Miljö- och byggnadsnämnden

Download (0)

Full text

(1)

Miljö- och byggnadsnämnden

2018-03-28 1 (30)

Kallelse och dagordning Dnr: MBn 2018/74

Eventuellt förhinder anmäls snarast till sekreterare Mia.Miettinen@vellinge.se eller Vellinge Direkt tfn 040-42 50 00, e-post vellinge.kommun@vellinge.se.

Miettinen Wik, Mia

Nämndsekret/Handläggare

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-04-05

Plats Kolabacken

Tid 18:00

Ledamöter Ola Freij (M), Ordförande

Marie-Louise Bergman (M), 1:e vice ordförande Gisela Cavalli-Björkman Danred (M)

Elisabeth Tedestål (M) Klas Kristensson (M) Lars Renhed (M) Lennart Eriksson (L) Per Edeheim (L) Jan Björkman (MP) Jörgen Nord (S)

Kristian Svensson (SD), 2:e vice ordförande

Ersättare Malin Lindskog (M) Stellan Carlson (M) Filip Melin (M) Johnny Fiskbaek (M) Martin Steffensen (M) Mathias Karlsson (M) Ola Wemrin (M) Måns Weimarck (L) Madeleine C. Ahnell (NL) Jörgen Glans (S) Carolle Papp (SD)

Tjänstemän Gustafsson, Ola

Koistinen Hellborg, Maria Miettinen Wik, Mia Weberg, Tina,

(2)

Miljö- och byggnadsnämnden

2018-03-28 2 (30)

Kallelse och dagordning Dnr: MBn 2018/74

Ärendelista

1. Val av justerare 2. Ärendelista

3. Meddelanden till nämnden 4. Redovisning av delegeringsbeslut 5. Uppföljning av överklaganden 6. Val av dataskyddsombud 7. Ändring av delegeringsordning

8. Remiss i granskning av detaljplan för Höllviken 8:175 9. Remiss i samråd om detaljplan för Vellinge 23:24 och 23:8

10. Yttrande över revisorernas granskning av kommunstyrelsens och nämndernas system för intern styrning och intern kontroll

11. Förslag till gatunamn

12. Kontrollplan för badvattenprovtagning under badsäsongen 2018 13. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag - Ljunghusen

14. Eskilstorp 2:92 - Talltitegatan 14, ansökan om bygglov i efterhand för plank 15. Falsterbo 7:41 - Tobisvägen 19, påföljd vid olovligt byggande

16. Gessie 12:17 - Gessievägen 333, ansökan om bygglov för inredande av ytterligare lägenhet 17. Gessie 21:21 - Gessievägen 288–6, ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av

enbostadshus

18. Höllviken 15:4 - Sohögsvägen 2 b, ansökan om bygglov för carport

19. Lilla Hammar 9:7 - Östra Halörsvägen 233, ansökan om bygglov för enbostadshus 20. Ljunghusen 3:61 - Ljungsätersvägen, ansökan om bygglov för transformatorstation 21. Ljunghusen 5:93 - Gottåkravägen 37, ansökan om marklov för trädfällning

22. Vellinge 59:12 - Norra Kronan 23, ansökan om förhandsbesked 23. Östra Grevie 12:14, ansökan om förhandsbesked

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :