§ 109Västerstad 1:7 (Västerstad 7195) Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med altan/balkong samt fasadändring. Beslut

Download (0)

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (3)

Sammanträdesdatum

2019-04-24 Bygg- och miljönämnden

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr BMN 2019/108

§ 109Västerstad 1:7 (Västerstad 7195) Ansökan om bygglov för tillbyggnad av

enbostadshus med altan/balkong samt fasadändring.

Beslut

Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus med altan/balkong samt fasadändring på fastigheten Västerstad 1:7.

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen.

Avgift för bygglov enligt antagen taxa är 8224 kr.

Kontrollansvarig krävs inte för detta ärende.

Upplysning

Faktura för avgifter enligt lov kommer att skickas separat.

Meddelande om att bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar kommer att skickas ut till era närmsta grannar.

I detta ärende krävs lägeskontroll. Lägeskontroll kräver behörighet och beställs genom Bygg & Miljö på bifogad blankett. Kostnaden för lägeskontroll ingår i lovet.

Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Du ska skriva överklagan till Länsstyrelsen i Skåne, men skicka den till Hörby kommun, Bygg- och miljönämnden, 242 80 Hörby. Bygg- och miljönämnden måste ha fått din överklagan senast 3 veckor efter den dag du tog del av beslutet för att kunna pröva den. Har överklagan kommit in i rätt tid kommer den att skickas vidare till

länsstyrelsen. Detta gäller om inte Bygg- och miljönämnden själv ändrar beslutet på det sätt som du har begärt.

Hur du utformar överklagandet

Ange vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets

(2)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3)

Sammanträdesdatum

2019-04-24 Bygg- och miljönämnden

Justerande Utdragsbestyrkande

Ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Övrig information

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna överklagan. Skicka i så fall med en fullmakt.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus med altan/balkong samt fasadändring inkom 2018-11-26 på fastigheten Västerstad 1:7. Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten ligger inom riksintresse för försvarsmakten, åtgärden bedöms inte påverka riksintresset.

Föreslagen åtgärd innebär att fönster på bostadshusets västra gavel ersätts med en dörr. Till detta byggs en balkong/altan med en byggnadsarea om 7 m² som utförs i tryckimpregnerat trä. Till balkong/altan finns en trappa som leder ner till fastighetens trädgård, då den även ska fungera som en utrymningsväg. Tillbyggnaden ersätter en gammal balkong/altan med trappa som tagits bort då den var sönderrostad. Tillbyggnaden placeras ca 13 meter från närmaste fastighetsgräns.

Då ärendet utförs utanför detaljplanerat område ha berörda rågrannar hörts i enlighet med 9 kap 25 § Plan- och bygglagen. Svar med erinran har inkommit från två fastigheter. Sökande har besvarat inkomna erinran.

Ärendet återremitterades av bygg- och miljönämnden 2019-03-27 för ytterligare utredning, vilket nu har skett. Sökandes svar inkom 2019-04-07.

Förvaltningens förslag till beslut

Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus med altan/balkong samt fasadändring på fastigheten Västerstad 1:7.

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31 § Plan- och bygglagen.

Avgift för bygglov enligt antagen taxa är 8224 kr.

Kontrollansvarig krävs inte för detta ärende.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-04-25 Yttrande arborist 2019-04-23 Yttrande sökande 2019-04-07

Beslut bygg- och miljönämnden 2019-03-27 § 84 Bilaga beslut, yttrande 2019-03-27

Yttrande sökande 2019-02-10 Yttrande sökande 2019-02-09 Yttrande sökande 2019-02-07

Yttrande med erinran Västerstad 1:12 1 2019-02-04

(3)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3)

Sammanträdesdatum

2019-04-24 Bygg- och miljönämnden

Justerande Utdragsbestyrkande

Yttrande med erinran Västerstad 1:12 2 2019-02-04 Yttrande med erinran Västerstad 1:3 1 2019-02-04 Yttrande med erinran Västerstad 1:3 2 2019-02-04 Bilaga 1 yttrande Västerstad 1:3 2019-02-04 Bilaga 2 yttrande Västerstad 1:3 2019-02-04 Foton utsikt fönster 1 2019-01-26

Foton utsikt fönster 2 2019-01-26 Foton utsikt fönster 3 2019-01-26 3D-ritning 2019-01-16

Situationsplan 2019-01-16 Planritning 2019-01-16

Fasad- och sektionsritning 2019-01-16 Fasadritning 2019-01-16

Foto befintligt utseende 2018-12-20 Ansökan om lov 2018-11-26

Beslutet skickas till Sökande

Fastighetsägare Västerstad 1:3 Fastighetsägare Västerstad 1:12 _____

Figure

Updating...

References

Related subjects :