Kommunhuset Översten Måndagen den 14 mars 2016 kl 18:00 22:00

20  Download (0)

Full text

(1)

Plats och tid Kommunhuset Översten

Måndagen den 14 mars 2016 kl 18:00 – 22:00

Beslutande Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Olle Iding (M), 2:e vice ordf

Bo Strandh (M) Ismo Pääkkönen (SD) Göran Dahlgren (S), tjg ers Agne Dahlqvist (V), tjg ers

Övriga närvarande Jan Malmgren (M) Lennart Sigleif (C)

Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef Trine Strunck, plan- och GISchef Susanne Löfström, gatu- och parkchef

Kristina Johannesson, teknisk handläggare, §§ 16 - 20, 25

Utses att justera Marianne Ragntoft Paragrafer 16 - 33

Justeringens plats och tid Kommunhuset Söderg 28 2016-03-23

Sekreterare

Thomas Andersson

Ordförande

Hanna Ershytt

Justerande

Marianne Ragntoft

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2016-03-14

Datum då anslaget sätts upp 2016-03-24 Datum då anslaget tas ned 2016-04-16

Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör

Underskrift

Hanna Ershytt

(2)

Innehållsförteckning

Ärende Sida

§ 16 Upprop ... 3

§ 17 Godkännande av föredragningslistan och val av justerare ... 4

§ 18 Föregående protokoll ... 5

§ 19 Delegerade ärenden ... 6

§ 20 Anmälningar ... 7

§ 21 Aktuellt från verksamheten ... 8

§ 22 Ekonomisk uppföljning, bokslut 2015 med verksamhetsberättelse ... 9

§ 23 Projektuppföljning, bokslut 2015 ... 10

§ 24 Tekniska nämndens budget 2017 - investeringsbudget med VEP 2018-19 ... 11

§ 25 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ... 12

§ 26 Riktlinjer för gatubelysning i Höörs kommun ... 13

§ 27 Skötselplan Brännemölladammen ... 14

§ 28 Uppvärmningssystem i verksamhetslokalerna - försäljning av förråd? ... 15

§ 29 Projekt Hållbar grönyteförvaltning ... 16

§ 30 Status för genomförande av hastighetsplanen och omskyltning ... 17

§ 31 Uppföljning av olyckor vid väg 23/Industrigatan ... 18

§ 32 Projektinformation från Plan- & GISenheten ... 19

§ 33 Delegation att teckna ramavtal avseende beläggningar ... 20

(3)

§ 16 Upprop

Ärendebeskrivning

Upprop av nämndens ledamöter och ersättare enligt lista. Notering av närvaro. Olof Asserfors (S) och Kenneth Kallin (MP) är inte närvarande. Göran Dahlgren (S) respektive Agna Dahlqvist (V) tjänstgör i deras ställe.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(4)

§ 17 Godkännande av föredragningslistan och val av justerare

Beslut

Föredragningslistan godkänns.

Marianne Ragntoft (S) utses att justerar protokollet. Justering i Kommunhuset den 23 mars 2016 kl 16:45

Ärendebeskrivning

Nämndens godkännande av föredragningslista för mötet.

Göran Dahlgren (S) anmärker att föregående protokoll med flera dokument inte var synliga i Höör24 i samband med publiceringen den 7 mars.

Val av justerare till mötets protokoll.

Marianne Ragntoft (S) är i tur att justera.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(5)

Dnr TN 2016/2

§ 18 Föregående protokoll

Beslut

Tekniska nämnden lägger protokollet från sammanträdet den 25 januari till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anmälan av Tekniska nämndens protokoll från mötet den 25 januari 2016.

Beslutsunderlag

Protokoll Tekniska nämnden 2016-01-25 _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(6)

Dnr TN 2016/37

§ 19 Delegerade ärenden

Beslut

Tekniska nämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av beslut i delegerade ärenden. Förteckning över ärenden föreligger.

Beslutsunderlag

Förteckning över beslutade ärenden _____

Justerande Utdragsbestyrkande

(7)

§ 20 Anmälningar

Beslut

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anmälda ärenden:

A. 2016/33

Förstudie bredband för EU-stöd

B. 2016/25

Upphandling av Toro 4010

C. 2016/29

Ansökan om torgplats 2016 för Grönsakshandel

D. Uppdragsavtal ’Drift och underhåll av offentlig belysning i Höörs kommun’

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(8)

§ 21 Aktuellt från verksamheten

Beslut

Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Information från samhällsbyggnadssektorn om aktuella ärenden och framtida planer för verksamheten. Susanne Löfström informerar om följande punkter.

- Pocketpark uppförd och under utveckling i Fogdaröd.

- Avtal om Byggmaterial är tecknat med XL-bygg i Höör.

- Avtal om maskinutrustning förlängt med Gösta Palm maskin AB.

- Planteringar vid den nya parkeringen vid Kommunhuset.

- Planteringar längs Södergatan.

- Skyltning av lekplatser som en del av skyltprogrammet.

- Bekämpning av ogräs 2016

- Pågående arbete med skötselplan för parkytor.

- Plantering - vårprogrammet

- Nuläge angående verkställigheten av nämnden beslut avseende gatubelysningar.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(9)

Dnr TN 2016/40

§ 22 Ekonomisk uppföljning, bokslut 2015 med verksamhetsberättelse

Beslut

Tekniska nämnden fastställer bokslut 2015 enligt förlag.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse med bokslut för 2015 föreligger. Rolf Carlsson redogör för det liggande förslaget.

Yrkanden

Hanna Ershytt (C) föreslår att nämnden fasställer bokslut 2015 enligt föreliggande förslag.

Beslutsordning

Ordförande lägger fram sitt förslag för beslut och finner att nämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

Bilaga1.Verksamhetsberättelse2015 TN Bilaga2.Resultatanalys2015 TN

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(10)

Dnr TN 2016/41

§ 23 Projektuppföljning, bokslut 2015

Beslut

Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk uppföljning av investeringsprojekt i bokslut 2015. Rolf Carlsoon redovisar uppföljningen av projekt 2015 och går igenom investeringsplaneringen 2016.

Beslutsunderlag

Investeringsredovisning 2015 TN

Bilaga 3.1 investeringsredovisning 2015 TN Projektplan 2016

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(11)

Dnr TN 2016/38

§ 24 Tekniska nämndens budget 2017 - investeringsbudget med VEP 2018-19

Beslut

Tekniska nämnden fasställer investeringsbudget 2017 VEP 2018 - 2019 och meddelar kommunstyrelsen sitt beslut.

Ärendebeskrivning

Förslag till investeringsbudget 2017 för tekniska nämnden föreligger. Rolf Carlsson redogör för budgeten med förslaget att det fasställs av nämnden det och lämnas till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

BLANKETT 2 1 Teknisk nämnd 2017 _utkast Investeringsbudget 2017

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(12)

§ 25 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Beslut

Tekniska nämnden avslår ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade som kommit in till Samhällsbyggnadssektorn.

Ärendebeskrivning

Ansökan avser parkeringstillstånd för rörelsehindrade som förare. Grund för ansökan är att sökanden uppger sig inte kunna gå långt och bära tunga saker och därför behöver kunna parkera på handikapplats.

Transportstyrelsen har i sina föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:73) om parkeringstillstånd för rörelsehindrade bestämt den grundläggande förutsättningen för tillstånd. Parkeringstillstånd kan beviljas för den som har ett funktionshinder som medför att han eller hon endast med betydande svårigheter kan förflytta sig till fots. Enligt Transportstyrelsens policy ska personen stadigvarande inte klara att förflytta sig 100 meter på plan mark med erforderliga hjälpmedel eller kortare pauser och att detta ska gälla minst hälften av veckans, månadens, eller årets dagar. Transportstyrelsens uppfattning är att om hjälpmedel finns att tillgå ska dessa användas.

Samhällsbyggnadssektor anser inte att det framgår av ansökan med läkarintyg att sökanden stadigvarande har sådana grava gångsvårigheter att ett särskilt

parkeringstillstånd är motiverat. Enbart svårighet att bära tunga varor kan inte anses motivera ett parkeringstillstånd.

Beslutsunderlag

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Läkarintyg

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(13)

Dnr TN 2016/39

§ 26 Riktlinjer för gatubelysning i Höörs kommun

Beslut

Tekniska nämnden antar Riktlinjer för gatubelysning i Höörs kommun.

Ärendebeskrivning

Behovet av riktlinjer identifierades i samband med att en rötskadeinventering av kommunens trästolpar avslöjade ett stort investeringsbehov i de befintliga anläggningarna, främst på landsbygden.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för gatubelysning i Höörs kommun, Förslag 2016-02-12.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(14)

Dnr TN 2015/48

§ 27 Skötselplan Brännemölladammen

Beslut

Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att ta fram kostnaden för åtgärder enligt skötselplanen samt i uppdrag att äska motsvarande ramförstärkning i kommande driftbudget för att ge möjlighet att genomföra föreslagna skötselåtgärder.

Ärendebeskrivning

Skötselplan för underhåll av Brännemölladammen i sin nuvarande form, undantaget åtgärder för sanering av förorenat sediment.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(15)

§ 28 Uppvärmningssystem i

verksamhetslokalerna - försäljning av förråd?

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Rolf Carlsson informerar om förutsättningarna för tekniska nämndens drift av lokalerna på Verkstadsgatan, behov av underhåll, alternativt till eget fastighetsägande och planer för verksamhetsområdet.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(16)

Dnr TN 2016/42

§ 29 Projekt Hållbar grönyteförvaltning

Beslut

Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Informationsärende: Höörs kommun har gått med i Movium Partnerskaps projekt ”Hållbar grönyteförvaltning”. Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Danmark. Det är sju svenska kommuner, en svensk kyrkogårdsförvaltning och fem danska kommuner som deltar.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(17)

§ 30 Status för genomförande av

hastighetsplanen och omskyltning

Beslut

Ärendet bordläggs till nästa möte.

Ärendebeskrivning

Informationen i rubricerat ärende lämnas inte vid detta möte.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(18)

§ 31 Uppföljning av olyckor vid väg 23/Industrigatan

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att ärendet utgår.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(19)

Dnr TN 2016/34

§ 32 Projektinformation från Plan- &

GISenheten

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Trine Strunck informerar om avslutat projekt med Boverket ”Effektivare och tydligare förmedling av planbestämmelser”, samt VINNOVA projektet ”Får jag lov - mot automatiserade bygglov”

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

(20)

Dnr TN 2016/45

§ 33 Delegation att teckna ramavtal avseende beläggningar

Beslut

Tekniska nämnden ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal avseende beläggningar.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadssektor genomför upphandling av beläggningar. Tidigare avtal med PEAB har löpt ut och under en övergångsperiod har kommunen varit ansluten till SKL Kommentus ramavtal. Eftersom förutsättningarna för detta avtal inte har överensstämt med kommunens önskemål och krav har en egen upphandling avseende beläggningar genomförts. Då det sammanlagda värdet på avtalet under avtalsperioden förväntas överstiga Samhällsbyggnadschefens beslutade delegationsgräns för avtalstecknande om 3 mkr föreslås Tekniska nämndens fatta beslut om att ge utökad delegation i detta ärende.

_____

Justerande Utdragsbestyrkande

Figure

Updating...

References

Related subjects :