Höjt tak för rutavdrag

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2019-03-19

Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden Erik Nymansson och Thomas Bull

Höjt tak för rutavdrag

Enligt en lagrådsremiss den 14 mars 2019 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 2. lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,

3. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Henrik Hasslemark, biträdd av kanslirådet Nils-Fredrik Carlsson.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :