• No results found

KliMATsmart i Halmstad ska minska skolornas matsvinn

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KliMATsmart i Halmstad ska minska skolornas matsvinn"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Prostgatan 2, 211 25 Malmö, Telefon 040-35 66 00, Fax 040-35 66 26 E-post info@avfallsverige.se, Hemsida www.avfallsverige.se, Bankgiro 985-9877, Organisationsnummer 556260-8553

P

RESSMEDDELANDE Malmö 22 november 2010

KliMATsmart i Halmstad ska minska skolornas matsvinn

Gymnasie- och högstadieskolorna i Halmstads kommun, med sammanlagt cirka 7 000 elever, ska minska matsvinnet under veckan ”Europa minskar av- fallet”. Den mat som kastas i skolmatsalarna vägs varje dag och resultatet re- dovisas i en tabell som placeras ovanför avfallskärlet i varje skolmatsal. Även svinnet från köken kommer att vägas. Skolorna tävlar sinsemellan om vilken skola som under kampanjen får minst matsvinn, räknat i gram per elev.

Projektet ingår i Halmstads KliMATsmart-kampanj och är en uppföljning på förra årets kampanj. Då minskade matsvinnet i Halmstads högstadie- och gymnasieskolor med 13 procent jämfört med 2008. Det motsvarar ett minskat koldioxidutsläpp på 7 ton per år och en minskad årlig matkostnad på 137 000 kr.

– Genom att koppla ihop de globala frågorna med våra enkla vardagsrutiner vill vi i Halm- stads skolor visa att vad var och en av oss gör har betydelse för hur samhället blir, säger Marianne Olovson, stadskontoret i Halmstads kommun som samordnar kampanjen.

– Det finns undersökningar som visar att en fjärdedel av den mat vi köper i Sverige aldrig blir uppäten, den kastas i stället. Det innebär att livsmedel produceras och transporteras långa sträckor helt i onödan. Därför är det bra att så många av projekten under veckan ”Eu- ropa minskar avfallet” handlar om att minska matsvinnet, säger Avfall Sveriges informa- tionschef Anna-Carin Gripwall.

”Europa minskar avfallet” pågår 20-28 november. Det är ett treårigt EU-projekt, som ar- rangeras för andra året i rad, med Avfall Sverige som nationell samordnare. Projektet stöds även av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall upp- kommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Under veckan kommer drygt 200 aktiviteter att anordnas runt om i Sverige. Målet är att nå så många invånare som möjligt. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet.

Alla aktiviteter som anordnas under veckan då Europa minskar avfallet finns på

www.minskaavfallet.se. Följ oss under veckan, vi kommer att rapportera om många aktivi- teter.

För mer information kontakta:

Marianne Olovson, Kommunikatör och samordnare för klimatinvesteringar, Halmstads kommun, tel. 035-13 98 69, mobil 076 763 7589, marianne.olovson@halmstad.se

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 % av Sveriges be- folkning. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk av- fallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 16 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!

References

Related documents

1652, 2018 Department of Clinical and Experimental Medicine Linköping University. SE-581 83

För att minska risken att matsvinn uppstår från första början kan butikerna utveckla sina inköpsprocesser till att bli mer effektiva, vilket skulle kunna ske genom att mer ofta

Icke hävdad mark kan återgå till säljaren. Det kan diskuteras om behovet verkligen finns av att röja och hävda inlöst mark i alla situationer. Exceptionellt stora slänter

För att lyckas nå upp till stadens mål att samla in 70 procent av det tillgängliga matavfallet till år 2023 planerar Stockholm Vatten och Avfall att bygga en sorteringsanläggning

Och så att eftersom vi var inne på det där att vi att hand om produkter under hela deras livstid så kanske inte så himla vanligt med kylskåp för att det händer så, om det

I detta lektionsupplägg ger vi förslag på hur eleverna med stöd av serier kan arbeta med begreppet matsvinn och hur man på olika sätt kan minska matsvinnet i skolan och i

Using the data (pointcloud) from a 3D scanner, we hope, in the long run, to be able to create algorithms to extract log parameters from pointcloud data (outer shape

Återvunnen plast står däremot endast för mellan 0,5 till 1,7 kilo koldioxid per 1 kilo producerad.. Kort sagt: Tillverkningen av återvunnen plast släpper ut ungefär sex gånger

Slutligen behövs ett stöttande ramverk för att förse elever, pedagoger och måltidspersonal med de redskap de behöver för att kunna kommunicera, förmedla och hålla levande

- Veckan ” Europa minskar avfallet” är viktig för att långsiktigt minska avfallet och för att lyfta fram konsekvenserna av vår konsumtion för miljön, säger Weine Wiqvist, VD

Vi har nu åtta företag och organisationer som kommer att arbeta tillsammans med oss för avfallsminimering och av- fallsprevention den 21-28 november och hela 20 ytterligare aktörer

Bakgrunden till projektet är att mängden avfall har ökat stadigt eftersom konsumtionen ökat stadigt.. Under den vecka som gått så har 57 spännande aktiviteter för att

- Då hoppas vi på ännu större uppslutning från både privata företag, kommuner och andra organisationer, säger Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige.. Europa

Det är ett treårigt EU-projekt, som arrangeras för andra året i rad, med Avfall Sverige som natio- nell samordnare.. Projektet stöds även

Det är jämförbart med utsläppen från energianvändningen i en medelstor svensk stad, säger Avfall Sveriges informationschef Anna-Carin Gripwall.. Under veckan kommer drygt

i två olika odlingssystem; (i) rödklöver i renbestånd (ii) rödklöver samodlad med timotej. a) Tillförsel av mangan och/eller zink (var för sig eller i kombination) minskar

… vi på Bollebygd, Härryda och Marks kommuner bytte ut 100 stycken gamla frysar mot moderna, då skulle vi varje år spara energi motsvarande hushållsel för cirka 30

Lgr 11 (2011) i det centrala innehållet för biologi står det att skolan skall behandla hur våra olika beroenden där våra matvanor påverkar vårt ekosystem och vad detta innebär

Sandödlans livsmiljö i Sverige utgörs av varma platser med lång kontinuitet i tillgång på ett antal viktiga strukturer i miljön, vanligen i form av en variation av: 1)

FIGURE 5 | (A) Epidermal chlorophyll, (B) flavonol and (C) anthocyanin content of cucumber plants, as measured with a DUALEX instrument, and grown under different light

Åtgärden egen produktion innebär att butiksmedarbetare lägger mer resurser på att få produkterna sålda, vilket är en effektiv metod för att undvika att utgående varor blir till

En annan kategori, där 12 procent av respondenterna svarat, handlar i det stora hela om att de har en långsam och trygg inskolning för att barnet successivt ska känna trygghet

Syftet med detta projekt är som tidigare sagt att undersöka hur vi kan jobba för att påverka eleverna till att kasta mindre mat. Syftet är även att kommunen ska börja jobba