• No results found

Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 23 kap. 15 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

23 kap.

15 §2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om

1. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt 2 § första och andra styckena och när upplysningarna ska lämnas,

2. hur uppgiftsskyldigheten enligt 3 § och artikel 26.6 i den delegerade förordningen till MiFID II ska fullgöras,

3. vilka värdepappersbolag som ska upprätta register som avses i 3 d §, vad registren ska innehålla och inom vilken tid värdepappersbolaget ska ge in registren för olika typer av avtal,

4. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearing- organisationer samt sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,

5. sådana avgifter för tillsyn, ansökningar, anmälningar och underrättelser som avses i 12 och 13 §§, och

6. att information och referensuppgifter för finansiella instrument som ska lämnas till Finansinspektionen enligt artiklarna 22.1 och 27.1 i förordningen om marknader för finansiella instrument i stället ska lämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar PER BOLUND

Linnéa Klefbäck (Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:148, bet. 2017/18:FiU38, rskr. 2017/18:284.

2 Senaste lydelse 2017:679.

SFS 2018:543

Publicerad den 29 maj 2018

References

Related documents

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut

fondbolag, förvaltningsbolag och fondföretag som får driva verksam- het enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt AIF-förvaltare som får driva verksamhet enligt

1 § 18 Om ett svenskt värdepappersinstitut, en börs, en leverantör av data- rapporteringstjänster som Finansinspektionen har tillsyn över eller en

Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det räkenskapsår som avslutas

1. innehavaren kommer att motverka att värdepappersbolagets verksam- het drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra för- fattningar som reglerar

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars

Bestämmelserna i 4–6 §§ ska inte tillämpas i fråga om skuldebrev som har getts ut av en stat inom EES eller av en region eller en kommun eller motsvarande regional eller

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller