• No results found

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 - 0 5 - 0 1 – 2 0 0 8 - 0 4 - 3 0

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 - 0 5 - 0 1 – 2 0 0 8 - 0 4 - 3 0"

Copied!
18
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Å R S R E D O V I S N I N G

2 0 0 7 - 0 5 - 0 1 – 2 0 0 8 - 0 4 - 3 0

(2)

Året i sammandrag Årsstämma

VD har ordet

Styrelse och revisorer

Aktiekapital och ägarförhållande Koncernens finansiella utveckling Kommentar till finansiell utveckling Förvaltningsberättelse

Resultaträkningar Balansräkningar Kassaflödesanalyser

Redovisnings- och värderingsprinciper Noter

Revisionsberättelse

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 16

i

nnehållsförteckning

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(3)

Omsättningen blev 33,3 MSEK (28,4 MSEK) och resultatet 1,1 MSEK (-0,4 MSEK) efter finansiella poster.

Vi fortsätter att vidareutveckla vårt produktsortiment, och vår automatiska luckstängning ”addVise energySaver”

som har gett stora order under året.

En order från Rikshospitalet-Radiumhospitalet har influ- tit på 20 MSEK som har levererats till 50% under året.

Ordern kommer att slutföras under 2008/2009.

En ny utställningslokal invigdes i april 2008. Ett nytt eko- nomi- och affärssystem har implementerats och är i drift sedan 1 maj 2008.

å

ret i sammandrag

Ordinarie årsstämma hålls i addVise lokaler, Alpvägen 17, Bromma, torsdagen den 25 september 2008 kl. 16.00.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktie- boken senast fredagen den 19 september 2008. Dels till addVise anmäla sin avsikt att deltaga på årsstämman senast kl. 15.00 måndagen den 22 september 2008.

Anmälan om deltagande på stämman sker per brev, telefax eller telefon till:

addVise inredning skyddsventilation ab (publ) Box 20013, 161 02 Bromma

Telefon 08-564 851 80, telefax 08-627 99 81

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att äga rätt att deltaga på årsstämman, begära att tillfälligt införas in i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktie- boken.

Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 19 september 2008, då sådan införing skall vara verkställd.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna för verksamhetsåret 2007/2008.

Ekonomisk information

Årsstämma 25 september 2008

Kvartalsrapport maj – juli 18 september 2008 Halvårsrapport maj – oktober 11 december 2008 Niomånadersrapport maj – januari 12 mars 2009 Bokslutskommuniké för 2008/2009 11 juni 2009 Årsredovisning för 2008/2009 26 augusti 2009

Registrerade aktieägare erhåller automatiskt bolagets årsredo- visning.

Den ekonomiska informationen kan beställas hos:

addVise inredning skyddsventilation ab (publ) Box 20013

161 02 Bromma Telefon 08-564 851 80 Telefax 08-627 99 81 E-post: info@addvise.se

å

rsstämma

(4)

Vi kan glädja våra aktieägare med ökad försäljning och ett positivt resultat. Under åren 2005 till 2007 genomfördes ratio- naliseringar och satsningar på produktutveckling som under det gångna året syns i vårt resultat och våra ordersiffror.

Verksamhetsåret 2007/2008 har präglats av ett kom- mersiellt genombrott på den norska marknaden och fram- gångar för vår egenutvecklade produkt ”addVise energySaver” - automatisk luckstängning för befintliga och nya dragskåp. Utmaningar som väntar är att föra ut

”energySaver” på en internationell marknad och att utöka agenturverksamheten.

addVise levererar inredning, skyddsventilation, ”Rena Rum”, validering och agenturprodukter till laboratorie- miljöer. Vår grundidé om ”one stop shopping”, en part- ner ”med allt”, ger kunden en enklare och effektivare upphandling. Detta koncept är framgångsrikt och vi fort- sätter att utveckla det.

addVise har färdigställt en ny utställningslokal som invigdes i april 2008. Den ger utrymme för visningar av våra produkter och tjänster. Utställningen kommer att utgöra en viktig marknadsföringskanal och fungera som en mötesplats med våra kunder där vi visar möjligheter och hjälper framtida kunder att förstå vad addVise kan göra för dem. I avsikt att sätta vår affärsidé ”Från idéskiss till nyckelfärdiga lab/renrum i anpassade processer” i fokus ser vi att utställningslokalen under de närmaste åren ger oss möjligheter att ännu mer åskådliggöra de lösningar vi har att erbjuda.

addVise driver ett stort och intressant projekt i Norge (Radiumhospitalet) där vi har fått möjlighet att leverera LAF-bänkar, dragbänkar, dragskåp, mottagningsstation och gasslussar. Förutom den primära ordern har Norge- projektet även genererat ytterligare order. Vi ser att pro- jektet öppnar upp nya affärsmöjligheter i vårt nordiska grannland.

Under året har addVise gjort investeringar i ett nytt ekonomi- och affärssystem, vilket bidrar till effektiviserad projektuppföljning och lönsamhetsanalys.

En attraktiv, lättillgänglig och välprofilerad hemsida är något som vi länge arbetat på och under året har vi lan- serat en sådan. Där kan våra intressenter läsa om våra pro- dukter och tjänster, få namn på referenskunder samt kon- takt- och bolagsinformation.

Vi fortsätter att utveckla produkter och tjänster för att hantera framtida krav och förväntningar från våra kunder.

Vi tittar på möjligheter att skapa egna produkter och möj- liga agenturer som är intressanta för den skandinaviska marknaden. Agenturer på produkter inom vårt område som innebär att kunden än mer kommer att uppleva addVise som en ”one stop shop”.

addVise har anställt en person med fokus på att bygga upp vår agenturverksamhet. Det innebär större möjlighe- ter att tillgodose och överträffa kundens förväntningar.

Vår nye kollega kommer även att hantera tillhörande service.

För 2008/2009 ser vi stora möjligheter att utvidga vår kundbas och bredda vår produktportfölj dels med egen utveckling, dels med nya agenturer. Vi förväntar oss en fortsatt tillväxt som ger förutsättningar att bygga en stabil finansiell grund inför framtiden. Vi ser en stor internatio- nell potential för vår produkt ”energySaver” för dragskåp.

Vi kommer att färdigställa vårt stora Norge-projekt och målsättningen är att dra fördelar av det och göra fler affä- rer i vårt grannland. addVise fortsätter att vara en av Sveriges ledande leverantörer av inredning och skydds- ventilation till laboratoriemiljöer.

Bromma i augusti 2008

Lillemor Sundt Tf VD

vd

Lillemor Sundt

har ordet

(5)

s

tyrelse och revisorer

ORDFÖRANDE

Bengt-H Ellowf 1959 Civilingenjör

TCB Mark & Trädgård AB, ordförande Quadpak AB, Styrelseledamot

Aktieinnehav: 6.000 st

Eric Martin Bengt-H Ellow Daniel Nilsson Bo Eriksson

LEDAMÖTER

Bo Erikssonf 1956 Ingenjör

Anställd inom addVise sedan 1989

Aktieinnehav: 13.600 st

Daniel Nilssonf 1974 Investerare

Lång erfarenhet från arbete i finansbranschen Fil kand i Nationalekonomi

Inriktning finansiell ekonomi Fil kand i företagsekonomi inriktning redovisning

Aktieinnehav: 140.500 st inkl försäkringar

REVISORER

Tommy Perssonf 1950 Auktoriserad revisor Advertus Revision AB

Ordinarie revisor i bolaget sedan 1997

Tommy Holmf 1949 Auktoriserad revisor

Tommy Holm Revisionsbyrå AB Revisorssuppleant sedan 1997 Eric Martinf 1949

Civilekonom med teknisk påbyggnad, konsult Grundare av Afema

Arbetat med riskkapital och entreprenörsföretag sedan 1982

Azpect Photonics AB, ledamot Thonab AB, ordförande

Viab Högtrycksteknik AB, ordförande Svensk Internetrekrytering (publ), Tf VD Aktieinnehav: 0 st

(6)

Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgår till 1.093.200 SEK, fördelat på 1.093.200 aktier. Aktierna har lika andel i bolagets till- gångar och vinst. Varje aktie har en röst.

Aktiekapitalet har utvecklats enligt följande:

a

ktiekapital och ägarförhållande

Ökning av Totalt

Antal Totalt aktiekapital, aktiekapital,

Typ av förändring År nya aktier antal aktier SEK SEK

Fondemission 1990 2.000 200.000 400.000

Utbyte av konvertibla skuldebrev 1994 733 2.733 146.600 546.600

Fondemission 1995 2.733 546.600 1.093.200

Aktiesplit 399:1 1997 1.090.467 1.093.200 1.093.200

Ägarförhållande(inkl närstående, per 2008-04-30)

Antal Andel i %

Aktieägare Aktier Kapital Röster

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 122.200 11,1 11,1

Magnus Vahlqvist 116.000 10,6 10,6

Daniel Nilsson 64.500 5,9 5,9

Vallpax AB 50.515 4,6 4,6

Olle Bengtsson 50.300 4,6 4,6

SEB Life 50.000 4,6 4,6

Jonas Berg 44.500 4,1 4,1

Mats Andersson 43.400 4,0 4,0

Eddie Zetterberg 40.000 3,7 3,7

Robaro AB 34.000 3,1 3,1

Skandia Leben 26.000 2,4 2,4

Övriga aktieägare 451.785 41,3 41,3

1.093.200 100,0 100,0

(7)

k

oncernens finansiella utveckling

2003/2004 2007/2008 i sammandrag

2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04

Resultaträkningar, KSEK

Nettoomsättning 33.350 28.427 36.336 19.193 52.510

Rörelseresultat 1.321 -324 -1.990 -5.831 6.150

Finansnetto -43 -37 74 -725 222

Resultat före skatt 1.101 -361 -1.916 -6.556 6.372

Skatt - - 1.572 -1.839

Resultat efter skatt 1.101 -361 -1.916 -4.984 4.533

Balansräkningar, KSEK

Anläggningstillgångar 462 477 630 789 1.439

Omsättningstillgångar 11.305 7.433 7.227 6.946 25.458

Summa tillgångar 11.767 7.910 7.857 7.735 26.897

Eget kapital 3.296 2.195 2.556 4.472 12.844

Avsättningar 100 100 100 100 2.044

Långfristiga skulder 0 0 0 0 0

Kortfristiga skulder 8.371 5.615 5.201 3.163 12.009

Summa eget kapital och skulder 11.767 7.910 7.857 7.735 26.897

Nyckeltal

Rörelsemarginal, % 4 -1 -5 -30 12

Vinstmarginal, % 3 -1 -5 -35 12

Eget kapital, KSEK 3.296 2.195 2.556 4.472 12.844

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 31 neg neg neg 53

Räntabilitet på eget kapital, % 40 neg neg neg 38

Soliditet, % 27 27 31 56 47

Skuldsättningsgrad, ggr 44 0 0 0 0

Genomsnittligt antal anställda 12 13 15 17 14

Bruttoinvesteringar, KSEK 326 67 105 210 543

Vinst per aktie, SEK 1.01 -0,33 -1,8 -4,6 4,1

Eget kapital per aktie, SEK 2.94 1,93 2,2 4,0 11,7

Utdelning per aktie, SEK 0* 0 0 0 2,6 + 0,5

P/E tal 10.7 neg neg neg 7,8

Genomsnittlig aktiekurs 10.8 10 13 28 32

Genomsnittligt antal aktier 1.093.200 Antal aktier vid periodens slut 1.093.200

*Den utdelning styrelsen föreslår bolagstämman för 2007/08.

(8)

k

ommentarer till finansiell utveckling

Utvecklingen sedan 1998, KSEK

Resultat Orderstock före vid årets

Omsättning skatt slut

1998-99 26.000 -1.700 40.000

1999-00 44.800 5.300 28.500

2000-01 49.200 6.500 17.400

2001-02 47.200 5.100 7.800

2002-03 23.950 -189 44.400

2003-04 52.510 6.372 7.400

2004-05 19.193 -6.556 11.300

2005-06 36.336 -1.916 10.800

2006-07 28.427 -361 12.300

2007-08 33.350 1.101 20.000

Årets omsättning var högre än föregående verksamhets- år. Omsättning 33,3 MSEK (28,4 MSEK). Orderstock vid årets utgång var 20,0 MSEK. Soliditet 27%.

DEFINITIONER

Rörelsemarginal

Rörelseresultat dividerat med omsättning.

Vinstmarginal

Resultat efter finansnetto dividerat med omsättning.

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto med tillägg för räntekostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital. Med sysselsatt kapital avses balans- omslutningen minskat med icke räntebärande skulder.

Räntabilitet på eget kapital

Resultat efter finansnetto med avdrag för årets redovisade skattekost-

Soliditet

Eget kapital dividerat med balansomslutningen.

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Vinst per aktie

Resultat efter finansnetto med avdrag för årets redovisade skatte- kostnad dividerat med antal aktier.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier.

80.000

60.000

40.000

20.000

05/06 06/07

07/08 98/99

99/00 00/01

01/02 02/03

03/04 04/05

Omsättning,KSEK

Resultat före skatt,KSEK 12.000

10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

05/06 06/07 07/08 02/03

03/04

04/05 01/02

98/99 99/00 00/01

80.000

60.000

40.000

20.000

05/06 06/07

07/08 02/03

03/04 04/05 01/02

98/99 99/00

00/01

Orderstock vid årets utgång,KSEK 80.000

60.000

40.000

20.000

0

(9)

Marknaden

Marknaden för våra produkter och tjänster har stabilise- rats ytterligare jämfört med föregående verksamhetsår.

Föregående års minusresultat har väsentligt förbättrats och de sex sista kvartalen har visat svarta siffror.

Med anledning av att addVise avvecklar sitt engage- mang i addVise Ltd, skrivs aktierna ner till noll. En hän- delse av engångskaraktär.

Verksamheten

Vi fortsätter att utveckla och bredda våra produkter och finna nya kundgrupper. Detta är mycket viktigt för bola- gets vidare utveckling och framtid.

En ny utställningslokal har färdigställts för att på ett bra sätt kunna visa våra produkter och som också skapar en naturlig mötesplats med våra kunder.

Under året har vi arbetat fram och publicerat en ny hemsida.

Styrelsens arbetssätt

Styrelsen sammanträder normalt fyra gånger per år samt därutöver vid behov. Vid varje ordinarie sammanträde föreligger fasta beslutspunkter, t.ex. godkännande av års- bokslut och delårsrapporter. Styrelsen tar vidare ställning till frågor av övergripande karaktär, såsom bolagets stra- tegi, struktur- och organisationsförändringar samt större investeringar.

Under 2007/2008 har styrelsen haft fyra protokollför- da sammanträden.

Investeringar

Årets investeringar har uppgått till ett belopp av 326 KSEK och innefattar till största delen teknisk utrustning.

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel, KSEK:

Balanserad vinst 802

Årets resultat 1.101

1.903

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinst- medlen disponeras så att:

i ny räkning överförs 1.903

Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräk- ningen uppgår till 1.931 KSEK.

Ingen avsättning till bundna reserver erfordras.

f

örvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för addVise inredning skyddsventilation ab (publ) får härmed avge förvaltningsberättelse för år 2007.05.01 – 2008.04.30.

(10)

KONCERNEN MODERBOLAGET

KSEK 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07

Nettoomsättning 33.350 28.036 33.350 28.036

Förändring av pågående arbeten för annans räkning - 391 - 391

33.350 28.427 33.350 28.427

Rörelsens kostnader

Material- och varukostnader -19.834 -16.194 -19.834 -16.194

Handelsvaror -2.203 -2.082 -2.203 -2.082

Övriga externa kostnader (Not 1) -2.810 -3.459 -2.810 -3.459

Personalkostnader (Not 2) -7.019 -6.795 -7.019 -6.795

Avskrivningar (Not 3) -163 -221 -163 -221

-32.029 -28.751 -32.029 -28.751

Rörelseresultat 1.321 -324 1.321 -324

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter (Not 4) 22 7 22 7

22 7 22 7

Nedskrivning aktier i intressebolag (Not 8) -177 - -177 -

Räntekostnader och liknande resultatposter (Not 4) -65 -44 -65 -44

-242 -44 -242 -44

Resultat efter finansiella poster 1.101 -361 1.101 -361

Skatt på årets resultat (Not 5) - - - -

ÅRETS RESULTAT 1.101 -361 1.101 -361

r

äkenskaper

RESULTATRÄKNINGAR

(11)

KONCERNEN MODERBOLAGET

TILLGÅNGARKSEK 2008 04 30 2007 04 30 2008 04 30 2007 04 30

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Inventarier (Not 6) 462 300 462 300

462 300 462 300

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag (Not 7) - - 50 50

Andelar i intressebolag (Not 8) - 177 - 177

- 177 50 227

Summa anläggningstillgångar 462 477 512 527

Omsättningstillgångar Varulager

Material- och varulager 329 387 329 387

329 387 329 387

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 7.528 6.147 7.528 6.147

Övriga fordringar 3 12 3 12

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 9) 2.167 873 2.167 873

9.698 7.032 9.698 7.032

Kassa och bank 1.278 14 1.278 14

Summa omsättningstillgångar 11.305 7.433 11.305 7.433

SUMMA TILLGÅNGAR 11.767 7.910 11.817 7.960

BALANSRÄKNINGAR

(12)

KONCERNEN MODERBOLAGET EGET KAPITAL OCH SKULDERKSEK 2008 04 30 2007 04 30 2008 04 30 2007 04 30

Eget kapital (Not 10) Bundet eget kapital

Aktiekapital 1.093 1.093 1.093 1.093

Bundna reserver/Reservfond 272 272 219 219

1.365 1.365 1.312 1.312

Fritt eget kapital

Fria reserver/Balanserad vinst 830 1.191 802 1.163

Årets resultat 1.101 -361 1.101 -361

1.931 830 1.903 802

Summa eget kapital 3.296 2.195 3.215 2.114

Avsättningar

Avsättning för garantier 100 100 100 100

Summa avsättningar 100 100 100 100

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4.254 2.436 4.254 2.436

Checkräkningskredit 1.450 608 1.450 608

Skulder till koncernföretag 0 0 131 131

Skatteskulder 0 0 0 0

Övriga skulder 1.187 1.065 1.187 1.065

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 11) 1.480 1.506 1.480 1.506

Summa kortfristiga skulder 8.371 5.615 8.502 5.746

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11.767 7.910 11.817 7.960

Poster inom linjen

STÄLLDA SÄKERHETER

Övriga ställda panter och säkerheter

Företagsinteckningar (Not 12) 7.000 7.000 7.000 7.000

7.000 7.000 7.000 7.000

ANSVARSFÖRBINDELSER

Garantiförbindelser 3.608 2.096 3.608 2.096

3.608 2.096 3.608 2.096

(13)

KONCERNEN MODERBOLAGET

KSEK 2007/08 2006/07 2007/08 2006/07

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1.101 -361 1.101 -361

Planenliga avskrivningar 163 221 163 221

1.264 -140 1.264 -140

Betald skatt -39 -119 -39 -119

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapitalet 1.225 -259 1.225 -259

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Varulager 58 -167 58 -167

Kundfordringar -1.380 -1.085 -1.380 -1.085

Övriga fordringar -1.286 -389 - 1.286 -389

Leverantörsskulder 1.817 253 1.817 253

Övriga skulder 978 307 978 307

Kassaflöde från den löpande verksamheten 187 -1.081 187 -1.081

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -325 -68 -325 -68

Nedskrivning av aktier intressebolag 177 - 177 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -148 -68 -148 -68

Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning 0 0 0 0

Finansiell upplåning 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0

Årets kassaflöde 1.264 -1.408 1.264 -1.408

Likvida medel vid årets början 14 1.422 14 1.422

Kortfristiga placeringar 0 0

Kassa och bank 1.278 14 1.278 14

Likvida medel vid årets slut 1.278 14 1.278 14

KASSAFLÖDESANALYSER

(14)

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Varulager

Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekom- mendation RR 2. Redovisning av varulager, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den sk först-in först-ut principen respektive verkligt värde. Inkurans- risker har därvid beaktats.

Vinstavräkning och fakturering

addVise har fr o m 2006-05-01 ändrat redovisningsprin- cip och tillämpar successiv vinstavräkning i projekten. En förutsättning för successiv vinstavräkning är att utfallet kan prognostiseras på ett tillförlitligt sätt. Avgörande för att begränsa risken för felaktig vinstavräkning är en process för uppföljning för varje enskilt projekt.

Fakturering avser på beställare verkställd fakturering exklusive mervärdeskatt för sådana projekt som på balans- dagen ännu ej resultatavräknats. Projekt som bedöms ha en färdigställandegrad och där utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt resultatavräknas och redovisas som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigstäl- landegrad på balansdagen.

Redovisningsrådets rekommendation RR 10 beträf- fande successiv vinstavräkning tillämpas i moder- bolaget och i koncernen.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordingar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 8.

Kursdifferenser på kortfristiga fordringar och skulder ingår i rörelseresultatet.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga an- skaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd.

Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 5 år

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skatte- mässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulera- de överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00, om kon- cernredovisning med tillämpning av förvärvsmetoden och omfattar alla företag i vilka moderbolaget innehar mer än 50 procent av rösterna. Rekommendationen inne- bär bland annat att vid upprättandet av koncernbalans- räkningen delas alla obeskattade reserver upp enligt ak- tuell skattesats, en del i latent skatteskuld, som redovisas som en avsättning och en del i eget kapital, som redovi- sas bland bundna ej utdelningsbara medel.

I koncernresultaträkningen redovisas skattedelen av förändringarna i obeskattade reserver i årets skattekostnad medan eget kapitaldelen ingår i årets resultat.

Redovisning av intressebolag

Intressebolagsredovisning tillämpas för aktieinvesteringar där koncernen innehar mellan 20 och 50 procent av rös- tetalet eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande.

Intressebolagsredovisningen sker enligt kapitalandels- metoden.

r

edovisnings- och värderingsprinciper

(15)

Övriga externa kostnader, KSEK

Till bolagets revisorer har ersättning utgått: För revision och annan granskning enligt aktiebolagslagen m m samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskningen

Koncernen 65

Moderbolaget 65

andra uppdrag

Koncernen 35

Moderbolaget 35

Anställda och personalkostnader, KSEK Medelantalet anställda

varav varav

2007/08 män 2006/07 män

Moderbolaget

Sverige 12 9,5 12 9,5

Totalt i

moderbolaget 12 9,5 12 9,5

Styrelsen består av 4 4 3 3

Ledande befattningshavare 2 1 3 2

Personalens sjukfrånvaro (procent)

2007/08 2006/07

Total sjukfrånvaro 3,6% 1,9%

Varav långtidssjukfrånvaro 75% 35%

Sjukfrånvaro per grupp * *

* uppgift lämnas ej då antalet i respektive grupp understiger 10 pers.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2007/08 2006/07

Löner Pensioner Löner Pensioner Moderbolaget

Tf VD/Ekonomichef 393 50 - -

VD, extern, konsultar- 116 - 413 -

vode 06/12-07/06

VD t o m 06-12-15 - - 311 60

Övriga anställda 4.055 518 3.986 450

Styrelsearvoden 110 - 20 -

Övriga konsult-

arvoden styrelsen 211 - - -

Arb. styrelse ordf. - - 66 58

4.885 568 4.796 568

Sociala avgifter 1.652 - 1.548 -

Summa 6.537 568 6.344 568

Företaget har inga utestående pensionsförpliktelser till VD och styrelse.

Avskrivningar av materiella anläggnings- tillgångar, KSEK

Koncern Moderbolag

Inventarier -163 -163

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter, KSEK

2007/08 2006/07 Koncernen

Realisationsresultat,

kortfristiga placeringar - -

Ränteintäkter, övriga 22 7

22 7

Räntekostnader -65 -44

-65 -44

Moderbolaget Realisationsresultat,

kortfristiga placeringar - -

Ränteintäkter, övriga 22 7

22 7

Räntekostnader -65 -44

-65 -44

Skatt på årets resultat, KSEK

2007/08 2006/07 Koncernen

Betald skatt 39 119

Uppskjuten skatt - -

39 119

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver redovisas till aktuell skatte- sats och rubriceras i koncernbalansräkningen som en avsättning.

Inventarier, KSEK

Koncern Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1.391 1.391

Nyanskaffningar 326 326

Avyttringar och utrangeringar -47 - 47

1.670 1.670

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -1.092 -1.092

Avyttringar och utrangeringar 47 47

Årets avskrivning enligt plan

på anskaffningsvärden -163 - 163

-1.208 - 1.208 Planenligt restvärde vid årets slut 462 462

noter

NOT 1.

NOT 2.

NOT 3.

NOT 4.

NOT 5.

NOT 6.

(16)

Andelar i koncernföretag, KSEK

Moderbolag Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 50

Bokfört värde vid årets slut 50

Spec av moderbolagets innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag/ Antal Andel Bokfört

Org. nr/Säte andelar i % 1) värde

addVise internordic ab

556233-0257, Stockholm 100 100 50

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Andelar i intressebolag, KSEK

Moderbolag / Koncernen

Bokfört värde vid årets början 177

Nedskrivning under året -177

Bokfört värde vid årets slut 0

Spec av moderbolagets innehav av andelar i intressebolag

Intressebolag/ Antal Andel Bokfört

Org. nr/Säte andelar i % 1) värde

addVise Ltd

4890137, Elstead, Surrey 50.000 50 0

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, KSEK

Koncernen Moderbolag

2008 2007 2008 2007

Förutbetalda hyror 137 138 137 138

Förutbet försäkring 88 107 88 107

Uppl ränteintäkter 14 1 14 1

Förutbet kostn 461 236 461 236

Successiv vinstavr 1.467 391 1.467 391

2.167 873 2.167 873

Eget kapital, KSEK

Aktie- Bundna Fritt eget kapital reserver kapital Koncernen

Vid årets början 1.093 272 830

Utdelning -

Årets resultat 1.101

Vid årets slut 1.093 272 1.931

Moderbolaget

Vid årets början 1.093 219 802

Utdelning -

Årets resultat 1.101

Vid årets slut 1.093 219 1.903

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, KSEK

Koncernen Moderbolag

2008 2007 2008 2007

Semester 646 800 646 800

Sociala avgifter 522 545 522 545

Övriga poster 312 161 312 161

1.480 1.506 1.480 1.506

Ställda panter, KSEK

Ställda säkerheter för checkräkningskredit, limit 3.500 Lämnade garantiförbindelser 3.608

NOT 7.

NOT 8.

NOT 9.

NOT 10.

NOT 11.

NOT 12.

Bromma den 12 augusti 2008

Bengt-H Ellow Eric Martin Bo Eriksson

Styrelseordförande

Daniel Nilsson Lillemor Sundt

Tf VD

Min revisionsberättelse har avgivits den 13 augusti 2008

Tommy Persson

(17)

Till årsstämman i addVise inredning skyddsventilation ab (publ) org nr 556363-2115

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verk- ställande direktörens förvaltning i addVise inredning skyddsventilation ab (publ) för år 2007.05.01 – 2008.04.30.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och för- valtningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och kon- cernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och för- valtningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisning- en och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att grans- ka ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättnings- skyldig mot bolaget.

Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och ger där- med en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovis- ningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisnin- gens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och bevil- jar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Bromma den 13 augusti 2008

Tommy Persson Auktoriserad revisor

r

evisionsberättelse

(18)

addVise inredning skyddsventilation ab (publ) Org. nr 556363-2115

Stockholm Box 20013, 161 02 Bromma Besöksadress: Alpvägen 17, Bromma Telefon 08-564 851 80, Telefax 08-627 99 81 E-post: info@addvise.se

Internet: www.addvise.se

Funktionsgaranti

Totallösning med garanteradfunktionell kvalitet

References

Related documents

En GMP-produkt av IodoCarb® har tagits fram, och ansökan om att få starta Bolagets Proof of concept kliniska studie kommer de närmaste veckorna att lämnats in till

Inom Generic Systems Sweden AB, Generic Integration Sweden AB och Racomna AB bedrivs konsultverksamhet och bolagen erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings-

Koncernen utvecklar och tillverkar flexibla och pålitliga lösningar för att ansluta industriella produkter till nätverk samt gateways för att koppla ihop olika nätverk.. Den

Per den 1 maj 2007, som ett led i att ytterligare renodla koncernens verksamhet, överfördes delar av moderbolagets personal inom produktutveckling, global marknadsföring och stöd

Under 2005 bildades tre nya dotterföretag; två svenska dotterföretag, nextlink IPr AB och nextlink Patent AB, för att äga och förvalta nextlinks patent, samt ett amerikanskt

Affärsidé och strategi: Lappland Goldminers affärsidé är att maximera aktieägarnas avkastning genom att utveckla lönsamma guldprojekt till produktion i första hand

Årsstämman fattar bland annat beslut i frågor avseende fastställande av resul- taträkning och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust,

Den 6 juli såldes operatörsverksamheten i Mobyson Holding AS samt Talkmore Holding AS (Network Services) till Telenor Mobil AS för 135 MNOK (157 MSEK) mot kontant betalning.. Aff