• No results found

Nattavaara Bangårdsförlängning Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nattavaara Bangårdsförlängning Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas."

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

Planläggningsbeskrivning – 2021-01-19

Nattavaara Bangårdsförlängning

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

I uppgraderingen av Malmbanan ingår Nattavaara driftplats som ska upprustas och förlängas.

Driftplatsen är belägen omkring 45 kilometer söder om Gällivare tätort. Malmbanan trafikeras i dag av både persontåg, godståg och malmtåg och förväntas även att göra det i framtiden.

I dagsläget klarar driftplatsen tågmöten med 521 meter långa tåg, men många gods- och malmtåg är betydligt längre. Förlängning av driftplatsen kommer att möjliggöra möten med 750 meter långa tåg med samtidig infart. Detta innebär att tåg som passerar driftplatsen inte behöver bli stillastående.

Driftplatsen förlängs söderut och den övriga järnvägsanläggningen anpassas utifrån detta. Som ett steg i Trafikverkets trafiksäkerhetsarbete föreslås den södra plankorsningen att stängas och driftplatsen stängslas in.

Vad har hänt?

En åtgärdsvalsstudie för kapacitetsåtgärder längs Malmbanan och Ofotbanen togs fram 2012 (Åtgärdsval Kapacitetsåtgärder Malmbanan och Ofotbanen 2012-03, Reviderad 2012-10). I åtgärdsvalsstudien konstateras att Malmbanan/Ofotbanen har högt kapacitetsutnyttjande. Samtidigt är punktligheten låg för både gods- och persontåg, framförallt på grund av det höga

kapacitetsutnyttjanden som gör banan känslig för störningar. Åtgärdsvalsstudien visar att kapaciteten kan tillgodoses för sträckan Kiruna-Luleå om samtliga stationer förlängs till att kunna ta möten med långa tåg. Kapacitetssituationen blir dessutom bättre om mötesstationerna byggs så att möjlighet med samtidig infart finns. Prioriterade åtgärder för driftplatser längs Malmbanan omfattar förlängning av driftplatser för att möjliggöra möten med 750 meter långa tåg, samtidig infart, optimering av

stationer, att bygga fler driftplatser samt att anlägga trespårsstationer på utvalda platser.

Därefter har en fördjupning av åtgärdsvalsstudien gjorts (Nattavaara – Förlängning av mötesstationen, 2017), där ett flertal utformningsalternativ utretts och jämförts. Fördjupningen resulterade i ett åtgärdsval som bland annat innebär en sydlig förlängning av driftplatsen.

(2)

Utifrån dessa dokument upprättas nu en järnvägsplan för Nattavaara bangårdsförlängning. Arbetet med järnvägsplanen påbörjades under våren 2020. Som ett inledande skede i planläggningen av järnvägen upprättas ett samrådsunderlag. En samrådsremiss för samrådsunderlaget har gått ut till enskilda som särskilt kan beröras, Länsstyrelsen Norrbotten, Gällivare kommun samt andra myndigheter och organisationer för att inhämta information och synpunkter.

Så här planerar vi arbetet

Ett järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som regleras av lagen (1995:1649) om byggande av järnväg och som slutligen leder fram till en järnvägsplan.

Planläggningsprocessen illustreras i figur 1 nedan, med samrådsfasen markerad med rött.

Järnvägsplan

Samrådsunderlag Samrådshandling Granskningshandling Fastställelsehandling Framtagande av underlag för

länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan

Framtagning av planförslag

samt ev. MKB Kungörande och

granskning Fastställelse

SAMRÅD

Samråd är en viktig del av planläggningsprocessen och kommer att hållas kontinuerligt under projektets gång. Det innebär att Trafikverket tar kontakt och för dialoger med berörda kommuner, länsstyrelsen, myndigheter, organisationer, berörd allmänhet m.fl. för att få in synpunkter och kunskap för att kunna utforma en så bra lösning som möjligt.

I planläggningens tidiga skede tas ett samrådsunderlag fram som beskriver hur projektet kan påverka miljön. Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Innan länsstyrelsen fattar beslut ska enskilda som kan tänkas bli särskilt berörda, berörda kommuner och länsstyrelsen haft möjlighet att yttra sig över samrådsunderlaget.

Efter att samrådsunderlaget varit ute på samråd sammanfattas alla inkomna synpunkter i en

samrådsredogörelse. Samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen ligger till grund för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Beroende på

länsstyrelsens beslut tas en miljöbeskrivning alternativt en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram.

Samrådshandling är benämningen på den status som järnvägsplanen har vid framtagning av alternativa lokaliseringar och planförslag. I samrådshandlingen beskrivs de studerade alternativen och utformningen mer ingående. I skedet kommer de fastighetsägare och rättighetsinnehavare som är direkt berörda erbjudas ett samrådsmöte på orten. Även allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkter och yttranden sammanfattas i samrådsredogörelsen.

När planförslaget är klart annonserar vi om detta och ställer ut förslaget för granskning. De fastighetsägare och rättighetsinnehavare som är direkt berörda kommer att meddelas per brev när granskningstiden börjar. Allmänhet, myndigheter och andra intressenter har också möjlighet att lämna synpunkter. Vid behov arbetas därefter eventuella revideringar in i planförslaget. Efter granskningen sammanställs och bemöts synpunkter som inkommit i ett granskningsutlåtande.

Därefter går planen in i det sista skedet fastställelsehandling. Järnvägsplanen skickas till

länsstyrelsen för tillstyrkan. Efter länsstyrelsens tillstyrkan delges granskningsutlåtandet till dem som Figur 1. Trafikverkets planläggningsprocess.

Länsstyrelsens yttrande (tillstyrkande) Länsstyrelsens beslut om

betydande miljöpåverkan Länsstyrelsens godkännande av ev. MKB

(3)

inkommit med synpunkter under granskningen. Ytterligare synpunkter kan lämnas skriftligen.

Järnvägsplanen skickas därefter för fastställelse till Trafikverkets planprövningsenhet i Borlänge. Här granskas hela järnvägsplanen och hur arbetet med planprocessen gått till. Om järnvägsplanen

uppfyller de krav som ställs enligt lagstiftningen kan järnvägsplanen fastställas. Fastställelsebeslutet kungörs och därefter finns det möjlighet att överklaga till regeringen. Om järnvägsplanen inte överklagas vinner den laga kraft. Byggstart kan ske tidigast när järnvägsplanen vunnit laga kraft.

Vad händer framöver?

Under våren/hösten 2021 pågår framtagande av samrådshandlingen. Detta arbete påbörjas efter att Länsstyrelsen fattat ett beslut gällande betydande miljöpåverkan. Möten med allmänheten samt med externa intressenter kommer att hållas kring årsskiftet 2021/2022. Trafikverket följer

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och vidtar flera åtgärder för att förhindra smittspridning av sjukdomen covid-19. På grund av rådande omständigheter kan det vara olämpligt med fysiska samrådsmöten. Alternativa former av digitala samråd ses över.

När kan du påverka?

Du kan vara med och påverka planprocessen under arbetet med järnvägsplanen. Genom att närvara vid samrådsmöten och ta del av den information som allt eftersom kommer att göras tillgänglig kan du bidra till projektet genom att lämna synpunkter under samrådstiden. Under den tidsperiod när järnvägsplanen kungörs för granskning kan du skriftligen lämna synpunkter.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida

https://www.trafikverket.se/nattavaara

Samrådsunderlag (här är vi just nu) (januari/februari 2021)

Beslut om betydande miljöpåverkan

(maj 2021)

Samrådshandling (december 2021)

Granskning (juni 2022)

Fastställelseprövning (december 2022)

Adress:

Trafikverket, 972 42 Luleå Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Sofia Jonsson

Telefon: 010-123 28 07 sofia.jonsson@trafikverket.se

Plansamordnare:

Fredrik Sundquist Telefon: 010-123 74 12

fredrik.sundquist@trafikverket.se

References

Related documents

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.. Projektet har delats in

Trafikverket tar nu fram en vägplan för byggande av en rastplats i anslutning till E10 i Kiruna närområde.. Planeringen sker i samband med att E10 byggs i ny sträckning norr om

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas via annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter arbetet för att få fram

Samråd kommer att hållas där berörda parter, allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter.. Tid för samråd kommer att annonseras

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

I vägplanens samrådshandling val av lokaliseringsutredning har ett antal alternativ studerats för möjligheten att säkerställa vägens funktion i befintligt läge samt i

Under den tidsperiod när vägplanen kungörs och ställs ut för allmänhetens granskning kan du lämna skriftliga synpunkter. Vill du

Samrådsunderlaget utgör underlag för samråd och för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan och kommer att finnas tillgängligt under tiden 11 november till 1

Därefter kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för deras tillstyrkan och därefter kommer Trafikverket att fastställa vägplanen. När kan

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Samrådsunderlaget används för att samråda med de som berörs av projektet och är ett underlag till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.. Projektet håller

Vägplan med status Granskningshandling kommer att finnas tillgänglig för allmänhetens granskning från 2021-03-01 till 2021-03-31 på Trafikverkets kontor i Luleå, kommunhuset i

Flera projekt pågår längs Malmbanan där Trafikverket vill förbättra kapaciteten för både person- och godståg och förlänger driftplatser för att möjliggöra möten för

Andra enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt myndigheter och organisationer ges också möjlighet att yttra sig över samrådsunderlaget innan det lämnas till

Länstyrelsen bedömde att Åtgärd 2 – GC-väg längs Karakåsvägen samt Åtgärd 3 – Framkomlighetsåtgärder Esperöds- allén medför betydande miljöpåverkan medan Åtgärd 1 -

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.. När Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte

Vår långsiktiga plan är att bygga om korsningen till en cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassa två busshållplatser i anslutning till korsningen samt ordna så att

Vägplanen med status granskningshandling och miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgänglig för granskning under sommaren 2019 och skickas sedan in för fastställelse då

Genom att bygga förbigångsspår där godstågen kan stanna och släppa förbi snabbare tåg skapas bättre förutsättningar och kapacitet för godståg samtidigt som det minskar

När samrådsskedet är slutfört färdigställs järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter.. Efter granskningen yttrar

Det har även gjorts en lokaliseringsutredning för en ny rastplats mellan Malmö och Ystad samt en cykelutredning för att utreda hur cykelvägar bör se ut för att tillgodose alla