• No results found

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter."

Copied!
9
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2TL033 HT21

Antal respondenter: 76 Antal svar: 31 Svarsfrekvens: 40,79 %

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.   

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat 

värdefulla kunskaper/färdigheter. Antal 

svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 4 

(12,9%)

i hög grad 13 

(41,9%)

i mycket hög grad 14 

(45,2%)

Summa 31 

(100,0%)

Jag uppfattar att jag genom denna kurs utveckl…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 5 10 15

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat 

värdefulla kunskaper/färdigheter. 4,3 0,7 16,2 % 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0

(2)

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lärandemål.    

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla 

lärandemål.  Antal svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 3 (9,7%)

i hög grad 18 (58,1%)

i mycket hög grad 10 (32,3%)

Summa 31 

(100,0%)

Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla lä…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 5 10 15 20

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag bedömer att jag har uppnått kursens alla 

lärandemål.  4,2 0,6 14,6 % 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från lärandemål till  examination.    

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – 

från lärandemål till examination.  Antal 

svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 5 

(16,1%)

i hög grad 14 

(45,2%)

i mycket hög grad 12 

(38,7%)

Summa 31 

(100,0%)

Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom k…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 5 10 15

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag uppfattar att det fanns en röd tråd genom kursen – från

lärandemål till examination.  4,2 0,7 17,0 % 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0

(3)

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett vetenskapligt förhållningssätt (till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande och värdering av  information).

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett  vetenskapligt förhållningssätt

(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget 

sökande och värdering av information). Antal  svar

i mycket liten grad 1 (3,2%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 3 (9,7%)

i hög grad 14 

(45,2%)

i mycket hög grad 13 

(41,9%)

Summa 31 

(100,0%)

Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till e…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 5 10 15

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag uppfattar att kursen har stimulerat mig till ett 

vetenskapligt förhållningssätt

(till exempel analytiskt och kritiskt tänkande, eget sökande 

och värdering av information). 4,2 0,9 20,9 % 1,0 4,0 4,0 5,0 5,0

(4)

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under kursens gång för idéer och  synpunkter 

på kursens utformning och innehåll.

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under  kursens gång för idéer och synpunkter 

på kursens utformning och innehåll. Antal  svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 3 (9,7%)

i hög grad 8 

(25,8%)

i mycket hög grad 20 

(64,5%)

Summa 31 

(100,0%)

Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående u…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 5 10 15 20 25

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag uppfattar att lärarna varit tillmötesgående under 

kursens gång för idéer och synpunkter 

på kursens utformning och innehåll. 4,5 0,7 14,8 % 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0

Relevant kursinformation (inklusive schema), fanns tillgänglig minst två veckor  före kursstart   

Relevant kursinformation (inklusive schema), fanns 

tillgänglig minst två veckor före kursstart Antal  svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 2 (6,5%)

i hög grad 7 

(22,6%)

i mycket hög grad 22 

(71,0%)

Summa 31 

(100,0%)

Relevant kursinformation (inklusive schema), f…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 5 10 15 20 25

(5)

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Relevant kursinformation (inklusive schema), fanns 

tillgänglig minst två veckor före kursstart 4,6 0,6 13,1 % 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0

Relevant kursinformation fanns tillgänglig på kurswebben   

Relevant kursinformation fanns tillgänglig på 

kurswebben Antal svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 1 (3,2%)

i hög grad 10 (32,3%)

i mycket hög grad 20 (64,5%)

Summa 31 

(100,0%)

Relevant kursinformation fanns tillgänglig på k…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 5 10 15 20 25

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Relevant kursinformation fanns tillgänglig på 

kurswebben 4,6 0,6 12,1 % 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0

(6)

Eventuella schemaändringar kommunicerades till oss studenter i tid.   

Eventuella schemaändringar kommunicerades till oss 

studenter i tid. Antal svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 0 (0,0%)

i hög grad 8 (25,8%)

i mycket hög grad 23 

(74,2%)

Summa 31 

(100,0%)

Eventuella schemaändringar kommunicerades … i mycket hög grad

i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 5 10 15 20 25

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Eventuella schemaändringar kommunicerades till oss 

studenter i tid. 4,7 0,4 9,4 % 4,0 4,5 5,0 5,0 5,0

Jag har under kursen försökt lära mig en del saker utantill genom att träna på dem tills jag kan dem   

Jag har under kursen försökt lära mig en del saker 

utantill genom att träna på dem tills jag kan dem Antal  svar

i mycket liten grad 3 (9,7%)

i liten grad 2 (6,5%)

delvis 2 (6,5%)

i hög grad 13 

(41,9%)

i mycket hög grad 11 

(35,5%)

Summa 31 

(100,0%)

Jag har under kursen försökt lära mig en del sa…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 5 10 15

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag har under kursen försökt lära mig en del saker utantill 

genom att träna på dem tills jag kan dem 3,9 1,3 32,5 % 1,0 4,0 4,0 5,0 5,0

(7)

Jag har kunnat relatera nya kunskaper till tidigare kunskaper   

Jag har kunnat relatera nya kunskaper till tidigare 

kunskaper Antal svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 1 (3,2%)

i hög grad 14 (45,2%)

i mycket hög grad 16 (51,6%)

Summa 31 

(100,0%)

Jag har kunnat relatera nya kunskaper till tidiga…

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 5 10 15 20

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag har kunnat relatera nya kunskaper till tidigare 

kunskaper 4,5 0,6 12,7 % 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0

Jag tog eget ansvar för mitt lärande under den här kursen.    

Jag tog eget ansvar för mitt lärande under den här 

kursen.  Antal svar

i mycket liten grad 0 (0,0%)

i liten grad 0 (0,0%)

delvis 2 (6,5%)

i hög grad 12 (38,7%)

i mycket hög grad 17 (54,8%)

Summa 31 

(100,0%)

Jag tog eget ansvar för mitt lärande under den … i mycket hög grad

i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad

0 5 10 15 20

(8)

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Jag tog eget ansvar för mitt lärande under den här 

kursen.  4,5 0,6 14,0 % 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0

Studenternas förslag och synpunkter gällande webbaserad undervisning togs på  allvar.

Studenternas förslag och synpunkter gällande 

webbaserad undervisning togs på allvar. Antal  svar

I mycket liten grad 0 (0,0%)

I liten grad 0 (0,0%)

Delvis 1 (3,4%)

I hög grad 12 

(41,4%)

I mycket hög grad 16 

(55,2%)

Summa 29 

(100,0%)

Studenternas förslag och synpunkter gällande … I mycket hög grad

I hög grad Delvis I liten grad I mycket liten grad

0 5 10 15 20

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMin Undre 

kvartil Median Övre  kvartil Max Studenternas förslag och synpunkter gällande webbaserad

undervisning togs på allvar. 4,5 0,6 12,7 % 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0

(9)

Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoom osv. under den webbaserade  undervisningen var lämplig.

Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoom osv. 

under den webbaserade undervisningen var lämplig. Antal  svar

I mycket liten grad 0 (0,0%)

I liten grad 0 (0,0%)

Delvis 1 (3,4%)

I hög grad 7 

(24,1%)

I mycket hög grad 21 

(72,4%)

Summa 29 

(100,0%)

Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoo…

I mycket hög grad I hög grad Delvis I liten grad I mycket liten grad

0 5 10 15 20 25

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre 

kvartil MedianÖvre  kvartil Max Den digitala lärandemiljön såsom Canvas, Zoom osv. under 

den webbaserade undervisningen var lämplig. 4,7 0,5 11,5 % 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0

Den webbaserade undervisningens upplägg och arbetsformer var relevanta i  förhållande till kursens lärandemål.

Den webbaserade undervisningens upplägg och  arbetsformer var relevanta i förhållande till kursens 

lärandemål. Antal 

svar

I mycket liten grad 0 (0,0%)

I liten grad 0 (0,0%)

Delvis 2 (6,9%)

I hög grad 11 

(37,9%)

I mycket hög grad 16 

(55,2%)

Summa 29 

(100,0%)

Den webbaserade undervisningens upplägg o…

I mycket hög grad I hög grad Delvis I liten grad I mycket liten grad

0 5 10 15 20

MedelvärdeStandardavvikelseVariationskoefficientMinUndre 

kvartil MedianÖvre  kvartil Max Den webbaserade undervisningens upplägg och arbetsformer 

var relevanta i förhållande till kursens lärandemål. 4,5 0,6 14,1 % 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0

References

Related documents

kvartil Median Övre  kvartilMax

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad. 0 5 10

kvartil Median Övre  kvartilMax

Medelvärde Standardavvikelse Variationskoefficient Min Undre kvartil Median Övre kvartil Max. Kursen var tillräckligt utmanande för mig.  4,7 0,5 9,9 % 4,0 4,5 5,0

Studenternas förslag och synpunkter gällande … i mycket hög grad. i hög grad delvis i liten grad i mycket

i mycket hög grad i hög grad delvis i liten grad i mycket liten grad. 0 1 2 3 4

kvartil Median Övre  kvartil Max

kvartil Median Övre  kvartilMax