Kerstin Rosell (S)Andreas Engebrethsen (S)Rie Boulund (M)Shlomo Gavie (C)Ulla Lindén (S)Anette Ivarsson (C)Anita Andersson (KD)Lars-Gunnar Perlinger (M)

27  Download (0)

Full text

(1)

Ajournering 16:00-16:10

Ledamöter Kerstin Rosell (S)

Andreas Engebrethsen (S) Rie Boulund (M)

Shlomo Gavie (C) Ulla Lindén (S) Anette Ivarsson (C) Anita Andersson (KD) Lars-Gunnar Perlinger (M)

Tjänstgörande ersättare Thomas Fagenheim (S) ersätter Miranda Bodiroza (S) Margareta Stenström (M) ersätter Gert Persson (M) Monica Hansson (C) ersätter Jesper Koch (SD) Lotta Johansson (L) ersätter Elisabet Karlsson (L)

§§ 124-136, 140-141

Veronica Svensson (V) ersätter Emma Lindkvist (MP) Ersättare Ann-Margret Kristensson (C)

Övriga närvarande Daniel Johansson, socialchef

Marita Nilsson, inkallad nämndsekreterare för BUN Jessica Eliasson, kommunikatör

Birgitta Lomander Johansson, verksamhetschef Luis Soto, avtalsstrateg § 126

Sabina Merdanovic, kvalitetsstrateg § 126 Anna Melin Andersen, kostkonsulent § 127 Emelie Karlsson, controller § 128

Nina Fjellheim Nielsen, kvalitetsstrateg § 135

Paragrafer §§ 124-141

Justering Ordföranden och Andreas Engebrethsen (S).

Underskrifter Sekreterare ...

Marita Nilsson

Ordförande ...

Kerstin Rosell

Justerare ...

Andreas Engebrethsen (S)

(2)

Beslutsinstans Socialnämnd Sammanträdesdatum 2020-06-16 Datum då anslaget sätts upp 2020-06-22 Datum då anslaget tas ned 2020-07-15

Protokollet förvaras hos Socialförvaltningen

Underskrift ………

Lisa Lindskog

___________________________________________________________________________________________________

2

(3)

§ 125 Information - organisationsförändring staben

§ 126 Remissvar - Policy och riktlinje vid

konkurrensutsättning av kommunal verksamhet 2020/82

§ 127 Remissvar - Gemensamma principer om inköp av livsmedel

2020/117

§ 128 Redovisning av statsbidrag 2020/25

§ 129 Uppdrag gällande aktivitetsbassängen på Klitterbadet

2020/115

§ 130 Begäran om tilläggsanslag KF Länken i Falkenberg.

2020/86

§ 131 Förslag till revidering av socialnämndens delegationsordning

2019/40

§ 132 Avstämning äldreomsorgsstrategin 2020/85

§ 133 Kartläggning av tvättinsatser i hemtjänsten 2020/114

§ 134 Uppdrag handlingsplan hemtjänst 2020/105

§ 135 Trygghetsboendeplus Ullared 2020/124

§ 136 Förvaltningschefen informerar 2020/10

§ 137 Anmälningsärenden 2020/11

§ 138 Redovisning av delegationsbeslut 2020/12

§ 139 Information från samrådsorganen 2020/15

§ 140 Rapporter 2020/13

§ 141 Övriga frågor 2020/14

(4)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

§ 124

Riktlinje för deltagande på distans, SOC 2020/121

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anta Riktlinje för deltagande på distans.

Beskrivning av ärendet

Med anledning av covid-19 pandemin har möjligheten av att delta på distans på nämndssammanträden aktualiserats i Falkenberg. 2020-03-31 beslutade kommunfullmäktige, § 54, revidera styrelsens och nämndernas reglementen för att ge nämnderna möjlighet att självständigt besluta om distansdeltagare på styrelsen/nämndernas sammanträden. För att klara göra eventuella frågor som kan uppkomma i samband med distansdeltagande har ett förslag till riktlinje tagits fram.

Motivering av beslut

Riktlinjen innehåller både regler som gör det möjligt att följa aktuell lagstiftning på området, underlätta sammanträdena rent tekniskt samt klargöra förutsättningar för deltagande på distans. Förslaget är anpassat till Sveriges Regioner och Kommuners (SKR) skrivningar på området samt kommunfullmäktiges beslut som anger att det enbart gäller ledamöter i styrelser/nämnder samt att deltagande ska göras minst tre dagar i förväg. Det bör även poängteras att nämndsammanträden på distans skiljer sig mot ordinarie sammanträden som hålls på distans då det i det första fallet är lagstadgat att ljud- och bildöverföring måste vara stabil och av hög kvalité.

Ekonomi

Kostnaden för att distanssända nämndssammanträden och utskott är 934 kr/h. Detta till följd av en person från kommunens IT-service måste vara på plats för att se till så att ljud och bild ständigt fungerar. Kommunen kommer söka ersättning för dessa medel från staten då beslutet är en extra kostnad kommunen får p.g.a. covid-19 pandemin. Om inte kommunen får ersättning för detta så kommer kostnaden belasta socialnämndens budget.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2020-06-03

Förslag SN – Riktlinje för deltagande på distans, 2020-06-03

4

(5)

Information - organisationsförändring staben

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetschef Birigitta Lomander Johansson informerar om den

organisationsförändring inom socialförvaltningens administrativa delar som trädde i kraft 1 mars och som fullt ut verkställs 1 juli.

(6)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

§ 126

Remissvar - Policy och riktlinje vid

konkurrensutsättning av kommunal verksamhet, SOC 2020/82

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Överlämna förvaltningens yttrande som svar på kommunstyrelsens remiss om Policy och riktlinje vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till två styrdokument policy samt riktlinje vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet.

Anledning till att det tidigare dokumentet nu föreslås ersätta av två är att de delar som regleras i riktlinjer är på så detaljerad nivå att det bör vara

kommunstyrelsen, och inte kommunfullmäktige, som fattar beslut om dessa.

Ekonomi

Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser.

Underlag för beslut

Beslut SNAU 2020-06-02 § 76 Beslutsförslag 2020-05-14

Yttrande gällande remiss Policy och riktlinje vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet, 2020-05-14.

KS 2020-03-17 § 86 – Utsändande av remiss

Förslag till policy vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet, 2020-02-25 KS 2019/329

Förslag till riktlinje vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet, 2020-02-25 KS 2019/329

Riktlinjer vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet, 2020-02-25 KS 2019/329

6

(7)

Remissvar - Gemensamma principer om inköp av livsmedel, SOC 2020/117

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Ställa sig bakom Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland och översända svaret till servicenämnden.

Beskrivning av ärendet

Hallands region- och kommunchefer har beslutat att samverkan ska ske inom upphandling i Halland. Ett av områdena är livsmedel, vilket årligen omsätter ca 215 miljoner SEK/år.

För att öka förutsättningarna för att ställa effektiva kvalitets- hållbarhets – och djurskyddskrav på livsmedel och samtidigt vara ekonomiskt hållbart är det viktigt att det finns ett politiskt stöd för att upphandla dessa produkter.

Livsmedelsnätverket i Halland (Hallands kommuner och Region Halland) har arbetat fram gemensamma principer som bestämmer långsiktigt inriktning gällande livsmedelsval inom de offentliga måltiderna.

Arbetsgruppen för Livsmedelsnätverket i Halland presenterade sitt förslag till Upphandlingssamverkan inom området ”Gemensamma principer för inköp av livsmedel i Halland” för Chefsgrupp Halland den 4 december 2019. Samtliga kommuner och region var överens om innehållet i styrdokumentet. Vilken typ av styrdokument beslutas av respektive part.

Servicenämnden beslutade 2020-05-28 § 54 att se positivt på gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland.

Motivering av beslut

Principerna följer de kvalitetskrav som är inskrivna i Överenskommelsen mellan socialnämnden och servicenämnden.

Ekonomi

Nämndens ekonomi påverkas inte.

Underlag för beslut

Beslut SNAU 2020-06-02 § 77 Beslutsförslag 2020-05-29

Internremiss - Upphandlingssamverkan Gemensamma principer för inköp av livsmedel i Halland, SVN 2020/79 2020-05-28 § 54

(8)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

§ 128

Redovisning av statsbidrag, SOC 2020/25

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Enligt antagen anvisning ska statsbidragen redovisas till socialnämnden en gång per termin. Samtliga statsbidrag som utlyses via Socialstyrelsen och är riktade till kommuner redogörs i tabellen samt statsbidrag som har

rekvirerats via andra myndigheter. Redovisningarna expedieras sedan även till kommunstyrelseförvaltningen (ekonomienheten).

Motivering av beslut

Statsbidragen ska enligt beslutad anvisning redovisas till socialnämnden en gång per termin.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte socialnämndens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslut SNAU 2020-06-02 § 78 Beslutsförslag 2020-05-19

Bildspel Redovisning statsbidrag 2020 jan-maj

8

(9)

Uppdrag gällande aktivitetsbassängen på Klitterbadet, SOC 2020/115

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningar för personer med insatser enligt LSS möjlighet att på ett bättre sätt nyttja Klitterbadets aktivitetsbassäng samt se över hur socialförvaltningen tillsammans med kultur-, fritids- och teknikförvaltningen kan subventionera eller stå för hyreskostnaden. Under utredningstiden fortsätter socialförvaltningen beställa tid.

Beskrivning av ärendet

Inför budgetåret 2019 så var en verksamhetsöversyn beslutad av

kommunfullmäktige, vilken skulle ge en ramminskande effekt om 7 603 tkr.

Under hösten 2018 så bereddes ärendet av socialförvaltningen, och återfördes till socialnämnden vid två tillfällen. Detta i syfte att få en bred politisk förankring i vilka åtgärder och förändringar som skulle ligga till grund för den kostnadsminskning som uppdragits. En av posterna avsåg en internhyra som betalades till Kultur-Fritid-Teknik förvaltningen om 300 tkr.

Denna internhyra avsåg hyra av klitterbadets aktivitetsbassäng under utvalda tider, som målgruppen personer med funktionsnedsättning kunde nyttja.

Anledningen att socialförvaltningen förslog denna kostnadsminskande åtgärd var delad. Dels så handlade det om att internhyresförhållandet mellan socialförvaltningen och kultur-fritids- och teknik förvaltningen var i behov av att ses över, men också utifrån att socialförvaltningen fått uppgifter om att nyttjandegraden var låg av aktivitetsbassängen. Formellt politiskt beslut om gällande verksamhetsöversynen 2019 fattades i samband med

Internbudget 2019 (SN 2019-04-16 § 81)

Uppsägningen av att hyra aktivitetsbassängen är enligt nuvarande plan planerad till den 30 juni 2020, så efter det behöver nya lösningar föreslås för målgruppen.

Motivering av beslut

Andreas Engebrethsen (S) väckte ärendet på socialnämndens sammanträde i maj och yrkade att uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningar för personer med insatser enligt LSS möjlighet att på ett bättre sätt nyttja Klitterbadets aktivitetsbassäng samt se över hur socialförvaltningen

tillsammans med kultur-, fritids- och teknik förvaltningen kan subventionera eller stå för hyreskostnaden. Under utredningstiden fortsätter

socialförvaltningen beställa tid.

Socialnämnden beslutade att ärendet skulle tas upp för beslut i juni (SN 2020-05-19 § 113)

(10)

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Beslutet påverkar socialnämndens ekonomi. Hur mycket är avhängt hur många som nyttjar aktivitetsbassängen under den givna tidsperioden. Den tidigare årskostnaden avsåg en hyra av aktivitetsbassängen, vilket på helårsbasis motsvarade 300 tkr.

Underlag för beslut

Beslut SNAU 2020-06-02 § 79 Beslutsförslag 2020-05-26.

Yrkande

Rie Boulund (M) yrkar på återremiss till den förvaltning där frågan hör hemma och att denna förvaltning sedan utreder hur många som omfattas samt redovisar kostnader.

Anette Ivarsson (C), Shlomo Gavie (C), Monika Hansson (C) och Lars- Gunnar Perlinger (M) bifaller Rie Boulunds (M) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden finner att förvaltningens förslag står mot Ries Boulunds (M) yrkande på återremiss. Ordföranden frågar först om nämnden kan bifalla förvaltningens förslag och sedan om nämnden bifaller Rie Boulunds (M) yrkande. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Rie Boulunds (M), Anette Ivarsson (C), Shlomo Gavie (C), Monika Hansson (C), Lars-Gunnar Perlinger (M) och Margareta Stenström (M) reserverar sig till nämndens beslut.

10

(11)

Begäran om tilläggsanslag KF Länken i Falkenberg., SOC 2020/86

Beslut

Socialnämnden beslutar

1 Avslå Kamratföreningen Länkens begäran om tilläggsanslag.

Beskrivning av ärendet

Den ideella föreningen Kamratföreningen Länken Falkenberg (KF-Länken) har inkommit, 2020-03-25, med en begäran om tilläggsanslag för att

finansiera föreningens utgifter, som under året blivit högre än vad som angavs vid ansökan om föreningsbidrag inför verksamhetsåret 2020.

KF Länken beviljades 50 000 kronor i föreningsbidrag av socialnämnden 2019-12-17 § 247. Föreningsbidraget avsåg såväl lokalkostnader som kostnader för föreningsverksamhet.

Föreningen meddelar i sin skrivelse till socialnämnden att de lokaler föreningen hyr av Folkets hus i Falkenberg kommer att byggas om.

Ombyggnaden, som innebär att lokalen utrustas med både kök och dusch, kommer att innebär att hyran för lokalen ökar med 2000 kronor, uppger föreningen. Vidare meddelar KF-Länken att de har för avsikt att teckna ett nytt hyresavtal med den nya hyreskostnaden i juni 2020.

Med anledning av den ökade hyreskostnaden begär KF Länken ett tilläggsanslag om totalt 47 764 kronor från socialnämnden.

Motivering av beslut

Socialnämnden har fastställt riktlinjer för hanteringen av nämndens föreningsbidrag 2019-06-18 § 130. Av riktlinjerna framgår att

föreningsbidrag fördelas en gång om året efter ansökan och granskning. Det enda ytterligare bidraget som riktlinjerna medger är ett nystartsbidrag till nybildade föreningar. Något tilläggsbidrag medges inte av riktlinjerna.

Den budget som avsätts årligen för socialnämndens föreningsbidrag fördelas enligt riktlinjerna ut till de föreningar som ansökt om bidrag för

nästkommande verksamhetsår och som uppfyller kriterierna för att få föreningsbidrag av socialnämnden. För verksamhetsåret 2020 har samtliga avsatta medel fördelats.

Eftersom riktlinjerna inte medger ytterligare föreningsbidrag än vad som redan har fördelats och eftersom den för föreningsbidrag avsedda budget redan är fördelad kan socialförvaltningen inte föreslå socialnämnden att bevilja det tilläggsanslag som KF-Länken begär.

(12)

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Beslutet bedöms inte påverka socialnämndens ekonomi Underlag för beslut

Beslut SNAU 2020-06-02 § 80 Beslutsförslag 2020-05-25

Begäran om tilläggsanslag från KF Länken i Falkenberg, 2020-03-25

12

(13)

Förslag till revidering av socialnämndens delegationsordning, SOC 2019/40

Beslut

Socialnämnden beslutar

1 Anta föreslagna revideringar till delegationsordningen för

socialnämnden i Falkenbergs kommun att gälla från och med den dag beslutet vunnit laga.

Beskrivning av ärendet

Huvudsyftet med delegation är att avlasta socialnämnden löpande rutinärenden och därigenom effektivisera den kommunala förvaltningen samt förbättra servicen. Delegationen innebär ett uppdrag från

socialnämnden att i ett visst ärende eller grupper av ärenden besluta på socialnämndens vägnar. Delegaten träder helt i socialnämndens ställe och ett beslut fattat på delegation är att betrakta som ett beslut av socialnämnden.

Den delegation socialnämnden har beslutat om finns samlad i ett dokument som idag är benämnt ”Delegationsförteckning Socialnämnden”.

Motivering av beslut

Vad avser det sakliga innehållet föreslår förvaltningen att följande generella förändringar införs:

- Justering av titlar samt avdelningars och enheters namn så att dessa är korrekta

- Uppdateringar av lagrumshänvisningar

Utöver dessa förändringar föreslås följande förändringar:

- Beslutanderätt för nyanställda: I syfte att förtydliga att ingen nyanställd socialsekreterare eller handläggare har beslutanderätt under anställningens tre första månader tas angivna enheter bort.

- Överklagande: Förtydligande att den som ursprungligen fattat ett beslut med delegation också har rätt att avge och underteckna yttrande till domstol vid överklagande av delegationsbeslutet.

Innefattar däremot inte rätten att överklaga beslut till högre instans.

Övriga hänvisningar i delegationsordningen till specifika

överklagande ärenden tas bort för att säkerställa enhetlig efterlevnad av delegationsordningen.

- A.1.1: Tillägg. Beslut om att inledd utredning ska avbrytas. Delegat:

verksamhetsledare.

(14)

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Har framkommit behov hos verksamheterna att med stöd av

delegationsordningen i vissa fall avbryta en utredningen när t.ex. ett ärende har övergått till en annan kommun.

- C1.3 Övrigt bistånd med SoL

Förtydligande att de som har rätt att med stöd av delegationsordningen fatta beslut om stöd i form av

öppenvårdsinasatser också har beslutanderätten att besluta om upphörande av bistånd i form av öppenvårdsinsatser.

Ekonomi

Beslutet bedöms inte påverka socialnämndens ekonomi Underlag för beslut

Beslut SNAU 2020-06-02 § 81 Beslutsförslag 2020-05-25

Förslag till delegationsordning för socialnämnden, 2020-05-25 Yrkanden

Thomas Fagenheim (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

14

(15)

Avstämning äldreomsorgsstrategin, SOC 2020/85

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har 2020-04-21 § 82 uppdragit åt socialförvaltningen att utarbeta en äldreomsorgsstrategi. I uppdraget har angivits att framtagandet av strategin ska ske i nära dialog med nämnden.

Motivering av beslut

Socialförvaltningen presenterar information om en preliminär körplan för framtagandet av underlag till en äldreomsorgsstrategi.

Ekonomi

Beslutet bedöms inte påverka nämndens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslut SNAU 2020-06-02 § 82 Beslutsförslag, 2020-05-26

Körplan för äldreomsorgsstrategi, 2020-05-21

(16)

Utdragsbestyrkande

1 (3)

§ 133

Kartläggning av tvättinsatser i hemtjänsten, SOC 2020/114

Beslut

Socialnämnden beslutar 1. Anteckna informationen.

2. Uppdra åt förvaltningen att undersöka möjligheten av att göra ett pilotprojekt i centrala Falkenberg och undersöka intresset med att upphandla tjänsten tvättinsatser med sociala företag.

3. Uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna med ett tvätteri i kommunal regi med inriktning mot personer långt ifrån

arbetsmarknaden.

4. Uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna att köpa tjänsten tvättningar inom hemtjänst av utförare av daglig verksamhet.

Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen.

Beskrivning av ärendet

Utifrån utmaningarna med den demografiska utvecklingen och arbetssituationen inom hemtjänstorganisationen gav socialnämnden i december 2018 socialförvaltningen i uppdrag att bland annat se över serviceinsatser samt ta fram underlag för differentierade tjänster. Detta utifrån syftet att hitta alternativa arbetssätt som kan leda till effektivare kompetensutnyttjande, mindre stressig arbetsmiljö, frigörande av resurser och mer tid till andra insatser för vård- och omsorgspersonalen.

Serviceinsatser är insatser såsom exempelvis tvätt och klädvård, städning och inköp av dagligvaror. Som en del av uppdraget har socialförvaltningen gjort en kartläggning över tvättinsatser i hemtjänsten. Kartläggningen syftar till att ge en överblick över hur vi i nuläget arbetar med tvättinsatser inom hemtjänsten i Falkenbergs kommun och vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

Motivering av beslut

Kartläggningen visar att det finns olika behov av ett förändrat arbetssätt gällande tvättinsatser i hemtjänsten utifrån inland och centralort. I inlandet fungerar arbetssättet väl i dagsläget och bedöms inte vara en stor belastning för vård- och omsorgspersonalen eftersom insatsen kan utföras i brukarens egen bostad. En alternativ lösning bedöms därav inte ge några större positiva effekter varken för brukare eller vård- och omsorgspersonal.

16

(17)

centralorten som endast har tillgång till gemensam tvättstuga. Behovet är att ta fram en lösning som är mer flexibel och mindre tidskrävande än vad dagens arbetssätt är. En alternativ lösning bedöms kunna bidra till mindre stress och en bättre arbetsmiljö för personalen. En ökad flexibilitet och förenklad planering av insatserna kommer kunna bidra till en tydligare struktur även för brukaren.

Utifrån omvärldsbevakning framkommer framförallt två andra alternativ, utöver det arbetssätt som Falkenbergs kommuns hemtjänst har i dagsläget, för hur man väljer att hantera tvättinsatser i andra kommuner:

 Någon typ av lösning med kommunal gemensam tvätt

 Upphandling av tjänsten

Socialförvaltningen redovisar resultatet av översynen av tvättinsatserna för socialnämnden att besluta om hur förvaltningen ska arbeta vidare med frågan.

Ekonomi

Beslutet i sig förväntas inte påverka socialnämndens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslut SNAU 2020-06-02 § 83 Beslutsförslag, 2020-05-20

Kartläggning tvättinsatser i hemtjänsten, 2020-05-22 Yrkande

Monika Hansson (C) yrkar på att förvaltningen undersöker möjligheten av att göra ett pilotprojekt i centrala Falkenberg och undersöker intresset med att upphandla tjänsten tvättinsatser med sociala företag.

Tilläggsyrkande

Andreas Engebrethsen (S) yrkar bifall till Monika Hanssons (C) yrkande tillsammans med följande beslutsmeningar:

- Uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna med ett tvätteri i kommunal regi med inriktning mot personer långt ifrån

arbetsmarknaden.

- Uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna att köpa tjänsten tvättningar inom hemtjänst av utförare av daglig verksamhet.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett yrkande och ett tilläggsyrkande till förvaltningens förslag. Ordföranden ställer först förvaltningens förslag mot Monika Hanssons (C) yrkande. Ordförande finner att nämnden kan

godkänna Monika Hanssons (C) yrkande.

(18)

Utdragsbestyrkande

3 (3)

(C) yrkande tillsammans med Andreas Engebrethsens (S) tilläggsyrkande.

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt yrkandet tillsammans med Andreas Engebrethsens (S) tilläggsyrkande.

18

(19)

Uppdrag handlingsplan hemtjänst, SOC 2020/105

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Ta bort kravet på 85 % utförandegrad från och med 2020-07-01.

2. Säga upp nuvarande LOV-avtal 2020-12-31 och under hösten arbeta fram ett nytt LOV-avtal som går upp för beslut i socialnämnden i oktober 2020, med avtalsstart 2021-01-01.

3. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett återtagande av verksamheterna daglarm, nattlarm och natthemtjänst.

4. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten i att göra avsteg ifrån gällande policy avseende att endast leasa bilar och beställa lokalvård från servicenämnden.

Beskrivning av ärendet

Den 19 mars gav socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag att stegvis ta fram en handlingsplan för att komma tillrätta med underskottet inom

kommunens hemtjänst, samt ta fram en ekonomisk plan för en budget i balans (SN 2020-03-19 § 59).

Vid kommunstyrelsens (KS) sammanträde i april redovisades nämndernas ekonomiska prognoser för 2020. Utifrån socialnämndens prognostiserade underskott för året uppdrog KS åt socialnämnden att skyndsamt ta fram en handlingsplan för att kommunens hemtjänstverksamhet ska nå en budget i balans från 2020 (KS 2020-04-14 § 110).

Socialförvaltningen presenterade, med bakgrund i ovanstående uppdrag, en skrivelse med förslag på områden att utreda med utgångspunkt att sänka kostnaderna inom hemtjänsten, samt konsekvensanalys för förslagen.

Förslagen kan användas som en utgångspunkt i framtagandet av handlingsplan. Socialnämnden beslutade utifrån detta att uppdra åt förvaltningen att utreda vidare vissa valda delar till socialnämnden i juni.

(SN 2020-05-19 § 105) Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte socialnämndens ekonomi då beslutet avser ett inledande steg i att ta fram en handlingsplan för en budget i balans inom hemtjänst i egen regi. När beslut om handlingsplanen kommer att fattas är målsättningen att socialnämnden kan minska sina kostnader motsvarande det underskott som i dagsläget redovisas.

Underlag för beslut

Beslut SNAU 2020-06-02 § 84 Beslutsförslag 2020-05-26

(20)

Utdragsbestyrkande

2 (2)

Mötet ajourneras i 10 minuter.

Yrkande

Rie Boulund (M) yrkar på att:

- beslutsmening 1 kompletteras med att utförandegrad tas bort mellan 2020-07-01 t.o.m. 2020-12-31 och att utvärdering av kravet sker under mellanperioden.

- bestlutsmening 2 kompletteras med att man ser över avtalet, dock ej tittar på ickevalsalternativet.

- beslutsmening 3 stryks.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns fyra beslutmeningar i arbetsutskottets förslag och yrkande på tre av förslagen. Ordföranden förklarar att beslut ska tas för varje beslutsmening.

Ordföranden frågar först om nämnden kan besluta enligt arbetsutskottets förslag eller enligt Rie Boulunds (M) yrkande vad gäller beslutsmening 1.

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Ordföranden frågar sedan om nämnden kan besluta enligt arbetsutskottets förslag eller enligt Rie Boulunds (M) yrkande vad gäller beslutsmening 2.

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Ordföranden frågar därefter om nämnden kan besluta enligt arbetsutskottets förslag eller enligt Rie Boulunds (M) yrkande vad gäller beslutsmening 3.

Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Slutligen frågar ordföranden om nämnden kan besluta enligt arbetsutskottets förslag vad gäller beslutsmening 4. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Reservation

Rie Boulunds (M), Anette Ivarsson (C), Shlomo Gavie (C), Monika Hansson (C), Lars-Gunnar Perlinger (M) och Margareta Stenström (M) reserverar sig till nämndens beslut angående beslutsmening 1.

20

(21)

Trygghetsboendeplus Ullared, SOC 2020/124

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

2. Ge förvaltningen i uppdrag att göra avsteg från riktlinjerna för Trygghetsboende plus för lägenheterna i Ullared fram till oktober.

3. Ge förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för Trygghetsboende plus så att de överensstämmer med de nationella riktlinjerna för

Biståndsbedömt trygghetsboende.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen informerar om att Trygghetsboende plus lägenheterna i Ullared är klara för inflyttning från 1 juni och presenterar alternativ för hur de kan bedrivas fram till oktober när Humana tar över Furugården.

Underlag för beslut SNAU 2020-06-02 § 85

(22)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

§ 136

Förvaltningschefen informerar, SOC 2020/10

Socialchefen informerar inom följande områden:

- Samtliga kommuner och Region Halland har enats om att anta en reviderad anvisning av av trygg och effektiv utskrivning ur slutenvård. Detta medför ett uppdrag att ta farm en ny

betalningsansvarsmodell som ska vara enkel, lättförståelig, tydlig och beräknas utifrån en genomsnitt, dvs ej på individnivå. Gällande de fakturor som är fakturerade sedan tidigare (mellan dec -18 – sept - 19 samt mellan okt- 19 och till dags datum) så är förslaget att

kommunerna och Regionen ska mötas halvvägs d.v.s. 50/50.

Uppskattningsvis kan det röra sig om ca 3 mkr för hela perioden, och 50/50 på detta innebär 1,5 mkr för SN. Det är viktigt att

socialnämnden är medveten om vad anvisningen innebär.

- Tidiga samordnade insatser, TSI, är ett flexibelt arbetsteam som påbörjas på Skogstorpsskolan. Två personer ifrån öppenvården kommer att ingå i detta team. Detta kommer att utvärderas löpande och återrapporteras till socialnämnden.

- Rörbecksgatan, som ingår i kvarteret Trädgården ska renoveras och stå klart årsskiftet 2023/2024. Idag så finns det sju servicelägenheter på Rörbecksgatan. Det bor sex personer där idag, och en är på väg att få egen lägenhet. Under renoveringstiden så behöver dessa lägenheter att evakueras. Planen är att de fem personerna evakueras till Solhaga, den egna delen. Detta sker ca vår/sommar 2021. Detta har samverkats med FUB och anhöriga är också delvis informerade.

Tanken med Rörbecksgatan är sedan att denna ska renoveras samt utökas till totalt tio servicelägenheter. Huruvida de fem personerna ska flytta tillbaka eller inte vet vi inte då deras behov är väldigt olika. Dialog förs på individnivå med brukare och anhöriga.

- Socialförvaltningen har ett SÄBO i Vessigebro och Fabo vill undersöka på hur skicket av nuvarande byggnad är. Fabo har fått en beställning och en tidsplan är upprättad. Information ska komma till förvaltningschef under v. 35.

- Hyran på trygghetsboende plus i Ullared bestäms av Fabo. Det går inte att subventionera eftersom det inte är enligt

likställighetsprincipen.

22

(23)

Anmälningsärenden, SOC 2020/11

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Anteckna följande anmälningsärenden till protokollet.

Beskrivning av ärendet KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-05-26 § 93

Förlängning samt justering av ersättningsmodell, för hemsjukvården 2020- 06-30 till 2021-03-31, KS 2020/228

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-05-26 § 100

Revidering av sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige avseende juni 2020, KS 2019/360

KOMMUNSTYRELSEN 2020-05-12 § 148

Kommunens månadsuppföljning och prognos mars 2020, KS 2020/162 KOMMUNSTYRELSEN

2020-05-12 § 155

Förändring av schablonersättningar som erhålls från migrationsverket avseende åtgärder för nyanlända, KS 2020/233

KOMMUNSTYRELSEN 2020-05-12 § 167

Svar på remiss – Dataskyddsombudets granskningsrapport, KS 2019/126 KOMMUNSTYRELSEN

2020-05-12 § 168

Svar på remiss – En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering, KS 2020/81

SERVICENÄMNDEN 2020-05-28 § 62

Produktion inklusive distribution av kylda portionsförpackade maträtter, SVN 2019/157

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG Underrättelse 2020-05-12

Information om tillsyn med anledning av Covid 19

Underlag för beslut Beslutsförslag 2020-06-09 Anmälningsärenden juni

(24)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

§ 138

Redovisning av delegationsbeslut, SOC 2020/12

Beslut

Socialnämnden beslutar

1. Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet

Socialnämndens sammanställningar över delegationsbeslut redovisas.

Protokoll från arbetsutskottet 2020-06-02

Protokoll från socialutskottet 2020-05-19, 2020-06-02 och 2020-06-10 Tillsvidareanställningar maj 2020

Delegationsbeslut från Myndighetsavdelningen enligt listor 2020-05-01 – 2020-05-31:

Beslut om socialbidrag enligt norm och riktlinjer Beslut om socialbidrag - avslag

Beslut om försörjningsstöd åt barn och ungdom i samband med placering/omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård och boende

Beslut om bistånd i form av kontaktfamilj Beslut om bistånd i form av insats i öppen vård Beslut om att utredning ska inledas

Beslut om att utredning inte ska föranleda någon åtgärd Godkännande av faderskapsbekräftelse

Beslut om insats eller ersättning

Beslut att avge yttrande med anledning av att delegats beslut överklagats

Körkortsyttranden Dödsboanmälan

Serveringstillstånd och tobaksförsäljning

Underlag för beslut Beslutsförslag 2020-06-09 SNAU 2020-06-02

SNSU 2020-05-19, 2020-06-02, 2020-06-10

24

(25)

Information från samrådsorganen, SOC 2020/15

Minnesanteckningarna från Brukarråd psykiatri 2020-05-25.

Rapport från Kerstin Rosell (S) från KPR.

(26)

Utdragsbestyrkande

1 (1)

§ 140

Rapporter, SOC 2020/13

Kerstin Rosell (S) rapporterade från GNHH och Samordningsförbundet.

26

(27)

Övriga frågor, SOC 2020/14

Inga övriga frågor.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :