• No results found

Anläggningsforum Trafikverket

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Anläggningsforum Trafikverket"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Anläggningsforum

Trafikverket – Sveriges Byggindustrier (BI) – Svenska Teknik & Designföretagen (STD)

Temaspecifikation Produktivitet

(2)

Temaspecifikation Produktivitet

1. Bakgrund

Anläggningsforum är en branschsamverkan mellan Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik & Designföretagen. Arbetet bedrivs i sex teman, vilka anses vara viktiga för en effektiv, fram- gångsrik och hållbar utveckling av infrastrukturen i Sverige. I detta ingår Produktivitet som ett tema- område. Produktivitetsutvecklingen i anläggningsbranschen är lägre jämfört med andra branscher och har varit så under många år. Till grund för bildandet av Trafikverket låg bland annat propositionen

”Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt”. I den angav Regeringen att det fanns ett behov av ökad effektivisering inom Anläggningsbranschen.

2. Mål och Syfte

Med ovan som utgångspunkt bedrivs ett arbete inom Trafikverket med att åstadkomma kraftfulla åt- gärder för att nå målet ökad produktivitet, effektivitet och innovationsgrad i branschen. Under 2013 jobbade man inom ramen för Branschsamarbetet mellan TRV/BI/STD och tog fram en Rapport (daterad 2014-04-10) när det gäller kostnadsdrivande krav i upphandlad verksamhet. Denna rapport ligger till grund till att man tog ett beslut att genomlysa ett antal områden i delprojekt. Projekten ”Minimering av riskkostnader i entreprenader”, ”Minimering av riskkostnader i projekteringsuppdrag”, Åtgärdspro- gram för att höja leveranskvaliteten i projekteringsuppdrag” och ”Tidplaner med verifierade ledtider”

har lett till rekommendationer. Övriga projektresultat har implementerats direkt av TRV. Projekten som har lett till Rekommendationer ska alla parter hantera i sina verksamheter. Temaledaren har fått uppgiften att se vilka projekt som bör kvarstå och om det finns några nya projektidéer. En workshop med branschens parter har genomförts och har kommit fram till vilka områden, som är viktiga framö- ver. Förslag hur vi går vidare inom Temaområde Produktivitet beskrivs nedan.

Ett angeläget område för att åstadkomma förbättrad produktivitet i branschen är att se över vilka kostnadsdrivande krav, som förekommer i upphandlad verksamhet, där kostnadsökningen inte står i proportion till uppnådd nytta.

Workshopen kom fram till två viktiga projektmål från projektlistan

‒ Principer för ” tider i spår ”

‒ Projekteringsuppdrag med möjlighet till standardisering på olika nivåer.

Därutöver konstaterade workshopdeltagarna att följande områden är angelägna att arbeta vidare med.

‒ Förbättrad ansvarsfördelning i underhållskontrakt.

‒ AKJ:er anpassas till förändrad beställarroll och nya affärsformer Förslag att göra en analys vad

det innebär nu när TRV har en annan roll.

(3)

‒ Hantering och förbättring av kvalitet ” från ax till limpa ” avseende såväl projekteringsuppdrag som för entreprenader.

‒ Bättre effekt med implementering av Rekommendationerna.

3. Avgränsningar och kopplingar till andra projekt eller uppdrag

Innan start av något av projektförslagen behöver temaledaren göra en genomgång om det är något projekt som arbetas i något annat temaområde, uppdrag eller andra branschgemensamma initiativ.

4. Resurser

Resurser tillhandahålls av anläggningsforums parter.

5. Projekttidplan.

‒ Projektet” Principer för tider i spår” startas under december 2017, under förutsättning att be- slut tas i Styrgruppen 17 oktober. Projektet kommer att färdigställas och överlämnas till im- plementering i augusti 2018. Om beslutet fattas senare så förskjuts sluttidpunkten i motsva- rande grad.

‒ Projektet ”Projekteringsuppdrag med möjlighet till standardisering på olika nivåer” startas tidigast hösten 2018.

‒ Förbättrad ansvarsfördelning i underhållskontrakt diskuteras på beredningsmötet vart det skall hanteras.

‒ AKJ:er anpassas till förändrad beställarroll och nya affärsformer. Trafikverket gör en analys vad det innebär nu när de har en annan roll.

Nya tankar och viktiga områden som kom fram i workshopen enligt nedan tas fram ett förslag av be- redningsgruppen till styrgruppen hur dessa områden skall hanteras framåt.

‒ Hantering av digitaliseringen som kommer att ha en stor påverkan och förändring i branschen tex. vid framtagande av handlingar. Eget temaområde?

‒ Hantering och förbättring av kvalitet ” från ax till limpa ” avseende såväl projekteringsuppdrag som för entreprenader.

‒ Bättre effekt med implementering av Rekommendationer.

(4)

6. Projekt

6.1. Principer för ” tider i spår ” 6.1.1. Bakgrund / syfte

I många förfrågningsunderlag harmonierar inte BAP/BUP-tider med projektets omfattning. Formule- ringar som att ” beställaren och entreprenören skall samråda ” försöka ordna tillgång till mera tider när entreprenaden är igång är otillfredsställande. Detta skapar en osäkerhet som är såväl kostnadsdri- vande som ger en ökad riskexponering.

Det borde ingå i BAS-P ansvaret att BAP/BUP är rimliga i förhållandet till entreprenadens innehåll.

I många fal är det kostnadseffektivt att stänga en hel bandel under kortare tid tex. en vecka under semesterperioden och ersätta trafiken med exempelvis ersättningsbussar än att genomföra arbetet under korta ” dispar ” nattetid under flera månader. Förmodligen är även detta en fördel för trafik- operatören. Vi anser att detta förfarande bör användas i ökad omfattning.

6.1.2. Mål

Uppdragets mål är att få en bättre planering så att man får bort risker o kostnadsdrivande krav.

6.2. Projekteringsuppdrag med möjlighet till standardisering på olika nivåer 6.2.1. Bakgrund/Syfte

Standardisering på såväl hög nivå tex. val av brotyp, såväl som på en låg nivå i form av detaljlösning ger en hög kostnadseffektivitet. Vid val av tekniska lösningar såväl som vid underlag för funktionskrav så skall ett sätt som möjliggör standardisering föreskrivas. Det bör även påpekas att standardisering nödvändigtvis inte innebär prefabricering, utan standardiserade lösningar kan användas såväl i plats- byggnation som vid prefabricerat byggande. Vidare är det vår uppfattning att standardisering väl ge- nomtänkt och genomförd inte behöver stå i motsatsförhållande till god gestaltning.

Ett sätt att anpassa gestaltningen till de förhållanden som råder i enskilda fallet kan vara att göra en indelning i gestaltningsklasser. I ett samnordiskt forskningssamarbete inom LCC/LCA benämn ETSI där TRV deltar så har en indelning i gestaltningsklasser lyfts fram som ett sätt att anpassa gestaltningsåt- gärdernas omfattning så att även en god kostnadseffektivitet uppnås. Kostnadseffektivitet i sin tur uppnås bl.a genom standardisering som framgår ovan.

6.2.1. Mål

Hitta ett sätt att standardisera på olika nivåer och att nå bättre kostnadseffektivitet.

6.3. Bakgrund/Syfte

Därutöver konstaterade workshopdeltagarna att följande områden är angelägna är angelägna att jobba vidare med.

‒ Förbättra ansvarsfördelning i underhållskontrakt.

(5)

‒ Hantering av digitaliseringen som kommer att vara en stor påverkan och förändring i bran- schen tex. vid framtagande av handlingar. Eget temaområde?

‒ Hantering och förbättring av kvalitet ” från ax till limpa ” avseende såväl projekteringsuppdrag som entreprenader.

‒ Bättre effekt med implementering av Rekommendationer.

7. Projektbudget

Tema-/projektdeltagarna medverkar med egen tid. Ingen gemensam budget finns allokerad till temat.

8. Projektorganisation

Temagrupp innehållande en ledare inkluderande en representant från resp. part Projektgrupper bildas för resp. projekt som rapporterar till Temagruppen.

9. Riskhantering i projekt?

Genom att vi startar upp ett stort antal projekt i alla Temaområden så kommer resurstillsättningen vara en kritisk faktor. Viktigt är att vi startar upp rätt projekt och inte för många så vi rätt resurser i projekten.

10. Projektets kommunikationsplan

Arbetet med delprojekt rapporteras vid seminarium och rapportform. Om det passar kan artiklar pub- liceras i branschtidningar eller andra fora. Avstämningar görs med Styrgrupp, Beredningsgrupp och Sekretariatet om framdrift och fortsatta aktiviteter. Förankringar i respektive organisationer och ut- byte med andra aktörer som kommuner/städer, andra branscher, möjligen departement och andra länder.

Datum

________________________ ________________________

Ali Sadeghi, ordf, Styrgrupp Temaledare Bo Kednert

References

Related documents

This thesis will also test Elman and Warner's analytical framework for understanding when religious political parties moderate, in a democratic system, by applying the case of

Responsibilities are: Inter11al correspondence, minutes, dues, notices, anm�,il update of directory.. Serve 2 years with two members ranewctl each

Based on the analysis of the assignment answers the aspects, as presented in the diagram below, were concluded as critical for our students’ ability to interpret and evaluate

Mycket troligt anser vi det vara att implementeringsprocessen i Dentatus fall flutit betydligt mer smärtfritt om kompetensen bland leverantörerna varit högre inom såväl kunskap om

På övriga områden förekom hjälp endast undantagsvis (arbete, ekonomi och att hantera fritid). En annan fråga är om hjälpen som hade givits också har fungerat. Det finns

Sörqvist (2013) nämner som kritik mot Lean att det kan uppstå fokusering på kostnader istället på för förbättringar, dålig planering och otillräckliga resurser vilket innebär

Genom att forskare på olika sätt har visat att självkänsla i hög grad är relaterat till riskbeteende (Ethier et al., 2006; Gerrard et al., 2000; Veselska et al., 2009), borde ett

Det är därför önskvärt att tillföra alternativa eller kompletterande datakällor till det befintliga beräkningsunderlaget, både vad gäller deponerade mängder och olika

Maskinerna som används av företaget i dagens läge har ett roterande bord med två sidor. På varje sida sitter det två fixturer. Det betyder att när ena paret fixturer är inne

Dessa skulle kunna vara ett annat förslag till prioritering då förslagen är förhållandevis enkla att implementera och skulle skapa stort värde för branschen. Vi ser att

Detta förslag till Guidelines är ett sätt i att några korta punkter konkretisera och samman- fatta några angelägna åtgärder för att minimera riskkostnader i projekteringsuppdrag med

Inom ramen för branschsamarbetet Trafikverket (TRV) – Sveriges Byggindustrier (BI) – Svenska Teknik- och Designföretagen (STD), numera Anläggningsforum har vi arbetat vidare med

För att en tidig marknadsdialog ska utmynna i goda effekter och leda till goda resultat i senare skeden avseende innovation och utveckling i första hand, så är det av största vikt

Nationellt Anläggningsforum Trafikverkets GD bjuder in till detta diskussionsforum för frågor av särskild aktualitet och stor betydelse för Anläggningsbranschen. Inbjudna

Det primära för att få nytänkande och utveckling i upphandlingarna är att i förfrågningsunderlagen skapa utrymme för leverantörerna att kunna erbjuda ny teknik, nya metoder,

- Från politisk horisont lyfts Samhällsbyggandssektorn fram som viktig på såväl kort som lång sikt. Kring detta råder en bred politisk enighet vilket indikerar att det kommer

- Från politisk horisont lyfts Samhällsbyggandssektorn fram som viktig på såväl kort som lång sikt. Kring detta råder en bred politisk enighet vilket indikerar att det kommer

Till grund för bildandet av Trafikverket låg bland annat propositionen ”Framtidens resor och trans- porter - infrastruktur för hållbar tillväxt”.. I den angav Regeringen att

Samtidigt skapas ett lärande vad gäller affärsmodeller och vad som krävs för att alla entreprenader på sikt ska utföras med så hög produktivitet och så låga utsläpp som

Mot ovan bakgrund startas två delprojekt under 2017, dels detta kallat ”Uppföljning av arbetsrättsliga villkor i anläggningsprojekt” och dels ”Uppföljning av

Det övergripande målet är att skapa en anläggning som representerar en modern rättspsykiatrisk vårdmiljö med hög säkerhet som i utformning och innehåll är anpassad för

Vid detta lag fick jag en idé för hur basen skulle kunna komplettera denna del – något drivande, något som skulle fungera över båda gitarrväggens ackord utan att nödvändigtvis

This study examines the complexities of the relationship between an entrepreneurial strategy-making mode and the firm’s performance as it investigates the moderating effects of