-25 år.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter: 26 400 000 26 400 000

varav byggnader: 13 800 000 13 800 000

Not 4 Installationer 2009-12-31 2008-12-31

Ingående anskaffningsvärde 52 249 52 249

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 52 249 52 249

Ingående avskrivningar -27 284 -16 834

Årets avskrivningar -10 450 -10 450

Utgående ackumulerade avskrivningar -37 734 -27 284

Utgående redovisat värde 14 515 24 965

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år

(10)

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2009-12-31 2008-12-31

Kameral förvaltning 24 708 24 463

Fastighetsförsäkring 13 778 13 015

Kabel-TV 4 855 4 855

Övrigt 2 000 4 207

45 341 46 540

Not 6 Eget kapital

Upplåtelse- Uppskrivnings Reserv Fritt eget

Insatskapital avgifter fond fond kapital

Belopp vid årets ingång 18 380 002 549 768 0 472 901 -3 025 226 Resultatdisp. enl. beslut av

årets föreningsstämma:

Avsättn. till reservfond 79 200 -79 200

Årets förlust -185 740

Belopp vid årets utgång 18 380 002 549 768 0 552 101 -3 290 166

Not 7 Långfristiga skulder 2009-12-31 2008-12-31

Amortering efter 5 år 5 500 000 5 500 000

Amortering efter 5 år 5 500 000 5 500 000

5 500 000 5 500 000

Swedbank Hypotek, lån 265 645 399-6 (3,54 %), 5.500.000 kr

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2009-12-31 2008-12-31

Upplupna räntor 14 603 14 603

Förskottsbetalda hyror 28 069 30 294

Övriga upplupna kostnader 72 475 141 555

115 147 186 452

Stockholm 2010-04-

Mikael Bodlund Daniel Säiner Liv Eriksson

Matthias Vidh

Godkänd revisor FAR SRS

Min revisionsberättelse har lämnats den april 2010.

Sida 10 av 10

References

Related documents

Stambytet påbörjades i slutet av 2021 i A-huset och kommer att pågå fram till 2023. Vår projektledning heter Pefekta och vår generalentreprenör heter FMS

Nu är det möjligt att köpa och sälja aktier i Redab Properties Plc. För att underlätta för våra aktieägare att handla aktien beslutade sig Redab för att anlita Leox

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk- törens förvaltning för Cortus Energy AB

Beträffande Nordvästra Skånes Scoutdistrikts verksamhet under 2019 hänvisas till separat upprättad

Föreningen är moderförening, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning. Not 8 Definition av

Förslagen som klubbades var dels en renovering av samtliga balkonger, inklusive förstärkning och underhåll av balkongfundament, dels byte av samtliga fönster och fönsterramar,

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses 1 till 2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter av ordinarie

Vi har ett mycket bra samarbete med bland andra Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket, men också privata aktörer inom bank och försäkring använder våra

Stifta AB verkar som en redovisningsbyrå med specialistkompetens inom stiftelsepension till anslutna företag som till huvuddelen är familjeägda företag samt ger råd och service till

* Kontakt med enterprenörer för att sälja in förberedande anslutningar till nya projekteringar i Sätila tätort. Därutöver har styrelsen arbetat med genomgång av medlemsregister

Komplexa beräkningar och betydande bedömningar inkluderar tolk- ning av kraven som återspeglas i bankens modell för beräkning av för väntade kreditförluster, fastställande av

En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller

En av föreningens lägenheter som stod tom vid förvärvet har hyrts ut på rivningskontrakt i väntan på renovering och försäljning som bostadsrätt..

I mars beslutade Stortinget att ge den norska regeringen i uppdrag att utreda finansiering och dragning av en ny förbindelse och i september beslutade den norska regeringen att

Carina Bryntesson carina.bryntesson@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign Katarina Nydahl katarina.nydahl@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign

Vi utvecklar för den globala marknaden och för större konsumentgrupper där våra erbjudanden vävs samman till målsättningen mot en

Svenska familjer, ledsagare och barn, sammanlagt 85 personer från LKG-föreningarna och från Kraniofaciala föreningen i Sverige har tillsammans med sina barn träffats på Odd

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till i anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den

Föreningen sålde också en pelarborr och en svarv för totalt 20 000 kr, för att göra det möjligt för stiftelsen att senare köpa loss stationsfastigheten från

Under slutet av året, försålde bolaget Färgaffären till kommunen, för att i ett senare skede rivas till förmån för en omläggning av Alsborgsgatan.. Vidare har vi köpt mark, del

Sedan bolaget började med att hyresgästerna själva kan beställa stan- dardhöjande åtgärder via vår tillvallista, så har ett antal av hyresgästerna gjort åtgärder bl.. a

dessa angivna investeringar som bolaget har gjort under året, kommer till gagn och nytta för våra hyresgäster.. Tyvärr fick vi en brand i en byggnad på Västra Prästgårdsängen

Svenska Konståkningsförbundet har under året genomfört och utvecklat flera verksamhetskritiska projekt - Viktoria Helgesson 5:a på EM i Sheffield, GBR.. - Joshi Helgesson 10:a på