• No results found

Lygnersvider 1:29

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lygnersvider 1:29"

Copied!
4
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Bilaga B

Lygnersvider 1:29

Inbjudan till markanvisningstävling Bilaga B – Smälteryds historia

Administrativa uppgifter

Fastighet: Lygnersvider 1:29 (tidigare 1:1) Nuvarande ägare: Marks kommun

Yta: 20 ha Omkrets: 3,1 km

Kulturmiljö

Gården Smälteryd (fastigheten Lygnersvider 1:29) är belägen i Storåns dalgång strax väster om Storån och strax norr om dess utlopp i sjön Lygnern. Fastigheten begränsas i öst och sydöst av Storån, i väster och i norr av Fjäråsvägen. I söder gränsar den mot Smälteryds naturreservat.

I väster höjer sig landskapet mot den gamla allmänningen Lygnersvider. Mot norr breder Storåns dalgång ut sig i ett odlingslandskap som sträcker sig flera kilometer. Åt öster höjer sig landskapet mot Sätila samhälle.

Storåns dalgång och områdena runt sjön har varit bebodda sedan stenåldern, vilket ett antal boplatser och fyndplatser visar. Dalgångar har historiskt sett varit mycket attraktiva som boplatser, tack vare bördiga jordar och förekomst av fisk i åar och bäckar. Bland annat fiskades i äldre tider nors vid just Smälteryd, som fått sitt namn efter denna fisk som också kallas smelt. Även områden kring sjöstränder har varit omtyckta p g a tillgång till fisk och jaktbart vilt, såsom sjöfågel, strandnära beten och

kommunikationsmöjligheter.

Lygnern har sedan äldsta tider varit ett viktigt stråk för kommunikation mellan Hallandskusten och inlandet.

På fastigheten finns idag 15 byggnader. Mangårdsbyggnaden är den äldsta av dessa, byggd i början på 1700-talet. Till denna hör två flyglar. Ekonomibyggnaderna är från början en ladugård och en lada. Under årens lopp har ett antal andra byggnader tillkommit, vilka haft olika funktion.

(2)

Den ursprungliga delen av gården Smälteryd med mangårdsbyggnaden i mitten

Historia

1700-tal – 1885: Kronoboställe

Smälteryd var från början ett kronoboställe för officerare. Gården hade den funktionen fram till 1885. Det är en av de äldsta gårdarna i Sätila socken.

Genom åren bodde ett flertal officerare på gården. En av dem var översten Erik

Edenhjelm. Han föddes 1836 och redan som ung kom han till Elfsborgs regemente. Han kom bland annat att bo på gården Öresten men 1783 nämns han som boende på

Smälteryd. Edenhjelm deltog i flera krig bland annat det Pommerska kriget och senare som överstelöjtnant och bataljonchef i finska kriget 1788.

Efterhand kom han att flytta till gården Segloraberg där han dog 1808.

Den siste officeren som bodde på Smälteryd var kapten Nordenadler.

Att det var en högreståndsmiljö kan fortfarande anas. En vällingklocka ringde in

arbetsdagens början och slut, liksom matrasterna och ljudet nådde långt ut över gårdens alla inägomarker, där dagsverkarna var utspridda i fullt arbete. Vällingklockan finns ännu kvar men är flyttad till en nyare byggnad.

På 1649 års geometriska karta syns gården Smälteryd med vällingklocka och inägor.

(3)

1649 års geometriska karta

Från 1885 till sekelskiftet 1896 var gården en arrendegård och därefter blev den inrättad som fattiggård vilket den förblev fram till 1932.

Frågan om en fattiggård i Sätila väcktes redan 1890 i kommunalstämman, men det tog flera år innan förslaget blev verklighet. Efter att en kommitté tillsatts, vilken tittade på flera alternativ, så föll valet slutligen på gården Smälteryd. 1896 kunde verksamheten påbörjas. Då anställdes den första föreståndaren.

År 1928 övertog lantbrukaren Georg Källqvist gården och han arrenderade den fram till 1946.

År 1946 inrättades en fångvårdsanstalt på Smälteryd. Det var en öppen anstalt som innan den lades ned 2010 hade 45 anställda och 64 platser för intagna.

Smälteryd var ett av landets sista fängelser som bedrev jordbruk och var det sista som hade ett skogslag. Institutionen hade också ett samarbete med ett lokaltställningsföretag, så att de intagna arbetade åt företaget.

Genom åren har ett flertal byggnader uppförts på platsen. Äldst är mangårdsbyggnaden som uppfördes i början av 1700-talet. På en karta från 1773 kan man se

(4)

mangårdsbyggnaden, två flyglar samt sex andra byggnader. Stallet och ladugården är byggda 1865, och renoverades 1909.

Smälteryd på en ägomätningskarta från 1773

År 1912 så revs gårdens norra flygelbyggnad och en större träbyggnad kom att ersätta den.

Den nya byggnaden kom sedermera att bli den s k Centralvakten.

References

Related documents

Som säljare har man en upplysningsplikt gentemot köparen om sådana fel eller brister i fastigheten man känt till eller borde känt till. Som säljare kan man bli

Det finns ingen känd fornlämning inom det aktuella området, det ligger dock dikt an fornlämningen RAÄ 21:1, Vadstenas medeltida oh historiska stadslager och inom

Hösten 2009 genomförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 vid fastigheten Vidingsjö 1:1 i stadsdelen Vidingsjö i Linköpings kommun..

Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren och till övriga budgivare. Efter

Här finns trappa upp till övre plan och den effektiva.. luft/luftvärmepumpen är

Skog och Lantbruk, www.skogochlantbruk.nu Carl-Johan Dunge, Verkstadsgatan 13, 572 35 Oskarshamn Telefon: 0491-38 25 27, e-mail: carl-johan.dunge@skogochlantbruk.nu..

- godkänna förslag till planprogram för området runt Smälteryd, Lygnersvider 1:29, Sätila i Marks kommun.. 11 § plan- och bygglagen, till andra myndigheter, allmänhet och

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet

Marks kommun växer och inbjuder härmed till markanvisningstävling för uppförande av bostadsbebyggelse på exploateringsområdet Smälteryd, del av fastigheten Lygnersvider

Plan- och byggnadsnämnden beslutar att detaljplan för Lygnersvider 1:31 antas enligt upprättat

Beräknad säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott är mycket låg för de beräknade sektionerna, vilka anses vara representativa för hela eller stora delar av slänten mot Storån inom

Gården Smälteryd som är belägen på fastigheten Lygnersvider 1:29 är närmare 400 år gammal, men äldsta byggnaden idag är från början av 1700-talet.. Det är en av kommunens

Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag till formulering eller till Caroline Schmidts förslag till formulering, i taxa

I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en webbaserad plattform för att utveckla kommunens demokratiarbete i syfte att öka medborgarnas möjlighet att

att förskolan Klippan senast 1 april 2018 skickar in en plan/rutin för hur barn med annat modersmål än svenska får utveckla sitt modersmål och det svenska språket, samt..

Ledamöterna i (L) yrkar att Barn- och utbildningsnämnden inte godkänner Delårsrapport 1 med hänvisning till att statliga bidrag ska användas till avsett ändamål och inte för

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att hänskjuta ärendet till socialnämnden för beslut.. Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till uppdraget som ersättare i styrelsen för Kävlingeåns vattenråd efter avsägelse från Kenneth Ström

Ordförande Lena Martinsson (S) frågar barn- och utbildningsnämnden om de kan besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.. Beslutet skickas till

Bertil Almgren yrkar att ansökan från Baggium Utbildning AB om tillstånd att utöka verksamheten vid den fristående gymnasieskolan i Umeå kommun avstyrks.. Håkan Lindh (FP) yrkar

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad 1 april 2014 att samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisat granskningsutlåtande samt

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2013 att nämnden godkänner granskningsutlåtandet samt antar ändringen genom tillägg för del

10.50 – 11.20 Försörjningssituationen inför vintern Lasse Trøjborg Krogh & Christian Meiniche Andersen, Energinet.. 13.10 – 13.40 Förslag till svensk vätgasstrategi