• No results found

Nya spelregler för den tredje uppgiften

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nya spelregler för den tredje uppgiften"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

3

ledare nr 7 2013 årgång 41

LEDARE

Nya spelregler för den tredje uppgiften

Under tidens gång har svenska lärosäten och forskare i varierande grad öpp- nat eller slutit sig mot sin omvärld. Kanske är Knut Wiksell den national- ekonom genom tiderna som har hörts allra mest i samhällsdebatten. Hans starka böjelse att upplysa och uppfostra folket fick honom att ta upp ett brett spektrum av såväl ekonomiska som sociala och politiska frågor (se t ex Jonung m fl 2001). Samtidigt har det funnits perioder och debatter kring vissa ämnen där verksamma ekonomer varit mindre aktiva. Ett exempel är debatten i början av 2000-talet om globaliseringens konsekvenser (se t ex Johansson och Skedinger 2002).

År 1977 skrevs universitetens tredje uppgift in i högskolelagen. Lärosä- tena var fr o m nu ålagda att sprida kunskap om sin verksamhet och sam- verka med det omgivande samhället. Sedan 2009 ingår även nyttogörande av forskningsresultat i lagen. Den tredje uppgiften skulle således kunna beskrivas i termer av skatteåterbäring, eller kanske snarare kunskapsåter- bäring, till medborgarna och det omkringliggande samhället.

Hittills har den tredje uppgiften uppmuntrats i flertalet centrala stra- tegiska dokument vid landets många lärosäten, men i många fall har den enskilde forskaren inte prioriterat den särskilt högt. Anledningarna till det- ta är flera, inte minst det låga meritvärdet i relation till akademiska publi- kationer och pedagogisk verksamhet och således att alternativkostnaden har varit hög. Likaså har vi sett en utveckling inom nationalekonomi och andra vetenskaper med allt högre grad av specialisering. Denna innebär att den enskilda ekonomens inflytande över samhällsdebatten i dag oftast endast är relativt litet – inte på grund av att forskningsresultaten i sig är irrelevanta utan för att forskningsperspektiven är smala. Incitamenten för att bemöda sig att försöka nå ut med ett budskap är därför ofta små.

Kanske blåser det dock en förändringens vind. Det är på flera sätt tydligt att det är allt viktigare för universitet och högskolor att synas och höras.

Exempelvis har universitetet där jag är verksam under hösten bl a upp- muntrat mig och mina kollegor till att ”gilla” Facebook-sidor, medverka i science slam och delta i en digital julkalender på Youtube. I en allt högre kon- kurrens, med fler utvärderingar, olika former av rankinglistor och behov av externa forskningsmedel, efterfrågar lärosätena i allt högre utsträckning att anknutna forskare ska ge ljud ifrån sig.

Parallellt och i växelverkan går det även att skönja tendenser till att det med stor sannolikhet kommer att komma ytterligare uppmuntringar och tillika starkare incitament för akademiskt verksamma ekonomer att arbeta

(2)

ledare

4

ekonomiskdebatt

mer med den tredje uppgiften. Med digitala spår mäts plötsligt nyttogö- randet, kunskapsspridningen och samverkan med det omkringliggande samhället relativt enkelt. Likaså innebär de allt fler utvärderingar som görs av lärosätenas olika verksamheter att externa finansiärer, sakkunniga och allmänheten lättare kan kvantifiera forskares betydelse och vilken impact factor deras forskning har.

Jag är positiv till att den tredje uppgiften har en stark laga ställning.

Som jag ser det är tredje uppgiften en av pelarna för den akademiska fri- heten – genom att uppgiften utförs, legitimeras friheten att få tänka, fors- ka och tala fritt, och att kritiskt granska utan risk för repressalier. För att kunna hävda och skydda den akademiska friheten måste forskarsamhället nämligen vinna uppskattning, erkännande och legitimitet att verka.

Men med nya spelregler uppstår också gränsdragningsproblem. I en situation när mycket står på spel blir det också desto känsligare vad som sägs. Det blir allt viktigare att forskare inte gör bort sig eller tycker fel. Ett aktuellt exempel rör en professor vid Lunds universitet som på Twitter uttryckte sig olämpligt som privatperson om vad han önskade göra med en annan person och som av denna anledning blev inkallad till fakultets- ledningen. En anledning till att professorn måste inställa sig var en oro över att hans uttalanden skulle skada universitetet (Sydsvenskan 2013). En överhängande risk om att få en reprimand gynnar inte något debattkli- mat och gör sannolikt forskare mer tveksamma till att höras. Därjämte, när donationer kan utebli och forskningsanslag försvinna ställs vissa frå- gor på sin spets. Är forskaren fri att vara opinionsbildare och står det fors- karen fritt att växla mellan dessa roller? Stannar den frihet som utövas under ansvar vid att formulera relevanta forskningsfrågor och presentera resultat?

Nya spelregler kan även påverka vilken kunskap som förmedlas till det omkringliggande samhället. Om forskare inte bara utvärderas utan dess- utom belönas på basis av hur deras forskning når ut och får gehör ökar inci- tamenten att få ut resultat snabbt och att kommunicera dem med emfas.

Frågan är om det alltid är till allmänhetens fördel att de nyanser som finns i den underliggande forskningen inte framkommer.

För att minimera avståndet mellan forskare, beslutsfattare och övriga delar av det omkringliggande samhället är det viktigt att akademiskt verk- samma ekonomer är aktiva i samhällsdebatten – detta är både ett ansvar och en frihet som universitetet måste ge. Science slam och 45 sekunder digital julkalender i all ära, men för att forskningen ska kunna utgöra ett underlag för politiskt beslutsfattande och bidra till ett bättre samhälle krävs också en djupare diskussion tillgänglig för alla intresserade. Ekonomisk Debatt som i år fyller 40 år är en mötesplats där detta sker.

Therese Nilsson

(3)

5

ledare nr 7 2013 årgång 41

referenser

Johansson, D och P Skedinger (2002), ”Syns professorerna i globaliseringsdebatten?”, Ekonomisk Debatt, årg 30, nr 7, s 605–609.

Jonung L, T Hedlund-Nyström och C Jonung (2001), Att uppfostra det svenska folket – Knut Wicksells opublicerade manuskript, SNS Förlag, Stockholm.

Sydsvenskan (2013), ”Twittrande profes- sor läxas upp”, 2 augusti 2013, http://www.

sydsvenskan.se/lund/twittrande-professor- laxas-upp/.

References

Related documents

Ett bevarande av Revingeheds natur och biologisk mångfald främjas av kulturella utbyten, något som inte är en modern företeelse utan påbörjades redan när människan tog beslutet

NPF­forskningen är fortfarande under utveckling och med detta temanummer vill Sociologisk Forskning belysa och bidra till denna forskning.. Till temanumret välkomnas manus

Gehlen beskriver den omvända ändamålsrationaliteten på följande sätt: ” Den består i att människan inte sätter som mål för sitt handlande en nyt-

Det behöver satsas på ökad kunskap om sjukdomen inom vården, men också forskning är ett viktigt steg för att ge denna patientgrupp rätt behandling. Marianne

I kombination med andra åtgärder minskar livscykelkostnaden, men den hade troligen kunnat minska ännu mer om mindre isolering hade lagts till. Hade huset haft färre våningsplan

Hållbar utveckling samt innovation och entreprenörskap utgör drivkrafter för utveckling.. STYRKEOMRÅDEN – STRATEGISKA

Barn och unga måste först och främst få rätt till personliga hjälpmedel som de kan använda även utanför skoltid för att kunna vara delaktig i fritidsak- tiviteter på lika

Det finns till exempel inom den ”vändning mot praktiken” vi finner inom nutida teologi ett sätt att tala isolerat om nattvardens roll för kyrkans moraliska, sociala och politiska

• Intresse för vår forskning i RSS-grupperna, Legitimitet och därmed gehör för andra diskussioner och förslag. • Återkommande medverkan som markör i övningar leder

Det finns idag barn i 7-8 årsåldern som redan funderar kring psykisk ohälsa, så samhället behöver ta tag i detta.. De ungdomarna som vi möter säger två saker, det handlar

Detta ger möjligheter för medlemmar med lågt belånade hus att öka sina lån för att skänka eller låna ut pengar till församlingen.. Försam- lingen får betala omkring cirka 2

Fighting, which had erupted so frequently between the Seljuk troops in the struggle between the Sultans themselves over power such as that between Sultan Mahmoud 1 and his

Nåväl, Bard och Söderqvist vill inte hamna i historiedeterminism, utan försöker ge en metafysisk för- klaring som just utgår ifrån para- doxer. Paradoxer frigör

Låt eleverna välja några länder, med olika typer av styrelseskick och jämföra dem med varandra för att analysera hur yttrandefriheten kan begränsas och med vilka metoder.. En

Eleverna använder sig av texten Ditt ord är fritt – om yttrandefrihet som källa/referens för att hitta personer, länder eller fakta som de kan använda i sin text..

Den totala entropiändringen under en cykel (eller tidsenhet för kontinuerliga maskiner) är entropiändringen i de båda värmereservoarerna. Du ska kunna redogöra för hur en bensin-

I kapitel 4 redogjordes för de krav som följer av artikel 6 i direktiv 93/13, vad gäller nationella domstolars skyldighet att pröva huruvida avtalsvillkor är

det räcker att den är klar för jurister och i synnerhet skattejurister. Förutsebarheten är en viktig grundpelare för en rättssäker lag. Lagstiftningsprocessen kräver dock

Erfarenheter, minnen, situationer, exempel och reflektioner blir till berättelser, ”språket är vårt sätt att tillägna oss och hantera världen ...” (Ramirez 1995 i..

138 Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Prague, Czech Republic 139 State Research Center Institute for High Energy Physics (Protvino), NRC KI, Russia

Lidingö stads kulturkalender listar kulturarrangemang på Lidingö. Vill du ha med ett arrangemang eller bli

Vår upp- fattning av något, till exempel naturen styr också vår uppfattning om vilka förändringar i ett eller flera eko- system som skall rubriseras som miljöproblem (Ariansen