• No results found

Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister

Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 b § lagen (1998:621) om misstanke- register2 ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2018.

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist (Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392.

2Senaste lydelse av 1 b § 2013:332.

SFS 2018:1244

Publicerad den 28 juni 2018

References

Related documents

Första stycket gäller även den som i större omfattning förbrukar eller avser att förbruka elektrisk kraft eller bränslen om frågan rör beskattning enligt

6 c § Den som i strid med Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar deltar i eller på annat sätt medverkar till ut- förandet av

vattenverksamhet som behövs för allmän väg, allmän farled eller all- män hamn,6. vattenverksamhet som behövs för att motverka förorening genom

10 § 2 I fråga om förelägganden för parterna att avge skriftligt svaromål eller att inställa sig vid muntlig förberedelse eller vid huvudförhandling och om parts

På begäran av en registrerad ska det i SPAR också anges att uppgifter om denne inte får behandlas vid urvalsdragningar enligt 3 § 2 för direktreklam.. Övriga uppgifter som avses i

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3 § lagen (1998:620) om belastnings- register ska ha följande lydelse3. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av

Uppgifter som har förts in i registret med stöd av 4 a § och som avser en gärning som inte motsvarar brott enligt svensk lag eller en gärning som någon har begått

3 a § Skatterättsnämnden får lämna över till ordföranden, vice ord- föranden eller någon som tjänstgör vid nämndens kansli att fatta andra beslut än att

2. fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihets- berövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats gallras tio år

nämnda balk eller motsvarande ersättning som utgetts enligt nämnda balk eller annan författning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning

9 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att personuppgifter ur belast- ningsregistret ska lämnas ut om det begärs av Sveriges advokatsamfunds styrelse

1 b § 3 Vid behandling av personuppgifter som inte omfattas av brottsdata- lagen (2018:1177) kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

Vid behandling av personuppgifter enligt första stycket gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord- ning och föreskrifter som

14 § Ett registrerat trossamfunds namn eller en benämning som är för- växlingsbar med detta namn får inte utan tillstånd offentligen användas av någon annan annat

På regeringens vägnar KAROLINA SKOG.

41 § vattenlagen (1918:523) ska anses bedrivas med stöd av en rättighet som har tillkommit enligt motsvarande bestämmelser i mil- jöbalken eller i föreskrifter som har meddelats

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON. Ulrika Söderqvist

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag som avses i andra stycket 1–3 ska innehålla.. Regeringen

9 § Den som driver trafikskola utan tillstånd eller utan att följa i denna lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter döms till böter.. Till ansvar enligt första

de krav som gäller för registrering enligt 7 § första stycket inte längre är uppfyllda,2. likvidationsskyldighet föreligger enligt

2 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla- mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med

3 § Kärnteknisk verksamhet ska bedrivas på sådant sätt att kraven på säkerhet tillgodoses och de förpliktelser uppfylls som följer av Sveriges

2 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla- mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende