• No results found

Träna multiplikation (I)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Träna multiplikation (I)"

Copied!
1
25
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

HEJ © LIBER AB 15

MATEMATIK Alfa α

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

ARBETSBLAD

Träna multiplikation (I)

Börja med att vika undan facit. Första gången skriver du svar i rutorna längst åt höger.

Den svarsraden viks sedan in och du svarar nästa gång i de rutor som då hamnar längst åt höger osv.

Uppgift 5 4 3 2 1 Facit

6 · 1 = 6

2 · 8 = 16

7 · 3 = 21

3 · 4 = 12

7 · 4 = 28

5 · 2 = 10

0 · 8 = 0

9 · 3 = 27

5 · 7 = 35

4 · 4 = 16

4 · 9 = 36

3 · 3 = 9

4 · 5 = 20

8 · 4 = 32

4 · 6 = 24

2 · 7 = 14

9 · 4 = 36

6 · 5 = 30

5 · 8 = 40

8 · 3 = 24

10

References

Related documents

Tidigare nämndes sambandet mellan motivation och elevers prestation i matematik (avsnitt 3.2) Undersökningar visar hur motivationen för lärande av matematik avtar för svenska

Faktorer som delaktighet, sociala relationer, socialt kapital, utanförskap, kunskap, motivation och lärande har i denna studie visat sig vara centrala i relation till det

Dock menade lärarna att när man väljer att använda sig av digitala verktyg i undervisningen är det viktigt att vara medveten om att det kanske inte gynnar alla

Detta belyser vikten av att ha en helhetssyn i vården av patienten där teamarbetet mellan olika professioner arbetar utifrån patienten i centrum för att kunna tillgodose

Men däremot ger studien stöd för det som formuleras inom SDT, att inre motivation är bättre för ökad ansträng- ning när man tränar än yttre motivation (Deci & Ryan 2000;

Dessa två fick väldigt låga träffar gällande användningsfrekvens men detta till trots verkar de på något sätt vara aktuella i språket och i människors närmiljö. Som jag

Detta för att eleverna inte är aktiva i omvandlingen från en semiotisk modalitet till en annan även om de får innehållet beskrivet genom två semiotiska

Huvudresultaten i studien visar på signifikanta samband mellan olika intensitetsnivåer av fysisk aktivitet och typ av motivation genom en negativ korrelation

När det gäller mer intensiv träning kan det vara bra att låta kroppen vänja sig och känna efter så att inte muskler och senor blir överbelastade genom att du börjar träna

Under de tre veckor som kommer, vad kan du förändra, förbättra eller göra annorlunda.. Vecka (Väg Dig

[r]

[r]

Man kan säga att en division är en

• Välj om det ska stå ensiffriga, tvåsiffriga eller tresiffriga tal i kanten.. • Gör

När man väger föremål mäter vi i olika enheter.. Lätta föremål mäter man

Med utgångspunkt i litteraturöversikten ovan (3.1.1.) kan man konstatera att det finns ett antal olika möjliga sätt att använda det generiska pronomenet. 394) kan man användas

När båda lagen är klara och har lagt ut sina 10 marker på spelplanen får det första laget slå båda tärningarna.. Laget räknar ut produkten av de två tärningarnas värden, ex

definiera

[r]

Fadern hade under förtio år varit med om att utforma stadens ansikte. Detta var hans stad. Men den var inte Gunnars. Han hade lekt några år mellan Johnssons vedbod och dass och sedan

b k det myher av händelser, bagateller och brytningar en sväller av kan det främst vara befogat att stanna 01 tiden i Uppsala eller det avsnitt, som berör Ka- Boyes förhållande

ne, och ibland plockar jag fram den och beskådar den. Den har lärt mig ett och annat, både om skor och människor. Jag tror att människorna skulle förstå varandra bättre, om

Första gången skriver du svar i rutorna längst åt höger... MATEMATIK