• No results found

VELLINGE �KOMMUN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VELLINGE �KOMMUN"

Copied!
62
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-08-30

Plats Kola backen

Tid 18:00-20:00

Paragrafer 127-165

Beslutande

Protokoll

Ledamöter Ola Freij (M), Ordförande

Marie-Louise Bergman (M), 1 :e vice ordförande Gisela Cavalli-Björkman Danred (M) jäv § 159 Elisabeth T edestål (M)

Klas Kristensson (M) Lars Renhed (M)

Lennart Eriksson (L) jäv § 145 Per Edeheim (L)

Jan Björkman (MP) Jörgen Nord (S)

Tjänstgörande ersättare Malin Lindskog (M)

Ej beslutande Ersättare

Tjänstemän

Stellan Carlson (M) §§ 145 och 159

Johnny Fiskbaek (M) Ola Wemrin (M)

Madeleine C. Ahnell (NL) jäv§§ 162-163 Jörgen Glans (S)

Gustafsson, Ola J Carlsson, Lena Koistinen Hellborg, Maria

Dnr: MBn 2018/164

(2)

VELLINGE

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll

Utses att justera Klas Kristensson (M) Justering,

plats och tid

Kommunhuset, senast torsdag 6 september

Dnr: MBn 2018/164

(3)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ola Freij (M)

Sekreterare

Anslagsbevis

Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Sam manträdesdatum 2018-08-30

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-06 Datum då anslaget tas ned 2018-09-28 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

(4)

VELLINGE

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Ärendelista

§ 127 Val av justerare

§ 128 Ärendelista

§ 129 Meddelanden

§ 130 Redovisning av delegeringsbeslut

§ 131 Uppföljning av överklaganden

§ 132 Delårsrapport 2018-06-30

§ 133 Verksamhetsuppföljning

Protokoll

§ 134 Revidering av taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

§ 135 Ändring av taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet, PBL-taxa

§ 136 Information från bygglovenheten

§ 137 Policy för hantering av solcellspaneler och solfångare

Dnr: MBn 2018/164

§ 138 Rättsakt mellan miljö- och byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen, Vellinge direkt

§ 139 Ändring av delegeringsordning

§ 140 Svar på motion om att följa upp klimatmålen årligen

§ 141 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Falsterbo

§ 142 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Höllviken

§ 143 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Åkarp

§ 144 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Höllviken

§ 145 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Falsterbo

§ 146 Falsterbo 4:179 - Clemensagervägen 3, ansökan om bygglov för flerbostadshus

§ 147 Falsterbo 8:47 - Södra Fågelsträcket 24 A, ansökan om bygglov för utvändig ändring

§ 148 Falsterbo 27:8 - Gamla Torg 1, påföljd vid olovligt byggande

§ 149 Herrestorp 3: 158 - Rödeksgatan 14, ansökan om bygglov för plank

§ 150 Höllviken 1: 105 - Boltensternsvägen 63, ansökan om bygglov för plank

§ 151 Höllviken 22:369 - Östra Lindviksvägen 18, ansökan om bygglov för utvändig ändring

§ 152 Höllviken 23:175 - Sandåkersvägen 21, ansökan om bygglov för utvändig ändring

§ 153 Ingelstad 12:22 - Byvägen 20, ansökan om förhandsbesked för nybyggnation

(5)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

§ 154 Kämpinge 2:2 - Skegrievägen 75-20, ansökan om tidsbegränsat bygglov för paintballbana

§ 155 Lilla Hammar 49: 1 - Museivägen 21-0, ansökan om tidsbegränsat bygglov

§ 156 Ljunghusen 7:95 - Rådjursvägen 32B, ansökan om marklov för trädfällning

§ 157 Ljung husen 16:62 - Svanjaktsvägen 5, 7 och 9, ansökan om marklov för trädfällning

§ 158 Skanör 5:57 - Stefan Löfvings väg 44, ansökan om tidsbegränsat bygglov

§ 159 Skanör 6:142 - Gallåkersvägen 10, begäran om samrådsyttrande i förrättningsärende

§ 160 Skanör 6:203 - östra Gyeholmsvägen 33A, ansökan om bygglov för mur

§ 161 Skanör 31 :3 - Mellangatan 33, ansökan om rivningslov

§ 162 Skanör 32:5 - Mellangatan 47, ansökan om bygglov för utvändig ändring

§ 163 Skanör 32:5 - Mellangatan 47, påföljd vid olovligt byggande

§ 164 Vellinge 59:60 - Norra Kronan 95-6, ansökan om bygglov för ändrad användning

§ 165 Vellinge 99:9 - Börjesgatan 1, ansökan om bygglov för automat- och tvättanläggning

(6)

VELLINGE

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Mbn § 127

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Beslut

Protokollet från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde ska justeras av ordföranden och en ledamot. Justering sker senast torsdag 6 september, hos nämndsekreteraren på miljö­

och byggnadsavdelningen.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. utse Klas Kristensson (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

I

Josteriog

I I !fjC I

Utdragsbesty""mde

(7)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Mbn § 128

Ärendelista

Ärendebeskrivning Beslut

Ärende lista 201 8-08-3 0

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. godkänna ärendelistan med följande ändringar:

Ärende om ansökan om tidsbegränsat bygglov på fastigheten Skanör 5:57 och ärende om ansökan om bygglov för mur på fastigheten Skanör 6:203 utgår.

I

Utd<agsbeslyrl<aade

(8)

VELLINGE

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2018-1653

Mbn § 129

Meddelanden

Ärendebeskrivning Meddelande inkomna mellan 2018-06-04 och 2018-08-16 Till meddelanden hör beslut från överprövande myndigheter, beslut och information från kommunfullmäktige,

kommunstyrelse, kommunala nämnder och råd samt övrig information som miljö- och byggnadsnämnden bör ta del av.

Beslutsunderlag l.

2018/1217, Beslut om affischering inför val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018

2018-06-04, länsstyrelsen

2. 2017/1155, Falsterbo 27:8, ansökan om bygglov för takterrass 2018-06-12, mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövn ingstil Istånd

3. 2017/238, Gessie 12:17, bygglov för ombyggnad och inredande av ytterligare lägenhet

2018-06-15, länsstyrelsen avslår överklagandet 4. 2018/ Vellinge kommuns kvartalsrapp01t 2018-06�20, beslut från kommunfullmäktige

5. 2017/2367, Hököpinge 55:104, bygglov för flerbostadshus 2018-06-25, mark- och miljödomstolen avslår överklagandet

6. 2017/2368, Hököpinge 55: 105, bygglov för flerbostadshus 2018-06-25, mark- och miljödomstolen avslår överklagandet

I

UWragsbesty�arnle

(9)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

I Josw ,;,g

f

7. 2017 /1420, Arrie l 8:34, beslut om strandskyddsdispens för uppförande av ridhus

2018-06-26, länsstyrelsen upphäver beslutet

2015/2079, Höllviken 1 :209, beslut om byggsanktionsavgift för 8.

olovlig trädfällning (upphävd av länsstyrelsen)

2018-06-28, mark- och miljödomstolen avslår överklagandet 9. 20 I 7/2189, Ljunghusen 16:60, beslut om att anmälan avslutats utan åtgärd

2018-07-04, mark- och miljödomstolen avslår överklagandet 10. 2015/2079, Höllviken 1 :209, överklagande av mark- och miljödomstolens dom 28 juni 2018

2018-07-18, Advokatfirman Lindah I KB på uppdrag av Vellinge kommun

11. 2015/516, Falsterbo 27:8, beslut om användningsförbud av takterrass enligt PBL 11 kap. 33 § pl.

2018-07-19, länsstyrelsen avslår överklagandet 12. 2018/1629, information om stadsbidraget för ökat bostadsbyggande 2018

2018-08-02, Boverket

2016/1292, Höll viken l 0: 159, beslut om bygglov för ändring av 13.

beviljat lov

2018-08-10, länsstyrelsen upphäver beslutet

14. 2018/334, Falsterbo 5:334, bygglov för komplementbyggnad med eldstad

2018-08-14, länsstyrelsen avslår överklagandet

15. 2018/0083, Lilla Hammar 15:32, bygglov för flerbostadshus, fråga om inhibition

2018-08-15, länsstyrelsen avslår yrkandet om inhibition

I

Utdrngsbestyrl<aml<

(10)

VELLINGE

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Beslut

16. 2018/0862, Höllviken 23 :7, bygglov för bollplank 20 l 8-08-16, länsstyrelsen avslår överklagandet

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

l w

I Utdcagsbesly�aade

(11)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2018-1654

Mbn § 130

Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslut

Utifrån sitt reglemente delegerar miljö- och byggnadsnämnden till tjänstemän att fatta beslut i dess ställe.

Alla beslut som fattats med stöd av gällande delegeringsordning ska redovisas för nämnden.

Gällande delegeringsordning antogs av miljö- och byggnadsnämnden den 16 juni 2015.

Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 20l 8-06-01 2018-07-31

Miljöärenden M 174 -246 Byggärenden

BY 35 9 - 6 06 (bygglov)

BR 211 -295 (startbesked m.fl.) BS 303 - 419 (slutbesked) Bostadsanpassningsärenden BO21- 36

Övrigt MBN ( 5)

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar

I. återremittera redovisningen av delegeringsbeslut för omarbetning

I ff

I

UWcagsbesty..,,d,

(12)

VELLINGE

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2018-1655 Mbn § 131

Uppföljning av överklaganden

Ärendebeskrivning Beslutsunderlag

Beslut

De beslut som fattas av miljö- och byggnadsnämnden och av tjänstemän med delegation kan överklagas.

En sammanställning av överklagade ärenden som inte vunnit laga kraft. Ändringar i sammanställningen är markerade med x i vänsterkanten.

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

I

Utdrngsb�ty,kaode

(13)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2018-1670 Mbn § 132

Delårsrapport 2018-06-30

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling Beslut

För hela kommunen görs en kvartalsrappott per den 31 mars och en delårsrapport per den 30 juni. Delårsrappo1ten i juni innebär att ett resultat tas fram för perioden januari-juni. Även ett prognostiserat resultat för hela 2018 skall tas fram, vilket innebär att en analys mot budget 2018 ska göras.

Delårsrapp01ten kommer att redovisas för kommunstyrelsen den 6 november och i kommunfullmäktige den 28 november.

Delårsrappott Q2

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-08-20.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1 . godkäima uppföljningen och överlämna den till kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning Marie-Louise Bergman (M) lämnar skriftlig protokollsanteckning, bifogas.

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Serkon

I Utd,ags besty,ka ""'

(14)

PROTOKOLLSANTECKNING

Miljö o byggnadsnämndens sammanträde 2018-08-30

Ärende nr 6 Delårsrapport 2018-06-30 Sid 3. Det politiska uppdraget.

Då Miljö o byggnadsnämnden inte har uppdraget att handha den fysiska planeringen önskar jag att det tas bort från texten under Miljö- och byggnadsnämden ska

• Arbeta för att god livsmiljö omfattar och sträcker sig från god fysisk planering,

�"��

Marie-Louise Bergman

1:e vice ordförande Miljö o. byggnadsnämnden

(15)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2018-1667 Mbn § 133

Verksamhetsuppföljning

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Beslut

Bygglovadministratör Carina Gustafsson

Verksamhetsuppföljning för miljö- och byggnadsavdelningen t o m 2018-06-30

Sammanställning av bygglovadministratör Carina Gustafsson Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

I

Joste,iog

!f

I u Id"''''"'"""''

(16)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2018-1433 Mbn § 134

Revidering av taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Miljöchef Ola Gustafsson

Taxan för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll beslutades av kommunfullmäktige 2015, någon indexupprälming har inte gjo1ts för 2016 och 2017.

En revidering av miljö- och byggnadsnämndens taxor med prisindex för kommunal verksamhet föreslås därför.

Tjänsteskrivelse av miljöchef Ola Gustafsson

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-08-20.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. justera timtaxan i "Taxan enligt miljöbalken (SFS 1998:808)"

antagen av kommunfullmäktige den 9 december 2015 med PKV till 1 000 kr/timme från den l januari 2019.

2. Justera timtaxan i " Taxa för offentlig kontroll av livsmedel"

antagen av kommunfullmäktige den 9 december 2015 med PKV till l 130kr/timmefrån den ljanuari 2019.

Kommunfullmäktige för kännedom Serkon för kännedom

I

Joste,;ag

f I

Utd,agsbesty�aade

(17)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2018-1594 Mbn § 135

Ändring av taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet, PBL-taxa

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Bygglovenheten

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver justeras avgiften med en faktor N i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen.

En ändring av N-faktorn föreslås från 1,1 till 1,3.

Tjänsteskrivelse av avdelningschef Maria Koistinen Hell borg Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-08-20.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

I. ändra faktor N till 1.3 att gälla från den 1 januari 2019.

Kommunstyrelsen Serkon

I

Utd<agsbesty,kaade

(18)

VELLINGE

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Mbn § 136

Information från bygglovenheten

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling Beslut

Bygglovenheten

Information om lagändringar och andra nyheter inom bygglovenhetens verksamhetsområde.

Under sommaren har en lagändring om bygglovsbefrielse för solcellspaneler och solfångare samt en ändring rörande verkställighet av beslut om lov infö11s i PBL.

Avdelningschef Maria Koistinen Hellborg informerar.

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-08-20.

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen

I ,",,.,,, ;: I

I Utd<agsbesty,kaade

(19)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2018-1020 Mbn § 137

Policy för hantering av solcellspaneler och solfångare

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslutsgång

Beslut

Bygglovenheten

En lagändring har trätt i kraft 2018-08-01 som innebär att det inte ska krävas bygglov för att på en byggnad inom ett

detaljplanelagt område montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form.

Möjligheten finns för kommunen att peka ut områden där utökad lovplikt ska gälla för att t ex skydda kulturhistorisk värdefull miljö.

Miljö- och byggnadsavdelningen har tagit fram ett förslag till policy för hantering av solcellspaneler och solfångare i vilket man bl. a. kan läsa var bygglovsplikt ska gälla för solceller.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Pia Transe-Pedersen Förslag till policy

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för omarbetning.

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

I. återremittera Policy för hantering av solcellspaneler och solfångare i Vellinge kommun för omarbetning.

I Uld "' '"'"''""'"''

(20)

VELLINGE

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2018-1669 Mbn § 138

Rättsakt mellan miljö- och byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen, Vellinge direkt

Ärendebeskrivning

Besluts underlag Beslut

Beslutet skickas till

På uppdrag av dataskyddsombud Jakob Dahlman har en rättsakt mellan miljö- och byggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen, Vellinge Direkt upprättats.

Rättsakten innebär att miljö- och byggnadsnämnden i egenskap av personuppgiftsansvarig, ger Kommunstyrelsen, Vellinge Direkt, som personuppgiftsbiträde instruktioner för hanteringen av förtecknade personuppgifter.

Tjänsteskrivelse av tillsynsjurist Rima Anden Rättsakt med bilaga

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. anta bilagd rättsakt mellan miljö- och byggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen, Vellinge Direkt,

samt uppdra åt avdelningschef Maria Koistinen Hell borg att underteckna densamma.

kommunstyrelsen

Il

I UW,agsbesty,k'"''

(21)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2018-1589

Mbn § 139

Ändring av delegeringsordning

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Beslut

Förslag till ändring och tillägg till delegeringsordning med anledning av ny förvaltningslag och tillägg till Plan- och bygglagen.

Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare Mia Miettinen Wik Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. ändra gällande delegeringsordning att överensstämma med ny Förvaltningslag.

2. Delegera till delegat A, D och O att bestämma om

verkställande av beslut om lov i enlighet med PBL 9 kap 42 a §.

I

Josle<iag

;r

I fil-

I Uld<agsbesty�""'

(22)

VELLINGE

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2017-2012

Mbn § 140

Svar på motion om att följa upp klimatmålen årligen

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Yrkande Beslutsgång

Beslut

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Miljö- och byggnadsnämnden har från kommunstyrelsens arbetsutskott fått en motion att besvara.

Motionen är ställd av Angela Everbäck (MP) och föreslår kommunfullmäktige beslutar att Vellinge tar fram ett sätt att mäta och följa upp den årliga utsläppsminskningen i

kommunen. Syftet är att säkerställa att Vellinge är på rätt väg mot de egna målsättningarna avseende våra klimatmål.

Energi- och klimåtstrateg Aida Zubic Prag har skrivit en tjänsteskrivelse som svar på motionen.

Tjänsteskrivelse från energi- och klimatstrateg Aida Zubic Prag Motion

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-08-20.

Jan Björlm1an (MP) yrkar bifall till motionen.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att översända tjänsteskrivelsen som nämndens svar på motionen samt att anse motionen besvarad och dels Jan Björkmans (MP) förslag om att motionen ska bifallas.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt beredningens förslag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. översända tjänsteskrivelsen som nämndens svar på motionen.

2. Föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.

Kommunstyrelsen

I

Utdragsbesty,k'"de

(23)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2018-879 Mbn § 141

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Falsterbo

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Sökande

Ansökan avser ramp/kil vid altan och dörrautomatik på entrepo,i.

Den avsedda lägenheten finns i bostadsrättsföreningen Armeriahus. På sin hemsida skriver de att huset är ett seniorboende och till för människor i åldern +55.

I lagen om bostadsanpassningsbidrag står i§ 6.5.3 "Generella åtgärder" att lagen ska ses som ett komplement till plan- och bygglagstiftningen. Det innebär att bidrag inte ska beviljas för åtgärder som borde ha utförts redan enligt denna lagstiftning.

Sökanden ska till sin ansökan bifoga ett intyg där det framgår att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till

funktionsnedsättningen. En arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig ska ha skrivit intyget.

Bedömning av behov av dörrautomatik finns inte beskrivet i arbetsterapeutens intyg.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-08-20.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. avslå ansökan om sökt bostadsanpassningsbidrag.

Med hänsyn till bostadens karaktär är behovet av att altanen är tillgänglig en sådan generell åtgärd som borde utförts redan när huset uppfördes.

Sökande med överklagandeanvisning Fastighetsägaren för kännedom

I

Utdragsbesty�aode

(24)

VELLINGE

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2018-1311

Mbn § 142

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Höllviken

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Sökande

Ansökan avser kilar vid entredörr och till förråd.

I förrådet ska en elrullstol förvaras.

Bidrag för kil vid entredörr har beviljats.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ansökningshandlingar

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-08-20.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag för kil till förråd.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. 6 §, Lag ( 1992: 1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m

En elrullstol behöver inte förvaras i ett förråd och därför kan inte bidrag utgå för att anpassa det.

Sökande med överklagandeanvisning

I '"'"';� ;f I

I Utd,agsbestyrl<aode

(25)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2018-1256 Mbn § 143

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Åkarp

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Sökande

Ansökan avser bidrag för ramp på in- och utsidan av altandöIT i kök och i allrum/kontor.

Sökande flyttade till nybyggt hus, planerat av familjen själv, för ca 5 år sedan. Bostadsanpassningsbidrag beviljades då för bland annat utjämning av nivåskillnader i entreer.

Om en person bygger nytt och har en funktionsnedsättning måste bostaden blir lämplig med hänsyn till detta. Åtgärder för att uppfylla det allmänna lämplighetskravet är inte

bidragsberättigat.

Om det finns en entre från gatan och en entre till uteplats som är anpassad, anses det allmänna lämplighetskravet uppfyllt och bostaden är ändamålsenlig för den funktionsnedsatta personen.

Denna bostad uppfyller kraven.

Intyget från arbetsterapeut beskriver att det är 13 cm nivå­

skillnad på utsidan till altanen. Enligt bygglagstiftningen (BBR 25 3: I 46) ska en uteplats/altan vara tillgänglig för person i rullstol. Nivåskillnaden bör då inte vara mer än 2 cm.

Endast behovet för en entre är intygat av arbetsterapeuten.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ansölrningshandlingar

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 20 I 8-08-20.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. avslå ansökan om sökt bidrag.

Sökande med överklagandeanvisning

pi

I Uld<agsbesty�aode

(26)

VELLINGE

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2018-1396

Mbn § 144

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Höllviken

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Sökande

Ansökan avser bidrag för extra handledare i trappa.

Sökande bor i en villa i ett och ett halvt plan och önskar använda sovrum på ovanvåningen. I trappan upp till ovanvåningen finns handledare på en sida. För att kunna använda trappan på ett säkert sätt behövs handledare även på den andra sidan.

Sovrum finns även på bottenvåningen samt alla andra nödvändiga funktioner.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ansök11i11gshanJlingar

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-08-20.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som

bostad för den funktionshindrade. 6 §, Lag (1992: 1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m

Bidrag lämnas endast om åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig. Eftersom alla nödvändiga funktioner finns på bottenvåningen, är det inte nödvändigt att använda trappan.

Sökande med överklagandeanvisning

I

Utdmgsbesty,kaade

(27)

VELLINGE

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Arendets dnr: MBN-2018-1504 Mbn § 145

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Falsterbo

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Jäv

Sökande

Ansökan avser bidrag för ramp vid huvudentre och trapphiss till ovan våning.

Sökande bor i en villa i ett och ett halvt plan och använder rollator eller käpp för att ta sig fram. Vid huvudentren finns ett trappsteg och anpassning i form av ett stödhandtag är gjord.

Alla nödvändiga funktioner i bostaden finns på bottenvåningen, men sökande önskar använda sovrum och badrum på

ovanvåningen.

För att alla funktioner på bottenvåningen ska fungera för den sökande, krävs att det anordnas en duschplats istället för badkar i badrummet. Bidrag för detta är möjligt att beviija och kan då användas som delbetalning av en trapphiss om sökande så önskar.

Enligt Boverkets föreskrifter till den tidigare lagen (1992: 1574) om bostadsanpassningsbidrag ska sökanden till sin ansökan bifoga intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder bidrag söktes för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Arbetsterapeuten har inte intygat att en ramp är nödvändig utan hon anser att sökande klarar trappsteget. En tidigare gjord anpassning med stödhandtag underlättar för den sökande.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ansökningshandlingar

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-08-20.

Lennart Eriksson (L) deltar inte i handläggningen av ärendet.

I

Utd,agsbesty,kaode

(28)

VELLINGE

KOMMUN

I

J,steriog

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Beslut

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

Bidrag lämnas endast om åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig. Eftersom alla nödvändiga funktioner finns på bottenvåningen, är det inte nödvändigt att använda trappan. Bidrag för trapphiss ska därför inte beviljas. 6

§, Lag (1992: 1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m Sökande med överklagandeanvisning.

I

Utdcagsbesty,kaode

(29)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2017-2648

Mbn § 146

Falsterbo 4: 179 - Clemensagervägen 3, ansökan om bygglov för flerbostadshus och marklov

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling Beslut

Öresundsbrisen Projekt AB, Box 30014, 20061 Limhamn Ansökan avser nybyggnad av fyra flerbostadshus med tio lägenheter vardera, komplementbyggnader, stödmurar och parkeringsplatser samt marklov för trädfällning.

Antal parkeringsplatser är 44, varav fyra stycken är

handikapparkeringsplatser. Detaljplanen kräver en plats per lägenhet.

Ansökan överensstämmer med detaljplanen.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ansökningshandlingar

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-08-20.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

2. Bevilja marklov med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygg lagen.

3. Godkänna anmäld kontrollansvarig för ärendet enligt 10 kap.

9 § PBL

Avgift: 146 66 kronor, faktura skickas separat.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas detta beslut, se bilaga.

I Uldragsbesty,kaoct,

(30)

VELLINGE

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Beslutet skickas till

Byggnationen får inte påbö1jas innan starbesked lämnats.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbö1jats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Sökande

Meddelande om givet lov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar samt skickas till de som avses i 9 kap. 41 § PBL.

Enligt PBL 9 kap 42 a § får ett beslut om att ge lov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes tidningar, om startbesked finns.

I

Utdcagsbesty,kaode

(31)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2018-179

Mbn § 147

Falsterbo 8:47 - Södra Fågelsträcket 24 A, ansökan om bygglov för utvändig ändring

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Yrkande Beslutsgång

Beslut

Reservation Beslutet skickas till

Sökande: Krabbe Arkitekter, , Skepparegatan 11, 239 30 Skanör

Ansökan avser utvändig ändring.

Förslaget innebär att fönsterpartier får vit kulör istället för mörkbrun, som är den ursprungliga kulören.

Fastigheten ingår i en gruppbebyggelse med hus ritade av Sten Samuelsson och Fritz Jaenecke 1973.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ansökningshand I i ngar

Fotodokumentation

Lennart Eriksson (L) yrkar bifall till ansökan.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att avslå ansökan och dels Lennait Erikssons (L) förslag om att bevilja sökt bygglov.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och fitmer att nämnden beslutar enligt beredningens förslag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. avslå ansökan.

Åtgärden är inte att betrakta som sådan liten avvikelse som kan beviljas med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen

Avgift: 551 kronor, faktura skickas separat.

Lennart Eriksson (L) reserverar sig mot beslutet, bifogas.

Sökande med överklagandeanvisning

I

UWrngsbesty,kaade

(32)

Från:

Sl<icl<at:

Till:

Ämne:

Uppföljningsflagga:

Flagga:

Hej Mia!

Lennart Eriksson < lerion@tele2.se>

den 1 september 2018 12:37

Miettinen Wik, Mia; edeheim@telia.com; mans.weimarck@telia.com Resevationer M&B 2018-08-30

Följ upp

Har meddelandeflagga

Följande resevationer utlovades av Liberalerna vid mötet:

Punkt 21 på dagordningen DNR: 2018/179

An. Färg på fönsterramarna på fastigheten Skeppargatan 11, 239 30 Skanör

Liberalerna anser att den mörkbruna färgen kan med fördel bytas ut mot vit färg och reserverar sig mot beslutet att avslå ansökan om bygglov.

Lennart Eriksson Per Edeheim

Punkt 30 på dagordningen DNR 2018/1371

An. Marlov för trädfällning på fastigheten Rådjursvägen 32B Ljung husen Liberalerna reserverar sig mot beslutet att avslå ansökan om trädfällning av tall.

Lennart Eriksson Per Edeheim

Punkt 31 på dagordningen DNR: 2018/297

An, Marklov för trädfällning på fastigheterna Svanjaktsvägen 5, 7 och 9,

Liberalerna motsätter sig beslutet att avslå ansökan om marklov för trädfällning då träden redan misshandlas till oigenkännlighet och borde tas bort.

Lennart Eriksson Per Edeheim

Med vänlig hälsning Lennart Eriksson

(33)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2015-516

Mbn § 148

Falsterbo 27:8 - Gamla Torg 1, påföljd vid olovligt byggande

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag Tidigare behandling

Beslut

Bygglovenheten efter anmälan Fastighetsägare:

Förbud mot användning av byggnadsverk enligt 11 kap. 33 § p.2 PBL - avseende terrass och altandörr som salrnar bygglov.

11 kap. 33 § p.2 PBL tar sikte på användningsförbud av bland annat olovligheter där slutbesked inte kan meddelas.

Bygglov för altandörr och höjning av fasad har upphävts och takterrassen saknar bygglov.

Altandörr och takterrass ses nu som olovliga byggnationer och rättelse måste vidtas genom att de berörda byggnadsdelarna återställs till ursprungligt skick.

I mark- och miljödomstolen dom från 1 april 2018 framgår att bygglov ej kan beviljas för takterrassen samt altandörren. Med anledning av att bygglov inte kan beviljas kan ej heller

slutbesked meddelas enligt 10. kap 34 § eller 35§ PBL.

Tjänsteskrivelse av tillsynsjurist Rima Anden Mark- och miljödomstolen avgörande april 2018

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-08-20.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar I. meddela

användningsförbud för altandörr samt terrass på fastigheten Falsterbo 27:8 enligt 11 kap. 33 § p.2 plan- och bygglagen (2010:900), på grund av att det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked enligt 10 kap. 34 eller 35 §.

2. Användningsförbudet förenas enligt 11 kap. 33 § p.2 PBL med solidariskt vite om 50 000 SEK, 25 000 SEK för

I

Josleriag

F I rf- I

Uld ,agsbesty,kaod<,

(34)

VELLINGE

�KOMMUN

I

J,,. .. ,,.

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Beslutet skickas till

samt 25 000 SEK för fastighetsägare för Falsterbo 27:8 i Vellinge kommun, per kalendervecka som förbudet inte efterlevs, samt att ansökan om utdömande av vite i enlighet med 11 kap. 37 § PBL att lämnas in till mark- och miljödomstolen när föreläggande om att vidta rättelse enligt I 1 kap. 20 § PBL, beslutat den 18 juni 2018, har vunnit laga kraft (BY 2018-450). Av 11 kap. 38 § PBL framgår att beslutet om användningsförbud gäller omedelbart.

3. Delegera till tillsynsjurist Rima Anden att ansöka om utdömande av vite om användningsförbudet ej efterlevs. En ansökan om utdömande av vite enligt beslutspunkt 2 skall skickas till Mark- och miljödomstolen.

Till med i första hand personlig

delgivning till fastighetens adress i Vellinge och i andra hand med stämningsmannadelgivning. Delgivningsförsök via stämningsmannadelgivning skall ske till såväl

folkbokföringsadress som till

fastighetens adress i Vellinge på

Utd,agsbesty,kaode

(35)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2018-638

Mbn § 149

Herrestorp 3: 158 - Rödeksgatan 14, ansökan om bygglov för plank

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

Sökande:

Ansökan avser bygglov för plank.

Alternativ 1 enligt ansökan behandlas.

Planket uppförs med ca 3,3 m. på prickad mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Delar av planket kan placeras planenligt i tomtgräns eftersom fastigheten inte reglerats i enlighet med detaljplanen.

Sökande önskar uppföra planket för att hindra insyn. Idag finns en syrenhäck på platsen.

Planbestämmelserna anger att "inhägnad med mur eller plank får ej uppföras mot gata eller i carports förlängning mot gata.

Häckar och buskage skall ansas till en högsta höjd om 0,7 m." I planbeskrivningen står att läsa att bestämmelsen infö1ts för att behålla gaturummens öppenhet.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Mia Miettinen Ansökningshand I ingar

Foto från platsbesök Skrivelse från sökande

Granskningsunderlag rörande fastighets indelning och prickad mark

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-08-20.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. avslå ansökan.

Åtgärden är inte att betrakta som sådan liten avvikelse som kan beviljas med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen, SFS 2010:900.

I

Josleriog ;/

I

I UW,agsbesty,kaode

(36)

VELLINGE

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll

Beslutet skickas till

I

J,,, .. ,.,

F I

Avgift: l 001 kronor, faktura skickas separat.

Sökande med överklagandeanvisning

Dnr: MBn 2018/164

I

Uld,agsbesty�aode

(37)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2017-2073 Mbn § 150

Höllviken 1: 105 - Boltensternsvägen 63, ansökan om bygglov för plank

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Sökande:

Ansökan om bygglov för plank, bygglov i efterhand.

Planket placeras huvudsakligen på punktprickad mark som inte får bebyggas.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Fredrik Nilsson Ansökningshandlingar

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-08-20.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. avslå ansökan

Åtgärden är inte att betrakta som sådan liten avvikelse som kan beviljas med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen

Avgift: I 00 I kronor, faktura skickas separat.

Sökande med överklagandeanvisning

I

Utd,agsbe•y,ka"de

(38)

VELLINGE

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2018-938 Mbn § 151

Höllviken 22:369 - Östra Lindviksvägen 18, ansökan om bygglov för utvändig ändring

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Sökande:

Ansökan avser utvändig ändring.

Förslaget innebär att fasaden kläs in i vit liggande träpanel.

Fastigheten ligger inom grupphusområde där det finns

restriktioner gällande vilka färger och material som kan tillåtas.

Fastigheten tillhör område nr 15 i Hus i grupp - färgändring utan bygglov Höllviken.

Avvikelsen är för stor för att kunna utgöra en så kallad liten avvikelse.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Lena J Carlsson Ansökningshandlingar

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-08-20.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. avslå ansökan.

Åtgärden är inte att betrakta som sådan liten avvikelse som kan beviljas med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen

Avgift: 5 51 kronor, faktura skickas separat.

Sökande med överklagandeanvisning

I Uld,agsbesty�aad,

(39)

KOMMUN

I

J,,t .. ;o,

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2018-939 Mbn § 152

Höllviken 23: 175 - Sandåkersvägen 21, ansökan om bygglov för utvändig ändring

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Sökande:

Ansökan avser utvändig ändring.

Förslaget innebär att fasaden målas i en gul kulör liknande tegelfasaden.

Fastigheten ligger inom grupphusområde där det finns

restriktioner gällande vilka färger och material som kan tillåtas.

Fastigheten tillhör område nr 23 i Hus i grupp - färgändring utan bygglov Höllviken.

Inga bygglov för omfärgning, putsning eller att ändra kulör på husen i gruppen finns.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Lena J Carlsson Ansökningshandlingar

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-08-20.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. avslå ansökan.

Åtgärden är inte att betrakta som sådan liten avvikelse som kan beviljas med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen.

Avgift: 551 kronor, faktura skickas separat.

Sökande med överklagandeanvisning

I

Utd<agsbesty�aode

(40)

VELLINGE

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2017-2751

Mbn § 153

Ingelstad 12:22 - Byvägen 20, ansökan om

förhandsbesked för tilltänkt sammanslagning och planerad nybyggnation av enbostadshus

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag

Beslut

Sökande,

Ansökan avser förhandsbesked för tilltänkt sammanslagning och planerad nybyggnation av enbostadshus.

Fastigheten är en så kallad lucktomt vilket följer

översiktsplanens intentioner och det nya en bostadshuset följer bebyggelsemönstret på platsen.

Remiss har skickats till Trafikverket, VA-enheten och miljöenheten.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Fredrik Nilsson Ansökningshandlingar

Yttranden från remissinstanser

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. meddela positivt förhandsbesked för avstyckning och nybyggnation med villkoret att byggnaden uppförs i skånsk byggnadstradition.

2. Upplysa sökanden om att kontakt ska tas med enskild väghållare för anslutning till väg.

3. Upplysa sökanden om att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för åtgärden söks inom två år efter att nämndens beslut vunnit laga kraft.

4. Upplysa sökanden om att detta besked inte medför rätt att påbö1ja den sökta åtgärden.

Avgift: 6577 kronor, faktura skickas separat.

I

Uldcagsbesty,kamle

(41)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Beslutet skickas till

I

J,st.,;,g

pi

Sökande

Den som yttrat sig negativt, med överklagandeanvisning.

Meddelande om förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar samt skickas till de som avses i 9 kap. 41 § PBL.

I

U�ragsbesty,kaode

(42)

VELLINGE

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2018-480 Mbn§154

Kämpinge 2:2 - Skegrievägen 75-20, ansökan om tidsbegränsat bygglov för paintballbana

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag

Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Sökande:

Ansökan om förlängning av tidigare beviljat bygglov för paintballbana, förlängningen avser 5 år.

En granne har lämnat ett yttrande över ansökan som sökande bemött.

Tjänsteskrivelse av bygglovhandläggare Lena J Carlsson Ansölmingshand 1 ingar

Yttrande från granne

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-08-20.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

I. bevilja tidsbegränsat bygglov i 5 år med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen

2. bevilja startbesked med stöd av 10 kap. 24 § PBL.

Avgift: 3 173 kronor, faktura skickas separat.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbö1jats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft

Sökande

Grannar som yttrat sig, med överklagandeanvisning.

Meddelande om givet lov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar samt skickas till de som avses i 9 kap. 41 § PBL.

I

Utd,ag,besty<kaade

(43)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Enligt PBL 9 kap 42 a § får ett beslut om att ge lov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungj01ts i post- och inrikes tidningar, om startbesked finns.

I Uldcagsbesty,karnle

(44)

VELLINGE

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2018-1456 Mbn § 155

Lilla Hammar 49:1 - Museivägen 21-0, ansökan om tidsbegränsat bygglov för modulbyggnad

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslut

Sökande: BR Fastigheter, BR Fastigheter, Norrevångsgatan 3, 23581 Vellinge

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för tillfälligt boende i tio år.

Förslaget innebär att en modul byggnad för tillfälligt boende uppförs i två våningar inom område tillhörande Fotevikens Museum. Byggnaden im1ehåller fyra lägenheter som behövs för att tillgodose ett tillfälligt behov av platser till nyanlända.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Ett yttrande har kommit iu.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Pia Transe-Pedersen Ansökningshandlingar

Yttrande från gram1e

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. bevilja tidsbegränsat bygglov med stöd av 9 kap. 33 a § plan­

och bygglagen, SFS 2010:900.

Avgift: 22 412 kronor, faktura skickas separat.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd bifogas detta beslut, se bilaga.

Byggherrens förslag på kontrollansvarig godtas.

Kontrollansvarig: Mikaela Peetre Malthe

Byggnationen får inte påbörjas innan starbeskecl lämnats.

I

UtdrngsbMty,kaade

(45)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Beslutet skickas till

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbö1jats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Sökande

Grannar som yttrat sig, med överklagandeanvisning.

Meddelande om givet lov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar samt skickas till de som avses i 9 kap. 41 § PBL.

Enligt PBL 9 kap 42 a § får ett beslut om att ge lov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjo1ts i post- och inrikes tidningar, om staitbesked finns.

I

Utdcagsbesly�aode

(46)

VELLINGE

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2018-1371 Mbn § 156

Ljunghusen 7:95 - Rådjursvägen 328, ansökan om marklov för trädfällning

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Yrkande Beslutsgång

Sökande:

Ansökan om marklov för fällning av en tall.

En arborist har bedömt trädet som friskt.

Tjänsteskrivelsen av Ellen Andersson Ansöki1ingshandlingar

Fotodokumentation Kommuniceri11g

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-08-20.

Lennart Eriksson (L) yrkar på bifall.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att avslå sökt marklov och dels Lennait Erikssons (L) förslag om att bifalla ansökan.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och fim1er att nämnden beslutar enligt beredningens förslag.

Omröstning begärs.

Nämnden godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst för bifall till beredningens förslag om att avslå sökt marklov.

Nej-röst för bifall till Lennait Erikssons (L) förslag om att bifalla sökt marklov.

Med nio ja-röster för beredningens förslag och två nej-röster för Lennart Erikssons (L) förslag beslutar nämnden i enlighet med beredningens förslag.

I

Uld .. ,,, .. ,,,,,,,.

(47)

KOMMUN

I

JostM"g

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Beslut

Reservation Beslutet skickas till

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. avslå ansökan om sökt mark.lov.

Åtgärden strider mot bestämmelserna i detaljplanen samt mot varsamhetskravet i 2 kap. 6 § PBL som innebär att befintliga karaktärsdrag ska respekteras och tillvaratas.

Avgift: 250 kronor, faktura skickas separat.

Lennart Eriksson (L) reserverar sig skriftligen, biläggs Sökande med överklagandeanvisning

I

Utd<agsbesty,ka"d•

(48)

VELLINGE

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Omröstning

Datum:

20 tg ... O�- J 0

/ r

\r.A.

Ä d ren e: L

\ w v \g

fVLA Ledamot

Ola Freij

Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Elisabeth Tedestål Klas Kristensson Lars Renhed Lennait Eriksson Per Edeheim Jan Björkman Jörgen Nord

�tV)

Parti M M

M

M M M FP FP MP

s

_c_n

�i•isfo111 S3zet:i;�sgn-

-

'-"...,

,

/

Ersättare

M

A:\.-1.,J

Ja Nej

1x X · 1 x-- ·

>< ><

I>< I X

X

� '

I><

LA. v\? \ \,,(_ 0

c{

M :

- I><

q JA

� NtJ

Avstår

(49)

Från:

Skickat:

Till:

Ämne:

Uppföljningsflagga:

Flagga:

Hej Mia!

Lennart Eriksson < lerion@tele2.se>

den 1 september 2018 12:37

Miettinen Wik, Mia; edeheim@telia.com; mans.weimarck@telia.com Resevationer M&B 2018-08-30

Följ upp

Har meddelandeflagga

Följande resevationer utlovades av Liberalerna vid mötet:

Punkt 21 på dagordningen DNR: 2018/179

An. Färg på fönsterramarna på fastigheten Skeppargatan 11, 239 30 Skanör

Liberalerna anser att den mörkbruna färgen kan med fördel bytas ut mot vit färg och reserverar sig mot beslutet att avslå ansökan om bygglov.

Lennart Eriksson Per Edeheim

Punkt 30 på dagordningen DNR 2018/1371

An. Marlov för trädfällning på fastigheten Rådjursvägen 32B Ljung husen Liberalerna reserverar sig mot beslutet att avslå ansökan om trädfällning av tall.

Lennart Eriksson Per Edeheim

Punkt 31 på dagordningen DNR: 2018/297

An, Marklov för trädfällning på fastigheterna Svanjaktsvägen 5, 7 och 9,

Liberalerna motsätter sig beslutet att avslå ansökan om marklov för trädfällning då träden redan misshandlas till oigenkännlighet och borde tas bort.

Lennart Eriksson Per Edeheim

Med vänlig hälsning Lennart Eriksson

(50)

VELLINGE

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Ärendets dnr: MBN-2018-297

Mbn§157

Ljung husen 16:62 - Svanjaktsvägen 5, 7 och 9, ansökan om marklov för trädfällning

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Yrkande Beslutsgång

Beslut

Sökande: Brf Opus 1,

Ansökan avser marklov för fällning av två ekar.

Miljö- och byggnadsnämnden har 2014 beslutat om avslag för fällning av de två träden. Beslutet överklagades av föreningen.

Länsstyrelsen i Skåne avslog överklagandet.

Den nya ansökan om marklov för trädfällning har kompletterats med ett arboristintyg.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Pia Transe-Pedersen Ansökningshandlingar, arboristintyg

Fotodokumentation

Mailkonversation med Ola Freij (M)

Lennart Eriksson (L) yrkar bifall till ansökan.

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att avslå sökt marklov och dels Lennatt Erikssons (L) förslag om att bevilja sökt marklov.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. avslå marklov för trädfällning av två skogsekar.

Bygglovsavdelningen anser inte att avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. Avvikelsen anses tvärtom vara stor och inte förenlig med planens syfte att bevara naturvärdena i området. Inget nytt har framkommit som föranleder en annan bedömning än som tidigare att avslå ansökan.

I

J"''"'"•

,: I /1-

I Utd,agsbestyOOmde

(51)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/164

Reservation Beslutet skickas till

Avgift: 250 kronor, faktura skickas separat.

Lennart Eriksson (L) reserverar sig skriftligen, bifogas.

Sökande med överklagandeanvisning

I

Utdmgsbesty,k'"d'

(52)

Från:

Skickat:

Till:

Ämne:

Uppföljningsflagga:

Flagga:

Hej Mia!

Lennart Eriksson <lerion@tele2.se>

den 1 september 2018 12:37

Miettinen Wik, Mia; edeheim@telia.com; mans.weimarck@telia.com Resevationer M&B 2018-08-30

Föij upp

Har meddelandeflagga

Följande resevationer utlovades av Liberalerna vid mötet:

Punkt 21 på dagordningen DNR: 2018/179

An. Färg på fönsterramarna på fastigheten Skeppargatan 11, 239 30 Skanör

Liberalerna anser att den mörkbruna färgen kan med fördel bytas ut mot vit färg och reserverar sig mot beslutet att avslå ansökan om bygglov.

Lennart Eriksson Per Edeheim

Punkt 30 på dagordningen DNR 2018/1371

An. Marlov för trädfällning på fastigheten Rådjursvägen 32B Ljung husen Liberalerna reserverar sig mot beslutet att avslå ansökan om trädfällning av tall.

Lennart Eriksson Per Edeheim

Punkt 31 på dagordningen DNR: 2018/297

An, Marklov för trädfällning på fastigheterna Svanjaktsvägen 5, 7 och 9,

Liberalerna motsätter sig beslutet att avslå ansökan om marklov för trädfällning då träden redan misshandlas till oigenkännlighet och borde tas bort.

Lennart Eriksson Per Edeheim

Med vänlig hälsning Lennart Eriksson

References

Related documents

Det gäller personer som bor ihop och delar vissa kostnader men inte har ekonomiskt ansvar för varandra, till exempel vuxna barn som bor kvar hemma, vänner eller nära släktingar

Utifrån övergripande plan med budget 2022-2024, och som utgångspunkt för Katrineholms Fastighet AB in hyresbelastning av kommunen 2022, fastställs ramen för KFAB inom affärsområde

Ett exempel på detta är att förbättring av insamling av elavfall kan leda till ökad insamling och bättre behandling av farligt avfall, vilket kan bidra till positiv

Ungdomsgarantin ska omfatta alla Botkyrka kommuns åtgärder som riktas mot målgruppen och ge alla unga som omfattas av den och saknar sysselsättning möjlighet till det stöd som

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Hemsida: www.botkyrka.se · Kontaktcenter: 08-530 610 00 · E-post:

godkänna Prisbilaga till anläggningstaxa 2021 att ersätta tidigare bilaga till ”Taxa Strängnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”, antagen av Kommunfullmäktige

Ordförande meddelar att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att bevilja sökt bygglov med villkor, och dels Jörgen Nords (S) och Kristian Svenssons (SD)

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att bevilja sökt bygglov och dels Kristian Svenssons (SD) förlag om att avslå