• No results found

Lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 och 14 §§ lagen (1998:1593) om trossamfund ska ha följande lydelse.

7 § Ett trossamfund ska på egen begäran registreras av den myndighet som regeringen bestämmer, om trossamfundet har

1. stadgar där det finns bestämmelser om trossamfundets ändamål och om hur det fattas beslut i trossamfundets angelägenheter, och

2. en styrelse eller motsvarande organ.

Ett trossamfund får registreras bara om dess namn är ägnat att särskilja trossamfundets verksamhet från andras. Bestämmelserna i 2 kap. 2–7 §§

lagen (2018:1653) om företagsnamn om hinder mot registrering av ett företagsnamn ska också tillämpas i fråga om trossamfunds namn.

Aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser får inte registreras enligt denna lag.

14 § Ett registrerat trossamfunds namn eller en benämning som är för- växlingsbar med detta namn får inte utan tillstånd offentligen användas av någon annan annat än som benämning på trossamfundet i fråga.

Vid överträdelse av första stycket tillämpas 5 kap., 6 kap. 1–5 §§ och 7 kap.

6 § lagen (2018:1653) om företagsnamn. I dessa fall ska vad som sägs om företagsnamnsintrång gälla intrång i trossamfundets namn. I fråga om registrerade trossamfunds namn ska även 3 kap. 1 § lagen om företagsnamn tillämpas.

Första och andra styckena gäller också för registrerade organisatoriska delars namn.

Denna lag träder i kraft 1 januari 2019.

På regeringens vägnar PETER ERIKSSON

Helena Swenzén (Kulturdepartementet)

1 Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

SFS 2018:1675

Publicerad

den 20 november 2018

References

Related documents

nämnda balk eller motsvarande ersättning som utgetts enligt nämnda balk eller annan författning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning

9 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att personuppgifter ur belast- ningsregistret ska lämnas ut om det begärs av Sveriges advokatsamfunds styrelse

1 b § 3 Vid behandling av personuppgifter som inte omfattas av brottsdata- lagen (2018:1177) kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

Vid behandling av personuppgifter enligt första stycket gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord- ning och föreskrifter som

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att lagen (1990:1364) om ändring av plan- och bostadsverkets namn ska upphöra att gälla vid utgången av 2018. På regeringens vägnar

På regeringens vägnar KAROLINA SKOG.

41 § vattenlagen (1918:523) ska anses bedrivas med stöd av en rättighet som har tillkommit enligt motsvarande bestämmelser i mil- jöbalken eller i föreskrifter som har meddelats

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON. Ulrika Söderqvist