• No results found

Domstsolens Målregister

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Domstsolens Målregister"

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

E E

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 27160 Karlavägen 100 08-783 38 50 783 76 37 102 52 STOCKHOLM Hus R, bottenv.

Mål nr 91-158 P.ans. 8803119-0

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad med anledning av besvär över Patent- och registreringsverkets härvid fogade beslut.

Klagande: Oy Wärtsilä AB (sökande)

Ombud: AB Dahls Patentbyrå

Motpart:

Ombud:

Målet gäller: Patent på "Sätt att spola en toalettstol i ett vakuumavloppsystem jämte en anordning för genomförande av sättet".

YRKANDE

I besvären vidhåller sökanden ansökningen med nya patentkrav inkomna den 12 april 1995.

(2)

Patentbesvärsrätten undanröjer överklagade beslutet och visar ansökningen åter till Patentverket för fortsatt behandling.

SKÄL

Föreliggande ansökning avser enligt krav 1 ett förfarande för anordnande av spolvätsketillförsel till en toalettstol i ett vakuumavloppssystem samt enligt krav 5 en anordning för genomförande av förfarandet enligt krav 1.

Enligt ingressen till kravet 1 ansluter en vid toalettstolens utlopp anordnad öppningsbar tömningsventil toalettstolen till ett avloppsrör, i vilket föreligger ett undertryck av för avfallstransport lämplig storlek relativt det tryck som råder i toalettstolens omgivning, så att vid tömningsventilens öppnande toalettavfall av den omgivande luften och tillsammans med sådan luft borttransporteras från toalettstolen, varvid nämnda medföljande luft åstadkommer nämnda avfallstransport.

Enligt ingressen till kravet 5 omfattar anordningen åtminstone en toalettstol med en skål, som via en vid toalettstolens utlopp anordnad öppningsbar tömningsventil är anslutbar till ett avloppsrör, i vilket vid anordningens funktion föreligger ett undertryck relativt det tryck som råder i toalettstolens omgivning, samt ett lock med vilket toalettstolens skål är tillslutbar, varvid borttransport av toalettavfall från skålen till en uppsamlingsbehållare eller dylikt är avsedd att utföras med tillhjälp av den atmosfärluft, som omger toalettstolen.

Av beskrivningen framgår att det gemensamma för alla vakuumtoalettsystem är att de använder trycksatt vatten för spolning och rengöring av toalettstolen.

För att fördela det trycksatta vattnet i skålen används vid vakuumtoalettsystem, liksom vid konventionella system, någon typ av distributionsanordning som är placerad i den övre delen av skålen.

Användningen av trycksatt vatten innebär dock en risk för vattenskador, uppger sökanden, eftersom en läckande vattenventil kan medföra att toalett- stolen översvämmar p.g.a. att avloppsvattenventilen är stängd tills någon trycker på spolknappen.

(3)

Föreliggande uppfinning har till syfte att åstadkomma ett vakuum- avloppssystem som är så konstruerat att det ej föreligger någon risk för översvämningar.

Enligt den kännetecknande delen av kravet 1 uppnås detta syfte genom att toalettstolens skål först tillsluts med ett nedfällbart lock eller liknande, att då locket är nedfällt tömningsventilen påverkas så att den öppnas, varvid lockets tillslutande funktion i samverkan med det i avloppsröret rådande undertrycket åstadkommer en tryckdifferens mellan det inre av toalettstolens skål och den omgivande luften, vilken tryckdifferens anordnas att samtidigt insuga spolvätska och luft i toalettstolens skål genom spolvätske- resp.

luftanslutningar, varvid spolvätskan företrädesvis tas från en uppsamlingsbehållare för s.k. gråvatten.

Vid en anordning medelst vilken syftet uppnås är enligt kravets 5 kännetecknande del lockets tillslutande funktion anordnad att i samverkan med nämnda undertryck åstadkomma en så stor tryckdifferens mellan toalettskålens inre och omgivningen, att insugning av spolvätska i skålen kan äga rum genom en för ändamålet anordnad rörledning då undertrycket i avloppsröret vid stängt lock påverkar den inre volymen i toalettstolens skål, varvid på i och för sig känt sätt även luft insugs i skålen.

Den i avslagsbeslutet åberopade danska patentskriften 108 419 beskriver en vattentoalett där spolvatten och avfall pumpas genom ett avloppsrör ut till en tömningsbehållare. Vid pumpningen skapas ett visst undertryck i toalettstolen som möjliggör insugning av ny spolvätska. Transportmediet utgörs av vätska och ej av luft såsom i föreliggande uppfinning. Tömningsventilen är vidare ej belägen vid toalettstolens utlopp utan i närheten av tömningsbehållaren och tömningsventilen ansluter ej toalettstolen till ett avloppsrör i vilket det föreligger ett undertryck relativt det tryck som råder i toalettstolens omgivning.

Genom den i målet åberopade amerikanska patentskriften 4 376 314 vilken, med hänsyn till att den hänför sig till ett förfarande och en anordning huvudsakligen av det slag som anges i ingresserna till kraven 1 och 5, får anses komma uppfinningen närmast. Den visar emellertid ett förfarande och en anordning där trycksatt spolvätska tillförs toalettstolen genom små öpp- ningar. Förfarandet och anordningen är därför behäftade med den nackdel

(4)

som föreliggande ansökning avser att undanröja, nämligen den risk för översvämning som användningen av trycksatt vatten innebär, eftersom en läckande vattenventil kan medföra att toalettstolen översvämmar p.g.a. att avloppsventilen är stängd tills någon trycker på spolknappen.

De i kraven 1 och 5 angivna uppfinningarna är sålunda så långt utredning hittills visat nya. Anledning saknas att betvivla att de ovan nämnda nackdelar som vidlåder kända vakuumtoalettsystem undanröjes medelst uppfinningarna.

Dessa framstår ej heller som närliggande mot bakgrund av ovan nämnda skrifter eller övriga i målet anförda hänvisningar. Besvären skall därför bifallas.

Björn Pernold Göran Andersson Per-Åke Schulze

Referent Skiljaktig;

se prot.

References

Related documents

Uppfinningen enligt patentkrav 1 avser en skarvstång för bergborrning innefattande en första stångdel med en i ena änden anordnad utvändig gängning och i motsatt ände anordnat

Förfarandet enligt patentkrav 18 skiljer sig från det genom D5 kända förfarandet därigenom att det cellulosahaltiga materialet utgörs av vedflis och att åtminstone en första

Tvättanordningen, som den definieras i niondehandsyrkandets patent- krav 1, skiljer sig från tekniken enligt vardera av dokumenten D1, D4 eller D5 åtminstone genom att flertalet av

Uppfinningen som den definieras i det självständiga patentkravet 9 skiljer sig från närmaste tekniken enligt D2 åtminstone genom att en processparameter indikativ för andelen fukt

Patentkravet 6 enligt förstahandsyrkandet avser en remsa för att fästa åtminstone en del av en kant av en uppdukningsprodukt till huden hos en patient, vilken remsa kännetecknas

Föreliggande uppfinning avser enligt ingressen till kravet 1 en anordning för transport av i en omlottformation ankommande ytprodukter, särskilt tryckalster, med en

Ansökningen avser att undanröja dessa nackdelar, vilket enligt den kännetecknande delen av kravet 1 sker genom att förankringsdonen och förankringsorganen utgöres

Den i förstahandsyrkandets patentkrav 1 angivna uppfinningen avser enligt ingressen till kravet ett förfarande för fodring av ett befintligt rör med ett stelt,