• No results found

Písemné hodnocení bakalářské práce

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Písemné hodnocení bakalářské práce "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

⃰ Rozveďte ve slovním hodnocení práce. Strana 1 Hodnocení BP vedoucím práce, verze 1/2016.

Písemné hodnocení bakalářské práce

Autor/ka BP: Veronika Hončová

Název práce: Adaptace dítěte na mateřskou školu Vedoucí práce: PhDr. Radka Harazinová, Ph.D.

Hodnotící kritéria

Splňuje bez výhrad Splňuje s drobnými výhradami Splňuje s výhradami Nesplňuje

A. Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá primární a/nebo sekundární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

B. Formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. Přínos práce ⃰

D. Posouzení původnosti textu

Zjištěná shoda textu (dle IS STAG/Theses): 0 %

Slovní hodnocení významu zjištěné shody:

Práce byla posouzena v IS STAG a nebyla shledána jako plagiát (míra shody méně než 5%).

Slovní hodnocení práce:

Práce je členěná na dvě části. Teoretická část zahrnuje kapitoly věnované vysvětlení základních pojmů jako adaptace, zralost, připravenost, způsobilost a kurikulární dokumenty.

Autorka chápe důležitost začlenění jednotlivých témat, ta ale působí velmi chaoticky, chybí provázanost jednotlivých kapitol a vystižení jejich podstaty ve vztahu ke zvolenému tématu.

Často se vyskytují nepřesné až mylné pojmy či tvrzení (např. s. 12 "Dva základní národní dokumenty tvoří kurikulární dokumenty." s. 13 "…pedagogové respektují potřeby dětí jak na potřeby obecně lidské, tak vývojové a individuální." s. 28 "…u volných otázek jsem odpovědi

(2)

⃰ Rozveďte ve slovním hodnocení práce. Strana 2 Hodnocení BP vedoucím práce, verze 1/2016.

zaznamenávala…"). Některé informace jsou podávané velmi popisně a zdlouhavě, několikrát se opakují, což stěžuje orientaci v textu.

Cílem práce bylo ve vybraných školách popsat a analyzovat jejich přístup k nově příchozím dětem. Dále pak zaměřit se na konkrétní problémy adaptace u dětí a navrhnout vlastní program, který usnadní jejich adaptaci. Autorka se pokusila na základě analýzy ŠVP dvou MŠ vystihnout hlediska vypovídající o aktivitách usnadňujících adaptaci v počáteční docházce dětí do MŠ. Tyto informace dále doplnila daty získanými z dotazníku určeného pro učitelky MŠ. Na ten odpovědělo celkem 22 respondentek. V dotazníku jsou zahrnuty jak otázky uzavřené, polouzavřené i otevřené. Některé otázky nejsou formulovány jasně a srozumitelně (např. Shledáváte nějaký rozdíl v heterogenní a homogenní třídě…?"), jinde se nabízí jedna z aleternativ ("Jaký věk je vhodný pro vstup dítěte do školy - záleží na individualitě dítěte…" ). Výsledky jednotlivých položek jsou zaznamenány v podobě výsečových grafů, doplněny podrobným komentářem. Z jednotlivých vyjádření je patrná osobní angažovanost autorky, která ovlivňuje objektivitu vyhodnocení. Vyústěním celé práce je vytvoření vlastního adaptačního plánu určeného pro homogenní třídu 3-4 letých dětí.

Některé z činností jsou velmi zajímavé a inspirativní. Přesto i zde lze najít řadu metodologických nedostatků, které získanou praxí zcela jistě vymizí.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu Bc.: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: dobře

Náměty pro obhajobu:

Pokuste se jasně a stručně objasnit, který věk je nejvhodnější pro umístění dítěte do MŠ a proč? Využijte zkušenosti učitelů MŠ popsané dotazníkem.

Datum: 18.08.2017 Podpis:

References

Related documents

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou