• No results found

Kultur- och fritidsnämnden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kultur- och fritidsnämnden"

Copied!
15
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Nina Burchardt (S), Ordförande

Ann-Margret Knapp (S), 1:e vice ordförande Per Palm (MP), 2:e vice ordförande

John-Olov Eriksson (S) Anne-Charlotte Beiersdorf (S) Sheran Al-Jaf (S)

Roland Olsson (S) Olle Jonsson (V) Marita Skoog (V)

Ann-Sofie Sundsten (MP) Sven Bergström-Trolin (C) Anette Spjutsvik (C) Kristina Träff (M) Thomas Groth (M) Torbjörn Eriksson (SD)

Kent-Ola Backlund (S) Niklas Hallberg (S) Jim Larm (S) Stefan Svedman (C) Mats Olsson (C) Torsten Myrgren (M) Lars Vestlund (M)

Övriga närvarande Anna Lindqvist, Förvaltningschef Helena Löfgren, Sekreterare Annika Lindfors, § 2

Jenny Alvolin strateg för social hållbarhet,

§ 5

Per Fridh enhetschef fritidsgårdarna, § 5 Emma Faxälv kulturutvecklare, § 7 Olof Forsvik fritidsutvecklare, § 7 Martin Svensk, Ekonom § 12

Justerare Thomas Groth

Justeringens plats och

tid Kultur- och fritidskontoret, måndag den 20 februari klockan 09:30 Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 1-12

Helena Löfgren Ordförande

Nina Burchardt Justerare

Thomas Groth

(2)

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Instans Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2017-02-13

Datum då anslaget

sätts upp 2017-02-21

Datum då anslaget

tas ned 2017-03-15

Förvaringsplats för

protokollet protokollet Kultur- och fritidskontoret protokollet

Underskrift

Helena Löfgren

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 1 Dnr 1428

Anmälan av tillkommande ärenden och övriga frågor ... 4

§ 2 Dnr 2017-000009 - 003

Information om internkontroll ... 5

§ 3 Dnr 2016-000111 - 007

Revisionsrapport PwC ... 6

§ 4 Dnr 1695

Information om arbetsmiljöarbete inom kultur- och fritidsförvaltningen 7

§ 5 Dnr 1442

Information om drogförebyggande arbete inom kultur- och

fritidsförvaltningen ... 8

§ 6 Dnr 2015-000042 - 102

Ändring av Kultur- och fritidsnämndens ledamöter i arbetsutskottet 2015-2018 ... 9

§ 7 Dnr 1432

Nämnden informerar ... 10

§ 8 Dnr 1427

Förvaltningen informerar ... 11

§ 9 Dnr 1463

Fokuspunkter ... 12

§ 10 Dnr 2017-000037 - 800

Meddelanden för kännedom... 13

§ 11 Dnr 2016-000162 - 800

Delegationsbeslut ... 14

§ 12 Dnr 2015-000246 - 042

Information bokslut och verksamhetsberättelse 2016 ... 15

(4)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 1 Dnr 1428

Anmälan av tillkommande ärenden och övriga frågor

 Punkt 10. Fokuspunkter läggs till ärendelistan.

 Ärende 4. Utgår

(5)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 2 Dnr 2017-000009 - 003

Information om internkontroll

Sammanfattning

Kvalitetsstrateg Annika Lindfors kommer till nämnden för att informera om nämndernas arbete med styrning och uppföljning genom internkontroll.

Kommunallagen 6 kap 7 §

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de

föreskrifter som gäller för verksamheten.

De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621).”

Nämnden kommer att arbeta aktivt med att ta fram kontrollmoment till den interna kontrollplanen under kommande nämndsmöte den 13 mars.

(6)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr 2016-000111 - 007

Revisionsrapport PwC

Sammanfattning

Micaela Hedin från PwC och Christer Jonsson vice ordförande

kommunrevisorerna var till arbetsutskottet (2017-02-30, § 2) för att informera om den rapport som har sammanställt av PwC, på uppdrag av

kommunfullmäktige. Rapporten har lämnats till fullmäktiges presidium samt kultur- och fritidsnämndens ledamöter.

Revisionens uppdrag är att granska alla nämnders verksamhet på uppdrag av fullmäktige. De har även en stödjande funktion. Nämndens ledamöter och tjänstemän är skyldiga att lämna uppgifter till revisionen enligt Kommunallagen.

KL 9 kap 12 §

”Nämnderna och de enskilda ledamöterna och ersättarna i dessa samt de anställda är skyldiga att lämna revisorerna de upplysningar som behövs för revisionsarbetet. De skall också ge revisorerna tillfälle att när som helst inventera de tillgångar som nämnderna har hand om och ta del av de räkenskaper och andra handlingar som berör nämndernas verksamhet. Lag (1999:621).”

(7)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 4 Dnr 1695

Information om arbetsmiljöarbete inom kultur- och fritidsförvaltningen

Sammanfattning

Förvaltningschef Anna Lindqvist informerar om det arbetsmiljöarbete som pågår i förvaltningen. Ett stort arbete pågår med att gå igenom och ersätta gamla enhetsplaner från Social- och omsorgsförvaltningen respektive Lärande- och kultur förvaltningen, med planer som ska gälla för enheter inom kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningschefen beskriver även det

arbetsmiljöansvar hon har fått delegerat till sig av nämnden.

(8)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 5 Dnr 1442

Information om drogförebyggande arbete inom kultur- och fritidsförvaltningen

Sammanfattning

Jenny Alvolin strateg för social hållbarhet och Per Fridh enhetschef för

fritidsgårdarna, kommer till nämnden för att berätta om det drogförebyggande arbete som förvaltningen gör. Den redogörelse som Jenny Alvolin lämnar bygger på statistik från CAN undersökning, LUPP undersökning, och samhällsmedicin, Region Gävleborg. Statistiken visar att alkohol och tobak minskar bland unga. Andelen som har brukat narkotika ligger på ungefär samma nivå som den har gjort sedan 1998. Ungdomar har fått en mer liberal syn på narkotika än tidigare. En märkbar ökning har skett hos unga i

användande av snus och hembränt enligt de studier som gjorts.

Per Fridh redogör för det drogförebyggande arbete som fritidsgårdarna gör. De är delaktiga i flera olika samverkansgrupper som:

 EFFEKT – alkoholpreventivt program till föräldrar vilket genomförs genom skolan.

 Spindelgrupper – genom skolan.

 Nätverksträffar- föräldrar, socialtjänst, polis, fritidsledare.

 SSPF – Skola, Socialtjänst, Polis och fritidsgårdar samverkar för att finna och fånga upp ungdomar med normbrytande beteende.

 CAPT - Children Are People To. Stödgrupp, för barn med missbruk i familjen, som hålls på fritidsgårdarna.

 TAPP – Stödgrupp för tonåringar.

 Ses Off Line – riktar sig till åk 8 och handlar om attityder på nätet.

 Kontaktpersoner – i samarbete med Soc.

 Fältarbete – storhelger, gymnasiefester.

 Stort tält på Hälsinge marknad dit nyktra ungdomar är välkommen på fika och att umgås.

 Fritidsgårdar hålls öppna under kvällstid.

 Drogförebyggande arbete pågår på fritidsgårdarna.

(9)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 6 Dnr 2015-000042 - 102

Ändring av Kultur- och fritidsnämndens ledamöter i arbetsutskottet 2015-2018

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att utse Marita Skoog (V) och Anette Spjutsvik (C) till ersättare i arbetsutskottet efter Linus Kjellin (V) och Karin Hjelm (C).

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att utse ledamöter till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Linus Kjellin (V) och Karin Hjelm (C) har avsagt sig uppdragen som ledamöter i kultur- och fritidsnämnden och två nya ersättare utses därav under dagens sammanträde.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-02-13

Ordinarie ledamöter: Ersättande ledamöter:

Nina Burchard ordf. (S) Roland Olsson (S) Ann-Margret Knapp vice ordf. (S) Lotta Beiersdorf (S)

Olle Jonsson (V) Marita Skoog (V)

Sven Bergström Trolin (C) Anette Spjutsvik (C) Per Palm 2 vice ordf. Christina Träff (M) Beslutsgång

 Sven Bergström Trolin (C) föreslår Anette Spjutsvik till ersättare i arbetsutskottet.

 Olle Jonsson (V) föreslår Marita Skoog (V) till ersättare i arbetsutskottet.

 Ordförande ställer frågan till nämnden om de godkänner förslagen på Marita Skoog (V) och Anette Spjutsvik (C) som ersättande ledamöter i arbetsutskottet och finner att nämnden bifaller förslagen.

Beslutsunderlag

Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-01-30, § 14.

Beslutet skickas till Ks

(10)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 7 Dnr 1432

Nämnden informerar

Sammanfattning

Nämndens ledamöter informerar om aktuella händelser:

- Ordförande informerar om föreningsmässan som har hållits på kulturhuset, Hudiksvall lördag den 11 februari. Föreningar från hela kommunen fick möjlighet att visa upp sin verksamhet.

- Ordförande informerar om att ”Sportbiblioteket” har öppnat. Via en hemsida går det att boka lån av diverse olika sportutrustningar som sedan kan hämtas ut på någon av kommunens fritidsgårdar.

- Roland Olsson (S) informerar om konferensen ”framtidens idrottsanläggningar” som handlade mycket om hur kommun och näringsliv har samverkat för att kunna bygga idrottsanläggningar.

- Sven Bergström Trolin (C) informerar om idrottsevenemanget –

”Det dolda guldet” som handlar om vikten av att ha ett bra samarbete mellan alla involverade aktörer, under ett evenemang.

- Ordförande informerar om kommande ”Kulturting 2017” som kommer att hållas i Uppsala den 8-9 mars. Nämnden utser Ann- Margret Knapp (S), Niklas Hallberg (S), Ann-Sofie Sundsten (MP) och Anette Spjutsvik (C) att åka.

(11)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 8 Dnr 1427

Förvaltningen informerar

Sammanfattning

Förvaltningschef Anna Lindqvist informerar om aktuella händelser:

 Mobil scen för uthyrning, är inköp av företaget ”Hälsingekåtan”

 MUCF har beviljat kultur- och fritidsnämnden 1,143 miljoner kronor i statligt stöd för att anordna gratis sommarlovsaktiviteter.

(12)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 9 Dnr 1463

Fokuspunkter

Sammanfattning

Dialog med föreningar

 Föreningsmässa har hållits för att visa upp utbudet och bredden av föreningar som finns i Hudiksvalls kommun.

 Möten med enskilda föreningar fortsätter att ske löpande.

Integration

 Sommarlovspengar från MUCF till gratis aktiviteter under sommarlovet har blivit klart. Förvaltningen anordnar sommarlovsaktiviteter för andra året och kommer i år att utveckla och förbättra aktiviteterna.

(13)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 10 Dnr 2017-000037 - 800

Meddelanden för kännedom

Meddelas kultur-och fritidsnämnden och läggs till handlingarna.

Dnr 2015-042-102

Kommunfullmäktige 2016-12-19, § 206

Val av ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Karin Hjelm (C) som entledigats

Dnr 2015-042-102

Kommunfullmäktige 2016-12-19, § 206Avsägelse från Linus Kjellin (V) från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

(14)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr 2016-000162 - 800

Delegationsbeslut

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att delegera rätten att besluta i ärenden till förvaltningschefen samt ordförande, enligt fastställd delegationsordning.

Förvaltningschefen har vidaredelegerat beslutanderätten i vissa ärenden till enhetschefer och arbetsledare som i sin tur har vidaredelegerat rätten att besluta i vissa ärenden. Dessa beslut rapporteras enligt särskild delegationsblankett till kultur- och fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa besluten. Däremot kan nämnden återkalla beslutanderätt.

1. Dnr 2016-183-805 Utveckla hästshow med kultur. Beviljad 10 000 kr.

2. Dnr 2016-179-805 Föreningen Norden beviljas årligt

arrangörsföreningsbidrag för 2016. Beviljad 30 000 kr.

3. Dnr 2016-095-805 Enångers bygdegårdsförening ansöker om tillfälligt arrangörsföreningsbidrag för trollkarl vid

julgransplundring. Beviljad 3 500 kr.

4. Dnr 2016-192-805 Hudik Big Band har ansökt om tillfälligt

arrangörsföreningsbidrag för konsert med Sharon Dyall. Beviljad 7 400 kr

5. Dnr 2017-021-805 Enångers bygdegårdsförening ansöker om tillfälligt arrangörsföreningsbidrag för annonsering inför konstrunda på fyra bygdegårdar. Beviljad 2 500 kr.

Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av fattade

delegationsbeslut 1-5. Nämnden har möjlighet att vid behov få information om återrapporterade beslut.

(15)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 12 Dnr 2015-000246 - 042

Information bokslut och verksamhetsberättelse 2016

Sammanfattning

Ekonom Martin Svensk kommer till nämnden för att presentera ett preliminärt bokslut för kultur- och fritidsförvaltningen. Balanspaketet har påverkat

bokslutet vilket innebär att förvaltningen kommer att redovisa ett överskott i bokslut 2016. Bokslutet presenteras i sin helhet vid nämndens nästa

sammanträde måndag den 13 mars 2017.

Ordförande tackar för informationen.

References

Related documents

a) Barnkonventionen har blivit en del av svensk lagstiftning. Här kan du ta del av en presentation om hur detta kan påverka ditt arbete och hur vi i Östhammars kommun kommer

Ledningsgruppen för kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans enats kring vilka områden inom förvaltningen som behöver granskas under 2016 och föreslår till nämnden

Utvärderingen utmynnade i ett uppdrag till förvaltningen från nämnden att arbeta för att ta fram en plan för Arena Satellitens verksamhet framöver. Detta arbete ska

Tillsammans med trafik- och fastighetsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden kommer ett arbete startas för att säkerställa att tillgängliga lokaler används, av föreningsliv,

Revisionen anser att nämnden tillsammans med förvaltningen bör se över samtliga styrdokument för intern kontroll och aktualisera dessa i respektive nämnd och

Den produktivitetsmätning som nämnden gör genom mål och indikatorer för att förbättra kostnadseffektiviteten görs bl.a.. genom att mäta besöksstatistik på bad