Västlänken Information till verksamheter, november 2017

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Vi på Trafikverket har i uppdrag att planera och förbereda för bygget av Västlänken, en tunnel för pendel- och regiontåg under centrala Göteborg. Inför byggstart 2018 behöver vi göra vissa förberedande arbeten i staden.

Västlänken

Information till verksamheter, november 2017

Förberedande arbete på Nils Ericsonsgatan

Har du frågor?

Kontakta:

trafikverket@trafikverket.se 0771-921 921

En del av Västsvenska paketet

Läs gärna mer på vår webbsida www.trafikverket.se/vastlanken Vi kommer att utföra markarbeten på Nils Ericsonsgatan inför bygget av Västlänken. För att minska påverkan för trafikanter i området kommer vi att arbeta mellan klockan 20:00-06:00. Under arbetsperioden kommer fram- komligheten för biltrafiken att påverkas. Kollektivtrafiken kommer inte att påverkas av arbetet.

Under tiden vi arbetar är Nils Ericsonsgatan öppen för genomfartstrafik, men med begränsad framkomlighet för södergående biltrafik. Gående och cyklister kommer att kunna passera förbi arbetsområdet. Inga in- eller utfar- ter kommer att vara blockerade.

Den 20 november kommer vi att påbörja arbetet på Nils Ericsonsgatan som kommer att

pågå under en natt. Störningar i form av buller kommer att förekomma.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :