• No results found

Delårsrapport januari mars PolyPlank AB (publ)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Delårsrapport januari mars PolyPlank AB (publ)"

Copied!
11
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Våra produkter behöver ingen omtanke

Delårsrapport januari – mars 2009 PolyPlank AB (publ)

Första kvartalet 2009, koncernen

ƒ Omsättningen för perioden uppgick till 8,6 MSEK (3,4).

ƒ Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,2 MSEK (0,3). Under 2008 erhöll bolaget ett flyttbidrag á 4,6 MSEK.

ƒ Samgåendet med OFK Plast AB har påverkat koncernens resultat med -1,3 MSEK.

ƒ Resultatet efter skatt uppgick till -2,6 MSEK (0,2). Resultat per aktie uppgick till -0,04 (0,01).

ƒ Totala orderingången 20,3 MSEK (15,7).

Viktiga händelser

Polyplank AB har fått ett genombrott på marknaden och orderläget har förbättrats kraftigt.

En unik metod för bearbetning av plastråvaror har driftsats. Detta innebär stor tillgång till en plastråvara till låg kostnad.

En intern översyn av koncernens kostnader och framtida synergieffekter har i samband med det nyligen förvärvade bolaget OFK Plast AB intensifierats.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

P.g.a. av oklarheter i tolkning och tillämpning av den s.k. LEO-lagen i samband med Polyplank AB (publ)´s förvärv av OFK Plast AB kommer därför årsstämman att skjutas fram till den 30 juni 2009. Dagordningen föreslås då också omfatta beslut angående OFK Plast AB.

(2)

Inledning

Inledningen av året har omsättningsmässigt utvecklats bra. Polyplank AB´s satsning mot fastighetssidan utvecklas positivt och följer de tillväxtmål som bolaget förväntat.

Bolaget känner av konjunkturnedgången genom en ökad prispress på produkterna. Dock har bolaget ett bra orderläge för kommande kvartal.

Investeringen i OFK Plast AB har och kommer att belasta bolagets likviditet samt resultat under inledningen av 2009. OFK Plast AB´s produkter är säsongsberoende och orderläget kommer att förbättras under året.

Verksamhet och Marknad

Verksamheten

Polyplank bygger sin verksamhet på en processteknik med ett kompositmaterial bestående av återvunna termoplaster och träfibrer. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

Marknaden

Bolaget fokuserar på fyra huvudsakliga produktgrupper:

ƒ profiler och system till fastighetssektorn

ƒ profiler och system för bullerreduktion

ƒ större profiler till bl.a. kanalisationer och bryggor

ƒ hylsplugg till pappersindustrin

Vidare bearbetas ett antal utländska marknader för försäljning av licenser av Polyplanks know- how.

Profiler och system till fastighetssektorn

Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har genomförts vilket också gett bra resultat. Satsningarna har gjorts för att förstärka försäljningsorganisationen, intensifiera marknadsbearbetningen, utveckla systemen, designen m.m.

Den via OFK Plast AB förvärvade produkten BeachPlank för bl.a. terrasser och poolområden, har i många andra länder fått ett starkt fäste. Bolaget förväntar sig en bra utveckling för denna produkt även i Norden där den med fördel kan ersätta tryckimpregnerat virke och ädelträ.

Marknadspotentialen är mycket stor inom området, då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.

Profiler och system för bullerreduktion.

Polyplank har ett väl utvecklat och testat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

(3)

Stora profiler till bl.a. kanalisationer och bryggor

Bolaget förvärvade under 2008 OFK Plast AB som har utvecklat en komposit som lämpar sig utmärkt för större lock till kabelkanalisationer. Detta innebär att bolaget har produkter som lämpar sig för exempelvis banverkets kanalisationer. Marknaden bedöms som stor under förutsättning att miljöargumenten får en mer framträdande roll vid upphandling av dessa produkter. Bolaget samarbetar med ett annat bolag gällande försäljningen av dessa.

Hylsplugg

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar och fortfarande vara en konkurrenskraftig aktör inom detta område i framtiden. Bolaget levererar enligt avtal till en stor koncern inom pappersindustrin.

Framtidsutsikter

Polyplank kommer fortsättningsvis att utveckla sina miljövänliga produkter för fastighetssektorn och kan under 2009 och i framtiden, via förvärvet av OFK Plast AB, erbjuda ytterligare miljövänliga produkter såsom golv för utomhusbruk ( s.k. decking ) samt kanalisationer.

Förvärvet av OFK Plast AB ligger helt i linje med bolagets ambition att bli Nordens största tillverkare av trä- och polymerbaserade kompositer. Denna typ av kompositer är fortfarande relativt ny, men i exempelvis USA har denna typ av material tagit stora marknadsandelar från bl.a.

tryckimpregnerat och ädelträ och vi ser en stor tillväxtmöjlighet inom detta område. Produkterna från Polyplank och dotterbolaget OFK Plast kommer att vara intressanta alternativ för Polyplank´s viktigaste målgrupp, fastighetsförvaltare.

Polyplank kommer även i framtiden att verka för ett hållbart samhälle och använda råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Detta tillsammans med en fortsatt utveckling och förfinande av våra produkters design och funktionalitet kommer att ge Polyplank stora möjligheter att ta ökande marknadsandelar, bland annat inom området fastigheter.

Omsättning och resultat, koncernen

ƒ Nettoomsättningen för januari-mars 2009 uppgick till 8,6 MSEK (3,4).

ƒ Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick för den aktuella rapportperioden till -2,2 MSEK (0,3).

ƒ Resultatet efter skatt uppgick till -2,6 MSEK (0,2).

Finansiering och likviditet

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,1 MSEK (0,1). Koncernen har under första kvartalet utökat sina bankkrediter med 0,5 MSEK, samt efter periodens utgång med ytterligare 0,5 MSEK. Bolagets huvudägare, Stångåkonsult i Kalmar HB har under första kvartalet lånat bolaget 0,5 MSEK och efter periodens utgång ytterligare 2,9 MSEK. Inlåning har skett till marknadsmässiga villkor. Vidare har huvudägaren förbundit sig att inte kräva återbetalning av inlånade medel förrän Bolagets likviditet är säkrad.

Likviditeten har varit och är fortfarande ansträngd. De räntebärande skulderna har ökat. Bolaget som befinner sig i en expansiv fas har svårt att hantera det likvida behovet genom sina ordinära kreditinstitut. Finanskrisen har inte heller underlättat för bolaget att hantera löpande krediter.

(4)

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB garanterar bolagets kortfristiga likviditet.

Styrelsen bedömer att gjorda utfästelser och den planerade nyemissionen under andra halvåret skall säkra Bolagets likviditet innevarande verksamhetsår.

Investeringar

Investeringarna uppgick till 1,1 MSEK (0,7 MSEK). Dessa avser i huvudsak pågående nyinvesteringar i en maskin för förbättring och effektivare hantering av bolagets plastråvaror.

Skatter

Polyplank AB (publ) har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag vilka beräknas uppgå till cirka 118 MSEK vid 2009 års taxering. OFK Plast AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som beräknas uppgå till cirka 3 MSEK vid 2009 års taxering. Koncernens skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår således till cirka 121 MSEK. På grund av tidigare ägarförändringar är det inte klarlagt att dessa skattemässigt kan utnyttjas fullt ut.

Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är mycket sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i den närmaste framtiden. Av försiktighetsskäl redovisas inte någon uppskjuten skattefordran i vare sig PolyPlank AB (publ) eller dotterbolaget OFK Plast AB.

I koncernen redovisas en uppskjuten skatteskuld om 138 KSEK hänförlig till förvärvet av OFK Plast AB.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2008 (sidan 13 samt sidan 32-33). Det förekommer inga generella förändringar i denna riskbild.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 ”Delårsrapportering” och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.2

”Redovisning för juridiska personer”. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2008, förutom nedan beskrivna nya redovisningsprinciper.

Nya redovisningsprinciper

Innehållet i vissa standarder har uppdaterats inför 2009, främst IAS 1 – Utformning av finansiella rapporter. Detta har främst inneburit förändringar i uppställningsformer för Resultaträkning och Förändring av eget kapital.

Från och med 1 januari 2009 tillämpar koncernen IFRS 8 – Rörelsesegment. Tillämpningen av IFRS 8 har inte inneburit någon förändring i koncernens rapporterbara segment. Övriga nya eller

(5)

reviderade IFRS samt tolkningsutalanden från IFRIC har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.

Bolaget tillämpar från och med tredje kvartalet 2008 successiv vinstavräkning för entreprenader och liknande uppdrag till fast pris. Bolaget har tidigare redovisat entreprenaduppdrag och liknande uppdrag till fast pris enligt färdigställandemetoden innebärande att bolaget tidigare vinstavräknat först när uppdraget väsentligen slutförts.

Första kvartalet 2008 låg entreprenadverksamheten på en låg nivå och därför är skillnaden i redovisningsprinciper av oväsentlig betydelse för jämförbarheten.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Färjestaden den 13 maj 2009 Styrelsen

Sten Thunberg

styrelseordförande

Leif Jilkén Bengt Nilsson Stig Nilsson Björn Peterson Mattias Lindahl

styrelseledamot styrelseledamot styrelseledamot styrelseledamot styrelseledamot

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Kommande rapporttillfällen

ƒ Delårsrapport januari-juni 2009, 13 augusti 2009

ƒ Delårsrapport januari-september 2008, 16 november 2009

(6)

För ytterligare information:

Ulf Björn, VD, tel 0485-66 44 80

Bengt Nilsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

Polyplank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden Tel 0485-66 44 80 Fax 0485-66 44 89.

E-post info@polyplank.se www.polyplank.se Org.nr 556489-7998

(7)

Resultaträkningar

Moderbolaget Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen Koncernen Belopp i KSEK

Jan-Mars 2009

Jan-Mars 2008

Helåret 2008

Jan-Mars 2009

Jan-Mars 2008

Helåret 2008

Nettoomsättning 8 264 3 391 21 047 8 607 3 391 21 369

Förändring av varulager under tillverkning, färdiga varor och

pågående arbete för annans räkning 510 -694 -250 526 -694 -250

Aktiverat arbete för egen räkning 310 560 2 345 310 560 2 345

Övriga intäkter 4 600 4 600 174 4 600 4 600

9 084 7 857 27 742 9 617 7 857 28 064

Råvaror och förnödenheter -5 605 -690 -9 187 -5 946 -690 -9 269

Övriga externa kostnader -1 679 -4 171 -9 087 -2 121 -4 171 -9 178

Personalkostnader -2 132 -2 027 -8 663 -2 743 -2 027 -8 879

Avskrivningar -734 -561 -2 459 -1 029 -561 -2 459

Övriga rörelsekostnader -9 -66 -761 -9 -66 -761

Rörelseresultat -1 075 342 -2 415 -2 231 342 -2 482

Finansiellt netto -267 -146 -895 -364 -146 -928

Periodens resultat -1 342 196 -3 310 -2 595 196 -3 410

Genomsnittligt antal aktier, tusental 73 675 67 009 70 342 73 675 67 009 70 342

Resultat per aktie -0,02 0,01 -0,05 -0,04 0,01 -0,05

(8)

Balansräkningar

Moderbolaget Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen Koncernen Belopp i KSEK

2009-03-31 2008-03-31 2008-12-31 2009-03-31 2008-03-31 2008-12-31 Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling

m.m. 80 137 93 80 137 93

Patent, licenser och varumärken 737 1 047 812 804 1 047 931

S:a immateriella anläggningstillgångar 817 1 184 905 884 1 184 1 024 Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska

anläggningar 7 219 5 533 6 478 14 235 5 533 13 737

Förbättringsutgifter på annans

fastighet 824 875 846 824 875 846

Inventarier, verktyg och installationer 5 088 5 129 5 306 5 479 5 129 5 697 S:a materiella anläggningstillgångar 13 131 11 537 12 630 20 538 11 537 20 280 Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 3 175 0 3 175 0 0 0

S:a finansiella anläggningstillgångar 3 175 0 3 175 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 17 123 12 721 16 710 21 422 12 721 21 304 Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 1 388 1 320 1 720 2 171 1 320 2 487

Varor under tillverkning 777 1 043 439 777 1 043 439

Färdiga varor och handelsvaror 1 410 128 1 230 1 410 128 1 230

Pågående arbete för annans räkning 0 54 0 0 54 0

S:a varulager m.m. 3 575 2 545 3 389 4 358 2 545 4 156

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 5 938 3 649 8 279 6 529 3 649 9 133

Fordringar hos koncernföretag 544 0 300 0 0 0

Skattefordran 187 187 147 215 187 147

Övriga kortfristiga fordringar 842 251 289 1 036 251 364

Förutbetalda kostn och uppl intäkter 688 30 484 696 30 484

S:a kortfristiga fordringar 8 199 4 117 9 499 8 476 4 117 10 128

Kassa och bank 4 135 11 5 135 26

Summa omsättningstillgångar 11 778 6 797 12 899 12 839 6 797 14 310

Summa tillgångar 28 901 19 518 29 609 34 261 19 518 35 614

(9)

Moderbolaget Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen Koncernen Belopp i KSEK

2009-03-31 2008-03-31 2008-12-31 2009-03-31 2008-03-31 2008-12-31 Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget

kapital Bundet eget

kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (67 009 135 aktier) (fg år

67 009 135 aktier) 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350 3 350

Pågående nyemissioner

(6 666 117 aktier) 333 0 333 - - -

Reserver 0 0 0 - - -

S:a aktiekapital och reserver 3 683 3 350 3 683 - - -

Fritt eget kapitalFritt eget kapitalFritt eget kapital

Överkursfond 14 795 11 348 14 795 - - -

Övrigt tillskjutet kapital 16 128 11 348 16 128

Balanserad förlust -12 418 -10 108 -9 108 - -

Periodens resultat -1 342 196 -3 310 - -

Balanserade vinstmedel -16 113 -9 912 -13 518

Delsumma 1 035 1 436 2 377 - - -

Summa eget kapital 4 718 4 786 6 060 3 365 4 786 5 960

Avsättningar

Garantier 40 40 40 0 0 0

S:a avsättningar 40 40 40 0 0 0

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

2 108 0 2 519 4 701 0 5 223

Uppskjuten skatteskuld 0 0 0 138 0 138

S:a långfristiga skulder 2 108 0 2 519 4 839 0 5 361

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 987 79 1 201 2 128 79 2 165

Skulder till kreditinstitut 4 002 1 609 4 192 4 002 1 609 4 192

Leverantörsskulder 7 746 4 247 5 023 9 612 4 247 6 609

Övriga kortfristiga skulder 7 027 6 268 8 589 7 663 6 268 9 024

Upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter 2 273 2 489 1 985 2 652 2 529 2 303

S:a kortfristiga skulder 22 035 14 692 20 990 26 057 14 732 24 293

Summa eget kapital och skulder 28 901 19 518 29 609 34 261 19 518 35 614

Varav räntebärande skulder 11 658 6 230 9 839 15 558 2 198 16 569

(10)

Kassaflödesanalyser i sammandrag

Moderbolaget Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen Koncernen Belopp i KSEK

Jan-Mars 2009

Jan-Mars 2008

Helåret 2008

Jan-Mars 2009

Jan-Mars 2008

Helåret 2008

Kassaflöde löpande verksamhet -608 757 -90 -1 566 757 -190

Förändringar av rörelsekapital 2 159 5 045 -701 3 213 5 045 -601 Kassaflöde

investeringsverksamheten -1 147 -5 809 -9 457 -1 147 -5 809 -9 442 Kassaflöde

finansieringsverksamheten -411 0 10 117 -521 0 10 117

Periodens kassaflöde -7 -7 -131 -21 -7 -116

Likvida medel vid periodens ingång 11 142 142 26 142 142

Likvida medel vid periodens utgång 4 135 11 5 135 26

Förändring av eget kapital

Moderbolaget

Belopp i KSEK Aktie-

kapital Uppskriv-

ningsfond Reserv-

fond Överkurs

fond Pågående

nyemission Balanserad vinst/förlus

t

Totalt

Eget kapital 31 december 2007 3 350 0 11 348 0 -10 108 4 590

Aktieägartillskott 1 000 1 000

Nyemission 917 83 1 000

Nyemission 2 750 250 3 000

Emissionskostnader -220 -220

Årets förlust -3 310 -3 310

Eget kapital 31 december 2008 3 350 14 795 333 -12 418 6 060

Periodens förlust -1 342 -1 342

Eget kapital 31 mars 2009 3 350 14 795 333 -13 760 4 718

Koncernen

Belopp i KSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital

Balanserad vinst/förlust

Totalt

Eget kapital 31 december 2007 3 350 11 348 -10 108 4 590

Aktieägartillskott 1 000 1 000

Nyemission 1 000 1 000

Nyemission 3 000 3 000

Emissionskostnader -220 -218

Årets förlust -3 410 -3 410

Eget kapital 31 december 2008 3 350 16 128 -13 518 5 960

Periodens förlust -2 595 -2 595

Eget kapital 31 mars 2009 3 350 16 128 -16 113 3 365

(11)

Data per aktie

Moderbolaget Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen Koncernen 2009-03-31 2008-03-31 2008-12-31 2009-03-31 2008-03-31 2008-12-31 Antal aktier vid periodens

slut, tusental 73 675 67 009 73 675 73 675 67 009 73 675

Resultat per aktie, SEK -0,02 0,01 -0,05 -0,04 0,01 -0,05

Eget kapital per aktie efter pågående

nyemission 0,06 0,07 0,08 0.05 0,07 0,08

Nyckeltal

Moderbolaget Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen Koncernen 2009-03-31 2008-03-31 2008-12-31 2009-03-31 2008-03-31 2008-12-31 Avkastning på eget

kapital, % neg 4,2 neg neg 4,2 neg

Avkastning på totalt

kapital, % neg 2,0 neg neg 2,0 neg

Rörelsemarginal, % neg 4,4 neg neg 4,4 neg

Vinstmarginal, % neg 2,5 neg neg 2,5 neg

Soliditet % 16,3 25,0 16,7 9,8 25,0 16,7

Räntetäckningsgrad neg 2,3 neg neg 2,3 neg

Aktiverade

utvecklingskostnader 310 560 1 560 310 560 1 560

Medeltal anställda 18 17 18 25 17 18

References

Related documents

- System för fastighetssektorn - Profiler för andra applikationer - System för bullerreduktion - Hylsplugg till pappersindustrin - Paneler för inomhusbruk.. System

Detta produktområde, System för bullerreduktion, är Polyplanks äldsta och vi har sedan Polyplanks start stadigt via detta produktområde levererat ut till nöjda kunder

Bolaget tillämpar från och med tredje kvartalet 2008 successiv vinstavräkning för entreprenader och liknande uppdrag till fast pris. Bolaget har tidigare redovisat

Stora investeringar har gjorts i Bolagets nya lokaler och dessutom har produktionslinjerna erhållit en översyn för förbättring av produktionslogistiken och detta kommer

Resultatet efter finansnetto uppgick till -1,3 MSEK (-0,4) Resultatet per aktie uppgick till -0,02 (-0,01).. Soliditeten uppgick per den 30 september till 69 procent Tre

Inköpen från RA i Högsby AB (Polyplank AB´s huvudsakliga montagebolag, då Bolaget använ- der RA´s patenterade bärande konstruktion) har under 2009 uppgått till 3,5 MSEK (2,3) och

Resultatet för PolyPlank AB (publ) kommer att bli negativt för 2007.. Jämfört med tidigare rapporterade kvartal kommer 4:e kvartalet att visa ett bättre resultat men bedöms ändå

Inköp från Fröseke AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB och styrelseledamot Bengt Nilsson är delägare, har under andra kvartalet 2013 uppgått till 2,1 MSEK