Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2019-03-28 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdagen den 28 mars kl. 13.30

Plats Finabo, Kommunhuset Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande 2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

13:30 4. Revidering av zongränser för skolskjuts på Fritslaskolan samt Parkskolan och Tingvallaskolan (FB)

Handläggare

Caroline Robertsson, Karin Mag- nusson

13:40 5. Information från Teknik- och serviceförvaltningen (I)

13:55 6. Planering för framtida användning Örbyskolan (FB) Förvaltningschef Mari Sandell Molander 14:00 7. Yttrande gällande medborgarförslag avseende det kom-

munala aktivitetsansvaret (FB) Förvaltningschef Mari Sandell Molander 14:10 8. Information om organisationsförändring (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander

14:20 10. Aktuella händelser (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molande

Leif Sternfeldt, ordförande

Figure

Updating...

References

Related subjects :