• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Nikola Loumová Název bakalářské práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Nikola Loumová Název bakalářské práce:"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Nikola Loumová

Název bakalářské práce: Podnikové procesy související se vstupem podniku na kapitálový trh

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční prostředky, shrnout základní investiční nástroje, nalézt eventuální rizika těchto nástrojů a nastínit možný typ vstupu na kapitálový trh formou prvotní veřejné nabídky akcií, tzv. IPO

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Jan Mačí

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce X

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu X

Hloubka provedené analýzy X

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X

Schopnost studenta zpracovat získané podklady X

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce X

Formulování vlastních názorů studentem X

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) X

Stylistická úroveň práce X

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací X

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací X

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejich cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1) Co byste uvedla jako hlavní důvod/důvody poměrně malého využívání českých podniků financování formou IPO na Pražské burze (BCPP)? Chodí české podniky pro akciový kapitál na jiné trhy (burzy)?

2) Má IPO i jiné výhody než ryze finanční, tj. obstarání dodatečného vlastního kapitálu?

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

(2)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: velmi dobře

Datum: 19. 5. 2015 ...………...….

Podpis vedoucího bakalářské práce

Hlavním cílem bakalářské práce bylo sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční prostředky, shrnout základní investiční nástroje, nalézt eventuální rizika těchto nástrojů a nastínit možný typ vstupu na kapitálový trh formou prvotní veřejné nabídky akcií, tzv. IPO. Jednotlivé fáze jsou přehledně zachyceny a shrnuty ve schématu v podkapitole 3.5.3 práce i s odpovídajícím doprovodným textem. Tím se dá považovat hlavní cíl bakalářské práce jako splněný.

Doporučený nástin zlepšení působení podniku na kapitálovém trhu je z jedné strany podnikem ne zcela ovlivnitelný (regulace a dohled ČNB). Na druhou stranu se opatření, která pravděpodobně vzešla autorce práce z literární rešerše, jeví jako racionální a logická.

Celkově je práce až na několik výjimek logicky členěná a přehledná. Postupuje obecně od zdrojů financování podniku ke konkrétnímu tématu vstupu podniku na kapitálový trh formou IPO.

V závěru chybí vyjádření se k cíli práce, určitému shrnutí procesů a jeho náročnosti jak z pohledu času, tak nákladů. Podobné shrnutí chybí i v příslušné kapitole práce. Tím je práce ochuzena o určitý pohled autorky práce.

Především vzhledem k málo zdůrazněnému osobnímu pohledu autorky na téma a nedostatečně zdůrazněným výsledkům práce v závěru navrhuji celkovou známku velmi dobře.

References

Related documents

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Velmi dobře.. Datum:

Výše popsaný postup je zcela originální a velmi přínosný, neboť zjištěnými daty ohledně zaměstnanosti v turistickém regionu Český ráj nedisponuje ani

Název bakalářské práce: Volba právní formy podnikání s ohledem na minimální základní kapitál. Cíl práce: Hlavním cílem práce je zachytit změny v legislativě a

Teoretická část popisuje možné formy vstupů na zahraniční trh, základní PEST analýzu prostředí a rizika podnikání v mezinárodním obchodě.. V praktické části je

V teoretické části popisujete možné formy vstupu na zahraniční trh, o jaké formě vstupu by Škoda Auto uvažovala v případě brazilského trhu.. Práci doporučuji

II.. Finální stav předložené bakalářské práce odpovídá zadanému cíli. Ke zpracování tématu byly využity přiměřené metody v dostačující míře. Bakalářská práce

Cíl práce: objasnit problematiku a zachytit trendy rizikového a rozvojového kapitálu, se zaměřením na Business Angels převážně v České republice. Nastínit

Cíl práce: charakterizovat filmový cestovní ruch a navrhnout produkty filmové turistiky za účelem zvýšení návštěvnosti vybraných lokalit v Libereckém kraji.. Jméno

Cíl práce: Komparace business angels ve vybraných zemích světa, tedy Spojených států, Evropy a Afriky. Zároveň ověření výzkumné otázky zda je rozdíl mezi business angels

Také pravidelně docházela na konzultace do vybrané společnosti, která ji poskytla dostatečné množství informací ke zpracování bakalářské práce. Cíl

V teoretické části autorka vymezila pojem finanční výkonnost podniku a charakterizovala jednotlivé složky finanční výkonnosti (4E), uvedla podstatu finanční

Cílem bakalářské práce bylo posoudit finanční situaci pomoci zvolených ukazatelů finanční analýzy ve vybrané společnosti a na základě zjištěných výsledků

V teoretické části autorka vymezila pojem finanční výkonnost podniku, charakterizovala podstatu finanční analýzy, a její význam pro finanční řízení podniku.. Dále

21 píšete, cit.: „Dle zákona o účetnictví je účetní závěrka veřejně dostupná v obchodním rejstříku, povinnost jejího zveřejnění mají vymezené účetní jednotky.“

Naopak kladně hodnotím snahu autorky o komparativní analýzu provedenou v rámci odvětví i vyčíslení indexu IN, které poskytují komplexnější pohled na

Cíl práce: provést analýzu Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou z marketingového hlediska a navrhnout opatření, která by vedla ke zvýšení návštěvnosti a

Druhou část práce tvoří analýza konkrétního podniku a návrhy marketingové komunikace, kdy se studentka se snažila aplikovat teoretickou část BP pro konkrétní

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

V průběhu zpracovávání své práce pravidelně docházela na předem domluvené konzultace a také pravidelně docházela na konzultace do vybrané společnosti,

Teoretická část popisuje formy vstupu na zahraniční trh a možná rizika, související se vstupem na nový trh.. V praktické části je charakterizována