• No results found

Väg 25 Hovmantorp-Lessebo Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Väg 25 Hovmantorp-Lessebo Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas."

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Planläggningsbeskrivning – 2021-06-21

Väg 25 Hovmantorp-Lessebo

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Väg 25 sträckan Hovmantorp – Lessebo är ca 10,5 km lång och utformad som tvåfältsväg utan viltstängsel. Högsta tillåtna hastigheten är 90 km/tim med undantag förbi Strömbergshyttan där hastigheten är 70 km/tim. För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten planeras väg 25 att mittsepareras på en cirka 4,1 km lång sträcka från Hovmantorps västra infart till Bergdalavägen, väg 840. Inom projektet planeras även för byggnation av ny gång- och cykelväg från Hovmantorps östra infart till strax öster om Bergdalavägen samt på en kortare sträcka öster om Strömbergshyttan. Dessa sträckor är tillsammans med en upprustning av befintliga enskilda vägar tänkta att förbättra möjligheterna att cykla mellan Hovmantorp och Lessebo.

Längs sträckan Hovmantorp-Lessebo planeras även för byggnation av faunastängsel och fyra faunapassager, vilket syftar till att minska risken för viltolyckor och förbättra trafiksäkerheten.

Vad har hänt?

Planarbetet har inletts med framtagande av samrådsunderlag. I samrådsunderlaget beskrivs förutsättningar och vilken miljö som kan påverkas. Samrådsunderlaget utgör underlag för kommande samråd och för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan och kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida under hösten 2021.

Så här planerar vi arbetet

Projektet genomförs enligt planläggningsprocessen för vägar som regleras i väglagen och miljöbalken. Den leder till slut fram till en fastställd vägplan som ger väghållaren rätt att anlägga vägen på det sätt som redovisas i vägplanen. Vägplanen genomförs i de fyra olika skedena; samrådsunderlag, samrådshandling, granskningshandling och fastställelsehandling.

Projektet är nu inne i skede samrådsunderlag. Arbetet med samrådsunderlaget planeras att genomföras under sommaren/hösten 2021. Under denna period finns möjligheter att lämna synpunkter på projektet skriftligen till Trafikverket. Det framtagna samrådsunderlaget planeras att i december 2021 skickas till Länsstyrelsen för beslut om projektet kan antas medföra

betydande miljöpåverkan. Beslutet avgör om en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram eller inte.

(2)

Därefter påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag till utformning av projektet, vilket redovisas i samrådshandlingen. När samrådshandlingen är framtagen genomförs ett samrådsmöte under hösten 2022 med allmänheten och de som berörs av projektet. Efter samrådsmötet finns möjligheter att lämna synpunkter på förslaget till Trafikverket under en fyraveckorsperiod.

Efter samrådet beaktas de inkomna synpunkterna och ett nytt förslag arbetas fram vilket redovisas i granskningshandlingen. Den färdigställda granskningshandlingen kungörs och görs tillgänglig för allmänheten och de som berörs av projektet under våren 2023, i samband med detta ges möjligheter att lämna synpunkter under en fyraveckorsperiod. Efter granskningstiden skickas vägplanen till länsstyrelsen med begäran om tillstyrkan av vägplanen.

I det sista skedet skickas vägplanen till Trafikverkets Juridik- och planprövningsenhet för begäran om fastställelse, vilket beräknas ske under hösten 2023. Därefter planeras för byggstart, vilket tidigast beräknas ske under 2025.

Vad händer framöver?

Arbetet med vägplanen, som har som syfte att fastställa vägområdet och ge Trafikverket rätt att bygga vägen, kommer att pågå fram till sommaren 2023. Ett första samråd planeras att

genomföras under hösten 2021. Ett samrådsmöte planeras att hållas under hösten 2022.

När kan du påverka

Under framtagandet av vägplanen ges tre formella tillfällen att påverka och lämna synpunkter på planens utformning – i samband med samråd av samrådsunderlag och samrådshandling samt i samband med granskningen av vägplanen. Utöver detta finns möjligheter att under arbetets gång lämna ytterligare synpunkter till Trafikverket. Synpunkter lämnas med fördel skriftligen. Alla inkomna skriftliga synpunkter tas emot och diarieförs.

Synpunkterna från samrådsskedet samt de synpunkter som inkommit under arbetets gång sammanställs i en samrådsredogörelse, i vilken Trafikverket också redovisar hur synpunkterna har beaktats i projektet.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida:

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Kronoberg/vi-bygger-och-forbattrar/vag-25- hovmantorp-lessebo-motesfri-vag/

Framtagande av samrådsunderlag (juni - oktober, 2021)

Beslut om betydande miljöpåverkan (vintern, 2022)

Samrådsmöte (hösten, 2022)

Samråd Samrådshandling

(hösten, 2022)

Granskning Granskningshandling

(våren, 2023)

Fastställelseprövning (hösten, 2023)

Adress:

Kungsgatan 8, 352 33 Växjö Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se Projektledare:

Rebecca Seller Telefon: 010-123 42 67 rebecca.seller@trafikverket.se

References

Related documents

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.. Projektet har delats in

Trafikverket tar nu fram en vägplan för byggande av en rastplats i anslutning till E10 i Kiruna närområde.. Planeringen sker i samband med att E10 byggs i ny sträckning norr om

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas via annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter arbetet för att få fram

Samråd kommer att hållas där berörda parter, allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter.. Tid för samråd kommer att annonseras

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Detta för att säkerställa tillgänglighet för tågresande till och från Kiruna centralort och därigenom transportkvalitén för persontåg.. Vad

Samrådshandlingen kommer att uppdateras efter vårens samråd och inför ställningstagande om val av lokalisering, sommaren 2021.. Efter det inledande samrådet har arbetet

Därefter kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för deras tillstyrkan och därefter kommer Trafikverket att fastställa vägplanen. När kan

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Samrådsunderlaget används för att samråda med de som berörs av projektet och är ett underlag till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.. Projektet håller

Den färdigställda granskningshandlingen kungörs och görs tillgänglig för allmänheten och de som berörs av projektet under hösten 2021, i samband med detta ges möjligheter

Flera projekt pågår längs Malmbanan där Trafikverket vill förbättra kapaciteten för både person- och godståg och förlänger driftplatser för att möjliggöra möten för

Efter att bygghandlingen för väg E20 förbi Vårgårda färdigställts har det i samråden med boende i området framkommit att behov finns för en ny port för gång- och

Andra enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt myndigheter och organisationer ges också möjlighet att yttra sig över samrådsunderlaget innan det lämnas till

Under perioden 12 oktober till 3 november 2017 var vägplanen tillgänglig för granskning på webben, Trafikverkets kontor i Solna och på kommunkontoren i Sigtuna och

Vägplanen skickades till Planprövning hos Trafikverket i juni 2018 och ansökan om vattenverksamhet skickas till Mark- och miljödomstolen när vägplanen vunnit laga kraft.

En samrådsremiss för samrådsunderlaget har gått ut till enskilda som särskilt kan beröras, Länsstyrelsen Norrbotten, Gällivare kommun samt andra myndigheter och organisationer

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.. När Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte

Vår långsiktiga plan är att bygga om korsningen till en cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassa två busshållplatser i anslutning till korsningen samt ordna så att

Genom att bygga förbigångsspår där godstågen kan stanna och släppa förbi snabbare tåg skapas bättre förutsättningar och kapacitet för godståg samtidigt som det minskar

När samrådsskedet är slutfört färdigställs järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter.. Efter granskningen yttrar