• No results found

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-05-22 Plats och tid:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-05-22 Plats och tid:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kallelse/föredragningslista

2019-05-22 1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00 Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908 Bankgiro: 5302-9435

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-05-22

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 17:30

Kallade: Ledamöter

Underrättade: Ersättare

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som

är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

Ärende Beskrivning Föredragande

1 A Justering och fastställande av föredragningslista Ordföranden 2 A Rapportering av delegeringsbeslut Kristina Henschen 3 A Information om lantmäteriförrättningar Karin Söderman 4 A Ekonomiuppföljning, bokslut för första tertialet 2019 samt

helårsprognos

Susanne Edén

5 B Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Helene Gustavsson 6 B Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad Helene Gustavsson 7 A Bygglov för nybyggnad av fritidshus, redan utfört Helene Gustavsson 8 B Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av

komplementbyggnad

Helene Gustavsson

9 A Bygglov för utvändig ändring av stationshall och tvätthall, byte av fasadfärg

Helene Brunnström

(2)

Kallelse/föredragningslista

2019-05-22 2 av 2

10 B Bygglov för nybyggnad av sjöbod, prövning redan utförd avvikelse från bygglov

Karin Söderman

11 A Bygglov för nybyggnad av enbostadshus Victoria Viker

12 B Förvaltningen informerar Kristina Henschen

Jan Reuterdahl (L) Anette Lingesund

Ordförande Sekreterare

References

Related documents

Kända sakägare har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter enligt 9 kap.. Syftet med detaljplanen från 2014 var att effektivisera utnyttjande av marken runt Väsjön med regleringen

Att bevilja mer än det antal våningar som anges i detaljplanen, går inte att se som en liten avvikelse enligt plan- och bygglagen 9 kap 31 b § och därmed ska bygglov inte

I ett yttrande från Trafikverket från 2012, som kom in i samband med handläggning av tidigare bygglovsansökan, anser de att den samlade bullernivån för fastigheten inte

Frågan om närheten till kraftledningarna och de bullernivåerna kvarstår dock och de inkomna yttrandena från Trafikverket, Svenska kraftnät och miljö- och hälsoskyddsenheten

Bygglov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft, enligt 9 kap 43 § PBL.. Fasaderna utförs

Att marken bebyggs under hela ytan anses vara en avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte då bestämmelsen syftar till att ge en flexibilitet avseende

2.Ändrar formuleringen ”Endast den yta som byggnaden upptar på marken får tas i anspråk som tomtplats” till ”Endast den yta som byggnaden upptar får användas

Eftersom hela byggnaden placeras på mark som inte får bebyggas, samt att byggnaden avses placeras närmare än 4,5 m från angränsande tomtgränser till Gäddan 10 och Gäddan 1,