• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet1 ska ha följande lydelse.

8 §2 På begäran av Säkerhetspolisen ska lämnas ut uppgifter som avses i 2 kap. 5 § 1–7 lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogde- myndighetens verksamhet, om uppgifterna avser en person som förekommer i ett ärende om särskild personutredning enligt 3 kap. 17 § säkerhets- skyddslagen (2018:585).

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling

(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:790.

2Senaste lydelse 2006:790.

SFS 2018:660

Publicerad den 7 juni 2018

References

Related documents

12 § 2 Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen får lämnas ut till den som har tillstånd enligt 3 § första stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) att

Uppgifter ska dock endast lämnas ut i den utsträckning som detta behövs för länsstyrelsens handläggning enligt förordningen (2020:893) om omsättningsstöd till

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 1 ska införas en ny para- graf, 5 c §, av följande

Uppgifter ska dock endast lämnas ut i den utsträckning som detta behövs för Tillväxtverkets handläggning enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. På

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 1 ska ha följande lydelse.. är eller kan antas vara

8 a § På begäran av Migrationsverket ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdatabasen i den utsträckning som behövs för handläggning av ansökningar om eller

1 § 3 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Krono- fogdemyndighetens verksamhet med utsökning och indrivning, skuld- sanering,

14 § 3 Uppgifter om köpare, säljare, köpeskilling, taxeringsuppgifter, över- låtelsedatum och identifikationsuppgifter beträffande fastighetsöverlåtelser som legat till