Val av justerare. BUN 2017/18

Full text

(1)

Protokoll Nr 3

Sammanträdesdatum 2017-01-25

Sammanträdestid 17:10

Barn- och utbildningsnämnden

Närvarande

Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande

Peter Dygården (S), 2:e vice ordförande Sara Grimpe Wernersson (S)

Anna Andersson (C) Gabriella Geertinger (S) Gejbert Strömdahl (SD) Lena Engström (L) Åsa Norberg (S) Susan Pettersson (KD) Björn Jönsson (S) Katja Geertinger (MP) Tjänstgörande ersättare Margareta Warnholtz (M)

ersätter Charlotta Jonson (M), 1:e vice ordförande Ragnhild Lundahl (M) ersätter Niklas Liljeroth (M)

Ersättare Lennart Johnsson (V)

Tjänstemän Jörgen Frostlund, förvaltningschef Jakob Strand, verksamhetsekonom § 34 Åsa Johansson, nämndsekreterare

(2)

Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25

2 (4)

Paragrafer §§ 39-40

Justering Ordföranden samt

Underskrifter Sekreterare ...

Åsa Johansson

Ordförande ...

Kerstin Angel

Justerare ...

Sara Grimpe Wernersson

Protokollet justerat 2017-01-25 och anslaget 2017-01-26

Underskrift ...

Åsa Johansson

(3)

Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25

3 (4)

§ 39

Val av justerare. BUN 2017/18

Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1 Utse Sara Grimpe Wernersson (S) att tillsammans med ordföranden Kerstin Angel (C) justera protokollet.

(4)

Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25

4 (4)

§ 40

Överföring av över-/underskott till 2017. BUN 2016/464

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att 1 Barn- och utbildningsnämndens underskott som uppstått till följd av volymökningar i

nämndens verksamheter inte tas med till år 2017.

2 Barn- och utbildningsnämndens underskott inom det årliga anslaget för investeringar inte tas med till år 2017.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag Beslutsförslag 2017-01-25 Tjänsteskrivelse 2017-01-25 Årsredovisning 2016

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna skall göra en framställning till kommunstyrelsen om hur ekonomiskt över- eller underskott skall hanteras. Om nämnden anser att överskott skall överföras till det påföljande året, eller att underskott inte skall överföras, skall detta särskilt motiveras.

Kommunstyrelsen bedömer framställningen utifrån, prestation utifrån budgeterad/planerad volym, grad av måluppfyllelse, kommunens totala ekonomi, hur nämnden avser att uppnå balans i ekonomin, övriga faktorer som nämnden eller kommunstyrelsen vill åberopa.

Ekonomi

Ärendet påverkar nämndens ekonomi i det fall ovanstående överföringar ej tillstyrks.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelseförvaltningen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :