• No results found

Kompetensförsörjningsdagarna 10-11 november 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kompetensförsörjningsdagarna 10-11 november 2020"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Kompetensförsörjningsdagarna 10-11 november 2020

Plats: Hemma hos dig eller på kontoret, via Zoom Tid: Tisdag den 10 november 8:30 - 12:15

Under dagarna finns tid avsatt för frågor till respektive presentation.

Program dag 1

9:00 Välkomna

9:10 Regional tillväxtpolitik

Näringsdepartementet, Carl Klint

 Nya nationella strategin för hållbar regional utveckling 2030 med fokus på kompetensförsörjning.

 Information kring uppdrag till regionerna gällande kompetensförsörjning 2021.

Tillväxtverket, Anita Sandell

 Genomförda regionala insatser med anledning av Corona.

Exempel på insatser och lärdomar från Anna Wahlgren, Region Västmanland och Maria Svensson-Hallberg Region Örebro län

10:00 Paus

10:10 Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadsdepartementet, Cecilia Eng Jacobsson och Marie Nordmarc

 Aktuell information om regeringens satsningar i budgetpropositionen 2021 samt uppdatering kring arbetet med Arbetsförmedlingens reformering

Vilka satsningar görs för att möta det nya arbetsmarknadsläget?

ESF-rådet, Håkan Forsberg

 Socialfondens nationella program och kopplingar till de regionala programmen samt hur de bidrar till en fungerande arbetsmarknad.

11:00 Paus

11:10 Utbildningspolitik

Utbildningsdepartementet, Christina Hassel och Andreas Bokerud

 Aktuell information om utbildningsinsatser för att Sverige ska gå stärkt ur krisen genom utbildning.

11:35 Reflektion från myndigheter kring utbildningssatsningar för bättre fungerande kompetensförsörjning i hela Sverige

Samtal med Skolverket, Myndigheten för Yrkeshögskolan, Folkbildningsrådet, Universitets och högskolerådet och Arbetsförmedlingen under ledning av Pernilla Isaksson, Region Halland och Johan Vinther, Region Västernorrland.

12:15 Avslut dag 1

(2)

Program dag 2 Kompetensförsörjningsdagarna

Plats: Hemma hos dig eller på kontoret, via Zoom Tid: Onsdag den 11 november 8:30 - 12:00 8:30 Zoom rummet öppnar

9:00 Välkomna!

9:05 Gruppreflektioner från dag 1 9:30 Omvärld, omställning, omstart

Samverkansprogrammet Kompetensförsörjning och livslångt lärande Marie Wall, Näringsdepartementet

10:00 Paus

10:10 Omstartskommissionens idéer för ett starkare Sverige Susanne Ackum, Omstartskommissionen

10:50 Paus

11:00 Framtidens arbetsmarknad

Jonas Grafström, Luleå tekniska universitet och Ratio

11:30 Sammanfattning och utvärdering av dagarna 12:00 Tack för idag!

Syftet med Kompetensförsörjningsdagarna är att:

 Vara en gemensam mötesplats för ny kunskap om regionalt arbete med kompetensförsörjning.

 Förbättra kvaliteten och samarbetet i det nationella och regionala uppdraget med kompetensförsörjning.

 Skapa erfarenhetsutbyte och lärande mellan regionala aktörer och mellan nationella/regionala aktörer.

 Öka kunskap och förståelse om roller och samverkansmöjligheter mellan nätverkets deltagare.

References

Related documents

Regionala och nationella aktörer inom kompetensförsörjning träffas digitalt två halvdagar i november för att dela nulägesbilder i en förändrad samtid, rusta oss för framtiden

11:35 Samtal -Utbildningssatsningar för en bättre fungerande kompetensförsörjning i hela Sverige 12:15 Tack och hej?.

För de elever som fram till jul ska ha fjärrundervisning, kommer förbundet att betala ut en ersättning till eleverna motsvarande den ersättning elever får vid APL (49

Därför tycker jag att man inte behöver fästa sig så mycket vid författarens ursäkter i sitt förord, där han förklarar att det egentligen aldrig var hans

Men från 1700-talets mitt börjar andra teoretiker resa kravet att poeten enbart skall uttrycka egna känslor, välja en stil som återspeglar hans personlighet,

D et Inledande kapitlet behandlar Hölderlins mottagande under sin egen samtid, och Pellegrini efterlyser i den överväldigande tyska forskningen grundläggande

Anmälaren kan för sin del tills vidare blott meddela några preliminära intryck av huvudkombattan­ terna: för de mest stupida inläggen svarar Rudolf Kjellén,

Dessutom kan Stålmarck citera ett relativt ny- funnet brev från fru Nordenflycht till Albrecht von Haller (först presenterat av Magnus von Plåten i Samlaren

Svårare konsekvenser får bristen på hänsynstagande till kontinuiteten i den följande analysen av det politiska innehållet i Sagan Om Hästen. analyseras

Föga uppmärksammad under största delen av sin författarbana blev som bekant V il­ liers de risle-A dam efter Huysmans’ uppskattande ord i A rebours (1884) av

Enar Bergman, Studier i Bertil Malmbergs diktning med särskild hänsyn till hans.. Miinchenår och hans tyska

Som vi tidigare har funnit sätter Vossius i anslutning till skriften Problemata den poetiska ingivelsen i samband med den svarta gallan och den därmed

Den historiska urvalsprincipen i Lönnroths tappning innebär väl inte till sin ge­ nomtänkta del så mycket mer än detta.. Vid sidan av nödvändiga utredningar

(I satiren Mina Nya Rum, skriven 1813 »i anledning af Nya Philosophiens förträffliga upptäckt, att Arkitekturen icke är annat än Frusen Musik», tog Leopold

Gobom har varit lycklig att finna ett unikt Rostocktryck från 1594 eller 1595, i vilket en svensk student i Rostock Israel Petri efter tysk förlaga meddelat

I och för sig är denna upplevelse av motsättningen mellan Guds krav på människan och den egna svagheten en konfliktsituation, som kan motivera, förekomsten av

Den muntliga traditionen tycks ha tagit fasta på ett drag, som saknas i herdaminnena och som hos Oedman framträder först under avrättnings­ scenen, vilken saknas

The service/aftermarket business accounts for approximately one third of the turnover of Flygt UK, ITT Flygt’s UK subsidiary. Flygt UK has 50-60 service technicians on the road

Due to poor outcome for patients >55 years (according to the Swedish ALL/Acute Leukemia Registries), 10 and based on the prom- ising results of the European Working Group on

Sveriges Jordägareförbund har inbjudits att yttra sig över Naturvårdsverkets förslag på jakttider, diarienummer: N2020/01735/FJR och önskar komplettera tidigare yttrande med

Detta problem förstärks av att såväl enskilda regionpolitiker, tales- personer för regioner och samarbetsorganisationen Sveriges kommuner- och regioner, SKR, tenderar att –

Nu går det även att prenumerera på när nytt nyhetsbrev publiceras genom att fylla i er e-postadress enligt nedan och klicka på OK..

• 5 miljoner 2021 och 2022 för uppdrag att utreda fler vägar till vårdyrken.