• No results found

Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Byggnadsnämnden I Protokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Byggnadsnämnden I Protokoll"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLNA STAD Protokoll 2021-03-10 SID 1 (9)

Byggnadsnämnden

Plats och tid 2021-03-10 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-20:26.

Uppehåll i sammanträdet 19:15-19:20.

Ledamöter

Torsten Svenonius (M), ordförande Bernhard Huber (MP) (distans) Martin Eliasson (S)

Gustav Stark (M) (distans) Anders Ekegren (L) (distans) Olle Nykvist (C) (distans)

Kent Rune Sjöholm (KD) (distans) Johan Wahlstedt (S) (distans) Björn Bränngård (V) (distans)

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Robert Gidehag (M) (distans) Anders Eriksson (M) (distans) Mats Pettersson (M) (distans) Birgitta Svensson (L) (distans) Terence Hales (MP) (distans) Gunilla Åberg (S) §§ 15-25 (distans) Firel Danho (S) (distans)

Tove Pehrsson (V) (distans)

Övriga närvarande

Peter Flensborn Wråke, stabschef §§ 14-16 Erik Nordenstam, planarkitekt § 17

Ann-Christine Källeskog, plan- och exploateringschef

Rebecka Engvall, nämndsekreterare

Utses att justera Martin Eliasson (S)

Plats och tid Solna stadshus, 2021-03-15

Paragrafer §§ 14-25

Underskrifter Sekreterare

Rebecka Engvall

Ordförande

Torsten Svenonius (M)

Justerare

Martin Eliasson (S)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-03-16.

Anslaget tas ner 2021-04-07.

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-04-06.

Originalprotokollet förvaras på miljö- och byggnadsförvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll 2021-03-10 SID 2 (9)

Signatur

Byggnadsnämnden

§ 14

Fastställande av föredragningslista ... 3

§ 15

Reviderad delegationsordning (BND/2021:42) ... 4

§ 16

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från nämnd till förvaltningschef (BND/2021:43)5

§ 17

Detaljplan för Stallmästaregården m.m. (BND/2016:419) ... 6

§ 18

Detaljplan för Bagartorp C (BND/2015:256) ... 7

§ 19

Byggsanktion för olovligt byggande, uppförande av nätstation, Råsunda 3:1

(BND/2021:33) ... 8

§ 20

Förvaltningschefen informerar ... 9

§ 21

Frågor till förvaltningen ... 9

§ 22

Anmälan av ärendelista ... 9

§ 23

Anmälan av delegationsbeslut ... 9

§ 24

Övrigt ... 9

§ 25

Godkännande av digitalt deltagande ... 9

(3)

SOLNA STAD Protokoll 2021-03-10 SID 3 (9)

Signatur

§ 14

Fastställande av föredragningslista

Byggnadsnämnden fastställer utsänd föredragningslista.

(4)

SOLNA STAD Protokoll 2021-03-10 SID 4 (9)

Signatur

§ 15

Reviderad delegationsordning (BND/2021:42)

Beslut

Byggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för 2021 daterad 2021-03-10 med följande tillägg:

att under 3.2 och 3.3 i respektive rubrik införa ”(som ej kräver strandskyddsdispens)”

att 4.6.1 första och tredje stycket flyttas till en ny punkt 4.6.2 med notering

”Beslutas av nämnd”

att under 4.7.1 notera ”Beslutas av nämnd”

Sammanfattning

I syfte att skapa en mer lättillgänglig delegationsordning och åstadkomma en enhetlig struktur mellan de två nämnder som miljö och byggnadsförvaltningen arbetar för har det skett en översyn av delegationsordningarna för båda nämnderna.

Det är få tillkommande delegationspunkter i förslaget till ny delegationsordning, justeringarna är främst av förtydligande och redaktionell karaktär. De två inledande allmänna avsnitten är i allt väsentligt lika för byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

I delegationsordningen har det införts ett mer utvecklat inledande allmänt avsnitt där bland annat förutsättningarna för delegering förklaras. Det har även införs en

numrering av de olika delegationspunkterna samt en innehållsförteckning i syfte att göra delegationsordningen mer lättillgänglig. En stor mängd redaktionella justeringar har gjorts i samband med denna uppdatering, delegationspunkterna har samlats under en rubrik för aktuell lag och lagrumshänvisningar har uppdaterats.

Två nya punkter har tillkommit under 2.1.1 och 2.1.2 och innebär ett förtydligande beträffande utseende av ersättare för förvaltningschef. Innehållet i punkterna 2.5.20 och 2.5.21 återfanns tidigare en punkt, likväl som punkterna 3.1.1 och 3.1.2, samt 3.5.3 och 3.5.4. Punkterna har delats upp i två för att möjliggöra vidaredelegation till olika

handläggargrupper. Slutligen har en ny punkt 2.5.32, tillkommit under avsnittet GDPR, för att möjliggöra att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med underbiträde.

Yrkande

Torsten Svenonius (M), Anders Ekegren (L), Bernhard Huber (MP), Olle Nykvist (C) och Kent-Rune Sjöholm (KD) förslår att byggnadsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag med tillägg enligt bilaga 1.

Martin Eliasson (S) ansluter sig till Torsten Svenonius (M), Anders Ekegrens (L), Bernhard Hubers (MP), Olle Nykvists (C) och Kent-Rune Sjöholms (KD) förslag.

(5)

SOLNA STAD Protokoll 2021-03-10 SID 5 (9)

Signatur

§ 16

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från nämnd till förvaltningschef (BND/2021:43)

Beslut

Byggnadsnämnden fördelar arbetsmiljöarbetsuppgifter till förvaltningschefen enligt fördelningsdokumentet. Ordförande bekräftar fördelningen genom att för

byggnadsnämnden underteckna fördelningsdokumentet.

Sammanfattning

Arbetsgivaren ska utöva ett systematiskt arbetsmiljöarbete i sin verksamhet. I Arbetsmiljöverkets föreskrift, Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, (ändrad genom AFS 2003:4 och AFS 2008:15) finns vägledande regler för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bör se ut och hanteras.

Arbetsgivarens ansvar att fördela arbetsuppgifter, befogenheter och resurser framgår av 6 § i samma skrift. Uppgiftsfördelningen innebär att fördela eller sprida uppgifter i arbetsmiljöarbetet från arbetsgivarens högsta nivå och utåt i organisationen.

Arbetsgivaren ska även se till att den eller de som får arbetsmiljöuppgifterna tilldelade har tillräcklig kunskap och kompetens för uppgifterna. Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i Solna stad men arbetsgivaransvaret vilar primärt på nämnderna.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på hur arbetsmiljöuppgifterna skriftligen kan fördelas från byggnadsnämnden till förvaltningschefen.

(6)

SOLNA STAD Protokoll 2021-03-10 SID 6 (9)

Signatur

§ 17

Detaljplan för Stallmästaregården m.m. (BND/2016:419)

Beslut

Byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen och ger förvaltningen i uppdrag att göra detaljplanen tillgänglig för granskning. Detaljplanens genomförande bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan.

Sammanfattning

Stallmästaregården är stockholmstraktens äldsta utvärdshus med verksamhet i obruten kontinuitet ända sedan 1600-talet. Anläggningen är enskilt byggnadsminne och ligger inom Kungliga nationalstadsparken (Nationalstadsparken).

Detaljplanens syfte är att, med hänsyn till platsens natur- och kulturmiljövärden, möjliggöra uppförandet av en ny byggnad om cirka 1400 kvm bruttoarea (BTA) för hotell och konferens inom Stallmästaregården. Genom tillskapandet av nya

konferenslokaler och fler hotellrum, samt genom en bättre varu- och avfallshantering, ges förutsättningar för fortsatt och utvecklad värdshusverksamhet på platsen. Planen ska även säkerställa allmänhetens tillgång till området.

Planens genomförande har antagits medföra en risk för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats, där fem betydande miljöaspekter tas upp:

Nationalstadsparken, naturmiljö, kulturmiljö och landskapsbild, olycksrisk samt ytvatten.

Föreslagen ny byggnad tar främst redan hårdgjorda ytor i anspråk. Ett f.d. linneförråd även kallat Röda stugan föreslås flyttas till en mer ursprunglig placering vid vattnet, där en 1980-tals kiosk föreslås rivas. Personalmatsalen från 1950-talet med ovanliggande terrass med pergola, samt lastintaget mot Brunnsviken, föreslås också rivas.

Planområdets grönytor kan därmed utökas med ungefär 500 kvadratmeter, genom en ny gård mellan den nya byggnaden och befintliga Tingshuset, med ett gångstråk som öppnar sig mot Brunnsviken. Två yngre träd måste avverkas som en följd av planen, men dessa ska ersättas med åtta nya träd av arter med historisk förankring på platsen.

Planförslaget bedöms därmed inte få några negativa konsekvenser för områdets ekologiska spridningsvägar eller för arter kopplade till ädellövträd.

Med planförslaget bedöms de positiva konsekvenserna för områdets kulturvärden sammantaget överstiga de negativa. Utformningen av den nya byggnaden har en hög arkitektonisk och estetisk kvalitet; ett värdigt tillägg som en ny årsring i kulturmiljön.

Uppehåll i sammanträdet

Ordförande beslutar om uppehåll i sammanträdet kl. 19:15.

Ordförande återupptar sammanträdet kl. 19:20

(7)

SOLNA STAD Protokoll 2021-03-10 SID 7 (9)

Signatur

§ 18

Detaljplan för Bagartorp C (BND/2015:256)

Beslut

Byggnadsnämnden godkänner utlåtandet efter granskning samt detaljplanen och överlämnar planen till kommunfullmäktige för antagande.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att utveckla Bagartorp centrum i anslutning till Ulriksdals pendeltågsstation. Nya bostadshus möjliggörs genom att två befintliga byggnader rivs samt att en anslutande markparkering tas i anspråk. Gångtunneln under

Bagartorpsringen ersätts med ett upphöjt övergångsställe över gatan. Detaljplanen innefattar även omgestaltning och upprustning av entrétorget mellan Bagartorpsringen och pendeltågsstationen. Sammanlagt planeras för ca 230 lägenheter i 7-17 våningar med verksamhetslokaler i bottenvåningar mot torget och i anslutning till gatan.

Yrkanden

Torsten Svenonius (M) föreslår att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Björn Bränngård (V) föreslår att ärendet återremitteras enligt motivering i bilaga 2.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Förvaltningens förslag

Förslag om återremiss enligt bilaga 2.

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet ska återremitteras och konstaterar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordförande konstaterar därefter att ett förslag till beslut återstår, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt detsamma.

Reservation

Björn Bränngård (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

(8)

SOLNA STAD Protokoll 2021-03-10 SID 8 (9)

Signatur

§ 19

Byggsanktion för olovligt byggande, uppförande av nätstation, Råsunda 3:1 (BND/2021:33)

Beslut

Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL och 9 kap. 12 § 9 plan- och byggförordningen (2011:338) PBF tas en byggsanktionsavgift om 31 416 kronor ut av Vattenfall Eldistribution AB, 5564170800.

Byggsanktionsavgift ska inbetalas på Solna stads konto, bankgiro 620-7898, inom två månader efter delgivning av detta beslut (ange ref.kod TILLSYN.2020.3).

Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, handlingar som ingår i beslutet samt hur man överklagar framgår av återstående sidor i tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Ärendet avser byggsanktionsavgift för uppförande av tillfällig nätstation med byggnadsarea om 6,43 kvm på fastigheten Råsunda 3:1 vid Ekensbergskyrkan i Solna kommun.

Nätstationen har uppförts utan bygglov och startbesked.

Enligt 6 kap. 1§ 10 plan- och byggförordningen (2011:338) PBF krävs bygglov för uppförande av nätstation.

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd som kräver lov inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Av 11 kap. 51 § PBL följer bl.a. att om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap.

PBL ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § PBL.

(9)

SOLNA STAD Protokoll 2021-03-10 SID 9 (9)

Signatur

§ 20

Förvaltningschefen informerar

Byggnadsnämnden har tagit del av information om förvaltningschefens vidaredelegering.

Ann-Christine Källeskog, plan- och exploateringschef, ger information om detaljplan för Järva 2:17, som kommer att tas upp för beslut i nämnden längre fram, samt håller en kortare utbildning för nämnden om översiktsplaner.

§ 21

Frågor till förvaltningen

Inga frågor till förvaltningen har inkommit till detta sammanträde.

§ 22

Anmälan av ärendelista

Byggnadsnämnden tar del av anmälda ärenden.

§ 23

Anmälan av delegationsbeslut

Byggnadsnämnden tar del av följande delegationsbeslut:

BNd 2021C 78-88, 90-145, 147-157, 159-172, 174-185, 187-192, 194-219, 221-239, 241- 246, 248-264, 266-271, 273-287.

§ 24 Övrigt

Inget övrigt vid detta sammanträde.

§ 25

Godkännande av digitalt deltagande

Byggnadsnämnden godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet har skett i enlighet med riktlinjerna.

(10)

Byggnadsnämnden i Solna 2021-03-10 Ärende 4. Reviderad delegationsordning

Yrkande (tilläggsyrkande)

Då frågor som rör strandskyddsdispens respektive åtgärder inom naturreservat tenderar att alltid av en grupp medborgare uppfattas vara av ”principiell beskaffenhet eller större vikt”

anser vi att beslutsrätten för dessa frågor ej bör delegeras utan ligga kvar hos nämnden.

Vi yrkar

att under 3.2 och 3.3 i respektive rubrik införa ”(som ej kräver strandskyddsdispens)”

att 4.6.1 första och tredje stycket flyttas till en ny punkt 4.6.2 med notering ”Beslutas av nämnd”

att under 4.7.1 notera ”Beslutas av nämnd”

Torsten Svenonius (M) Anders Ekegren (L) Bernhard Huber (MP) Olle Nykvist (C)

Kent-Rune Sjöholm (KD)

Bilaga 1 till BND/2021-03-10 § 15

(11)

Solna den 10 mars 2021 Byggnadsnämnden Ärende 7 Detaljplan för Bagartorp C fl

Yrkande

Detta yrkande lämnades inför granskning:

Syftet med planen är att utveckla Bagartorps centrum i anslutning till Ulriksdals

pendeltågsstation. Den västra utgången är viktig, inte bara för Bagartorp. Stationen med närområde ökar i betydelse genom utbyggnaden av Järvastaden. Det blir en entré till en stadsdel med invånarantal som en medelstor svensk stad.

Idag är tillgängligheten dålig. Förutom att den är för brant är det ständiga konflikter mellan fotgängare och cyklister. Då man utvecklar Bagartorp är det mycket viktigt att få till en bra förbindelse med stationen. Det har man inte lyckats med, varken i

samrådsförslaget eller i det bearbetade granskningsförslaget, som bara blivit marginellt bättre. En hiss har tillkommit, men halva rampen kvarstår. Konflikten mellan cyklar och fotgängare har snarast blivit farligare eftersom man rätat ut cykelbanans backe.

Gångtunneln som ursprungligen byggdes för att göra det tryggare att passera Bagartorpsringen stänger man för att öka tryggheten (!).

Om man istället utökar gångtunneln så att den börjar redan nere vid järnvägstunneln kan man få en planskild korsning med cykelbanan och via hiss och/eller rulltrappa få en bekväm tillgänglig passage till Bagartorp (se bif. skiss).

Efter granskningen har inget gjorts för att förbättra tillgängligheten. Samma förslag med långa gångvägar och konflikter mellan gående och bilister på Bagartorpsringen och mellan gående och cyklister i rampen till stationen kvarstår.

Vi håller med Hyresgästföreningen i Solna som inte är nöjda med planen för angöring mellan entrétorget och centrumtorget. Man vill att gångtunneln behålls då den är positiv ur

trafiksäkerhetssynpunkt och inte upplevs som otrygg.

Förvaltningens bedömning att det blir en bättre stadsmiljö om gångtunneln tas bort och ersätts med passage över Bagartorpsringen i samma plan, både ur en trygghets- men också ur

tillgänglighetssynpunkt som förbättras jämfört med befintlig situation, är enbart tyckande.

Man jämför med dagens situation, men inte med vad som kunde ha gjorts annorlunda och bättre.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag

att ärendet återremitteras framför allt för att förbättra tillgängligheten och minska konflikter mellan fotgängare, cyklister och bilar.

Björn Bränngård

Bilaga: En första skiss till alternativ utformning.

Bilaga 2 till BND/2021-03-10 § 18

(12)

En första skiss till alternativ utformning av gång-, cykel- och bilvägar vid Ulriksdals station.

References

Related documents

Det som händer nu är en projektbeställning för stöd vid digitala inköp som kan genomföras under juli och digital fixare som är nystartsjobb i samarbete med

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det... SOLNA STAD Protokoll 2021-06-28 SID

Idén med planen att först under ett antal år bygga en ny skola på befintlig skolgård följt av att under något år riva befintlig skola för att sedan under några år bygga

• Lydelsen av den sista meningen i första punkten under sammanfattningen i tjänsteskrivelsen ändras från ”Den bilden får man inte av Danderyds vattenplan och Solna oroar

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att staden ska besluta att godkänna Käppalaförbundets hemställan om förändringar i förbundsordningen för att möjliggöra en

Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service för en hållbart växande stad.. Nämnden har godkänt sex

socialtjänsten genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som

Solna den 11 oktober 2021 Kommunstyrelsen, Ärende 7 Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 om att stärka medborgardialogen i staden