• No results found

§5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst och högst

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "§5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst och högst "

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Bolagsordning

§1 Firma

Bolagets firma är 24SevenOffice Scandinavia AB. Bolaget är publikt (publ.).

§2 Styrelsens säte

Styrelsens skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3 Föremål för verksamheten

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, försäljning och konsultverksamhet inom SaaS-lösningar och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 4 719 981,90 SEK och högst 18 879 927,60 SEK.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 47 199 819 och högst 188 799 276.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 2 och högst 9 ledamöter med lägst 0 högst 3 suppleanter.

§7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall ett registrerat revisionsbolag utses

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida på Internet. Samtidigt som kallelse sker, skall bolaget genom kungörelse i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§9 Årsstämma

Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma;

1) Val av ordförande vid stämman;

2) Upprättande och godkännande av röstlängd;

3) Godkännande av dagordning

4) Val av en eller två protokolljusterare;

(2)

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7) Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

8) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;

9) Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

§11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

_______________________

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma den 2017-11-20

References

Related documents

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 15) Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Åstorps kommun snarast genomför planerad renovering av bron över järnvägen på väg 1759 för de kostnader som redovisats i denna

Där har man det operativa ansvaret för att utvecklingen av kommunens verksamhet ska ll bli en röd linje från vision och fokusområden ner till konkreta aktiviteter. Därför

i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier

Region Skåne, Region Halland, Region Gotland och Västra Götalandsregionen har gemensamt vänt sig till justitieministern för att uppmärksamma på de oklarheter som finns vad

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har

När parterna inte är ense avseende 1) huruvida en rätt eller skyldighet till inlösen föreligger, 2) hur stort lösenbeloppet ska vara, eller 3) att skyldighet för

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelsen ska information om att kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse

Kundens order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för kundens räkning sälja, köpa eller teckna finansiella instrument enligt de villkor som

§ 6 Kallelse till bolagsstämma / Notice to attend general meeting.. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen

En förut- sättning härför är dock att avgifterna i realiteten inte blir högre än vad som står i rimlig proportion till de kostnader som uppkommer för ut- givningen av tidningen;

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före

Bolaget är publikt (publ). § 3 Bolaget ska utveckla, tillverka och sälja mätsystem till processindustrin samt idka därmed förenlig verksamhet. Styrelsens ordförande skall väljas

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse

stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post-

bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex

Rent marknadsmässigt är proton- och koljonsbehandlingar väsent- ligt annorlunda jämfört med de andra existerande marknaderna. Den totala investeringen för att sätta upp ett

Figuren visar antalet tillfällen där vikten för den femåriga investeringshorisonten är d procent d procent d större än vikten för den ettåriga horisonten, Två nivåer

Styrelsen utses av b_Qlagsstämman för tiden från den ordinarie bolagsstämma som Täljer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den ordinarie