Allmän inpasseringskontroll i vissa kriminalvårdsanstalter och häkten

Download (0)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-06-19

Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regerings- rådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand.

Enligt en lagrådsremiss den 12 juni 2003 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, 2. lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhå llna m.fl.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Åsa Giselmo.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen om kriminalvård i a nstalt

29 a §

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om allmän inpasse- ringskontroll, varigenom Kriminalvårdsstyrelsen ges möjlighet att be- sluta om kroppsvisitation av samtliga personer som passerar in i en anstalt. I 31 §, som inte föreslås ändrad, föreskrivs att regeringen – under närmare angivna förutsättningar – beträffande en viss intagen får besluta om avvikelse från bestämmelserna i 25-30 §§. Denna hänvisning kommer nu att omfatta även den nya paragrafen. Vad som föreskrivs i den paragrafen är emellertid inte relevant vid till-

(2)

2

lämpningen av 31 §. Sist nämnda paragraf bör därför ändras så att där inte hä nvisas till 29 a §.

Förslaget till lag om ändring i lagen om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

11 a §

Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om allmän inpasse- ringskontroll. I 16 §, som inte föreslås ändrad, finns en hänvisning till 9-13 §§. Även här uppkommer det problem som Lagrådet har påtalat i anslutning till 29 a § lagen om kriminalvård i anstalt. Hänvisningen i 16 § bör sålunda ändras så att den inte omfattar 11 a §.

Figure

Updating...

References

Related subjects :