• No results found

Lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:911) om identifiering av

rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton ska ha följande lydelse.

6 kap.

1 § Om något annat inte anges i 2 kap. 20 § är ett befintligt konto ett rapporteringspliktigt konto

1. om det innehas av en eller flera enheter som har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion, eller

2. om det innehas av en eller flera enheter som är passiva icke-finansiella enheter och över vilka en eller flera fysiska personer som har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion har bestämmande inflytande.

1. Denna lag träder i kraft den 13 december 2019.

2. Lagen tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser kalender- året 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren (Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:20, bet. 2019/20:SkU10, rskr. 2019/20:71.

SFS 2019:1148

Publicerad

den 3 december 2019

References

Related documents

9 § i förslaget till lag om ändring i lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.. En liknande justering

annonserar i tryckta medier eller via radio- eller tv-kanal som distribu- eras eller sänds huvudsakligen inom Sverige men som tillfälligtvis distri- bueras eller sänds även i

1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar eller förmögenhet som sådan person innehar får inte beskattas i annan avtalsslutande stat, såvida

4 § 3 Ytterligare bestämmelser om förfoganden över finansiella instrument som tillhör någon annan finns i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2015:922) om auto- matiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton ska ha följande lydelse.. Förteckning A

7. fysiska och juridiska personer som för egen räkning handlar med andra finansiella instrument än råvaruderivat eller utsläppsrätter eller derivat hän- förliga till