• No results found

Så här vill vi inte ha det på Gotland

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Så här vill vi inte ha det på Gotland"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

257

Ent. Tidskr. 124 (2003) Lars Huggert in memoriam

mandibulatum (Anthonyon) Huggert & Masner,1983b (Hym. Scelionidae)

marjoriae (Townsella) Huggert & Masner,1983c (Hym. Di- apriidae)

masneri (Platygaster) Huggert,1975 (Hym. Platygastridae) maura (Ladora) Masner & Huggert,1979g (Hym. Scelioni-

dae)

metallicus (Thoron) Masner & Huggert, 1979e (Hym. Sceli- onidae)

microps (Aradophagus) Masner & Huggert,1979g (Hym.

Scelionidae)

miranda (Claudivania) Huggert,1982a (Hym. Diapriidae) miricornis (Microthoron) Masner & Huggert,1979e (Hym.

Scelionidae)

mitratus (Leptacis) Huggert,1976b (Hym. Platygastridae) montanus (Spathopus) Huggert,1976a (Hym. Pteromalidae) myrmicae (Trichopria) Huggert & Masner,1983c (Hym. Di-

apriidae)

nirva (Trichopria) Huggert,1977b (Hym. Diapridae) noctivaga (Labidopria) Huggert & Masner,1983c (Hym. Di-

apriidae)

nysivorus (Telenomus) Huggert, 1983a (Hym. Scelionidae) obesa (Afrisolia) Masner & Huggert,1989a (Hym. Platyga-

stridae)

ornata (Afrisolia) Masner & Huggert,1989a (Hym. Platyga- stridae)

paineri (Trichopria) Huggert, 1993 (Hym. Diapriidae) palustris (Stenotela) Huggert & Masner,1983b (Hym. Sceli-

onidae)

passerai (Plagiopria) Huggert & Masner,1983c (Hym. Di- apriidae)

percyi (Trichopria) Huggert,1979a (Hym. Diapriidae) piceum (Errolium) Masner & Huggert,1989a (Hym. Platy-

gastridae)

pilatus (Aleyroctonus) Masner & Huggert,1989a (Hym. Pla- tygastridae)

plana (Zdenekia) Huggert,1976a (Hym. Pteromalidae) priesneri (Idris) Huggert,1981b (Hym. Scelionidae) pselaphus (Rao) Masner & Huggert,1989a (Hym. Platygast-

ridae)

pseudosaxatilis (Trichopria) Huggert,1977b (Hym. Diaprii- dae)

pulchricornis (Aradophagus) Masner & Huggert,1979g (Hym. Scelionidae)

sarotes (Abuko) Masner & Huggert,1979g (Hym. Scelioni- dae)

scandicus (Lamprotatus) Huggert,1972a (Hym. Pteromali- dae)

scutellata (Calomerella) Masner & Huggert,1989a (Hym.

Platygastridae)

spinipes (Anthonyon) Huggert & Masner,1983b (Hym. Sce- lionidae)

spinulus (Nanomerus) Masner & Huggert,1989a (Hym. Pla- tygastridae)

squama (Zdenekiana) Huggert,1979f (Hym. Pteromalidae) stylatus (Platygaster) Huggert,1980 (Hym. Platygastridae) stomoxydis (Trichopria) Huggert, 1977b (Hym. Diapriidae) sundholmi (Anopedias) Huggert,1974e (Hym. Platygastri-

dae)

szelenyii (Platygaster) Huggert,1975 (Hym. Platygastridae) taino (Thoronidea) Masner & Huggert,1979e (Hym. Scelio-

nidae)

tasmanica (Alfredella) Masner & Huggert,1989a (Hym. Pla- tygastridae)

torispinula (Leptacis) Huggert,1980 (Hym. Platygastridae) trjapitzini (Ladora) Masner & Huggert,1979g (Hym. Scelio-

nidae)

Taxa uppkallade efter Lars Huggert

Calinda huggerti Olivares (Homoptera: Triozidae) Edaphus huggerti Puthz (Coleoptera: Staphylinidae) Stenus huggerti Puthz (Coleoptera: Staphylinidae) Heapion huggerti Kissinger (Coleoptera: Apionidae) Spatulubruchus huggerti Borowiec (Coleptera: Bruchidae) Tinocripus huggerti Nielsen (Homoptera: Cicadellidae) Chatobracon huggerti van Achterberg (Hymenoptera: Bra-

conidae)

Holcopelte huggerti Hansson (Hymenoptera: Eulophidae)

På Gotland har i sommar tre insektsfällor hittats av markägare och strövande allmänhet, vilket lett till upprörda rektioner från upphittarna. Det var fällor där insekter lockas ner i en burk med äggkartonger via en tratt som sitter under ett tak.

I inget av de tre exemplen hade markägaren vid- talats, ingen av fällorna var uppmärkt med nå- gon ansvarig person. Dessutom hade de uppen- barligen inte vittjats på lång tid - de var smock- fulla med halvruttna insekter. I ett av fallen låg fällan dessutom i ett naturreservat, men någon ansökan till länsstyrelsen hade inte kommit in.

Detta är ingen god reklam för oss på Gotland boende amatörentomologer som försöker sprida

insektskunskap på ön. Dessutom är det otrevligt att oförskyllt bli uppringd av uppretade perso- ner. Vi är mycket upprörda över den brist på sunt förnuft och etik som visats i detta fall. Vi hoppas att det inte upprepas.

Skulle någon entomolog som kommer till Gotland vija ha hjälp med markägarkontakter eller myndigheter (för naturreservaten) så kan ni alltid alltid kontakta Gotlands Entomologiska Förening.

Mats Björck, Ordf. Tel 0498-497422, E-post:

matsbetula@hotmail.com

Så här vill vi inte ha det på Gotland

References

Related documents

Lundberg, S.: Skogskackerlackbaggen, Ripidius quadriceps Abeille de Perrin (Coleoptera:S. Rhipiphoridae), en spiinnande och siillsynt

lAcrotona pseudotenera (Cameron) (Staphylinidae) and Melanophthalma distinguenda (Comolli) (Latridiidae), two species of Coleoptera new to Swedenl.. GOSTA

dit ocksA den nordliga A. En siiker bestiimning kriiver studier av genitalierna. Lokal fdr kortvingen Aleochara verna, som htir rapporteras frdn Sverige fdr fdrsta

hört, uppfattades i september tydliga knackljud från grenbitarna, varför Yngve Sjögren kontakta- des för att spela in signalerna.. Sedan visade det sig att de

И r/1′ rα グ′ b′ ′ ο′ ′′ s Strand― Vid ё versvamning av Himlein nara Varberg 10.3.1978 insamlade jag cn dcl driftmaterial i vattnct.Darお rekom cn ganska stor

fOrd till Sverige men kan tydligen ta sig hit sialv genom att aygao sll mycket markligt fanns den ll.6 pa stranden alit huvuddelen maste komlnit fran kontinenten(宙 d samma till偽

skriver sitt fynd separat Totalt tarjag har upp 35 nytillkOmna arter,inedan 4 strykes

Hッ pο ε ο′ rrrs。 ′ ′ χα J Palm― Under julferierna 1966 bodde jag i Forsakar i Skane och hade vid den tidpunkten hunnit fl en ganska god inblick iI)egebergatraktens