• No results found

M Det går att få ett slut på ockupationen – om man vill

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "M Det går att få ett slut på ockupationen – om man vill"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

19

Marockos främsta handelspartner heter inte USA. Inte heller Kina eller något land i Nordafrika. Det är EU.

Närmare 60 procent av Marockos utlandshandel går till EU-länder. År 2007 omfattade handeln i varor mellan Ma- rocko och EU-länderna drygt 20 miljarder euro. Sedan 1995 har handeln ökat med hela 80 procent. Marocko handlar för ungefär dubbelt så mycket av EU-länderna som man exporterar för. Ma- rocko är alltså extremt beroende av goda relationer till den Euro- peiska Unionen. Omvänt kan man säga att detta ger EU och Sve- rige goda möjligheter till att sätta press på Marocko. Om man vill.

Den utbredda handeln möjliggörs av det frihandelsavtal som EU har tecknat med Marocko. Men få vet

om att alla EU:s handelsavtal är villkora- de till att de mänskliga rättigheterna mås- te respekteras. Om det inte sker kan avtalet hävas. Detta har också skett fl era gång- er. Den 13 maj 2005 massakrerade militär i Uzbekistan hundratals personer i staden Andijan. Det fi ck EU att suspendera part- nerskaps- och samarbetsavtalet med Uz- bekistan. 2007 vidtog EU med all rätt lik- nande åtgärder mot länderna Burma och Vitryssland.

Några utmärkta prejudikat för fortsatt villkorande av handelspolitiken skulle man kunna tycka. Men dessvärre har EU varit ointresserat av att sätta kraft bakom män- niskorättsklausulerna mot

ockupationsstater som Marocko och Israel. I december 2008 beslöt EU:s utri- kesministrar att belöna dem båda med ett ännu närmare samarbete. Varken Sverige

eller något annat medlemsland agerade mot detta. Det är upprö- rande, för det hade faktiskt räckt med att ett enda land hade sagt nej, så hade belöningen av Marocko stoppats. Bistånd och han- delspolitik sköts med så kallad kvalifi cerad majoritet, det vill säga två tredjedelar av ländernas röster kan köra över de andra. Men när det gäller utrikespolitik – vilket uppgraderingen handlade om – tas besluten med enhällighet. Varje land kan alltså säga nej.

Man undrar om det fi nns någon utrikesminister/handelsminis- ter som ens har ambitioner att använda handelspolitiken till att uppnå något annat än bara ökade transporter och större utbyte av varor världen över. Varför fi nns det överhuvudtaget människo-

rättsklausuler i EU:s

handelsavtal, om de inte är till för att an- vändas?

Frihandelsavtalet med Marocko måste läggas på is till dess att Marocko gör en re- trätt från ockupationspolitiken. Självklart ska också fi skeavtalet med Marocko dras in. Det skulle vara ett konkret sätt att an- vända handelspolitiken för att sätta press på Marocko. Det faktum att över hälften av Marockos handel sker med EU-länder ger EU och Sverige näst intill obegränsade möjligheter till att använda handelspoliti- ken för att sätta stopp för ockupationen.

Nu är Sverige ordförande för EU. Man har världens chans. Frågan är om man vill ta den.

Jens Holm (V) EU-parlamentariker 2006–2009 och författare till boken

”EU inifrån – berättelser från EU-parlamentet 2006–2009”.

Tyck till om tidningen

Vi hoppas att du som läsare är nöjd med tidskriften Västsahara, men vi vill ständigt för- bättra den. Hör gärna av dig med kommentarer och tips om nyheter. Kanske vill du skriva själv?

Kontakta Tidskriften Västsahara, e-post:

vastsahara@brevet.nu

Rättelse

I förra numret av Västsahara uppgav vi felaktigt parti för Jens Holm. Han är alltså medlem i Vänsterpartiet och inget annat.

Det var hans medarbetare i EU-parlamentet, som sprang Sahara Maraton och beskrev detta i en artikel.

Det går att få ett slut på

ockupationen – om man vill

K R Ö N I K A N

J E N S H O L M

Västsahara 3/09.indd 19

Västsahara 3/09.indd 19 09-08-20 09.33.1309-08-20 09.33.13

References

Related documents

Syftet med detta arbete är att öka min förståelse för kompositören Erich Wolfgang Korngold och hur hans musikaliska bakgrund ledde fram till komponerandet av violinkonserten i D-dur,

Sten-Åke Nilsson Ordförande Regeringskansliet/ (Näringsdepartementet Landsbygdsavd) 10333 Stockholm

Justitiekanslern Konkurrensverket Kustbevakningen Livsmedelsverket Länsstyrelsen i Blekinge län Länsstyrelsen i Gotlands län Länsstyrelsen i Gävleborgs län Länsstyrelsen

Tingsrätten noterar även att de föreslagna ändringarna kommer att innebära en betydande straffskärpning jämfört med nuvarande förhållanden i den nu gällande bestämmelsen,

Det måste vara lika effektivt reglerat när det gäller möjligheterna att lagföra någon för överträdelser av EU-förordningar som det är för överträdelser av nationell

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter..

Kustbevakningen har inte heller några synpunkter på förslagen till ändringar i fiskelagen respektive lagen om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken. Myndigheten

I den slutliga handläggningen har deltagit chefsjurist Elin Häggqvist samt verksjurist Stella Vahlberg, föredragande.. Annica Sohlström

I egenskap av innehavare av vissa övriga uppdrag enligt fiskelagstiftningen betonar dock länsstyrelsen vikten av att överträdelser som befinner sig i detta gränsland inte

I egenskap av innehavare av vissa övriga uppdrag enligt fiskelagstiftningen betonar dock länsstyrelsen vikten av att överträdelser som befinner sig i detta gränsland inte

Trots detta vill länsstyrelsen i ett tidigt skede understryka vikten av att eventuella framtida lagförslag tar hänsyn till samspelet mellan bestämmelser om kriminalisering

Utifrån det gör vi en handlingsplan för att ge ungdomarna individuellt och personligt stöd och vägledning så att de kan komma till- baka till skolan igen, eller till komvux

Trots detta vill Länsstyrelsen i ett tidigt skede understryka vikten av att eventuella framtida lagförslag tar hänsyn till samspelet mellan bestämmelser om kriminalisering

Trots detta vill länsstyrelsen i ett tidigt skede understryka vikten av att eventuella framtida lagförslag tar hänsyn till samspelet mellan bestämmelser om kriminalisering

I egenskap av innehavare av vissa övriga uppdrag enligt fiskelagstiftningen betonar dock länsstyrelsen vikten av att överträdelser som befinner sig i detta gränsland inte

Inför eventuella framtida lagförslag rörande straffbestämmelser på andra rättsområden anser Länsstyrelsen att regeringen bör ta hänsyn till samspelet mellan bestämmelser

Trots detta vill länsstyrelsen i ett tidigt skede understryka vikten av att eventuella framtida lagförslag tar hänsyn till samspelet mellan bestämmelser om kriminalisering

Trots detta vill länsstyrelsen i ett tidigt skede understryka vikten av att eventuella framtida lagförslag tar hänsyn till samspelet mellan bestämmelser om kriminalisering

Länsstyrelsen vill dock i ett tidigt skede understryka vikten av att eventuella framtida lagförslag tar hänsyn till samspelet mellan bestämmelser om kriminalisering och bestämmelser

säkerställdes att forskarna hade ställt samman information från den andra omgångens möten i enlighet med mötesdeltagarnas vilja Dessutom identifierades strategier för att möta

It is therefore in the long term interests of the EU to implement globally agreed standards, including all aspects of the Basel III-agreement, in a full, timely and consistent

Open Doors Network har som mål att informera om, och möjliggöra internationella erfarenheter för ungdomar i Skaraborg. Gå gärna in

Allowing TSOs to only offer 75 % of capacity on interconnectors to market players can only be seen as lowering the ambitions of an internal energy market compared to the provisions