Årsrapport år 1 2015/2016

Full text

(1)

Årsrapport år 1 2015/2016

(2)

Vem är vem i GRASCA 2015/2016

Organisation:

Doktorander:

Namn   Arbetsgivare Roll  i  projektet

Cornelius  Holtorf LNU Föreståndare  GRASCA,  handledare  (3  dokt)

Per  Lekberg LNU Bitr.  föreståndare  GRASCA,  företagsmentor,  

företagsrepresentant

Anders  Högberg LNU GRASCA  kommunikationsansvarig,  handledare  (3  dokt)

Bodil  Petersson LNU GRASCA  undervisningsansvarig,  handledare  (2  dokt)

Anders  Hansson Jamtli Företagsmentor

Roger  Nyqvist Bohusläns  museum Företagsmentor  (2  dokt)

Sara  Roberts Västarvet  Studio  Vänstsvensk  

Konservering Företagsmentor,  företagsrepresentant

Ludvig  Papmehl-­‐Dufay Kalmar  läns  museum Företagsmentor,  GRASCA  forskningssekreterare Helena  Victor Kalmar  läns  museum Företagsmentor  (2  dokt),  vik.  Bitr  föreståndare  GRASCA

Henrik  Zipsane Jamtli Företagsrepresentant

Mikael  Eboskog Bohusläns  museum Företagsrepresentant

Jonnie  Hovdegård LNU Ekonom

Doktorand Projekt Företag Huvudhandledare Företagsmentor

Clara  Alfsdotter

Past  lives  to  present  identities  –  the  role  of   archaeology  in  the  creation  of  origin  and   societal  values

Bohusläns  museum Anders  Högberg Roger  Nyqvist Ivonne  Dutra  Leivas Personliga  ting  som  visuella  och  taktila  

dörrar  till  det  förflutna.

Kalmar  läns  museum,  

Museiarkeologi  Sydost Anders  Högberg Ludvig  Papmehl-­‐

Dufay Ulrika  Söderström Excavating  the  sustainable  future Kalmar  läns  museum,  

Museiarkeologi  Sydost Anders  Högberg Helena  Victor Jonathan  Lindström   Populärhistoria  under  10  000  år   Kalmar  läns  museum,  

Museiarkeologi  Sydost Cornelius  Holtorf Per  Lekberg Charina  Knutson Uppdragsarkeologin  och  

ursprungsbefolkningen Jamtli Cornelius  Holtorf Anders  Hansson

Vivian  Smits

Att  göra  kunskap  av  arkeologiska   samlingar:  Synergin  mellan  uppdrags-­‐

arkeologi,  konservering  och  museum

Västarvet  Studio  

Västsvensk  Konservering Cornelius  Holtorf Sara  Roberts Fredrik  Gunnarsson

Ölands  minnen.  Tillämpad  forskning,   kommunikation  och  kunskapsutveckling   kring  arkeologi  på  Öland

Kalmar  läns  museum,  

Museiarkeologi  Sydost Bodil  Petersson Helena  Victor Delia  Ni  Chiobhain  

Enqvist

Diving  in:  Maritime  archaeology,  

technology  and  the  public. Bohusläns  museum Bodil  Petersson Roger  Nyqvist

(3)

Förord

Det var i mars 2013 som idén först lyftes att ansöka om medel för en företagsforskarskola inom upp- dragsarkeologi i ett samarbete mellan KK-stiftelsen, arkeologiska företag och Linnéuniversitetet. Under mer än ett år bidrog många till att utveckla och formulera en bärkraftig idé och att förankra den hos alla parter. Jag är väldigt tacksam till alla kollegor i Kalmar och samarbetspartners runt om i landet som har engagerat sig under denna långa resa!

När KK-stiftelsens beslut om beviljandet av medlen kom i slutet av 2014 började något stort. Linnéuni- versitetets Graduate School in Contract Archaeology (GRASCA) innebär inte bara en ny inriktning och en ny typ finansiering för forskarutbildning inom humaniora med fokus på samverkan, utan också en djärv satsning av fyra uppdragsarkeologiska företag på kompetensutveckling inom publik arkeologi (brett definierad) och en kickstart för den nya forskarutbildningen i arkeologi vid Linnéuniversitetet.

GRASCA började formellt den 1 mars 2015 och våra första uppgifter blev rekrytering av doktorander, tillsättning av handledare och examinatorer, samt att lära oss att behärska regelverket och rutinerna för att få allt på plats vid Linnéuniversitetet. Åtta lovande doktorander började den 1 november och någon vecka senare hölls den stora uppstartsveckan i Kalmar. Sedan dess har doktoranderna kommit varje månad under en vecka till Kalmar för att läsa den första kursen inom sin doktorandutbildning, träffa handledarna och delta i forskarseminarier. Jag har också hunnit åka med bl.a. fem doktorander till Barcelona!

GRASCA:s ledningsgrupp har jobbat mycket med planering inför det kommande året och med frågor kring hur vi kan inte bara utbilda doktoranderna på bästa sätt men även utveckla den uppdragsarkeo- logiska sektorn i Sverige.

Både nationellt och internationellt har vi stött på stor nyfikenhet på vad vi gör! Vi är nog ganska nyfikna själva på vart doktoranderna leder oss…

Cornelius Holtorf

Föreståndare för GRASCA och professor i Arkeologi, Linnéuniversitetet

(4)

Företagsforskarskolan GRASCA invigdes den 25 november 2015

Linnéuniversitetets rektor Stephen Hwang invigningstalade.

KK-stiftelsen representerades av VD Madelene Sandström, Ulf Hall och Mats Waltré, här tillsammans med Cornelius Holtorf.

Doktoranderna mottog högtidligen sina

antagningsbesked av dekan Peter Aronsson.

Från vänster: Jonathan Lindström, Charina Knutsson, Ivonne Dutra Leivas, Ulrika Söderström, Vivian Smits, Clara Alfsdotter, Delia Ni Chiobhain Enqvist, Fredrik Gunnarsson, Peter Aronsson.

(5)

PROGRAM:

13:30 Welcome mingle 14:00 – 15:00 Session 1

The University as a Driving Force in Society Stephen Hwang, rektor LNU

The Role of the Humanities in Society Peter Aronsson, dekan Fakulteten för konst och humaniora, LNU The Value of Co-production Madelene Sandström, VD KK-stiftelsen

Extending the Market for Contract Archae- ology

Per Lekberg, chef Museiarkeologi Sydost, biträdande föreståndare GRASCA

15:00 – 15:30 Paus 15:30 – 16:30 Session 2

A Research Student’s Perspective Charina Knutson, Jamtli, doktorand GRASCA The Potential of Contract Archaeology for

Swedish Society

Kristian Kristiansen, professor Göteborgs universitet och styrelse- ordförande GRASCA

A Vision for GRASCA Cornelius Holtorf, professor vid LNU, föreståndare GRASCA Conclusion

(6)

Extern kommunikation

Anders Högberg

Kommunikationsarbetet som gäller GRASCA och som riktas till mottagare utanför universitetet utförs genom LNU:s kommunikationsavdelning. Undetecknad bereder underlag, sköter kontakter med LNU:s kommunikationsavdelning och är samordnare med GRASCA-företagen. Fram till och med april 2016 har följande gjorts:

• I inledningen av arbetet med forskarskolan togs en GRASCA-logga fram. Den är uppskattad av alla inblandade.

• En powerpoint-mall som kan användas för presentationer som rör GRASCA har tagits fram.

• Vi har också fixat en ”roll-up” med GRASCA-loggan på gul bakgrund som kan användas vi presenta- tioner.

• Vi har skapat en hemsida: lnu.se/grasca. Denna har hållits enkel med presentationer av forskarsko- lan och doktorandprojekten. När vi fått en fungerade struktur på LNU:s nya webb kommer arbete att påbörjas med att bygga en mer informativ hemsida för GRASCA på svenska och engelska.

• Doktoranderna har startat upp en Facebooksida om sitt GRASCA-arbete. Denna har initialt godkänts av ledningsgruppen, men drivs helt av studenterna.

• Vi håller för tillfället på att trycka GRASCA visitkort som är speciellt framtagna enbart för doktoran- derna.

• Vi har påbörjat en diskussion om eventuell certifiering av företagen som medverkar i GRASCA. Den- na diskussion är i initialskede och inga beslut är tagna. Idén är att medverkande företag ska få någon form av kvalitetssäkring genom en certifiering som de kan använda som konkurrensfördel.

• Muggarna med GRASCA-logga har kommit!

Doktoranderna har startat upp Facebook-sidan ”GRASCA The PhD Students”.

(7)

Forskarkurser

Bodil Petersson

I den allmänna studieplanen för forskarutbildningen i arkeologi vid LNU, anges att forskarstuderande ska genomgå kurser motsvarande totalt 30 hp (motsvarande 1 termins heltidsstudier) för licentiat- examen och motsvarande 60 hp totalt för doktorsexamen (motsvarar 2 terminers heltidsstudier och inkluderar de kurser som görs under lic-perioden).

Vi ger en obligatorisk kurs för alla doktorander i arkeologi (inkluderar GRASCA-doktorander):

Avancerad arkeologisk teori och metod 15 hp på halvfart under perioden januari–juni.

Kursansvariga lärare: Helena Victor (metod), Anders Högberg (teori) Inspel av övriga lärare inom GRASCA som har något att bidra med.

Innehåll: nyare arkeologisk teori och metod, teorier och metoder bortom arkeologin som har inverkat på och påverkat arkeologins arbetssätt under 2000-talet. En fast litteraturdel och en valbar litteratur mer riktad till det egna avhandlingsämnet. Antal sidor totalt mellan 3000-4000 sidor.

Forksarseminarium i Kalmar, med Christer Ahlberger och historikerna på länk från Växjö.

(8)

Societal impact and contact in the first year of GRASCA

Per Lekberg

Seminars for opening dialogue about the objectives of GRASCA and about visions and possibilities for contract archaeology in society have been held at

a) the National Heritage Board (Riksantikvarieämbetet), in Stockholm. Deep interest in GRASCA and its potential, and an expressed will to continue the dialogue. GRASCA will be represented at the authority’s annual method conference in september 2016. At least two of the graduate students will present their research, and the deputy director has accepted the invitation to present the closing statement of the conference.

b) the County Administrative Boards (Länsstyrelsen) of Västra Götaland, Halland and Skåne.

Expressing strong will to act meaningfully in contract archaeology, the administrative officers present in Gothenburg (and on Lync from Halmstad and Vänersborg) exhibited a frustration about their work situation, where they “served the machine”, as one of them put it. Apparently, the seminar ignited a spark of hope and engagement. Interest has also been shown from the County Administrative Board in Skåne.

c) the Association of Swedish Museums (Riksförbundet Sveriges Muséer). At the annual spring confer- ence of the association, the deputy director was given the opportunity to present and discuss GRASCA with some 100 or so swedish museum officials. The courage and leadership of the GRASCA participating companies and the foresightedness of Linneaus University was emphasised, as well as the possibiblities and potentials of contract archaeology and other contract financed heritage work as entrepreneurial motors in the museum sector.

d) the Heritage Foundation (Stiftelsen Kulturmiljövård) is one of the contract archaeological companies that has expressed a strong will to engage in GRASCA. Representatives of the company have been eager to participate at a GRASCA week, but at this early stage it has been considered more appropriate to open the dialogue with them on their home turf. A first seminar has been held at the company´s office in Årsta, Stockholm, and the offices in Västerås and Norrköping sat in on Lync. It is evident that, given the chance, this company will be the next potential contributor to GRASCA with at least two graduate students.

e) M-ARK (an association of companies/museums conducting Museum Archaeology) comprises more than half of Swedens county museums and related companies. Here, a dialogue around GRASCA has been started by the representatives of two of the GRASCA companies - Kalmar County Museum and Bohusläns Museum. A continued communication here should focus on showing results of work as an incentive for stepping outside the self-built intellectual boxes many seem to inhabit.

As archaeologists, in digging up material remains from the past, we ultimately deal in peoples perception of origin, of “HOME”, of “US and THEM”. Thus, we are in fact (whether we act accordingly or not) shaping the perceptions of belonging and solidarity that forms the single strongest foundation for a functioning democratic society.

In an extreme situation like the ongoing refugee crisis, we as humans, academics and archaeologists must take action. In fact, that is also an integral part of evolving into a new kind of archaeology - to be able to shift between the meta-perspective and its operative consequences. In its Spring Proposition, the Swedish Government clearly showed that it wants action when it comes to validation of foreign educations and exams. It is a question of human decency, of resource management and also of social sustainability. Thus, GRASCA has engaged in the speeding up of the integration and validation work within Linneaus University, when it comes to Middle Eastern refugee archaeological academics and students.

(9)

Externa gäster som besökt oss

Ludvig Papmehl-Dufay

Externa gäster har besökt oss i Kalmar under så gott som varje GRASCA-vecka sedan i november 2015.

Under invigningsveckan i november hade vi besök av Dr Rachel Kiddey från York som talade om hem- löshet och arkeologi. I februari hade vi besök av docent Anders Götherström från Stockholms univer- sitet, som inom ramen för doktorandkursen i teori och metod talade om genetik och arkeologi. I mars gästades vi av alldeles nydisputerade Dr Elisabeth Niklasson från Stockholms universitet, som gav en fyllig och intressant redogörelse utifrån sitt avhandlingsarbete kring anslagsförvantning och policys i EU. Det hanns även med ett mer informellt samtal i seminarieform lett av Elisabeth Niklasson och Anders Högberg, kring de nya etiska riktlinjer som Svenska Arkeologiska Samfundet har för avsikt att arbeta fram.

Under GRASCA-veckan i april anordnades i Kalmar en workshop inom ramen för projektet ARKDIS, som även ingick som en del i doktorandernas teori och metod-kurs. Vi hade då besök av ett flertal forskare och arkeologer från Sverige och Storbrittannien, bl.a. professor Vincent Gaffney, Dr Henry Chapman, professor Isto Huvila, Dr Daniel Löwenborg och Nicholas Nilsson. Under en eftermiddag hölls ett flertal öppna föreläsningar och följande dag ägnades åt workshop och seminarier tillsammans med doktoranderna.

(10)

INNOVARCH

Cornelius Holtorf

GRASCA-studenterna har möjlighet under 2016 och 2017 att delta i ett europeiskt ERASMUS+ ut- bytesprojekt som heter INNOVARCH (Innovating Training Aims for Public Archaeology). Projektet ska främja arkeologins påverkan på samhället genom att utveckla utbildning inom publik arkeologi för framtida yrkesverksamma arkeologer. Projektet leds av The Autonomous University of Barcelona i Spanien, och förutom Linnéuniversitet är även University of Warszaw i Polen och University of Crete i Rethymno, Grekland med i projektet.

Till projektupptakten i början av april 2016 träffades ett 40-tal studenter och universitetsarkeologer från alla deltagande parter under en vecka i Barcelona. Från Linnéuniversitetet deltog 5 GRASCA-dok- torander, 1 masterstudent, 2 studenter på grundnivå, 2 mastersalumni och jag. Vi lärde oss en massa om hur man i Katalonien ser på arkeologi och publik arkeologi och fick se exempel på konkreta utman- ingar som individuella projekt måste lösa. I början av november kommer vi att hälsa hela projektet välkomna till Kalmar och ska visa upp hur vi jobbar med publik arkeologi hos oss.

(11)

Doktorandernas arbeten och framsteg

Clara Alfsdotter

När GRASCA började arbetade jag intensivt med att avsluta åtaganden på min ordinarie avdelning på museet. Först i januari kom jag helt och hållet igång med forskarstudierna. Jag har strukturerat upp min forskningsplan och specificerat vilka artiklar jag vill ska utgöra min sammanläggningsavhandling. Jag har läst mycket om kulturarv och identitet, rörelse, ursprung och samtidspolitiska effekter av detsam- ma. Jag har även fördjupat mig i ny teori om kroppens kulturella signifikans och om forensisk arkeologi då jag är verksam som osteolog i Sandby borg-projektet. Sandby borg kommer att utgöra en fallstudie i min forskning och jag har därför en extern handledare i osteologi, Anna Kjellström vid Stockholms Uni- versitet, som jag har lagt upp en strategi tillsammans med. I skrivande stund så skriver jag tillsammans med två kollegor på en artikel on Sandby borg till Antiquity.

Under hela terminen läser vi en kurs i teori och metod på halvfart. Jag skriver ett arbete till kursen om diskrepansen mellan arkeologi och genetik. Vi har även spenderat en vecka i Barcelona där flera av oss doktorander deltog i en kurs inom Erasmus+-projektet ”Innovarch” om publik arkeologi.

Ivonne Dutra

Hittills har mitt arbete främst gått ut på att skapa mig en bild kring forskningsläget kring de ämnen jag ämnar behandla inom ramen för mitt avhandlingsarbete, samt att strukturera upp vilka delar som skall ingå i mitt arbete.

I huvudsak har mitt arbete gått ut på bakgrundsresearch inför studieplan och forskningsplan, genom- förande av teori- och metodkurs, studieresa till Barcelona inom Innovarch samt bakgrundsresearch för artikel 1 i avhandlingen. Mot slutet av terminen har jag även arbetat med förberedelser, planering och inledande genomförande av arbete med case study Nya Lödöse som utgör del i mitt avhandlingsarbete.

Delia Ní Chíobháin Enqvist

From November to December 2015 I focused my time on restructuring my project plan, I read current theory and updates relating to maritime and underwater archaeology, technology in heritage studies and I also researched software and techniques that would help a PhD.

From January to present my time has been divided between the course on Advanced Archaeological Theory and Method and work for the Licentiate part of my project. The reading for the course is both general for our projects and related to the PM paper to be handed in as part of examination, but each week of seminars also requires specific readings for discussion. The other half of my time has been fo- cusing on research for the Licentiate text, developing its structure and researching the history of Swe- den’s maritime archaeology.

I have also been writing a text relating to my project to be included in a festschrift that will celebrate the Maritime Archaeology Programme at Syd Dansk University in Esbjerg, of which I am an alumnus.

The current political situation and subsequent restructuring/redistribution of funding in Denmark is threatening the programmes existence.

(12)

At the beginning of April 2016 I attended the CAA (Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology) conference in Oslo for the first time, it was an excellent opportunity to present GRASCA and my project to other heritage professionals engaged in both digital and public archaeology. Directly after CAA I participated in the first intensive week course in Innovarch.

I attended and represented GRASCA at the Opening of the Centre for Critical Heritage Studies in Gothen- burg University on April 21. The center is formed as a collaboration between the University of Gothen- burg and University College London (UCL), UK. At the launch representatives from the center presented the basic outlines and objectives this center will deal with the coming years, many of which may touch on areas similar to GRASCA objectives.

I have also applied to participate in a PhD course within the Dialogues with the Past, The Nordic Grad- uate School in Archaeology network. The course, entitled Theorising Digital Archaeology: Critically Engaging with the Digital Turn in Archaeology, will be held in August 2016 and aims to give both an introduction to the development of selected digital methods used in archaeology and a more in depth discussion of theoretical perspectives.

Fredrik Gunnarsson

Vid terminens slut VT2016 har jag genomfört kursen Avancerad arkeologisk teori och metod. Förutom kursen så har jag också skrivit på min första vetenskapliga artikel med arbetsnamnet Dead or Alive – about the immortality of archaeological digital data. Målet är att få artikeln publicerad i en tidskrift med peer-reviewed funktion så som Internet Archaeology. Artikeln ska vara färdig vid terminens slut och även utgöra grunden till licentiatavhandlingens teoretiska kapitel och handlar om hur digitalt produc- erad data kan göras attraktiv och på så vis återanvändbar.

Vidare har jag deltagit i en kurs inom INNOVARCH för publik arkeologi och som en del av denna varit i Barcelona en vecka. Här skapades nya kontakter inom digitalt kulturarv och digital arkeologi. Jag har också anmält mig till kursen Theorising Digital Archaeology: Critically Engaging with the Digital Turn in Archaeology inom forskarskolan Dialogues with the past som genomförs under HT2016.

Jag har vid terminens slut deltagit i en workshop (Arkdis) under en GRASCA-vecka (v.17) som talare och kommer även att vara föredragshållare på Arkdis the conference i Juni med artikeln Dead or Alive.

Jag har också initierat och fortsatt samarbeten med lokala, nationella och internationella aktörer som en representant både för företaget och för GRASCA. Bland samarbetspartners kan nämnas Mörbylånga kommun, Kalmar kommun, ESRI Sverige, ESRI Incorporated, Riksutställningar, Digital Humanities m.fl.

Som en del av ett utbytessamarbete kommer jag tillsammans med en kollega från företaget att vara invigningstalare på ESRI User Conference i San Diego i Juni.

Charina Knutsson

Charina har varit ledig sedan december 2015 och kan förhoppningsvis återvända inom kort.

Jonathan Lindström

Jag har arbetat fram den individuella studieplanen, lämnat in den och fått godkänt och arbetar fort- farande med att putsa framförallt teoridelen på min forskningsplan, som är nästan färdig. I övrigt har jag ägnat mig åt kurslitteraturen men i första hand åt att läsa teori och samla idéer och material till avhandlingsarbetet. En orsak till att jag arbetar i den ordningen är att jag parallellt arbetar med en pop- ulärvetenskaplig bok (inom GRASCA) som anknyter till avhandlingen men som ska vara färdig tidigare.

Jag har ännu inte deltagit eller anmält mig till internationella utbyten, men har deltagit i flera projekt- möten (bland annat ATLAS-projektet) med anknytning till mitt ämne och varit i kontakt med utländska forskare.

(13)

Vivian Smits

Strax innan min föräldraledighet har jag presenterat min omarbetade forskningsplan till samtliga han- dledare och examinatorn. Avsikten med detta är att underlätta inför återstarten våren 2017, så att jag på ett enkelt sätt kan plocka upp tråden var jag lämnade den och kan börja skriva på min lic. Kursen

“arkeologisk teori och metod” kommer jag att avsluta under läsåret 2017.

Ulrika Söderström

Under GRASCAs första månader ägnade jag mig främst åt att avsluta mina pågående projekt på museet samtidigt som jag började försöka bena ut och formulera riktningen för min forskning. Mellan jul och nyår skickade jag in ett abstract med titeln Archaeology and sustainable cities: Can the past be a key to the future? till konferensen International Planning History som hålls i Delft, Nederländerna, 17–21 juli 2016, som jag också antogs till i februari. I april skickade jag in konferensartikel till konferensen för peer-review. Under arbetet med artikeln, som diskuterar hur arkeologisk kunskap kan användas i diskussionen om hur man ska bygga hållbara städer i framtiden, har jag lagt ner mycket tid på att läsa och sätta mig in i hållbarhetsdebatten och teoribildningen kring hållbar stadsutveckling samt arkeolog- ins roll i dessa diskussioner. Jag har också byggt upp grunden för fallstudien som jag ska använda, den tidigmedeltida bebyggelseutvecklingen i Västergarn, vad gäller potentiella metoder och teoribildning. I mars skickade jag in ännu ett abstract till en ”Early Career workshop” som hålls på KTH för doktorander som arbetar med stadsplaneringsfrågor. Titeln på mitt paper är Sustainable planning from heritage and archaeology. Artikeln behandlar planeringen och gestaltningsprogrammet i kvarteret Valnötsträdet i gamla stan i Kalmar ur ett hållbarhetsperspektiv. I fokus står frågan vad som händer när kulturarvet och särskilt arkeologiska utgrävningar får styra planerings- och gestaltningsarbetet. En viktig kom- ponent är frågan om social hållbarhet och hur kulturarvet värderas i den här typen av projekt. För att kunna skriva artikeln har jag fördjupat mig i litteratur som berör kulturarv och värde, identitet, social hållbarhet och praktisk stadsplanering.

Under vårterminen pågår kursen i avancerad teori och metod på halvfart. Jag skriver om användandet av kulturarv och arkeologisk kunskap som medel för stadsföryngring ur ett hållbarhets- och värdeper- spektiv. I april deltog jag i Innovarch-kursen om publik arkeologi i Barcelona. Jag har också upprättat min individuella studieplan för 2016 och besökt min externa handledare på Gotland.

(14)

GRASCA i tryck

Holtorf, Cornelius and Anders Högberg (2015) GRASCA – Linnéuniversitetets nya forskarskola i up- pdragsarkeologi. Gjallarhornet 35(4), 6–7.

Holtorf, Cornelius (2015) GRASCA – Linnaeus University and several archaeological companies want to shape the future of Swedish contract archaeology. The European Archaeologist no. 43, 96–98.

Poster presenterad av Sara Roberts vid konferensen ENCoRE i Cambridge våren 2016.

(15)
(16)
(17)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :