Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

16  Download (0)

Full text

(1)

2018-02-27

Barn och utbildningsförvaltning 721 87 Västerås

021-39 00 00 • www.vasteras.se

Plan mot diskriminering, trakasserier och

kränkande behandling

Kulramens förskola

Jenny Rosengren

(2)

VÄSTERÅS STAD

2018-02-27

2 Innehållsförteckning

1. INLEDNING ... 4

2. GRUNDUPPGIFTER ... 5

2.1. VÅR VISION ... 5

2.2. SAMVERKAN BARN/ELEVER ... 5

2.3. SAMVERKAN MEDARBETARE ... 5

2.4. SAMVERKAN VÅRDNADSHAVARE ... 5

2.5. FÖRANKRING AV PLANEN ... 5

3. DEFINITIONER ... 6

4. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING ... 7

4.1. UTVÄRDERING AV FÖRRA ÅRETS PLAN ... 7

4.2. SAMVERKAN I UTVÄRDERINGEN AV FÖRRA ÅRETS PLAN ... 7

4.3. RESULTAT AV UTVÄRDERINGEN AV FÖRRA ÅRETS PLAN ... 7

4.4. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV ÅRETS PLAN ... 8

5. KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV ORSAKER ... 9

5.1. METOD/AKTIVITET FÖR KARTLÄGGNING ... 9

5.2. RESULTAT OCH ANALYS AV KARTLÄGGNINGEN ... 9

6. GENOMFÖRA ÅTGÄRDER ... 9

6.1. FRÄMJANDE ÅTGÄRDER ... 9

6.2. FRÄMJANDE ARBETE PÅ ENHETEN UNDER KOMMANDE ÅR ... 10

6.3. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER ... 10

6.4. FÖREBYGGANDE ARBETE PÅ ENHETEN UNDER KOMMANDE ÅR ... 11

7. ATT UPPTÄCKA, UTREDA OCH DOKUMENTERA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ... 12

7.1. POLICY ... 12

7.2. RUTINER FÖR ATT TIDIGT UPPTÄCKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING... 12

7.3. PERSONER BARN/ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARE KAN VÄNDA SIG TILL ... 12

7.4. RUTINER FÖR ATT UTREDA OCH ÅTGÄRDA NÄR BARN/ELEV KRÄNKS AV ANDRA BARN/ELEVER ... 13

7.5. RUTINER FÖR ATT UTREDA OCH ÅTGÄRDA NÄR BARN/ELEV KRÄNKS AV MEDARBETARE 13 7.6. RUTINER FÖR UPPFÖLJNING ... 14

7.7. RUTINER FÖR DOKUMENTATION ... 14

7.8. ANSVARSFÖRHÅLLANDE ... 14

Bilaga 1- Diskrimineringsgrunder ... 15

(3)

VÄSTERÅS STAD

2018-02-27

3

Referensförteckning ... 16

(4)

VÄSTERÅS STAD

2018-02-27

4

1. INLEDNING

Alla barn/elever har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering.

Därför finns det bestämmelser om att förskolan och skolan måste arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.

Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva

åtgärder. Lagändringen innebär att utbildningsanordnare har fått ett utökat ansvar för att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Enheten skall dokumentera alla delar (kartläggning, främjande och förebyggande åtgärder, uppföljning och utvärdering, samverkansskyldigheten) av det löpande arbetet under året. Dokumentationskravet ersätter det tidigare kravet på att ha en likabehandlingsplan.

Det är inte bara undervisningen som omfattas av arbetet utan hela verksamheten. Det handlar om till exempel pedagogiskt material, prov och betygssättning till

studiemiljö, raster och utflykter. Skolresor, friluftsdagar och avslutningar omfattas också.

1

Alla skolformer ska beaktas inklusive fritidshem.

Observera att skollagens regler om arbete mot kränkande behandling är oförändrade.

1

www.do.se Nya bestämmelser för förskolan och skolan – fyra steg och sju

diskrimineringsgrunder

(5)

VÄSTERÅS STAD

2018-02-27

5

2. GRUNDUPPGIFTER

Namn på förskola/skola: Kulramens förskola Förskolechef/rektor: Jenny Rosengren Ansvarig för planen:

Planen gäller från:2017-11-29 Planen gäller till:2018-11-30

2.1. Vår vision

Förskolan ska vara en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. På vår förskola ska alla vara trygga och känna att man har lika värde.

2.2. Samverkan barn/elever

Barnen är delaktiga i detta arbete genom samtal om allas lika värde och rätten att vara på

”sitt eget sätt”. Problematisera värdegrundsfrågor i barngruppen genom t ex sagor, rollspel för att tydliggöra olika situationer där kränkning, trakasserier och diskriminering kan uppstå. Samverkan med barn sker också genom intervjuer, trygghetsvandring och trivselenkät.

2.3. Samverkan medarbetare

Alla är delaktiga i kartläggningen på förskolan, som görs varje höst. Kontinuerlig kompetensutveckling erbjuds och personalen arbetar med värdegrunden gemensamt.

Detta hålls levande genom diskussioner i arbetslag, storarbetslag. Personalen strävar efter att spegla varandra i arbetet med barnen.

2.4. Samverkan vårdnadshavare

Vårdnadshavaren informeras om planen vid inskolning. Föräldrarna uppmuntras att ta upp med personalen om de upplever att det förkommer trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Pn-enkät undersökningar ges ut varje år.

2.5. Förankring av planen

Vid inskolning informeras vårdnadshavare om plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Barnen görs succesivt medvetna om att det finns en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen finns på Vklass och ska läggas ut på förskolans hemsida. Personalen ska ha återkommande diskussioner om värdegrundsfrågor på personalmöten och Apt. Uppföljning av planen görs årsvis av personalen på förskolan.

(6)

VÄSTERÅS STAD

2018-02-27

6

3. DEFINITIONER

Skolans arbete kring kränkande behandling styrs av Skollagen (2010: 800) kap 6 och av Diskrimineringslagen (2008:567).

Kränkande behandling är det begrepp som används i 6 kapitlet skollagen. Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Diskriminering är enligt diskrimineringslagen att någon missgynnas eller kränks.

Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju

diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön,

könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker ett barns eller

en elevs värdighet. Gemensamt för trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande

behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs

värdighet.

(7)

VÄSTERÅS STAD

2018-02-27

7

4. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska innehålla en redovisning av hur åtgärderna i föregående års plan har genomförts. Har åtgärderna haft avsedd effekt utifrån de mål som sattes upp i föregående års plan? Utvärderingen ska sedan vara utgångspunkten för den nya planen.

4.1. Utvärdering av förra årets plan

Planen mot diskriminering och kränkande behandling diskuterades och utvärderades på personalmöte. Personalen delgavs resultat av pn-enkäten.

4.2. Samverkan i utvärderingen av förra årets plan

Det har gjorts försök att få ihop ett fungerande föräldraråd. De äldsta barnen har varit delaktiga genom enkäter. Personalen har diskuterat planen mot diskriminering och kränkande behandling och utvärderade den på personalmöte.

4.3. Resultat av utvärderingen av förra årets plan

Samtliga avdelningar känner att de under läsåret har arbetat med det som de under förra året satte som mål i planen. Många känner att planen inte är förankrad och används inte på ett medvetet sätt i det dagliga arbetet, detta p g a att det inte gavs tillfällen för

gemensamma diskussioner på t ex APT.

Cirkeln/Romben: Vi har fortsatt arbeta med vårt förhållningssätt mot barnen. Vi använder inte barnens namn i lika stor utsträckning vid tillsägelser. Vi går i större utsträckning fram till berörda barn och ser till att prata med dem i ögonhöjd. Vi har inte speglat varandra i den utsträckning som vi hade planerat.

Ovalen: Vi har använt oss av ett projekterande arbetssätt där dessa olika frågor har uppmärksammats. I vårt projekt med sagor har vi fört samtal och diskussioner, men även konkretiserat detta genom att läsa sagor på olika sätt t.ex. med hjälp av flanobilder, film och konkret material. Vårt fokus har även funnits på: vilket språk har vi gentemot varandra?

Utifrån detta diskuterar vi även vilket språk och ljudnivå som vi pedagoger har gentemot barnen. Vi vill även undvika att peka ut vissa barn genom negativ uppmärksamhet. Vi pedagoger har varit uppmärksamma på var barnen leker, speciellt om leken förekommer på mer skyddade platser. Vi är med i barnens lek, lyssnar på deras samtal och observerar deras kroppspråk gentemot varandra. Vi sätter ord på deras olika känslor. För att varje barn ska komma fram i gruppen och även för att vi pedagoger ska kunna vara mer närvarande och uppmärksamma delar vi in barnen i mindre grupper under olika delar av dagen. Vi pedagoger byter även grupper och cirkulerar mellan olika grupper under dagen. Dessa grupper är olika med olika barn, vilket för att barnen får möjlighet att vara med olika barn.

(8)

VÄSTERÅS STAD

2018-02-27

8

Triangeln: Vi har samtalat med barnen direkt när det har uppstått situationer eller

konfliketer mellan barnen som kan vara kränkande. Barnen har fått möjlighet att vara med och bestämma eller att leda olika aktiviteter detta för att synliggöra barnet inför resten av gruppen på ett positivt sätt. Vi pedagoger har delat upp oss på avdelningen för att vara närvarande och delaktiga i deras lekar och konversationer för att på så sätt upptäcka eventuella kränkande behandlingar. Vi har genom våra samlingar och i olika tema arbeten som t.ex. kompisvecka uppmärksammat barnen på varandras olikheter och det positiva med att vara olika.

Kvadraten: Tydliggörande med foto på personalen har inte använts i lika stor utsträckning som det planerats. Personalen arbetar nära barnen och agerar förebilder. En personal arbetar mot ett eller två barn under dagen. Vi arbetar med samma barn under dagen och försöker byta personal så lite som möjligt. Barnen har tydlig struktur under dagen förklarat på deras kognitiva nivå med text, bild eller föremål. De vuxna dokumenterar dagligen med bild och text i barnens kontaktböcker. Reflektions tid har utökats med nästan daglig reflektion i IPad i appen Pages. Vi ser till barnens bakomliggande motiv för beteendet för att få förståelse och kunna undvika diskriminering och kränkande behandling.

4.4. Uppföljning och utvärdering av årets plan

Beskriv hur årets plan ska utvärderas: Vi ska använda delar av Apt-möten, ett på hösten och ett på våren för att följa upp och utvärdera planen. Pedagogerna ska också titta över planen under personalmöten. Utvärderingen sammanställs av representanter från varje avdelning.

Planen kommer också utvärderas med barnen genom reflekterande samtal.

Årets plan utvärderas senast: 1 okt 2018.

Ansvarig för att årets plan utvärderas är: Förskolechef Jenny Rosengren

(9)

VÄSTERÅS STAD

2018-02-27

9

5. KARTLÄGGNING OCH ANALYS AV ORSAKER

Tidpunkt för kartläggning: Kontinuerligt under året.

5.1. Metod/aktivitet för kartläggning: Observationer, barnintervjuer, pn- enkät, samtal

5.2. Resultat och analys av kartläggningen

Genom observationer har vi identifierat riskområden på gården och inomhus på avdelningar där kränkning och diskriminering kan förekomma. T ex kuddrummet, hallen och toaletterna.

De kränkningar som kan ske där kan ske på grund av kön, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder, funktionsnedsättning.

6. GENOMFÖRA ÅTGÄRDER

6.1. Främjande åtgärder

Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter riktar sig till alla barn och ska genomföras utan att det föranleds av något särskilt problem. De är kopplande till läroplanens uppdrag och till de olika diskrimineringsgrunderna. De omfattar även kompetensutveckling av personalen.

Inom Västerås Stads förskoleverksamhet handlar det främjande arbetet om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling och respekten för allas lika värde. Det innebär att vi arbetar för en verksamhet med bra arbetsklimat för barn, föräldrar och personal där alla ska bemötas med förståelse och respekt. Vi ser på varje barn som unikt och arbetar för att skapa förutsättningar för alla barns lärande och utveckling i en trygg miljö. Inom förskoleverksamheterna arbetar vi kontinuerligt med värdegrunden.

(10)

VÄSTERÅS STAD

2018-02-27

10

6.2. Främjande arbete på enheten under kommande år

* Vi är goda förebilder och främjar samarbetet mellan barnen genom att vi är nära barnen i leken och ofta delar in oss i små grupper.

* Vi hjälper barnen att förstå och sätta ord på sina känslor.

* Vi strävar efter att bekräfta barnen i olika situationer genom att använda orden ”jag ser” ”jag hör”.

* Vi är lyhörda för barnens olika behov och tillgodoser dem inom de ramar vi har att utgå från.

* Vi samtalar och reflekterar med barnen om olikheter och likheter.

* Vi strävar efter att låna böcker som tar upp olika familjebildningar och kulturer.

6.3. Förebyggande åtgärder

Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Det omfattar sådant som i en kartläggning av

verksamheten identifierats som risker.

I det förebyggande arbetet bör ingå att:

• Regelbundet kartlägga barnens trygghet och trivsel samt deras uppfattning om förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Mål Aktivitet Ansvar Tidplan Uppföljning

vad, hur, när Alla pedagoger får

utbildning och kunskap kring värdegrundsarbete

ICDP/vägledande samtal i praktiken

Förskolechef Kontinuerligt en pedagog/termin

APT, personalmöten samt reflektionstid

Kompetensutveckling för alla pedagoger

Litteraturstudier, föreläsning samt fördjupade diskussioner kring

”Lyssnandets pedagogik av Ann Åberg

Alla pedagoger Ht-17 och vt-18 Kompetensdag, personalmöten

Få stöd och vägledning i olika pedagogiska dilemman

Barnhälsoteam, BHT (specialpedagog och förskolechef)

Pedagoger Kontinuerligt, ca 1 gång/mån

Apt, personalmöten samt reflektionstid

(11)

VÄSTERÅS STAD

2018-02-27

11

• Analysera karläggningen för att identifiera risker

• Utvärdera tidigare insatser

• Utifrån riskerna formulera konkreta och uppföljningsbara mål för arbetet

• Planera vilka insatser som ska genomföras för att nå målen och även hur de ska följas upp och vem som ansvarar

6.4. Förebyggande arbete på enheten under kommande år

Mål Aktivitet Ansvar Tidplan Uppföljning

vad, hur, när All personal på

förskolan ska vara medvetna om planen.

Diskussioner på avdelningsmöten.

Vikariepärm på alla avdelningar.

Kvalitetsgruppen i samverkan med organisationsgruppen

Vårterminen Personalmöten, gemensam reflektion.

Reflektionerna dokumenteras kontinuerligt Alla barn ska vara

trygga på förskolan

Trygghetsvandring, samtal

Pedagogerna Kontinuerligt personalmöten, gemensam reflektion.

Reflektionerna dokumenteras kontinuerligt.

Alla barn ska känna sig säkra vid

hallsituationen med av- och påklädning

Vi organiserar oss i smågrupper i hallen så att barnen ges utrymme till självständighet och stöd vid av- och påklädning

Pedagoger och barn Innan och efter utevistelse

Personalmöten och reflektionstid

Alla barn ska vara trygga vid

toalettsituationer

Att utgå från varje enskilt barns behov och integritet vid toalett, potta och blöjbyte

Pedagoger Rutinsituationer och vid behov

Personalmöten och reflektionstid

(12)

VÄSTERÅS STAD

2018-02-27

12

7. ATT UPPTÄCKA, UTREDA OCH DOKUMENTERA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH

KRÄNKANDE BEHANDLING

7.1. Policy:

Det ska råda nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i vår förskola.

7.2. Rutiner för att tidigt upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling:

Pedagogerna delar upp sig i olika rum och på gården. Pedagogerna är närvarande. Pedagogerna observerar och dokumenterar när något sker.

7.3. Personer barn/elever och vårdnadshavare kan vända sig till:

Cirkeln tel:021-394766 mail:kulramen.cirkeln@vasteras.se Romben tel:021-398348 mail:kulramen.romben@vasteras.se Ovalen tel:021-394770 mail:kulramen.ovalen@vasteras.se Alla barn ska

känna sig trygga vid förflyttningar och övergångar mellan

aktiviteter

Återkommande rutiner med förberedelse och tydligt

kommunicerande förväntingar från oss vuxna

förebygger oro samt ev kränkningar

Pedagoger Vid övergångar och

förflyttningar

Personalmöten och reflektionstid

Alla barn ska känna sig trygga i förskolans utemiljö

Placering av de vuxna så de har uppsikt även över de dolda ytorna.

Barnen ska kunna vända sig till alla pedagoger oavsett avdelning.

Pedagoger Under

utevistelsen både på förskolan samt när vi lämnar gården

Personalmöten och reflektionstid

Alla barn ska känna sig trygga i kuddrummet

När någon/några är i kuddrummet är en vuxen placerad där.

Pedagoger När

någon/några leker i kuddrummet

Vid personalmöten och under

reflektionstid

(13)

VÄSTERÅS STAD

2018-02-27

13

Triangeln tel:021-394768 mail:kulramen.triangeln@vasteras.se Kvadraten tel:021-394769 mail:kulramen.kvadraten@vasteras.se

7.4. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn/elev kränks av andra barn/elever

Förskolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan ska utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att

förhindra fortsatta kränkningar.

1. Vi ingriper direkt när vi upptäcker eller hör att någon utsätts för kränkningar 2. Vi tar reda på vad som hänt och vilka som är inblandade

3. Samtal med de inblandade

4. Förskolechef, berörda föräldrar och medarbetare informeras (ansvar punkt 1-4: den person som sett eller hört något kränkande).

5. Skriftlig anmälan angående upplevd diskriminering och/eller kränkande behandling görs till huvudman (ansvar: förskolechef)

6. Utredning görs och dokumenteras på avsedd blankett bilaga 1 och 2 (ansvar:

medarbetare alt. förskolechef)

7. Uppföljning genomförs och dokumenteras på blankett bilaga 1 och 2 (ansvar:

utredaren)

7.5. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn/elev kränks av medarbetare

Förskolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan ska utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att

förhindra fortsatta kränkningar.

1. Vi ingriper direkt när vi upptäcker eller hör att någon utsätts för kränkningar 2. Vi tar reda på vad som hänt och vilka som är inblandade

3. Samtal med de inblandande

4. Förskolechef informeras (ansvar punkt 1-4: den person som sett eller hört något kränkande).

5. Berörda medarbetare och föräldrar informeras (ansvar förskolechef) 6. Skriftlig anmälan angående upplevd diskriminering och/eller kränkande behandling görs till huvudman (ansvar: förskolechef)

7. Utredning görs och dokumenteras på avsedd blankett bilaga 1 och 2(ansvar:

förskolechef)

8. Uppföljning genomförs och dokumenteras på blankett 1 och 2 (ansvar:

förskolechef)

(14)

VÄSTERÅS STAD

2018-02-27

14

7.6. Rutiner för uppföljning

Åtgärderna ska utredas och åtgärdas kontinuerligt och ansvaret är förskolechefens.

7.7. Rutiner för dokumentation

Åtgärderna ska dokumenteras av berörd personal samt förskolechefen, i samband med händelsen.

7.8. Ansvarsförhållande

Den som upptäcker kränkningen, trakasserierna och diskrimineringen meddelar händelsen till förskolechefen. Detta dokumenteras.

OBS! Vid befarad diskriminering, trakasserier eller kränkning

utfört av en medarbetare ska alltid utredningen göras av

förskolechef/rektor

(15)

VÄSTERÅS STAD

2018-02-27

15

Bilaga 1- Diskrimineringsgrunder

Kön

Att någon är pojke, flicka, kvinna eller man. Även transexuella personer alltså personer som har ändrat eller kommer att ändra sin juridiska könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön.

Könsöverskridande identitet och uttryck

Med könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som man eller kvinna eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Etnisk tillhörighet

Med diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Religion eller annan trosuppfattning

Med trosuppfattning avses olika religiösa uppfattningar som är jämnförbara med religion tex buddism och ateism. Etiska, filosofiska åsikter skyddas inte av lagen.

Funktionsnedsättning

Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller

begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan

förväntas uppstå.

Sexuell läggning

Homosexualitet, bisexualitet, heterosexualitet dvs. om du bli kär i personer av samma kön, båda könen eller motsatt kön som dig själv.

Ålder

Skydd mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla. Åldersnormen kan

se olika ut i olika sammanhang.

(16)

VÄSTERÅS STAD

2018-02-27

16

Referensförteckning

Skollag 2010:800

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/

Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2006:1083 www.do.se Nya bestämmelser för förskolan och skolan – fyra steg och sju diskrimineringsgrunder

Figure

Updating...

References

Related subjects :