• No results found

§ 289Utökade volymer och kostnader för personlig assistans Beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "§ 289Utökade volymer och kostnader för personlig assistans Beslut"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)

Sammanträdesdatum

2017-12-14 Socialnämnden

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2017/316

§ 289Utökade volymer och kostnader för personlig assistans

Beslut

Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhåller om ett utökat kommunbidrag på 830 tkr för utökade volymer och kostnader för personlig assistans.

Sammanfattning av ärendet

Ett nytt beslut har tillkommit i ett enskilt ärende avseende personlig assistans.

Det beräknade behovet är för den aktuella individen är 2 809 timmar per år till en kostnad av 296 kr per timma. Totalt medför beslutet att assistans- kostnaderna kommer att öka med 830 tkr per år 2018 jämfört med 2017.

Den beslutade volymen understiger normen för när ersättning utgår från Försäkringskassan, vilket innebär att kostnaden i sin helhet kommer att belasta kommunen och socialförvaltningen.

Utan utökning av kommunbidraget kommer besparingar att krävas inom andra delar av Socialförvaltningens verksamheter.

Beslutsunderlag

Ökade kostnader för pers ass 2018.docx

Socialnämndens arbetsutskott (2017-12-07 SNAU §401).doc _____

References

Related documents

Begränsningen gäller inte heller för överföring av medel till åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning

Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd Remissinstanser Alvesta kommun Arbetsgivarföreningen - KFO Borgholms kommun Botkyrka kommun

Humana Assistans vill i tillägg även föreslå att Försäkringskassan ska vara skyldiga att följa en betalningsanvisning från den assistansberättigade så länge som

I anslutning till detta föreslås ändringar som medför skyldighet för Försäkringskassan och kommunerna att informera Inspektionen för vård och omsorg när en enskild kan

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Anna Dahlberg och utredare Susanne Eriksson (föredragande)

Detta för att ge kommunen tid till förberedelse, dels avseende underrättelsen till den assistansberättigade, dels för att kunna planera sin verksamhet för att kunna erbjuda personlig

Riksföreningen JAG har sedan bildandet 1992 arbetat aktivt för en adekvat utformning av rätten till personlig assistans och statlig assistansersättning genom dialog och samverkan

I dagsläget är det inte möjligt att neka utbetalning till den enskilde av assistans- ersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) eller skälig kostnad för personlig

Vidare lägger utredningen förslaget om att den som har rätt till personlig assistans ska beviljas en schablon om 15 timmars per vecka som stöd för andra personliga behov..

Anbudsgivaren ska till anbudet bifoga en redovisning av hur anbudsgivaren kommer att arbeta för att säkerställa att den enskilde får assistans och god kontinuitet i assistansen vid

Deltagandet i undersökningarna var frivilligt och kommunerna samt de privata aktörerna fick själva bestämma vilka delar av verksamheterna de genomförde undersökningen inom..

Om frågan besvaras med ”Nej”, försäkra dig om att den sökande har uppfattat frågan korrekt och ge exempel på tänkbara aktiviteter innan du går vidare till nästa fråga..

pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Case Group i någon jurisdiktion, varken från Case Group eller från

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på

Vad gäller den straffrättsliga aspekten kan räcka med att konstatera att lagrådsremissen (jfr de båda punkterna i tredje stycket) å ena sidan bygger på att en enskild under

Den som har rätt till insatsen för sina grundläggande behov har också rätt att få personlig assistans för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt.. Krav

Susanne Meijer (S) yrkar bifall till förvaltningen förslag med tillägget att ärendet ska återrapporteras i maj månad

Ett alternativ skulle kunna vara att IVO när ett tillstånd återkallas eller en verksamhet förbjuds enligt 26 g-i §§ LSS ges rätt att förordna att verksamheten helt eller delvis

Det innebär att en brukare enbart kan svara på respektive enkät en gång, vilket är en grund för att resultat och svarsfrekvens ska vara korrekt.. Kommuner som önskat har även

Avsikten med förslaget om att ekonomiskt stöd till personlig assistans inte ska kunna betalas ut till den assistansberättigade om han eller hon anlitar en anordnare som saknar

 Ett stort och omfattande omvårdnadsbehov betyder att Du behöver hjälp med till exempel personlig hygien och att äta.. Du kan också behöva hjälp med att förstå vardagen

För att systemet ska fungera är det viktigt att IVO får de uppgifter som krävs för att meddela kommuner att anordnare i deras kommun förlorat tillstånden.. Det är också