• No results found

Särskilt driftsbidrag för stadsbidragsberättigade enskilda vägar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Särskilt driftsbidrag för stadsbidragsberättigade enskilda vägar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postnummer och ort Gatuadress

Mobiltelefon

1 (1)

Samfällighet/förening

Ansökan om särskilt driftsbidrag för stadsbidragsberättigade enskilda vägar

När din ansökan om särskilt driftbidrag för stadsberättigade enskilda vägar har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta del av. Personuppgifterna som sparas och behandlas är de du angett på denna ansökan.

Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din ansökan om vad ansökan avser. Anledningen är att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt vis. Den rättsliga grunden är allmänt intresse.

På kommunens webbsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du exempelvis vill radera, rätta, invända, eller begära registerutdrag av dina personuppgifter hittar du kontaktuppgifter till kommunen och våra dataskyddsombud på webbsidan.

Sökande

Ansökan för väg:

Typ av arbete som utförts:

Telefon dagtid

Ort och datum Namnteckning

Ansvarig för uppgifterna

Bangiro/Plusgiro som bidraget ska sättas in på:

Ulricehamns Kommun Trafik och gata 523 86 ULRICEHAMN

miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se 0321-59 50 00

Namnförtydligande Kontaktperson

Arbetet är slutfört

Godkänt besiktningsprotokoll från Trafikverket finns bifogat

Protokoll med beslut om arbete finns bifogat

References

Related documents

Ett årligt driftbidrag till enskilda utfartsvägar i Ulricehamns kommun betalas ut för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att boende och näringsliv på

 Om en väg stängs för trafik utan kommunens medgivande, eller om vägens underhåll är eftersatt, får kommunen besluta att beviljat bidrag inte ska betalas ut.  Drift-

Till icke statsbidragsberättigade vägar utanför i § 14 angivna områden utgår kommunalt bidrag till kostnaderna för ny- och/eller ombyggnad samt iståndsättning av enskild väg

ning av en fastighet och det inte medför någon betydande olägenhet för någon annan fastighet eller registerenhet eller för en vägdelägare i en befintlig väg, ska det till

• styrka ändringen genom att bifoga protokoll från årsmöte eller styrelsemöte1. (Gäller ej

• styrka ändringen genom att bifoga protokoll från årsmöte eller styrelsemöte4. (Gäller ej

• Bistår dem som arbetar med den enskilda väghållningen inom juridik, lantmäteri, miljö och teknik.. • Tillvaratar de enskilda

• Representera de enskilda väghållarna gentemot politiker i kommun, landsting, regering och riksdag samt myndigheter