• No results found

Väg 1357 Glumslöv – Ålabodarna, gång- och cykelväg Landskrona kommun, Skåne län

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Väg 1357 Glumslöv – Ålabodarna, gång- och cykelväg Landskrona kommun, Skåne län "

Copied!
14
0
0

Full text

(1)

Samrådsredogörelse

Väg 1357 Glumslöv – Ålabodarna, gång- och cykelväg Landskrona kommun, Skåne län

Vägplan, 2018-11-09

(2)

2

Trafikverket

Postadress: Box 366, 201 23 Malmö

Besöksadress: Gibraltargatan 7, 211 18 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se

Telefon: 0771-921 921

Dokumenttitel: Väg 1357 Glumslöv-Ålabodarna, gång- och cykelväg, Samrådsredogörelse, Landskrona kommun, Skåne län, Vägplan

Författare: Kristina Hermansson och Göran Sevelin, Kreera Samhällsbyggnad AB Dokumentdatum: 2018-11-09

Ärendenummer: TRV2016/68767 Åtgärdsnummer: 9777

Projektnummer: 154808 Version: 2.0

Kontaktperson: Olof Fredholm, projektledare Trafikverket

TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.4.0

(3)

Innehåll

1. SAMMANFATTNING 4

2. PLANLÄGGNINGSBESKRIVNING 4

3. SAMRÅDSKRETS 5

4. SAMRÅD 5

4.1. Samråd med berörd länsstyrelse 5

4.2. Samråd med berörd kommun 6

4.3. Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda 7 4.4. Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer 8

4.5. Samråd med allmänheten 12

(4)

4

I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka synpunkter som kommit in från enskilda, myndigheter och organisationer samt var yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket de inkomna synpunkterna.

1. Sammanfattning

Samråd har skett med allmänheten, berörda enskilda, kommun, länsstyrelse och

organisationer och föreningar som antas berörda. Den övervägande delen är positiv till den planerade gång- och cykelvägen längs väg 1357. Många har framfört synpunkter om att hastigheten på väg 1357 är för hög.

2. Planläggningsbeskrivning

I planläggningsbeskrivningen klarläggs syftet med samråd, vilka samrådsformer som planeras, när samråd är tänkt att genomföras och vilken samrådskretsen är tänkt att vara.

Planläggningsbeskrivningen ska användas som stöd för styrning och genomförande av kommunikationen som sker med både interna och externa intressenter. Syftet är att redan i ett tidigt skede av planläggningsprocessen tydliggöra vad arbetet innebär och vilka

ytterligare samråds- och beslutstillfällen som är att förvänta.

Planläggningsbeskrivningen för just det här projektet har uppdaterats vid följande tillfällen:

upprättad 2017-06-07, reviderad 2017-11-01, 2018-02-05, 2018-04-05 och 2018-10-01.

2.1. Planläggningsprocessen

Framtagandet av en vägplan följer en särskild planläggningsprocess. Förfarandet syftar till att byggandet av transportinfrastruktur ska ha en god anknytning till övrig samhälls- planering, miljölagar och allmänhetens förväntningar. Det går att läsa mer om planlägg- ningsprocessen i planbeskrivningen för detta vägprojekt samt på Trafikverkets hemsida.

Figur 1 Planläggningsprocessen för byggande av väg eller järnväg. Detaljeringsgraden för åtgärderna ökas succesivt.

(5)

Under samrådet har först samrådsunderlaget och därefter samrådshandlingen varit ute på remiss för yttrande hos samrådskretsen och allmänheten. I denna redogörelse redogörs för vilka synpunkter som inkommit i respektive skede.

3. Samrådskrets

Samrådskrets utgör de som kan antas vara berörda av förslaget till vägplan. Förutom

allmänheten har samtliga som ingår i samrådskretsen fått samrådsunderlaget skickat till sig, allmänheten har informerats via annonsering i tidning samt via Trafikverkets hemsida. I samrådshandlingsskedet har samtliga i samrådskretsen fått ett brev tillsänt sig med information om var material finns och samrådstid.

3.1. Samrådsunderlag

Samrådskretsen har i samrådsunderlagsskedet definierats till fastighetsägare och arrendatorer inom och i anslutning till planområdet, Landskrona kommun och

Länsstyrelsen Skåne. Region Skåne, allmänheten som kan antas bli berörd och Glumslövs byalag samt Ålabodarnas hamnförening, Ålabodarnas hamnaktiebolag, Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen och Lantbrukarnas riksförbund har också definierats ingå i samrådskretsen.

3.2. Samrådshandling

Den 28 september 2017 beslutade Länsstyrelsen att projektet bedöms innebära en betydande miljöpåverkan varpå en så kallad utökad samrådskrets enligt miljöbalken är aktuell. Utöver de som ingick i samrådskretsen i föregående skede så har kretsen nu utvidgats till att även innefatta Jordbruksverket, Naturvårdsverket, NTF Skåne, Svenska Cykelförbundet (SWE Cycling), Cykelfrämjandet, Ålabodarna-Sundviks samfällighets- förening, Skånekärrs vägsamfällighet och Nedra Glumslövs samfällighetsförening.

4. Samråd

Alla inkomna yttranden och mötesanteckningar finns på Trafikverket med diarienummer TRV 2016/68767.

4.1. Samråd med berörd länsstyrelse

Första samråd med länsstyrelsen angående Glumslövs naturvårdsområde ägde rum den 5 oktober 2016. Syftet med mötet var att diskutera fortsatt arbete för projektet väg 1357, ny gång- och cykelväg, då det ligger i Glumslövs naturvårdsområde som klassas som ett naturreservat. Den 28 juni 2017 hölls ett samrådsmöte i samrådsunderlagsskedet. Den 29 november 2017 hölls ett samråds- och avgränsningsmöte med avseende samrådshandling och MKB. Nedan redogörs för respektive samrådstillfälle.

4.1.1. Initialt samråd

Ett första samrådsmöte hölls med Länsstyrelsen 5 oktober 2016. Nedan redogörs för en sammanfattning av de inkomna synpunkterna.

(6)

6

Länsstyrelsen informerar att i naturreservat är det förbud att uppföra anläggning och byggande av gång- och cykelväg innefattas av detta förbud. Det kommer krävas en dispensansökan för att upphäva en del av naturreservatet, för att inrymma gång- och cykelvägen. Denna dispensansökan görs separat, parallellt med vägplanen och godkännande av MKB. Länsstyrelsen informerar vidare att det finns strandskydds- och biotopskyddade områden som också kräver dispensansökan. Länsstyrelsen tror att projektet kommer innebära betydande miljöpåverkan och att det därmed kommer krävas en

miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

4.1.2. Samrådsunderlag

Samråd med länsstyrelsen angående samrådsunderlaget ägde rum den 28 juni 2017.

Länsstyrelsen har en vecka i förväg (den 19 juni) fått underlagsmaterial skickat till sig för inläsning. Länsstyrelsens synpunkter avsåg information om närmiljön och dess värden som kunskapsunderlag till samrådsunderlaget (daterat 2017-06-13) och den fortsatta

planeringsprocessen. Synpunkterna har bland annat arbetats in i samrådsunderlaget.

Beslut om betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsen har utifrån samrådsunderlaget daterat den 25 augusti 2017, den 28 september 2017 beslutat att projektet med anläggandet av gång- och cykelväg längs den aktuella delen av väg 1357 bedöms innebära en betydande miljöpåverkan, och därför upprättas en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

4.1.3. Samrådshandling

Ett samrådsmöte hölls den 29 november 2017. En vecka innan mötet hade Länsstyrelsen erhållit underlagsmaterial för inläsning.

Trafikverket och Kreera föreslår att områdena buller & luftkvalité, vattenmiljö och

kulturmiljö avgränsas bort från miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen har inget att erinra mot avgränsningarna som föreslås. Länsstyrelsen påpekar vikten av att samtliga riksintressen beskrivs (exempelvis högexploaterad kust). Diskussion fördes om det utjämningsmagasin som i inventering utpekats som biotop med generellt biotopskydd, baserat på samtalet bedömde Länsstyrelsen att biotopen inte var hotad av vägplanen.

En dispensansökan för Glumslöv Naturreservat tas fram i samrådshandlingsskedet.

Länsstyrelsen påpekar att reservatet och dess föreskrifter är av äldre karaktär och ett

allmänt förbud mot anläggande föreligger vilket innefattar gång- och cykelvägen. Diskussion förs kring kompensation för alléen vid Örenäs gård. Länsstyrelsen önskar att Trafikverket utreder om det finns faunadepåer eller annan plats inom reservatet där detta träd kan placeras. Trafikverket och Länsstyrelsen är överens om att slänterna i vägrenen bör sås med en flora som kan bidra positivt till naturmiljön.

Oxelallén inom Glumslöv omfattas ej av naturreservatet och dispenansökan. Länsstyrelsen uppmanar dock till att träd som eventuellt avverkas ersätts med nya.

Samråden med Länsstyrelsen har arbetats in i vägplanen samt tillhörande dispensansökan.

4.2. Samråd med berörd kommun

Landskrona Stad har inbjudits att yttra sig på de skriftliga handlingar som varit ute för samråd. Därutöver har särskilda samrådsmöten anordnats i respektive skede.

(7)

4.2.1. Samrådsunderlaget

Samråd med Landskrona stad ägde rum den 27 juni 2017. Landskrona stad är positiv till byggandet av gång- och cykelvägen längs väg 1357. Kommunens synpunkter avsåg information om närmiljön och kommunens planer som kunskapsunderlag till

samrådsunderlaget och den fortsatta planeringsprocessen. Synpunkterna har bland annat arbetats in i samrådsunderlaget.

Landskrona stad har fått samrådsunderlaget (daterat 2017-06-13) skickat till sig den 13 juni 2017 för remiss. Landskrona stad har i övrigt inget att erinra och meddelade därför att de ej avser inkomma med något remissvar.

4.2.2. Samrådshandling

Samrådsmöte hölls den 5 december 2017. Vidare har samråd förts via såväl mailkorres- pondens som muntligen.

Landskrona stad ser vid samrådsmötet fortsatt positivt på anläggandet av gång- och cykelväg. Trafikverket frågar kommunen om status för omläggning av Strandnäsvägen, tidplan och avtal saknas i nuläget. Möjligheten att ansluta avvattning för en kortare sträcka till utjämningsmagasinet diskuterades. I oxelallén vid infarten till Glumslöv kommer vissa träd behöva flyttas. För tysklönnsallén vid Örenäs gård föreslår kommunen att träd istället för att avverkas flyttas. Landskrona Stad föreslår vid uppföljning att eventuellt avverkat träd placeras i faunadepå vid Säbybäcken.

Kommunstyrelsen (2018-02-15) och ordförande i stadsbyggnadsnämnden (2018-01-16) har fattat beslut att kommunen inte har något att erinra mot förslaget.

4.2.3. Reviderad samrådshandling

Under sommaren och hösten 2018 har förslaget till samrådshandling reviderats. Gång- och cykelvägens sektion har breddats till 3,0 meter för att vara körbar för betesupptagning och in mot Glumslöv har gång- och cykelvägen bytt sida, från södra sidan av väg 1357 till den norra sidan, det avser en cirka 150 meter lång sträcka. Förändringen medför att oxelallén vid infarten till Glumslöv ej kommer att påverkas. Trafikverket har samrått med Landskrona kommun om förändringen och kommunen har inget att erinra.

4.3. Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda

Samråd med enskilda som kan bli särskilt berörda har skett genom öppet hus samt en yttrandetid under vilken handlingarna funnits tillgängliga. Nedan sammanfattas de

synpunkter som inkommit från enskilda som kan anses särskilt berörda samt allmänheten. I sammanfattningen har åtskillnad ej gjorts mellan enskilda som kan anses särskilt berörda och övrig allmänhet.

4.3.1. Samrådsunderlag

Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörda ägde rum i Glumslövs folkets hus i form av ett öppet hus den 20 juni 2017. Vägplanen, status samrådsunderlag (daterat 2017- 06-13), har även varit tillgängligt på Trafikverkets hemsida under perioden 2017-06-13 till 2017-06-28 för yttranden. Samrådet har kungjorts i en annons i Helsingborgs dagblad den 3 juni 2017.

(8)

8

Sammanfattning synpunkter som inkommit som skriftliga yttranden:

Alla inkomna yttranden visar att man är positiv till en ny gång- och cykelväg då befintlig väg upplevs otrygg.

Många anser att hastigheten på väg 1357 är för hög, ofta mycket mer än skyltad hastighet 70 km/h.

Många upplever problem med mycket lastbilstrafik.

Flera synpunkter har inkommit om att hastigheten bör sänkas från 70 km/h till 50 km/h fram till dess att gång- och cykelvägen är byggd.

Synpunkt har inkommit om att gång- och cykelvägen med fördel läggs norr om befintlig väg, för att i korsningen vid Strandnäs vika av ner mot Strandnäs och vidare till

Ålabodarna längs en befintlig markväg. Synpunkten innefattar också den befintliga gång- och cykelvägen längs Vikingaleden bör knytas samman med gång-och cykelvägen längs Glumslövsvägen för att skapa ett sammanhållet system.

Sammanfattning synpunkter som inkom på öppet hus:

De flesta besökarna på öppet hus var positivt inställda till en ny gång- och cykelväg, att den befintliga vägen upplevdes som väldigt otrygg för oskyddade trafikanter på grund av att den är smal och att bilisterna håller en för hög hastighet. Den ökade lastbilstrafiken bidrar också till otryggheten.

Synpunkter framkom om vilken sida av vägen som förordas, meningarna gick i sär.

Förslag till annan dragning av gång- och cykelvägen framkom också, både norr om befintlig väg såsom söder om via Strandnäs.

Det framkom också värdefull information från jordbrukare i området om trafikering med jordbruksfordon och deras behov.

Trafikverket tar synpunkterna till sig för det fortsatta arbetet med vägplanen.

4.3.2. Samrådshandling

Samråd med enskilda som kan bli särskilt berörda har hållits dels genom ett öppet hus på Glumslöv Folkets hus den 17 januari 2018 samt via remisstid mellan den 15 januari och 2 februari 2018 under vilken tid handlingarna funnits tillgängliga på Trafikverkets regionala kontor i Malmö samt på hemsidan. Markägare som berörs av planen har fått ett brev utsänt 20 december 2017. Annons har publicerats 3 januari 2018 i Post- och Inrikes Tidningar, Helsingborgs Dagblad, Landskrona Posten samt Nordvästra Skånes Tidningar. Landskrona stad deltog med två representanter under öppet hus i syfte att ta in synpunkter på frågor som berörde kommunens ansvarsområden.

Under samrådstiden har ägarna av jordbruksmark i en särskild skrivelse ombetts inkomma med synpunkter avseende påverkan på deras verksamhet samt särskilt avseende lastning av betor.

Samtliga fastighetsägare med bostadsfastigheter har också kontaktats enskilt för att boka in ett enskilt samtal i anslutning till samrådstiden.

Sammanfattning synpunkter som inkommit både skriftligen och vid öppet hus:

Så gott som alla skriftliga yttrande uttalar sig positivt avseende anläggandet av gång- och cykelväg på sträckan. Även vid samrådsmötet var besökarna generellt positivt inställda till att en gång- och cykelväg skulle anläggas. Flera uttalar sig om att anläggandet är angeläget.

Nästan samtliga har synpunkter på att hastigheten är för hög på den aktuella vägsträckan både avseende den skyltade hastigheten och faktisk hastighet.

(9)

Jordbrukarna (fastighetsägare och arrendatorer) i området har gemensamt yttrat sig om att gång- och cykelvägens intrång i jordbruksmarken bör begränsas betydligt i

jämförelse med förslaget. Jordbrukarna anser att markintrånget skall minskas till max fem meter från befintlig vägs belagda yta. Vidare har jordbrukarna inkommit med efterfrågade önskemål om platser för infart och lastning i samband med skörd.

En enskild jordbrukare har också yttrat sig angående problem med att vända och framföra jordbruksmaskiner på en grusad yta som gång- och cykelvägen delvis tar i anspråk på deras fastighet.

Många synpunkter pekar på trafiksäkerheten när gång- och cykelvägen övergår i blandtrafik samt överfart vid parkeringen närmast Ålabodarna. På samrådsmötet framfördes åsikten att denna överfart borde flyttas längre öster ut.

Några har även lyft frågan om säkerhet vid överfart inne i Glumslöv tätort framförallt kopplat till hastighetssänkande åtgärder.

Vid större arrangemang som lockar besökare och allmänhet såsom midsommar, julmarknad med mera har vissa påtalat mycket omfattande problem med felparkerade bilar.

Vissa har lyft frågan om stärkt trygghet genom räcke i de trängre passagerna där kantsten har föreslagits.

Enskilda yttranden uttalar sig negativt avseende intrång i boendemiljö i en av de trängre sektioner där markintrång på tomtmark föreslås.

Boende och markägare vid Örenäs gård har föreslagit att en spegel sätts upp.

Trafikverkets kommentarer av inkomna synpunkter

Trafikverket ser att projektet generellt anses angeläget och önskvärt av boende i närområdet och förväntas väsentligt förbättra den otrygghet som idag upplevs.

Trafikverket har tidigare sett över den skyltade hastigheten på sträckan. I samband med detta projekt har Trafikverket beslutat att korrigera skyltningen inom Glumslöv så att 40 gränsen sätts till tätortsgränsen och 50-sträckan stryks i enlighet med gällande

trafikförordning. Vid nedfart till Ålabodarna kommer Trafikverket att se över skyltningen med intentionen att sätta hastighetsskylten 30 km/h vid parkeringsplatsen och framtida anslutning av gång- och cykelvägen. Hastighetsbegränsningen 70 km/h kan Trafikverket inte justera. De boende i området kan däremot ansöka om en hastighetsändring hos länsstyrelsen.

Jordbrukarna och markägare av jordbruksmark har gemensamt yttrat att markintrånget anses för stort samt påtalat att avståndet från befintlig väg till åkermark får vara max 5 meter för att inte försvåra skörd och undvika att nyttja gång- och cykelvägen för detta ändamål. Även med föreslagen lösning att istället för skiljeremsa anlägga gång- och cykelvägen med räcke kommer markintrånget att väl överstiga 5 meter. Lösningen skulle innebära att ungefär 2 meter av skiljeremsan kan avlägsnas men mängden hårdgjord mark ökar samtidigt som den ska avvattnas i ett istället för två diken. Därmed utgör lösningen en betydande risk att dikets kapacitet inte är tillräcklig.

Trafikverket avser att i mars 2018 ha ett särskilt samråd med jordbruksmarksägare och arrendatorer för att ytterligare utreda deras behov och hur en lösning kan skapas som ej innebär omfattande intrång i deras möjligheter att bedriva verksamheten.

Förseelse mot trafik- och ordningslag är inte huvudsakligen Trafikverkets ansvar.

Överskridna hastigheter skall i första hand beivras av polismyndigheten, Trafikverket gör insatser för hastighetsdämpande åtgärder men bedömer, med hänsyn till att högsta tillåtna hastighet är 70 km/h, inte att det finns lämpliga och effektiva åtgärder på den aktuella

(10)

10

inte på någon förhöjd medelhastighet. Kompletterande mätning sommartid bör göras om sänkt hastighet skall utredas vidare. Gällande felparkering vid större arrangemang är anordnare av sådana arrangemang förpliktigad att se till att arrangemanget inklusive parkering kan ske trafiksäkert och lämna in en ansökan som kan prövas av

Polismyndigheten med remiss till övriga berörda myndigheter.

Anslutningarna i såväl Glumslöv som Ålabodarna har utretts och bedöms av Trafikverket som trafiksäkra. Anslutningen mot Ålabodarna där gående och cyklande skall övergå i blandtrafik är utformad för att minimera riskerna. En placering högre upp i backen där sikten visserligen är bättre skulle leda till att cyklande från Glumslöv, vilkas säkerhet synpunktslämnarna oroat sig för, kommer in i den snäva backen i högre hastighet än

föreslagen lösning. För gående från Glumslöv skulle det upplevas tryggare om korsningen av väg 1357 placerades väster om infarten till parkeringen så att denna ej behöver korsas däremot bedöms risken för olyckor som mycket låg (trafiksäkerheten) och både trygghet och säkerhet för cyklister bedöms försämras. För såväl gående som cyklister från Ålabodarna skulle en placering på norra sidan utgöra större risk.

Trafikverket ser till granskningshandlingen över frågan om eventuellt räcke i de passager där kantsten föreslagits men ser en risk att detta skulle bredda sektionerna omotiverat mycket i förhållande till den ökade känslan av trygghet som kan uppnås.

Ifall trafikspegel skall sättas upp så skall den placeras utanför vägområdet som Trafikverket ansvarar för efter att tillstånd inhämtats av Länsstyrelsen samt markägare. Trafikverket bedömer att trafikspeglar generellt inte har den säkerhetshöjande effekt som eftersträvas.

Framförallt felaktiga avstånds- och hastighetsbedömningar och varierande

väderleksförhållanden gör trafikspeglarna problematiska. Därför är det Trafikverkets ställningstagande att trafikspeglar endast skall sättas upp i undantagsfall.

Avseende markintrång generellt anser Trafikverket att markintrånget är i paritet med projektet och befogad i syfte att höja säkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter på sträckan.

4.3.3. Reviderad samrådshandling

Trafikverket har under våren 2018 haft särskilda samråd med jordbruksmarksägare och arrendatorer för att ytterligare utreda deras behov och hur en lösning kan skapas som ej innebär omfattande intrång i deras möjligheter att bedriva verksamhet. Samråden har lett fram till att förslaget till samrådshandling har detaljerats med åkerinfarter. Samråden har också lett fram till att gång- och cykelvägens sektion har breddats till 3,0 meter för att vara körbar för betesupptagning.

In mot Glumslöv har gång- och cykelvägen också bytt sida, från södra sidan av väg 1357 till den norra sidan, på en sträcka av cirka 150 meter. Förändringen medför att oxelallén vid infarten till Glumslöv ej kommer att påverkas. Denna ändring har föranlett behov av kompletterande samråd med berörda längs den nya sträckningen av gång- och cykelvägen, längs den norra sidan av väg 1357. Samråd med dessa har hållits under september och oktober 2018. Synpunkter har inkommit om intrånget på intilliggande fastigheter.

4.4. Samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer

Något separat samrådsmöte har ej skett med övriga berörda myndigheter och organisationer. Organisationerna som definierats i samrådskretsen har fått samråds- underlaget (daterat 2017-06-13) på remiss under perioden 2017-06-13 till 2017-06-28. I samrådshandlingsskedet har antalet organisationer och myndigheter som ombetts yttra sig breddats ytterligare. Dem har informerats skriftligen via post respektive e-post den 20

(11)

december 2017, remisstiden har varit mellan den 2018-01-15 och 2018-02-02. Nedan följer en kort sammanfattning av inkomna yttranden i respektive skede.

4.4.1. Samrådsunderlag

Nedan sammanfattas de yttranden som inkommit från övriga berörda myndigheter och organisationer i samrådsunderlagsskedet.

Region Skåne

Objektet finns med i cykelvägplan 2014-2025 med beräknad utbyggnad 2016 men nu planerar Trafikverket byggstart 2019/2020. Region Skåne framför vikten av att projektet inte fördröjs ytterligare. Region Skåne konstaterar att ansatsen i projektet går i linje med färdmedelsfördelningen i Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 vilket Region Skåne ser som positivt.

Ålabodarna hamnaktiebolag

Ålabodarna hamnaktiebolag ställer sig positiva till den planerade gång- och cykelvägen.

Hamnaktiebolaget framför också problem med ökad trafik genom Ålabodarna och att hastigheten på väg 1357 är för hög. Hamnaktiebolaget framför också önskemål om

upprustning och utbyggnad av parkeringsplatsen norr om Ålabodarna och att informationen om att allmän väg upphör och att parkeringsplatsen skyltas på ett bättre sätt.

Ålabodarnas hamnförening

Ålabodarnas hamnförening framför att Ålabodarna blir mer och mer välbesökt. Samhället har svårt att ta emot den ökade trafiken och behov av parkering, det utgör en olägenhet och säkerhetsrisk. Hamnföreningen är positiva till en ny gång- och cykelväg, den är både önskvärd och nödvändig. Hamnföreningen framför att informationen om att allmän väg upphör och att parkeringsplatsen norr om byn skyltas på ett bättre sätt längre österut.

Hamnföreningen framför att de vill se en bilväg väster om idrottsplatsen i Glumslöv och norrut, det skulle minska biltrafiken genom Glumslöv samt att de inte tror att en ny korsning vid Strandnäs/Folkets hus är en bra lösning.

Trafikverkets kommentarer av inkomna synpunkter Se svar ovan angående skyltning av hastighet.

4.4.2. Samrådshandling

Nedan sammanfattas de inkomna yttrandena på samrådshandlingen daterad 2018-01-15 från övriga organisationer och myndigheter som bjudits in till samråd. Naturvårdsverket och Jordbruksverket har meddelat att de avstår från att lämna yttrande.

Region Skåne

Region Skåne uttrycker oro avseende trafiksäkerhet för cyklister avseende korsandet av vägen närmast Ålabodarna, särskilt med avseende på lutningen på vägen.

Glumslövs byalag

Byalaget ställer sig mycket positiva till projektet och framför att planeringsunderlaget lyfter viktiga aspekter och att förutsättningarna beskrivs detaljerat. Byalaget har inget att erinra mot förslaget men ser att samtliga alternativ kan leda till erinringar från enskilda

fastighetsägare och påtalar därför vikten av fortsatt kommunikation. Vidare påtalas

(12)

12

önskemål om hastighetssänkande åtgärder samt att i anläggandet av gång- och cykelvägen se till trafiksäkerhet i korsningarna.

Lantbrukarnas riksförbund

LRF är positivt inställda till gång- och cykelvägen och har ingen synpunkt på vilken sida av vägen den bör anläggas. Däremot bör så lite åkermark som möjligt tas i anspråk och LRF anser att markintrånget är för stort i förslaget. Berörda markägare måste höras samt få full marknadsmässig ersättning.

4.5. Samråd med allmänheten

Samråd med allmänheten avseende samrådsunderlaget ägde rum i Glumslövs Folkets hus i form av ett öppet hus den 20 juni 2017. Vägplanen, status samrådsunderlag (daterat 2017- 06-13) har även varit tillgängligt på Trafikverkets hemsida under perioden 2017-06-13 till 2017-06-28.

Samråd med allmänheten avseende samrådshandlingen har hållits dels genom ett öppet hus på Glumslöv Folkets hus den 17 januari 2018 samt via remisstid mellan den 15 januari och 2 februari 2018 under vilken tid handlingarna funnits tillgängliga på Trafikverkets regionala kontor i Malmö samt på hemsidan. Markägare som berörs av planen har fått ett brev utsänt 20 december 2017. Annons har publicerats 3 januari 2018 i Post- och Inrikes Tidningar, Helsingborgs Dagblad, Landskrona Posten samt Nordvästra Skånes Tidningar.

Se kapitel 4.3 för en sammanfattning av synpunkterna som inkommit.

(13)
(14)

Trafikverket, Box 366, 201 23 Malmö. Besöksadress: Gibraltargatan 7, 211 18 Malmö Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

www.trafikverket.se

References

Related documents

synpunktsgivare också positiv till cykelvägen och menar att det är många som även kommer använda cykelvägen för rullskidåkning då det saknas säkra träningsvägar för detta

Ny vegetation bör anläggas som visuell avskärmning vid ny bro över järnvägen istället för den skogsdunge som avverkas på grund av gång- och cykelvägen, dels för att

I sektion 1/840 korsar gång- och cykelvägen väg 1357 (Ålabodsvägen) till norra sidan om vägen för att inne i Glumslöv sedan ansluta dels till den befintliga gång- och cykelvägen

Beslut om godkännande av miljökonsekvensbeskrivning för vägplan gällande gång- och cykelväg längs.. väg 1357 Glumslöv – Ålabodarna, Landskrona kommun,

Vägplanen syftar till att utreda förutsättningarna och utformningen av en gång- och cykelväg längs väg 1357 från Glumslöv till Ålabodarna.. Detta i syfte att erbjuda en

En separat gång- och cykelväg längs 1357 förbättrar möjligheten för de boende i Ålabodarna och längs vägen att gå eller cykla till busshållplatser och tågstation i

GC-vägen ligger på samma sida som bostäderna längs Nybovägen vilket är positivt då man går/cyklar intill bostäderna och de boende i området inte behöver korsa väg

Samrådsunderlaget skickas sedan in, tillsammans med samrådsredogörelsen, till Länsstyrelsen för beslut om projektet medför en betydande miljöpåverkan.. Länsstyrelsens

De områden som inte längre behövs för anläggandet av gång- och cykelvägen redovisas som avgående vägområde från den tidigare fastställda vägplanen och kommer därför

Många synpunktslämnare framför önskemål om en separerad gång- och cykelväg utanför väg 600 och att den befintliga vägrenen inte ska användas för cykelvägen?.

Ljusblå linje visar gräns för detaljplan, mörkblå linje visar gräns för befintligt vägområde, lila streck-prickad linje visar gräns för nytt vägområde och lila streckad

Trafikverkets kommentar: Efter samrådsmötet har Trafikverket tagit beslut om att belysning kommer att uppföras längs hela gång- och cykelvägen.. Boende

Med utgångspunkt från att sträckan vidare österut mot Åre kommer att bebyggas med gång- och cykelväg så kommer sträckningen att vika upp något från väg 638 för att

Trafikverket har haft ett möte med Åre kommun med fokus på belysningen längs sträckan, påverkan på den befintliga kommunala belysningen och planer för framtida belysning av

Kungörelse och granskning av gång- och cykelväg efter väg 638 från väg mot Fjällporten till Tegefjällsvägen i Åre kommun, Jämtlands län.. Enligt sändlista

Vägen ligger även inom det riksintresse för rörligt friluftsliv som definieras som ”Fjällvärlden från Transtrandsfjällen i söder till Treriksröset i norr” och

Tidigare planförslag med status granskningshandling inkluderade även åtgärder längs väg 896, men dessa åtgärder har utgått ur planen och kommer att utredas vidare..

Detta gestaltningsprogram ingår i vägplan för Väg 53, Södra infarten till Eskilstuna, som om- fattar en cirka fyra kilometer lång vägsträcka, söder om Eskilstuna stad..

När länsstyrelsen har tillstyrkt vägplanen skickas den vidare för fastställelseprövning till Trafikverkets avdelning för Juridik och planprövning. Efter beslut om fastställd

Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter kommer att förbättras väsentligt när gående och cyklister får en separat gång- och cykelväg, till skillnad från idag då de

Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter kommer att förbättras väsentligt när gående och cyklister får en separat gång- och cykelväg, till skillnad från idag då de

Syftet med samrådsredogörelsen är att redogöra för de synpunkter som kommit in till Trafikverket rörande den planerade gång- och cykelvägen längs väg 226.?. 5 Vad

Eftersom den planerade gång- och cykelvägen med intilliggande ridstig oavsett sida kommer att anläggas i direkt anslutning till befintlig väg, bedöms påverkan på de i