• No results found

KURRAVAARA 6:2 M FL VA-UTREDNING

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KURRAVAARA 6:2 M FL VA-UTREDNING"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

VA-utredning Kurravaara 6:2 1(3) 2009-02-23 Bilaga

Kiruna kommun

KURRAVAARA 6:2 M FL VA-UTREDNING

Bakgrund

Detaljplanen för Kurravaara 6:2 som är ett fritidshusområde på östra sidan av Torneälven mittemot byn Kurravaara ska ändras. Området kan nås med bil från Laxforsen via en enskild väg på östra sidan av Torneälven. Området är huvudsakligen helt utbyggt.

Syftet med den nu aktuella ändringen av detaljplanen är att dels möjliggöra utökning

fritidshusens byggyta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och dels att utöka vägnätet i området med en förbindelse mellan befintliga vägar, som innebär att fler hus får

väganslutning.

Bild Planområdet

Fritidshusområdet är beläget i en kraftigt lutande västsluttning mot Torneälven och vegetationen utgörs huvudsakligen av barrträd.

Kommunfullmäktige har beslutat att den totala byggytan inom ett fritidshusområde får vara 10 % av tomtens storlek men högst 200m2.

De befintliga tomterna är mellan 1000m2 och ca 1600m2. I och med ökade byggytor kan efterfrågan på avloppsanläggningar öka. Stor hänsyn till områdets bebyggelse och mark måste tas.

(2)

VA-utredning Kurravaara 6:2 2(3) Skyddade områden

Torneälven är Natura 2000-område, vars värden inte får skadas. Natura 2000 värdena är mer eller mindre naturliga älvar och åar med relativt klart vatten. Under våren uppträder ofta höga vattenstånd. De stora variationerna i vattenstånd under året skapar strandmiljöer med hög biologisk mångfald.

En liten del utgörs av alpina och subalpina vattendrag med örtrik strandvegetation, i vilken bl.a. ingår fjällväxter som etablerats längs stränderna. De sjöar som ingår är ofta oligotrofa, mineralfattiga klarvattensjöar i flacka områden med zonerad vegetation. Särskilt nämnda arter är

Djur: utter, lax, stensimpa, flodpärlmussla, grön flodtrollslända Växter: venhavre.

Den gemensamma vattentäkten har inget fastställt skyddsområde, men hänsyn måste tas till denna liksom eventuella enskilda vattentäkter.

Kiruna har sitt råvattenintag i Oinakkajärvi (Torneälven) ca 9km söder om

detaljplaneområdet. Fastställt skyddsområde saknas. En ny grundvattentäkt utreds ytterligare 9km söderut och planerade skyddszoner berörs inte av denna plan.

Nuläge vatten och avlopp

Avlopp

Kurravaara 6:2 är relativt tätbebyggt. I den kraftiga västsluttningen mot älven finns en strandnära bebyggelse som idag är väglöst. I denna del av området finns inga beviljade avloppstillstånd.

Inom området finns endast tre tillstånd för enskild avloppsanläggning. En av anläggningarna har tillstånd för WC till infiltration medan de två övriga har sluten tank för WC och

tvåkammarbrunn med efterföljande infiltration för bad- disk- och tvättvatten. Alla typer av anläggningar är tillståndspliktiga.

Vatten

I nu gällande detaljplan finns ett område i norra delen avsatt för vattentäkt. En borrad/grävd brunn har anlagts på platsen. Enligt uppgifter från anläggningstiden borrades en ca 35m djup brunn med ett jordlager på 9m. brunn Egna borrade eller grävda vattentäkter kan finnas på området. Det krävs inga tillstånd för att anlägga en egen brunn.

Markförhållanden

Marken består i huvudsak av sandig morän med undantag av några myrområden.

Bergrunden består uteslutande av Kurravaarakonglomerat och olika typer av

Kirunagrönsten. Naturmarken är känslig för exploatering då jordmånen är tunn så all bearbetning och schaktning av tomtplatser bör ske med varsamhet. Stranden är inom större delen av området fast och relativt stenig och vid lågvatten svårtillgänglig för båttrafiken.

Avståndet till berg och grundvatten är inte känt i hela området.

(3)

VA-utredning Kurravaara 6:2 3(3) Förutsättningar för egna avlopp i området

Befintlig bebyggelse

Lokalisering av bebyggelsen innebär att vissa tomter längs med stranden är i så brant terräng att de inte bedöms vara tillgängliga för slamtömning även om den nya vägen anläggs. Ett flertal av husen ligger i nederkanten av tomterna och därmed mycket nära Torneälven.

Bild Tomter längs älven som är svårtillgängliga

Utöver ovan redovisade tomter finns det ytterligare ett par tomter där nuvarande byggrätt bör bibehållas av samma skäl. Ett par tomter understiger 1000m2 och behåller sin nuvarande byggrätt.

I samband med ett avloppsärende för en fastighet i nedan redovisade grupp konstaterades relativt blöt mark i del av tomten, vilket medförde sluten tank och ändrad plats för

infiltrationen av bad- disk och tvättvatten.

Bild Tomtgrupp där blöt mark konstaterats vid prövning av avloppstillstånd

I övrigt konstateras att den kraftiga lutningen på marken och att de relativt små tomterna kan medföra att sluten tank för WC kan vara den lämpligaste avloppslösningen. Varje ansökan

Föreslagna nya tomter

De fyra föreslagna tomterna ligger mer än 100m från älven och har en yta på minst 2000m2. Området är plant. Avståndet till närmaste fastighet är 10m.

Samhällsbyggnadskontoret

Mary Rosenfors

References

Related documents

Tanken ska stå på en minst 150 mm tjock avplanad grus eller sandbädd med max kornstorlek 8 mm. Komprimera gärna bädden

Fiber är inte fullt utbyggt fram till området men det planeras för utbyggnation i vägen som ansluter planområdet och möjlighet finns då att ansluta även tomterna inom

För befintliga gator inom planområdet finns idag en gemensamhetsanläggning, Hjältsgård ga:3, som ägs av Hjältsgårds vägförening i vilken kommunen är största delägare.

Även spillvattnet från förskolan samt från planerade kontor/handel föreslås avledas genom anslutning till befintlig spillvattenledning längs

Den befintliga turistanläggningen och planområdet ligger även inom område som utpekats som riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB)..

AVVÄGNING I ETT NATURRESURSPERSPEKTIV ENLIGT MILJÖBALKEN (MB) Detaljplanen omfattar ett område som sedan tidigare är planlagt för bebyggelse och som enligt gällande detaljplan

Föreliggande detaljplan omfattar samma område som gällande plan för "Del av Fastigheten Öddö Uppegården", fastställd 1987-04-23.. I gällande plan undantogs en

När det gäller framtida exploatering är det även viktigt att ny bebyggelse höjdsätts så att inga nya instängda områden skapas samt att framtida marklutning

Översiktlig VA-Utredning för tomtområde inom del av fastighet Sörmjöle 3:40, Umeå kommun1. Upprättad av

är utförd helt enligt insänd ansökan/anmälan och meddelat beslut är utförd helt enligt läggningsanvisningar från tillverkaren. avviker från insänd ansökan/anmälan och

Det är först när utförandeintyget med foton granskats och godkänts av Bygg- och miljöförvaltningen som din anläggning förs in i renhållningsregistret och slamtömning kommer

I VA-utredning till detaljplan 158 (Norconsult AB, 2016) föreslogs sträckor för VA-ledningar för att underlätta påkoppling av planområde 0317-11 och delar av fastigheten

Kommunala ledningsnät för vatten, spillvatten respektive dagvatten finns utbyggt i anslutning till det aktuella planområdet.. Ledningspaketet är förlagt i Gullvivevägen och

If the tank overflow is connected to a public sewer, this must be protected against reflux by means of a lifting station (mixed sewer) or reflux seal (pure rainwater sewer)

stadsarkitektkontoret (i dag benämnt samhällsbyggnadskontoret) att upprätta detaljplan.. Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att denna planläggning inte innebär

Enda undantaget från denna enkla regel är om LFV är arrendator eller fastighetsägare av fastigheten eller omgivande fastighet och så är inte fallet i detta ärende.. LFV

Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 §

Direkt nord/nordväst om byn Kurravaara, cirka 2 km meter från planområdet, finns ett annat område av riksintresse för rennäringen.. Området benämns Soahkenjunis och är

Länsstyrelsen (och kommunen i översiktsplan och kommunfullmäktige beslut om att ta fram FÖP för Kurravaara 2014-12-08 § 237) delar rennäringsanalysens och samebyns bedömning

Den skyltade hastigheten på Södra vägen förbi planområdet är 70 km/h och avståndet från vägmitt till möjlig bebyggelse inom planområdet är cirka 13 meter.. För Södra

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån information och synpunkter som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt

Vägområdet bör vara minst lika brett som inom området (12 meter) för att bilar ska kunna mötas, speciellt då sopbilen kommer stanna till efter Södra vägen och tömma

Den skyltade hastigheten på Södra vägen förbi planområdet är 70 km/h och avståndet från vägmitt till möjlig bebyggelse inom planområdet är cirka 13 meter.. För Södra