• No results found

Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård prognostiseras öka med 6,2 procent och överstiga budget med 1,6 procent

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård prognostiseras öka med 6,2 procent och överstiga budget med 1,6 procent"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOCIALDEMOKRATERNA FÖRSLAG TILL BESLUT

1 (2)

2013-06-18 LS 1305-0702

Landstingsstyrelsen, ärende 13

Tertialrapport per april 2013 för Stockholms läns landsting Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen besluta

att uppdra åt landstingsdirektören att mot bakgrund av landstingets kostnadsutveckl- ingstakt genomföra en genomlysning av dels kostnader för bemanning, dels den in- terna kostnadskontrollen i landstinget samt avrapportera denna i landstingsstyrelsens arbetsutskott

att uppdra åt landstingsdirektören att i samråd med Hälso- och sjukvårdsnämnden utarbeta förslag till justeringar av ersättningssystemet för primärvården i enlighet med de riktlinjer som anges nedan i denna skrivelse

att därmed fastställa tertialrapporten per april

Vi ser en oroväckande utveckling av landstingets kostnader där kostnaderna för bland annat bemanning utmärker sig. Kostnadsutvecklingstakten är särskilt oroväck- ande i ljuset av den planerade framtida skuldsättningen. Kostnadskontroll är därför avgörande för landstinget.

Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård prognostiseras öka med 6,2 procent och överstiga budget med 1,6 procent. Det grundläggande problemet är att landstinget har ett ersättningssystem som premierar hög produktion snarare än en behovsstyrd vård.

Så länge primärvården bygger på ett ersättningssystem som i sin utformning bidrar till en ökad vårdkonsumtion kommer kostnadsökningstakten att öka och detta pro- blem kvarstå. Vi ser också med oro på de kostnadsökningar flera av vårdvalen fört med sig.

Det är angeläget att vårdbeställaren fortsätter att utveckla och skärpa styrning och uppföljning av vårdens verksamheter för att ytterligare förbättra vårdens kvalitet och kostnadseffektivitet till gagn för patienterna. Landstingsstyrelsens roll rörande upp- sikt och styrning av hälso- och sjukvårdens ekonomi och verksamhet bör utvecklas avsevärt jämfört med rådande situation.

Intäkterna för SL-biljetter prognostiseras understiga budget med 374 mkr. Detta är allvarligt. Ett för högt antagande om resandeutvecklingen samt minskning av fusk och svinn bedöms vara en orsak. Strulet med de nya SMS-biljetterna i kombination med att remsan fasats ut till förmån för ett krångligt system med reskassa bedöms vara en annan viktig orsak till intäktsminskningen och visar tydligt att Alliansens

(2)

Stockholms läns landsting FÖRSLAG TILL BESLUT 2 SOCIALDEMOKRATERNA

2013-06-18 LS 1305-0702

taxepolitik kommit till vägs ände. Med en enhetstaxa i enlighet med Socialdemokra- ternas förslag skulle systemet förenklas för resenärerna och intäkterna öka.

References

Related documents

verksamhetens bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. I kontrollmiljön har följande nedan

Den nya organisation av hälso- och sjukvården i Blekinge som träder i kraft i samband med regionbildningen januari 2019 har som syfte att skapa förutsättningar för dessa

att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att, under införandeperioden, återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden med en årlig statusrapport/utvärdering av införandet

Denna budget föreslås omfördelas från central basenhet inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 113 ekonomiska transaktioner

Förslaget har även förankrats med länets kommuner som ställer sig positiva till att erhållna stimulansmedel för gemensamma implementeringsaktiviteter används för att skapa

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ännu ej erhållit någon rapport från regionservice och behöver därför invänta detta för att kunna återrapportera till nämnden..

Tre typer av medicinteknikärenden har hanterats i pilotform hos NT-rådet: Den nya generationens insulinpumpar (FreeStyle Libre samt MiniMed 670G), genetiskt test med beslutsstöd

Nära vård har ett resultat som påverkas av högre kostnader för inhyrd personal och övertid, att läkemedelskostnaderna är högre än budget, att budget för satsningar inte