• No results found

BH3-mimetika kan förstärka cisplatin- inducerad apoptos och toxicitet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "BH3-mimetika kan förstärka cisplatin- inducerad apoptos och toxicitet"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

BH3-mimetika kan förstärka cisplatin- inducerad apoptos och toxicitet

Studier om BH3-mimetikas förmåga att bryta cisplatinresistens hos malignt pleuramesoteliom

Camilla Sandberg

Vårterminen 2011 Examensarbete, 15 hp

Biomedicinsk analytikerprogrammet, 180 hp

(2)

 ʹ

Institutionen för Klinisk mikrobiologi Biomedicinsk laboratorievetenskap Biomedicinska analytikerprogrammet Examensarbete, 15 hp

Kursansvarige lärare: Ylva Hedberg Fransson ylva.hedberg.fransson@climi.umu.se

Examensarbetets engelska titel: BH3-mimetics enhances cisplatin-induced apoptosis and toxicity in malignant pleural mesothelioma

Handledare: Andreas Tyler, Parviz Behnam-Motlagh och Kjell Grankvist, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Klinisk kemi, Umeå universitet

Läraropponent: __________ _______________________

Datum Solveig Persson-Sjögren

Examinator: __________ _______________________

Datum Ylva Hedberg Fransson

References

Related documents

Handledare: Ylva Hedberg Fransson och Karin Emanuelsson, Institutionen för klinisk mikrobiologi, biomedicinsk laboratorievetenskap, Umeå universitet. Läraropponent: Kristina Lejon

Detta gäller alltså prover till exempelvis Karolinska, Malmö, Lund, Wieslab, Akademiska och Sahlgrenska med flera (med undantag för Umeå, se information i stycket här nedan).

Handledare: Erik Nordh, Institutionen för farmakologi och neurovetenskap, Klinisk neurofysiologiskt laboratorium, Norrland Universitetssjukhus och Umeå Universitet. Läraropponent:

5 Inom den internationella forskningen har rätten till ett respektfullt interpersonellt be - mötande av brottsoffer från rättsväsendet eller andra officiella aktörer, samt

Det bör emellertid noteras att kompletterande kurser är ett problem som delas av alla lärosäten där yrkeslärare antas och som inte uppnår kravet på 60 poäng inom

Under sommarmarthadagen 1933 framhöll Ålands Marthadistriksförbunds ordförande Fanny Sundström hemkänslan som en grundförutsättning för fosterlandskärlek, då hon

Då hästen används för betandet så har den en stark koppling till innehavet av näringsfastigheten 37 Trots detta har domstolarna haft svårt att se detta som ett naturligt samband

 Om handledaren ser att studenten inte motsvarar förväntningar för stadiet i utbildningen och alltså riskerar underkännande, skall utbildningen?.