• No results found

irs pi dir pi i fiir i till i dir ir till i i I Rolf Krogerus

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "irs pi dir pi i fiir i till i dir ir till i i I Rolf Krogerus"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Rolf Krogerus

lrndast en minad efter Richard Frel', den I februari 1965. gick Rolf Krogems ur tiden i en ilder av 83 Ar. Elt verksamt liv. f1'llt av hingivet naturstudiun och ett troligen lika hingivet pedagogiskt arbete var dirmed .rvslutat. F6r Nordens yngre entonrologer Jrarnstir han frimst som introduk- ttiren av en kausalt inriktad ekologisk forskning som i flera :rvseenden blivil

normgiYande.

Rolf Krogerus ftiddes den 28 september 1882, blev student 1900, fil. kand.

1905 och kom samrrra ir till Tanrmerfors som liirare i naluralhistoria och geografi vid Svenska sanrskolan. Hans svnnerligen fulliidiga pedagogiska bana fortsatles i Helsingfors, dir han l912 ulnamndes till tektor vid l'inska Normallyceum och 1926 till dverlirare vid Svetrska \orurallvceunr i rilken egenskap han kvarstod till pensioneringen 19.12.

Frin tidiga flr iignade Krogerus somrrrarferierna flt en omfaltaude, mang- sidig erkursionsverksamhet, inte minst i de givande trakterna kring Lojo

sjti vister om Helsingfors, fiir dvrigt en verklig entomologernas sjti. d6r familjerna F-orsius, Iirogerus, Lindberg och Sahlberg alla hade siur sonttuar- stlillen. Under ett inledande skede publictrade Krogerus en serie smlrre ekologiska sludier slnrt uppsatser huvudsakligen beriirande' coleoptera. dir-

ibland revisioner av kritiska grupper. \ted en djup allmin iusikt i F-inlands

Jlora och insektfauna sonr bakgrund koncentrerade han sig enrellertid smi- ningom alltmer pA studiet av skarpt avgriinsade. ortirda biotoper. Den ftirsta stom uppgiften blev utforskandel av faunrn i de finska d-vnomridena. Skol- arbetet tog dock sin beskiirda del och del driijde till ar 193? innan han kunde framliiggi sin mvcket betydelsefullu doklorsavhandling "tber die Okologie

und Yerbreitung der.{rthropoden der Triehsandgebiete an den Iiiisten Finn- lands,, dir fflltresultaten pi ett lyckligt siitt kompletterades nred viil genonr- tdnkta experiment. Lltan att vila pa lagrarna startade Krogerus en mycket stort upplagd unders6kning tiver den fttga sluderade arthropodfaunan pa de nordiska myr- och kiirrmarkerna sonr han avseg att genomfiira efter samma principer som dvnarbetet. Han nedlade nrer An 30 irs forskning pi det om- fattande projektet och misstriistade ibland niir iren omsider biirjade ta ut sin riitt och mycket enligt hans egen uppfattning innu eterstod. Han miiktade dock med utgivandet av del I ar' .Okotogische Sludien tiber nordische ltoor- arthropoden, (1960). som bl.a. innehiller en nr]'cket liirdefull iiversikt iiver

Entorbl.

Ts.

,t.s.

N6. H.

1-!.

1!Ai

[6el

(2)

i0 LARS RRUNDIN

insekternas och spindlamas regionala ftirdelning inom olika nordiska rnyr- och kirrbiotoper. Men tanken pi fullftiljaudet av del II miste tyvirr uppges ndr kriimpor tillstiitte.

Rolf Krogerus hrirde liksom Richard Frey till Entomologiska fiireningens

i Helsingfors stiftare. Han fungerade som dess ordftirande 1939 1951 och utsigs vid sin avging till hedersledamot. Han var sedan 1940 hedersledamot av Entonrologiska fiireningen i Stockholm.

IIed svenska entomologvenner uppehiill Rolf l(rogerus livliga ftirbindelser.

lled djup saknad rninus vi hans breda gestalt och den humor och viirme han spred i viinkretsen, likasiL hans vittaliga pondus i rnera officiella sam-

manhang

Lars Brurulin

Entonot. Ts. ,!t(r. 86.

II. l-2,

1965

References

Related documents

Falkenberg den 2 januari 2018 Nu är det dags för dig som är medlem i Kommunal sektion Falkenberg att nominera till sektionsuppdrag 2018.. Inkomna nomineringar ska faställas

Här lämnar vår lokalguide gruppen för denna gång och middag på egen hand Edinburgh.. Dag

Utredaren skall med utgångspunkt i de förslag som getts dels i propositionen Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd, dels i propositionen Vuxnas lärande

Samlingen är det enda tillfället under da- gen när alla barn och en eller flera vuxna samlas för något gemensamt och genom att göra samlingen till en ritual manifesteras mötet

Hur hanteras verksamhetsutövarens ansvarsfrihet när bostäder byggs nära befintlig verksamhet om bullervärden i tillstånd skulle överskridas på grund av minskat skyddsavstånd

Sari Vartiainen took up the position of Head of Unit for the MEDIA Programme within the Executive Agency for Educa- tion, Audiovisual and Culture (EACEA) as of January 1, 2013. Born

Ofta tar individen också ett eget ansvar för sin kompetensutveckling genom kortare eller längre utbildningar utan stöd från arbetsgivaren.. Strukturomvandlingar medför ofta

Aven med mycket begrtinsade kunskaper om det ryska spriket har man stort utbyte av boken, och det iir fcireddmligt att si mycket information har samlats om denna

Till skillnad frin de flesta populdra civersikter har fdrfattarna valt att ge bestiimningsnvcklar till.. samtliga

Pa detta satt luras man inte till att driva sin bcsttimning langre an till vad boken egentligen zir avscdd for.. Frir den vetgirige kan detta i sig

The distribution of the aquatic species of Hydrochidae and Hydrophilidae (Col- coptcra) in northero Sweden.. with additional

frin Danmark till Holland medfor nigon forind-.. ring

For varje art beskrivs utseendet, i fdrckommande fall pipe- kas anmirkningsviirda skillnader gentemot snarli- ka arter, ulbrcdning i viirlden, utbredning och f0- rckomst

Det svenska exemplaret ljusfingades pi on Missten en kilometer oster om Singo i Uppland (sc Fig. Detta medforde vdstliga vindar under hela veckan fram till

Denna art lever i frtikapslarna, och imagines till den sislniimnda arten iirkt- togs just sitlande pa blomstillningarna, medan imagines till den fiirsta

av denna sdllsynthet togs pA undersidan av en bjtirkticka, och pA en lutande bjiirkstam i nhrheten sigs flera lO-tal ex.. inkrupna mellan lunna vita tra-

vanliga linghorningar hdnftir man vel i regel till bestimda triidslag, den ftirstndmnda arten till barrlrdd (tall eller gran), den senare till olika slags.

Sternit beim d gerundet vorgezogen, beim 9 kiirzer und breiter und am Hinterrand etwas ausgebuchtet. Zwischen Schonen und Nledelpad ist die Art fast gleichmissig

- minst 300 olika skalbaggsarter blev utbytet friLn dessa biotoper. Dessutom fingades i skirm ett ej ringa antal skalbaggar och andra insekter, som uppehdll sig pA

Inseklen er trdg, sitter ej sillan pi blad ay -{nrh.iscr.s silueslris, Gerqniun sill,aticu,r och andra iirter.. Den ses ibland flyga origt

Bland tivriga nrera omfattande artiklar i Entomologisk Tidskrift kan nAm- nas , Lepidopterologiska notiser, (1916) samt ,Bidrag till kinnedomen om Sr.eriges

att denna virmeiilskande art i Tyskland ej har varaktig bosattning utan att de flesta fvnden diir giilla frAn mediterrana eller submeditenana omrAden influgna

Om denna senarc skriter hr Eidmarrrr hl.a.: 'Auch in Sch*eden, No lr.rmolotgl.rs llo.minius Dalnr.. nicht gefunden isl, sind demnach dcr Niitzlichkeit yon Scymnxs