• No results found

Beräkningsexempel Bansek bas 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Beräkningsexempel Bansek bas 2020"

Copied!
7
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Trafikverket Texttelefon: 010-123 50 50 Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se

Lena Wieweg PLe

TMALL 0423 PM v 1.0

Beräkningsexempel Bansek bas 2020

Partiellt dubbelspår

(2)

3 PM v 1.0

1. Inledning

I det här beräkningsexemplet visas hur man går tillväga i Bansek för att utvärdera ett partiellt dubbelspår. Exemplet basers på JSY 1807 Alvesta-Växjö partiellt dubbelspår Gemla-Räppe. Anläggningskostnaden baseras på den kostnad som användes i den ursprungliga kalkylen, uppräknad med investeringsindex för banhållning enligt ASEK 7.0.

2. Beskrivning av åtgärd, linjedelar och kapacitetsberäkning

Alvesta-Växjö hör till stråket Kust till kustbanan och har linjedelsnummer L4106.

Dimensionerande sträcka är Alvesta-Gemla. Det partiella dubbelspåret planeras på sträckan Gemla-Räppe. Det innebär att den ursprungliga linjedelen L4106 ska delas upp i tre linjedelar med den nya dubbelspårssträckan i mitten.

I tabellen nedan visas den ursprungliga linjedelen och de nya linjedelarna. Numreringen av de nya linjedelarna är valfri så länge som de nya linjedelsnumren inte är upptagna någon annanstans i kapacitetsberäkningen.

Ursprunglig linjedel Spår Avstånd, km

Nya linjedelar spår Avstånd, km Alvesta-Växjö L4106 esp 17,4 Alvesta-Gemla L4106 esp 7,4

Gemla-Räppe L4110 dsp 5,8 Räppe-Växjö L4111 esp 4,3

Byggtiden är 3 år och kostnaderna för underhåll och reinvesteringar beräknas med schablonmetod. I den ursprungliga kalkylen har investeringskostnaden fördelats med 25

% år 1, 50 % år 2 samt 25 % år 3under byggtiden.

3. Beräkningsgång

Steg 1. Flik 1 Beskrivning av åtgärd

I de fyra första tabellerna anges relevant information enligt nedan.

(3)

Trafikverket Texttelefon: 010-123 50 50 Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se

Lena Wieweg PLe

TMALL 0423 PM v 1.0

I den femte tabellen är det mycket viktigt att informationen är fullständig då den används i de vidare beräkningarna.

1. Beskriv aktuell åtgärd och effekter i kalkylen Allmän beskrivning av åtgärden

Partiellt dubbelspår på linjedelen Alvesta-Växjö, delen Gemla-Räppe

Beräkningsbara effekter Beskriv kortfattat om åtgärden innebär en förändring, Gångtider

Avstånd Turtäthet/antal tåg

Kapacitetsutnyttjande minskar

Ändring drivmedel/byte av tågtyp Banavgifter

Kostnader för DoU (ange beräkningsmetod) Schablon Bromsar godståg (anges flik 4 rad 3 och 4) -

2. Korrigering av prognosindata

har korrigering av personprognosindata genomförts? nej Har korrigering av godsprognosindata genomförts? nej I så fall; ange sträckor och omräkningsfaktor

3. Byggtid och kalkylperiod

Byggstart 2022 Beräknas automatiskt

Byggtid 3

Kalkylperiod, år 60

4. Kalkylspecifika tillväxttal Kalkylspecifik standard

Trafiktillväxt 1 godstrafik trafikstart-2040 1,51% per år

Trafiktillväxt 2 godstrafik 2040-2065 1,51% per år

Trafiktillväxt 1 persontrafik trafikstart-2040 1,87% per år

Trafiktillväxt 2 persontrafik 2040-2065 0,98% per år

5. Om åtgärden innebär förändringar i kapacitetsberäkningens linjedelar

Beskriv vilka ändringar som görs i linjedelsindelningen. Ändringarna genomförs så som beskrivs i "Handledning"

Åtgärdad linjedel i JA Nya linjedelar i UA med godstrafik

Sträcka Linjedelsnr JA Enkelspår/-

dubbelspår

Avstånd, km Sträcka Linjedelsnr UA Ersätter linjedel i JA

Enkelspår/- dubbelspår

Avstånd, km

Alvesta-Växjö L4106 Enkelspår 17,4 Alvesta - Gemla L4106 L4106 Enkelspår 7,4

0 Gemla - Räppe L4110 L4106 Dubbelspår 5,8

0 Räppe - Växjö L4111 L4106 Enkelspår 4,3

0 0

Linjedelen Alvesta-Växjö L 4106 delas upp i tre linjedelar med det nya dubbelspåret Gmela-Räppe i mitten

(4)

3 PM v 1.0

Steg 2. Genomför förändringar i flik 7 Kap.beräkning UA och i flik 9 Nyckel länk_linjedel

Leta fram den aktuella linjedelen L4106 och infoga två nya rader under denna. Ange den nya linjedelsinformation vad gäller linjedelsnummer och linjeindelning såsom beskrivs i tabell 1 ovan. Data i kolumnerna Tågläge och Elektrifierad sätts till samma värden som den ursprungliga linjedelen. Vad gäller data i kolumnen ”Dim Emme-länk” återkommer vi till detta nedan.

I kolumnerna I-U anges parametervärden för kapacitetsberäkning. Dessa tas fram i samråd med erforderlig kompetens. I det här fallet anges följande:

Därefter ändras linjedelsnummer i flik 9 Nyckel länk_linjedel. Leta fram linjedel L4106 och ändra linjedelsnummer i UA.

Längst till höger finns EMME-länk per delsträcka. I flik 7 Kap.beräkning UA, figur x ovan, anges dimensionerande Emme-länk per linjedel. I modellen används denna till att beräkna antal persontåg per linjedel. I de fall det finns flera länkar per linjedel anges i första hand den emme-länk som överensstämmer med dimensionerande sträcka enligt kapacitetsberäkningen. I det här fallet anges Räppe-Gemla för linjedel L4110 och Räppe- Växjö för L4111. Som framgår av figuren ovan finns varje länk i båda riktningarna, vilken riktning som väjd för Dim. Emme-länk spelar ingen roll.

Stråk Linjedel Linjeindelning "Dim Emme-länk" Tågläge ElektrifieradDsp/esp

Kust till kustbanan L4106 Alvesta - Gemla Alvesta-Gemla H E Enkelspår

Kust till kustbanan L4110 Gemla - Räppe Räppe-Gemla H E Dubbelspår

Kust till kustbanan L4111 Räppe - Växjö Räppe-Växjö H E Enkelspår

Fjb Fjb översatt

Samtidig infart

Samtidig infart översatt

HW Snabb

HW Övrig

HW Lokal

HW Gods

#Korsan de tågvägar

gångtid s

gångtid ö

gångtid l

gångtid g

Fjb 0 J/J 0 5 4 4 5 0 5 6 6 8

Fjb 0 J/J 0 5 4 4 5 0 3 3 5 4

Fjb 0 J/J 0 5 4 4 5 0 3 3 4 4

JA JA JA JA UA UA UA UA

Bandel stråk stråkn GODS S Ö L GODS S Ö L EMME-länk

Räppe Växjö 821 Kust till kustbanan 4 L4106 L4106 L4106 L4106 L4111 L4111 L4111 L4111 Räppe-Växjö Räppe Gemla 821 Kust till kustbanan 4 L4106 L4106 L4106 L4106 L4110 L4110 L4110 L4110 Räppe-Gemla Växjö Räppe 821 Kust till kustbanan 4 L4106 L4106 L4106 L4106 L4111 L4111 L4111 L4111 Växjö-Räppe Alvesta Gemla 821 Kust till kustbanan 4 L4106 L4106 L4106 L4106 L4106 L4106 L4106 L4106 Alvesta-Gemla Gemla Alvesta 821 Kust till kustbanan 4 L4106 L4106 L4106 L4106 L4106 L4106 L4106 L4106 Gemla-Alvesta Gemla Räppe 821 Kust till kustbanan 4 L4106 L4106 L4106 L4106 L4110 L4110 L4110 L4110 Gemla-Räppe

(5)

Trafikverket Texttelefon: 010-123 50 50 Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se

Lena Wieweg PLe

TMALL 0423 PM v 1.0

Steg 3. Förseningstid godstrafik

Med ovan beskrivna åtgärder beräknas effekter för godstrafiken automatiskt. Däremot om en fördelning av kapacitetstidsvinsten på transporttid respektive förseningstid bedöms relevant måste förändrad förseningstid anges manuellt. Detta görs i flik 4 Godståg. Total tidsvinst återfinns i kolumn AV. Om det bedöms sannolikt kan en del av denna anges som minskad förseningstid, kolumn M. I den ursprungliga kalkylen har denna uppskattats till 0,5 minuter per tåg vilket används även här.

När en förändrad förseningstid anges i fliken 4 Godståg sker en automatisk nedräkning av kapacitetstidsvinsten i modellen.

Steg 4. Flik 6 Investering och UH

Den ursprungliga investeringskostnaden, 286,8 miljoner kronor i prisnivå 2014, har räknats upp med index 1,0783 till prisnivå 2017.

Linjedel Linjeindelning "Dim Emme-länk" Tågläge ElektrifieradDsp/esp g malm L4106 Alvesta - Gemla Alvesta-Gemla H E Enkelspår 3 -

L4110 Gemla - Räppe Räppe-Gemla H E Dubbelspår 3

L4111 Räppe - Växjö Räppe-Växjö H E Enkelspår 3

Ange Ange Ange

Stråk Stråknr Bandel Linjedel E/D JA E/D UA Sträcka, stationsnamn

Gångtidsför- ändring, min

Avståndsför- ändring, km

Förändrad förseningstid, minuter Kust till kustbanan (Almedal)-Karlskrona;Kalmar C4 720 L4105 E E Värnamo-Alvesta

Kust till kustbanan (Almedal)-Karlskrona;Kalmar C4 821 L4106 E E Alvesta-Växjö -0,5

(6)

3 PM v 1.0

Kostnader för underhåll och reinvesteringar beräknas med schablonmetod och mängder har hämtats från den ursprungliga kalkylen.

Byggtid, antal år: 3 2022 2023 2024

Ange kostnad per år under byggtiden

Investeringskostnader UA MSEK 2022 2023 2024

309,26 77,31 154,63 77,31

SUMMA 309,3 77,3 154,6 77,3

Investeringskostnader JA MSEK 2022 2023 2024

SUMMA 0 0 0 0

Investeringskostnad UA-JA 309,3 77,3 154,6 77,3

Inkl skattefaktor 402,0 100,5 201,0 100,5

Alternativ 3

Schablonvärden

Underhållskostnad per år Enhet Schablonvärde

kronor per år

Antal enheter

JA Antal enheter UA

Enkelspår överbyggnad Löpmeter 138 4800

Enkelspår Signal Löpmeter 24 4800

Enkelspår Elkraft Löpmeter 26 4800

Dubbelspår överbyggnad Löpmeter 275

Dubbelspår Signal Löpmeter 47

Dubbelspår Elkraft Löpmeter 52

Växlar växlar 1:9 Växel 90 000

Växlar växlar 1:15 Växel 40 000

Växlar växlar 1:18,5 Växel 20 000 2

Signal vägskydd A Korsning 110 142

Signal vägskydd B Korsning 110 142

Signal vägskydd CD Korsning 71 592

(7)

Trafikverket Texttelefon: 010-123 50 50 Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se

Lena Wieweg PLe

TMALL 0423 PM v 1.0

Inga reinvesteringar görs i JA varför inget mer behöver anges.

Klart!

Kalkylresultat

Kalkylsammanställning, miljoner kronor Prognosåret Öppningsår Nuvärde

Investeringskostnad -430,8

Kostnader för underhåll -31,6

Kostnad för reinvestering -29,1

Effekter för persontrafikföretag

Biljettintäkter 4,52 3,43 118,6

Fordonskostnader kollektivtrafik 1,31 2,68 53,0

Omkostnader -0,25 -0,19 -6,5

Moms på biljettintäkter -0,26 -0,19 -6,7

Banavgifter -0,05 -0,05 -1,2

Budgeteffekter

Drivmedelsskatt -0,38 -0,40 -10,7

Moms på biljettintäkter 0,26 0,19 6,7

Banavgifter 0,05 0,05 1,3

Effekter för resenärer

Reskostnader 0,00 0,00 0,0

Åktid 7,40 4,49 212,1

Turintervall 0,00 0,00 0,0

Förseningstid 5,18 3,14 148,3

Effekter för godskunder

Transportkostnader exkl banavgifter 0,05 0,04 1,3

Banavgifter 0,00 0,00 0,0

Transporttid 0,01 0,01 0,4

Förseningstid 0,03 0,02 0,8

Externa effekter

Luftföroreningar o klimatgaser 0,27 0,46 9,3

Trafikolyckor 0,61 0,37 17,4

Infrastruktur 0,00 0,00 -0,1

Buller 0,06 0,03 1,7

SUMMA effekter 18,81 14,08 485

Nettoresultat 54

Nettonuvärdeskvot 0,11

References

Related documents

Brevsam ­ lingarna till Elis Strömgren i Lund, belysande Strindbergs naturvetenskapliga experimenterande 1893-1894, till redaktör Vult von Steijern, m ed icke

The similarity measurement used to compare the image neighborhood bitset and the template bitset is simply the number of equal bits.. Lossy data compression of images is a

Debiterad kostnad för uppvärmning av järnvägsfordon grundar sig dels på en fast kostnad per dygn för varje bokat tillfälle då anslutning till energikällan sker, dels på en

3 Persontåg övriga effekter Här anges förändrat turtäthet samt nya tågtyper vid tågbyte 4 Godståg Här anges effekter för godstrafiken per Bangodssträcka 5 Trafikomflyttningar

Eftersom åtgärden inte innebär vare sig ändrade avstånd eller gångtidsförändringar ska inget anges i flikarna 3 Persontrafik effekter länkar eller 4 Godståg. Steg 4 Kostnader

Linjedel L2919 Alingsås-Olskroken delas upp i tre linjedelar: L2919 Alingsås-Floda (ytterspår) med snabntåg och interregiotåg, L2930 Alingsås-Floda (innerspår) med godståg

För varje linjedel beräknas ett matematiskt kapacitetsutnyttjande som gäller för den dimensionerande sträckan och detta används för hela linjedelen.. I de fall en åtgärd

Nio av tio idrottsungdomar (fördelat på 95 procent inom lagidrott och 81 procent inom individuell idrott) uppger att de har ganska eller mycket positiva relationer med sina

Verktyget utvecklades inom ramen för MKB Svante för att säkerställa hög effektivitet och möjlighet till att följa upp samtliga leveranser till bygget.. Endast de transporter som

7 § första stycket punkt 2 kan kommunen be- stämma den yttre ram (byggrätten) som byggherren har att hålla sig inom, vilket indirekt avgör om det ska byggas en- eller

rennäringen, den samiska kulturen eller för samiska intressen i övrigt ska konsultationer ske med Sametinget enligt vad som närmare anges i en arbetsordning. Detta gäller dock inte

Detta då personer med IBS upplevde att sjukdomen försvårade sociala relationer och för somliga kunde sjukdomen dessutom innebära ett hinder att inleda en intim relation (Casidaya

trädgårdstippaina i Tingsryds kommun betalar inget utan det bekostas av hela taxekollektivet i Tings1yd (kostnad 400 000 kr hittills under 2020). o Abonnemang för hämtning

Bilaga C – Farliga godsklasser som inte har bedömts i denna riskutredning De övriga farligt gods-klasserna som inte har beaktats i denna riskutredning har inte bedömts utgöra

Myndighetens roll och kontroll av olika verksamheter i leden av produktion från primärprocent till färdig produkt för konsumtion.. Martina Westlund, Byggnadsrådgivare/Agronom,

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Min studie pekar alltså på att de texter som ingår i de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 i viss mån underlättar förståelsen

“A fundamental reshaping of finance”: The CEO of $7 trillion BlackRock says climate change will be the focal point of the firm's investing strategy. Business insider, 14

Partnerskap i teknikskiftet mot fossilfria, elektrifierade processer inom gruvdrift och metaller.

Kvadratens yta går även att räkna ut genom att varje del i kvadraten räknas ut

Ambitionen är att ett nytt akutsjukhus i Växjö, oavsett om det byggs på befintlig tomt eller tomt i Räppe, ska medföra att barn och unga ges likvärdig tillgång till den hälso-

Efter träning ska man fylla på med energi så fort som möjligt - inom en halvtimme för att kroppen ska kunna återhämta sig på ett bra sätt.. Ett bra återhämtningsmål

Det innebär att huvudmannen för en förskola, skola eller annan verksamhet som regleras i skollagen även fortsättningsvis är skyldig att se till att det i varje verksamhet