• No results found

Anordning eller annan åtgärd, ange typ: Särskilda skäl för dispens

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Anordning eller annan åtgärd, ange typ: Särskilda skäl för dispens"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress: Stadshuset, Stadshustorget 1 Webb: www.kiruna.se

Telefon: 0980-701 40 E-post: bygglov@kiruna.se

Kiruna kommun ANSÖKAN

Miljö- och byggnadsförvaltningen, 981 85 KIRUNA STRANDSKYDDSDISPENS

0980-701 40, bygglov@kiruna.se

Om sökande/byggherre är ett företag ska bevis om firmatecknare och fullmakt bifogas.

Fastighet och sökande * * = Obligatorisk uppgift

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Sökande för- och efternamn Organisations-/personnummer

Utdelningsadress Postnummer och ort

Telefonnummer E-postadress Kommunicering via e-post

☐ Ja ☐ Nej Fakturaadress (om annan än ovan)

Kontaktperson (om annan än sökande)

Telefonnummer E-postadress

Dispensen avser *

☐ Byggnad, ange typ:

☐Anläggning, ange typ:

☐ Anordning eller annan åtgärd, ange typ:

Särskilda skäl för dispens *

☐ Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften

☐ Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering

☐ Byggnaden/anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet, behovet kan inte tillgodoses utanför området

☐ Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan inte ske utanför området

☐ Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området

☐ Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse Inom utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS):

☐ Byggnaden, verksamheten, anläggningen eller åtgärden bidrar långsiktigt till en utvecklingen av landsbygden

☐ Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus

(2)

2 Motivering till hur grunden för dispens uppfylls *

Bifogade handlingar * Alla handlingar ska vara skalenliga, måttsatta och tydliga!

☐ Översiktskarta ☐ Situationsplan ☐ Fotografier ☐ Fasadritningar

☐ Koordinater ☐ Skisser ☐ Övrigt:

En karta som anger avstånd mellan planerad åtgärd och strandlinje behövs alltid. Önskad

tomtplatsavgränsning och fri passage för allmänhetens tillträde bör markeras. Är det en stor fastighet behöver koordinater anges. Beroende på vad ansökan avser kan andra handlingar som fotografier, ritningar eller skisser krävas. Kontakta bygglovskontoret om du är osäker på vilka handlingar som krävs.

Information

Avgift debiteras enligt av kommunen fastställd taxa.

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen/GDPR artikel 6.1 e. De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem.

Registreringen gör vi för att vi på ett säkert sätt ska kunna hantera din ansökan. Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur fastighetsregistret. Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade om dig samt få uppgifter rättade om något är felaktigt.

Allmänna och offentliga uppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med Tryckfrihetsförordningen.

Underskrifter * Ort och datum Sökandes underskrift Namnförtydligande

(3)

3 Särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. miljöbalken (1998:808) Ianspråktagen mark innebär ofta en etablerad tomtplats eller hemfridszon runt en enskild bostad. Det kan också vara ett område som är ianspråktaget för andra ändamål, till exempel ett industriområde eller en campingplats. Avgörande är att området inte längre än allemansrättsligt tillgängligt.

Om platsen är avskild från stranden genom en större väg, järnväg eller motsvarande, och därför saknar betydelse för allmänhetens tillgång till strandområdet, kan detta utgöra ett särskilt skäl för dispens.

En mindre väg anses vanligen inte ha någon avskärande effekt. Slänter, branter och höjdformationer som gör strandkanten svår att nå räknas inte som avskärande i relation till strandskyddets syften.

Anläggningar vid vatten, i vissa fall. Vissa typer av anläggningar är till karaktären sådana att de måste ligga vid vatten. Det kan gälla båthamnar, pirar, bryggor, båthus med mera.

Utvidga en pågående verksamhet. Det kan till exempel vara en hamnanläggning eller en campingplats som inte kan expandera utanför strandskyddat område. Att det avser en verksamhet innebär att det inte kan vara fråga om byggande av bostäder.

Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgänglighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen.

Andra mycket angelägna intressen innebär mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Det kan vara både allmänna och enskilda intressen men tillämpningen ska vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda ärenden.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge kan vara ett dispensskäl men då måste området ha pekats ut i kommunens översiktsplan (se miljöbalken 7 kap. 18 d §).

En dispensprövning ska alltid omfatta den påverkan åtgärden får på växt- och djurlivet. Om de biologiska värdena påverkas på ett oacceptabelt sätt ska dispens inte ges, även om något av skälen ovan kan

åberopas.

Länsstyrelsen kan överpröva dispensbeslut. Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas beslutet till Länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att överpröva beslutet.

Besked om att så ska ske ska lämnas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till Länsstyrelsen. Om Länsstyrelsen beslutar att kommunens beslut ska upphävas får det beslutet överklagas hos mark- och miljödomstolen.

References

Related documents

Enligt en lagrådsremiss den 13 februari 2014 (Landsbygdsdeparte- mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i miljöbalken..

Mark- och miljödomstolen menade att detta skulle påverka allmänhetens tillgång till området och bedömer därför att förutsättningar för dispens inte finns.. En annan

Gymnasieantagningen, Katrineholms kommun, Drottninggatan 19, 641 80 Katrineholm tillsammans med din ansökningsblankett till gymnasieskolan senast den 15 februari. Sökandens

(Undantag finns dock: Tage A urell vill räkna Kinck som »nordisk novellkonsts ypperste».) För svenska läsare är Beyers monografi emellertid inte enbart

Som jag varit inne på tidigare, får kommunen när denne är huvudman för allmänna platser ta ut kostnader av fastighetsägarna i området, för anläggande och förbättring av

Dess- utom kan funktionsnedsättningen i sig innebära svårigheter för personer med funktionsnedsättning att arbeta om inte nödvändiga anpassningar görs (t.ex. anpassning

Rapporteringen befinner sig till viss del inom ramen för fredsjournalistik, exempelvis genom sättet som civila offer skildras på i både bild och text då rapporteringen

Det andra sättet där resultatet blir den image som utomstående får av företaget är enklare att genomföra då det första sättet kräver för mycket iscensättning, där de