• No results found

Quest for the Clr2 protein

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Quest for the Clr2 protein"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Degree project in Applied Biotechnology (45 credits) Master of Science (2 years) 2013

Biology Education Centre and IMBIM -Department of Medical Biochemistry and Microbiology, Uppsala University Supervisors – Daniel Steinhauf and Pernilla Bjerling

Quest for the Clr2 protein

In the yeast Schizosaccharomyces pombe, by expression and purification from Pichia pastoris

Sanket Gaikwad

It is more or less self evident that understanding the function of an object is easier when observing the three dimensional structure of said object. The simplest example of this is a lock and key model of an object, where lock and key are designed to protect something by fitting only to each other. Changes in shape of the lock due to some problem or insertion of the wrong key would fail to safeguard the object.

Similarly the proteins in any living organism’s body, like in us human beings, have specific structures to perform a particular function and protect us from various diseases. The majority of dysfunctions found in proteins are mostly due to changes in their native structures which may lead to diseases like cancer, schizophrenia, etc. Proteins are large molecules consisting of many amino acids.

Each protein has a specific structure on which its function is dependant. To understand the function of a protein it is therefore important to know its structure. In order to produce drugs against diseases like cancer structural studies are important.

The aim of this study was to understand the structure of the Clr2 protein in the yeast S.

pombe. For example the S. pombe shares some similarities with the centre part of the chromosome in human beings. Some previous studies have showed that the Clr2 protein helps in heterochromatin formation, which is important to regulate the gene expression. But the structure of the Clr2 protein is still unknown. It is important to reveal the structure of the Clr2 protein in order to understand the function of this protein in more detail. Though this has not yet been achieved, the study led us further on the path to obtaining the structure.

One of the essential steps of the project was to obtain the protein and to purify it. Here we

used yeast called Pichia pastoris (which is not similar to baker’s yeast) to produce the Clr2

protein. When the protein was obtained, it was purified by affinity chromatography. This is

one of the protein purification processes needed in order to enable future structural studies.

References

Related documents

46 Konkreta exempel skulle kunna vara främjandeinsatser för affärsänglar/affärsängelnätverk, skapa arenor där aktörer från utbuds- och efterfrågesidan kan mötas eller

The increasing availability of data and attention to services has increased the understanding of the contribution of services to innovation and productivity in

Närmare 90 procent av de statliga medlen (intäkter och utgifter) för näringslivets klimatomställning går till generella styrmedel, det vill säga styrmedel som påverkar

I dag uppgår denna del av befolkningen till knappt 4 200 personer och år 2030 beräknas det finnas drygt 4 800 personer i Gällivare kommun som är 65 år eller äldre i

Ett av huvudsyftena med mandatutvidgningen var att underlätta för svenska internationella koncerner att nyttja statliga garantier även för affärer som görs av dotterbolag som

DIN representerar Tyskland i ISO och CEN, och har en permanent plats i ISO:s råd. Det ger dem en bra position för att påverka strategiska frågor inom den internationella

Indien, ett land med 1,2 miljarder invånare där 65 procent av befolkningen är under 30 år står inför stora utmaningar vad gäller kvaliteten på, och tillgången till,

Av 2012 års danska handlingsplan för Indien framgår att det finns en ambition att även ingå ett samförståndsavtal avseende högre utbildning vilket skulle främja utbildnings-,

Det är detta som Tyskland så effektivt lyckats med genom högnivåmöten där samarbeten inom forskning och innovation leder till förbättrade möjligheter för tyska företag i

Sedan dess har ett gradvis ökande intresse för området i båda länder lett till flera avtal om utbyte inom både utbildning och forskning mellan Nederländerna och Sydkorea..

Swissnex kontor i Shanghai är ett initiativ från statliga sekretariatet för utbildning forsk- ning och har till uppgift att främja Schweiz som en ledande aktör inom forskning

Yet, there are additional factors in the surrounding environment, or context, that more di- rectly influence strategic decisions of any industry. One is the influence of competing

• Regeringen bör initiera ett brett arbete för att stimulera förebyggande insatser mot psykisk ohälsa.. • Insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos befolkningen

Interviews were made with eight people living in Buduburam, where they got to tell their versions of the life in a protracted refugee situation, how they feel about their

Trettio svenska män och kvinnor berätta om sina fäder.. N ., Jesper Svedberg som

Vikten av, och kraven på, systematiskt hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvård speglas tydligt i forskning, litteratur, lagar och riktlinjer. Distriktssköterskan

Genom detta tillvägagångs- sätt blir det också möjligt att visa hur dessa vittnesmål förhåller sig till diskursen om idrotten som något gott och bra och hur denna bild utmanas

The three studies comprising this thesis investigate: teachers’ vocal health and well-being in relation to classroom acoustics (Study I), the effects of the in-service training on

Very little is known about this protein, but in previous work, DNA sequences from other fungi have been compared and genes with similarities with the Clr2 gene were found.. In

To ligate clr2 + into the expression vectors pPICZαA and pGAPZαA, clr2 + was cut out from the TOPO cloning vector successfully by restriction enzyme digestion, with the

The hypothesis testing that we conducted showed that the factors that affect the ac- ceptance of m-payment apps in Sweden are attitude towards using an m-payment app,

• Amyloid fibrils of His HuPrP90-231 are formed from disordered aggregates in a conversion process that occur in a sol-gel phase, suggesting that amyloid fibrillation and

75 The effect of this judgement might be that if a future defendant wants to escape a certain jurisdiction because of the Arrest Convention and being liable to one of the claims