• No results found

Lag om ändring i skollagen (2010:800)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i skollagen (2010:800)"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skollagen (2010:800)

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)2 dels att nuvarande 2 kap. 8 a § ska betecknas 2 kap. 8 b §,

dels att 2 kap. 1 §, 7 kap. 1, 21 och 22 §§ och 26 kap. 17 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före nuvarande 2 kap. 8 a § ska sättas närmast före 2 kap. 8 b §,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 8 a § och 7 kap. 19 a §, och närmast före 2 kap. 8 a § och 7 kap. 19 a §, nya rubriker av följande lydelse.

2 kap.

1 §3 I detta kapitel finns bestämmelser om – huvudmän inom skolväsendet (2–8 a §§), – kommuners resursfördelning (8 b §), – ledningen av utbildningen (9–12 §§), – lärare och förskollärare (13–24 §§), – elevhälsa (25–28 §§),

– studie- och yrkesvägledning (29 och 30 §§), – registerkontroll av personal (31–33 §§), – kompetensutveckling (34 §), och

– lokaler och utrustning och tillgång till skolbibliotek (35 och 36 §§).

Skolchef

8 a § Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvud- mannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skol- chef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.

7 kap.

1 §4 I detta kapitel finns bestämmelser om – vilka som omfattas av skolplikt (2 §), – rätten till utbildning (3 §),

– hur skolplikten fullgörs (4–9 §§), – när skolplikten inträder (10 §),

1 Prop. 2017/18:182, bet. 2017/18:UbU27, rskr. 2017/18:310.

2 Senaste lydelse av 2 kap. 8 a § 2014:458.

3 Senaste lydelse 2014:458.

4 Senaste lydelse 2017:1115.

SFS 2018:608

Publicerad den 31 maj 2018

(2)

2 SFS 2018:608 – tidigare skolstart och undantag från skyldigheten att fullgöra skolplikt i

förskoleklass (11–11 b §§),

– när skolplikten upphör och rätten att därefter slutföra skolgången (12–

16 §§),

– deltagande i utbildning (17–19 a §§), och – ansvar för att skolplikten fullgörs (20–23 §§).

Utredning om frånvaro

19 a § Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 17 § ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt.

Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnads- havare samt med elevhälsan.

Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen.

21 §5 Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i dess förskoleklass, grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får före- skriven utbildning.

Hemkommunen ska i frågor som rör skolpliktiga elever som avses i 19 a § vid behov samordna insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 29 kap. 14 § och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

22 §6 Huvudmannen ska se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass, grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång. Huvudmannen för specialskolan och huvudmannen för sameskolan ska se till att elever i utbild- ning under deras ledning fullgör sin skolgång.

När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en skolenhet med en annan huvudman än hemkommunen eller det hos en sådan huvudman har inletts en utredning om elevens frånvaro enligt 19 a §, ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen.

26 kap.

17 § Statens skolinspektion får när det gäller en verksamhet som bedrivs av en kommun eller ett landsting besluta att staten på kommunens eller landstingets bekostnad ska vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse, om kommunen eller landstinget

1. inte har följt ett föreläggande enligt 10 §, och 2. missförhållandet är allvarligt.

Har staten haft kostnader för en åtgärd som vidtagits med stöd av denna paragraf, får denna kostnad kvittas mot belopp som staten annars skulle ha betalt ut till kommunen eller landstinget.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 8 a § och bestämmelserna i 26 kap.

17 § i den nya lydelsen tillämpas första gången för verksamhet som bedrivs efter utgången av 2018.

5 Senaste lydelse 2017:1115.

6 Senaste lydelse 2017:1115.

(3)

3 SFS 2018:608 På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

References

Related documents

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som

Övriga ledamöter ska ha särskild sakkunskap både om barns och elevers förhållanden och behov och om skolverksamheten i övrigt.. Det ska finnas högst två ersättare för de

12 a § En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare

1 § Detta kapitel tillämpas vid behandling av personuppgifter i verksamhet som bedrivs med stöd av denna lag, föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, bestämmelser

9 § Det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen ut- vecklas. Rektorn ska

5 c § Statens skolinspektion eller den kommun som handlägger ärenden om godkännande av en enskild som huvudman får ta ut en avgift för ansök- ningar om godkännande enligt 2

7 § 6 Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt kartläggningsmaterial eller ett nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt prov

bestämmelserna i 10 och 25 §§ förvaltningslagen i fråga om uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om plats i utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag,