• No results found

Väg 160, delen Lövåsvägen-Rödbergsvägen, gång- och cykelväg, Orust kommun, Västra Götalands län

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Väg 160, delen Lövåsvägen-Rödbergsvägen, gång- och cykelväg, Orust kommun, Västra Götalands län"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TMALL 0109 Mall Planläggningsbeskrivning v. 3.0

Planläggningsbeskrivning – 2020-09-21

Väg 160, delen Lövåsvägen-

Rödbergsvägen, gång- och cykelväg, Orust kommun, Västra Götalands län

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Trafikverket planerar tillsammans med Orust kommun en gång- och cykelväg längs väg 160, Uddevallavägen i Henån. Projektet omfattar en cirka 500 meter lång sträcka mellan Rödbergsvägen och Lövåsvägen.

Väg 160 är en statlig väg som går genom samhället Henån. Havet ligger väster om vägen. Längs den aktuella sträckan finns viss bebyggelse i närheten av sträckan, parkering och båthamn. En del av sträckan löper genom partier där berg förekommer på båda sidor om vägen. Vägen trafikeras både av genomfartstrafik, lokal trafik samt tunga fordon. I dag saknas möjligheter för oskyddade trafikanter att färdas säkert längs vägen.

Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter längs den aktuella sträckan. En gång- och cykelväg kommer koppla samman området Lövås med Henån och fotgängare samt cyklister kommer därmed inte behöva transportera sig på väg 160. Gång- och cykelvägen förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ger ökad livskvalitet för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Vad har hänt?

Arbetet med att ta fram en vägplan för en ny gång- och cykelväg längs väg 160 startade 2018. I det första skedet har ett samrådsunderlag tagits fram. Naturvärdesinventering och fältundersökningar har genomförts. Inmätningar har utförts i form av laserskanning och fältmätningar. En kompletterande inventering av västkustros har utförts på sträckan.

Under våren och sommaren 2019 hölls samråd med länsstyrelsen, Orust kommun,

kollektivtrafikmyndigheten samt enskilda som kan antas bli särskilt berörda av projektet. Därefter har det framtagna samrådsunderlaget skickats till länsstyrelsen som beslutade att projektet inte är av den art att det kan anses medföra betydande miljöpåverkan.

(2)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Som en del i det fortsatta arbetet hölls ett samrådsmöte att hållas i närhet till sträckan där allmänheten och enskilda som särskilt berörs bjöds in. Mötet ägde rum 2019-10-05.

Enligt tidplanen beräknas vägplanen vara klar för granskning under hösten 2020.

Så här planerar vi arbetet

Projektet genomförs enligt planläggningsprocessen för vägar som regleras i väglagen och miljöbalken.

Den leder till slut fram till en fastställd vägplan som ger väghållaren rätt att anlägga vägen på det sätt som redovisas i vägplanen. Vägplanen genomförs i de fyra olika skedena: samrådsunderlag,

samrådshandling, granskningshandling och fastställelsehandling.

Samråd är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörande för granskning (skede granskningshandling). Samrådet har olika inriktning beroende på hur långt i planläggningsprocessen man kommit. Under arbetet med vägplanen kommer samråd att ske med länsstyrelsen, berörd kommun och enskilda som särskilt berörs samt eventuellt

kollektivtrafikmyndigheten. Samråd kan ske både muntligt och skriftligt, till exempel via allmänna och enskilda möten, e-post eller brev. Genomförda samråd är underlag till en samrådsredogörelse som ska redovisa resultatet av samrådsprocessen. Samrådsredogörelsen uppdateras kontinuerligt.

Samrådsunderlag är benämningen på den status som planen har under planläggningens tidiga faser.

De förutsättningar och intressen som finns i området samt olika alternativa åtgärder och möjliga konsekvenser av dessa beskrivs i samrådsunderlaget. Skede samrådsunderlag leder fram till länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Om länsstyrelsen utifrån samrådsunderlaget bedömer att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram. MKB:n måste därefter godkännas av länsstyrelsen. I detta fall ska dessutom samråd ske med de övriga statliga myndigheter samt den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. Om projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan kommer miljökonsekvenserna istället beskrivas i planbeskrivningen.

I skedet som benämns samrådshandling utformas planförslaget. Olika alternativa utformningar studeras, detaljer för väganläggningens utformning, tekniska lösningar och miljöskyddsåtgärder regleras för att klarlägga markbehoven. Projekteringen ska resultera i handlingar som redovisar hur vägen ska byggas. Efter detta arbete ska planen vara färdig att granskas.

Under skedet för granskningshandling ges möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen begärs också länsstyrelsens yttrande om planen. Färdig handling skickas sedan för fastställelse efter eventuella kompletteringar. Fastställelse innebär att beslut tas om vägens placering och utformning samt redovisas vilka eventuella villkor som ska gälla för genomförandet av projektet.

Vad händer framöver?

Vi planerar att lämna in vägplanen för fastställelseprövning under våren 2021.

Byggnationen är planerad tidigast år 2022.

När kan du påverka

Det finns möjlighet att lämna synpunkter under hela samrådsprocessen som pågår fram tills

vägplanen skickas på granskning. Synpunkter kan lämnas genom att ringa, skicka e-post eller brev till Trafikverket, se kontaktuppgifter längre ner. Hänvisa gärna till ärendenummer 2017/121419 när du skickar skriftliga synpunkter eller frågor.

(3)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Samråd (våren, 2019)

Beslut om betydande miljöpåverkan (sommaren, 2019)

Samrådsmöte (hösten, 2019)

Granskning (hösten, 2020)

Fastställelseprövning (våren, 2021)

(4)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida

www.trafikverket.se/gangochcykelvagarvast

Adress:

405 33 Göteborg Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Veronika Amvall Telefon: 0771-921 921

veronika.amvall@trafikverket.se

Miljöspecialist:

Sara Bergström Telefon: 0771-921 921

sara.a.bergstrom@trafikverket.se

References

Related documents

S: Trafikverket anser att det nu finns en fungerande lösning men att ytterligare samråd kommer att ske innan ombyggnation för att säkerställa att den enskilda vägen får den

Dimensionerande flöde för delsträckan fördröjs inom längsgående diken med hjälp av trösklar (MB310, kapitel 3.3.2 - Kategori B).. Vägdagvatten, vilket belastar

Mäktigheten är generellt mellan 6 och 8 meter och de översta 2 till 3 metrarna utgörs av låg- till mellanförmultnad torv följt av skalförande gyttja, gyttjig

Nivå 2) Samtliga riktvärden för byggnader och områden ska innehållas med undantag för riktvärde utomhus vid fasad på plan 2 och uppåt. Nivå 3) Samtliga riktvärden inomhus

• Den nord/sydgående vägen från Gudhem via Varnhem till Öglunda, väg 2687 och väg 2751, är en av de äldsta och segaste strukturerna i området som binder samman och

Åtgärderna i Tåsjön bedöms kräva anmälan vattenverksamhet, tillstånd/dispens för intrång i naturreservatet samt tillstånd avseende Natura 2000.. Åtgärderna i den västra

I detta projekt planeras dock gång- och cykelvägen att ligga i direkt anslutning till vägen även på sträckor utanför tätbebyggt område.. Detta beror främst på att man

Svar: Det kommer vara belysning på första delen av gång- och cykelvägen, därefter är det vägbelysning från befintlig bilväg. Synpunkt: Det önskas hastighetssänkningar